Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 augustus 2014

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 oktober 2013, die in werking treden op 31 augustus 2014 : - is Mevr. Allegaert, K., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aansp - is de heer Delvoie, G., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld. Hi(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014204896
pub.
04/08/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 oktober 2013, die in werking treden op 31 augustus 2014 : - is Mevr. Allegaert, K., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren; - is de heer Delvoie, G., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013205516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 1969 tot vaststelling van de algemene regels voor de werking van de paritaire comités en paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013012254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge, houdende de storting in 2013 en 2014 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013205186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van de feestdagen in 2014 (1) sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2014, is Mevr. Royaux, F., raadsheer in het hof van beroep te Luik, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013003336 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 164 en 165 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013007273 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013014665 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013007262 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van de militair die een dienstneming van beperkte duur aangaat type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013000765 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapswachten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013003347 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij met biljetten, welke de mogelijkheid biedt om als belangrijkste loten, loten in natura te winnen die bestaan uit een personenwagen type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013007272 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het behoren tot de geschiktheidscategorie c voor medische of fysieke redenen en tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de medische geschiktheid van de militairen sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2014, is Mevr. Van de Wynckel, H., vrederechter van het kanton Zandhoven, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014024040 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Domus Medica » voor de periode van 1 december 2013 tot 31 december 2014 type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 17/01/2014 numac 2014024017 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007330 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2014, is de heer Dumont, M., kamervoorzitter in het arbeidshof te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014022163 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2014, is Mevr. Dieudonné, R., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, in ruste gesteld.

Zij heeft aanspraak op het emeritaat en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011345 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen, en van de wet van 19 april 2014 tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2014, is de heer Colpin, J., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Halle-Vilvoorde, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011345 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen, en van de wet van 19 april 2014 tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2014, is de heer Roland, S., ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014202683 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen en van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014021080 bron federaal instituut voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 02-33-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparende investeringen sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2014, is de heer Evrard, Ph., ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014022342 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen voor de jaren 2013 en 2014 type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014022328 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014024278 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de huisartsen in het kader van de uitvoering van het nationale plan 2010-2014 ter bestrijding van intrafamiliaal geweld wetenschappelijk te ondersteunen tijdens de periode van 1 januari 2014 tot 30 juni 2014 type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014022341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202951 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fonds van de bedienden uit de scheikundige nijverheid" voor het dienstjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014024285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 7.338 voor de ledenbijdrage van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) als gouvernementeel orgaan voor 2014 sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2014, is de heer De Troyer, A., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 22/07/2014 numac 2014024294 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2014 voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2014, is de heer Debaene, P., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014203555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de vorming in 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014201539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie (1) type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014200601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de vaststelling van de bijdragen aan het Vlaams sociaal en waarborgfonds voor bedienden type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014203780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014203786 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014203848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende een aanvullende vergoeding in geval van overstap van een 1/5e vermindering naar een loopbaanhalvering voor de bedienden van 55 jaar sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2014, is Mevr. Lèbe, V., rechter in de arbeidsrechtbank te Luik, op haar verzoek verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij ministerieel besluit van 20 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014035645 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2013 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten, met ingang op 31 augustus 2014 s'avonds, is op een vervroegde wijze een einde gesteld aan de stage van Mevr. Canard, C., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^