Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 mei 2014
gepubliceerd op 27 juni 2014

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022342
pub.
27/06/2014
prom.
22/05/2014
ELI
eli/besluit/2014/05/22/2014022342/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/08/1985 pub. 12/04/2006 numac 2006000210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling sluiten tot uitvoering van artikel 62, § 5 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, artikel 62, § 5, vervangen bij de wet van 29 april 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1985Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/08/1985 pub. 12/04/2006 numac 2006000210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling sluiten tot uitvoering van artikel 62, § 5 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders;

Gelet op het voorstel nr. 238 van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers van 18 maart 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 april 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 24 april 2014;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat dit koninklijk besluit, dat bepaalt welke inkomsten van werknemers en zelfstandigen in aanmerking moeten worden genomen in het kader van de Algemene kinderbijslagwet (AKBW), bijdraagt tot de correcte uitvoering van de AKBW die de kinderbijslagstelsels van werknemers en zelfstandigen harmoniseert, zoals vermeld in het federale regeerakkoord van 1 december 2011. Aangezien deze wet in werking zal treden op 30 juni 2014, is vereist dat dit besluit uitwerking heeft op dezelfde datum en dat deze tekst dientengevolge onverwijld wordt afgekondigd;

Gelet op advies nr. 56.221/1 van de Raad van State, gegeven op 29 april 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Staatssecretaris voor Sociale Zaken en voor Gezinnen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/08/1985 pub. 12/04/2006 numac 2006000210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling sluiten tot uitvoering van artikel 62, § 5 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 oktober 1997, wordt vervangen als volgt : " Koninklijk besluit van 12 augustus 1985Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/08/1985 pub. 12/04/2006 numac 2006000210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling sluiten tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de Algemene kinderbijslagwet".

Art. 2.In artikel 1, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 26/04/2012 numac 2012202364 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en het koninklijk besluit van 25 februari 1994 tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden van de gezinsbijslag in hoofde van de werklozen sluiten, worden de woorden "heeft beëindigd" vervangen door de woorden "beëindigt die voldeden aan de voorwaarden bepaald door of krachtens artikel 62 AKBW".

Art. 3.In artikel 4, § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 26/04/2012 numac 2012202364 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en het koninklijk besluit van 25 februari 1994 tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden van de gezinsbijslag in hoofde van de werklozen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders" worden vervangen door het woord "AKBW".2° de paragraaf wordt aangevuld met drie leden, luidende : "Wanneer de inkomsten voortvloeien uit een activiteit als werknemer, moet er rekening worden gehouden met de belastbare inkomsten voortvloeiend uit deze activiteit. Wanneer de inkomsten voortvloeien uit een zelfstandige activiteit, moeten de beroepsinkomsten verkregen uit de zelfstandige activiteit, bedoeld in artikel 11, § 2, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuur der zelfstandigen, worden vermenigvuldigd met een breuk gelijk aan 100/80.

De aldus bekomen beroepsinkomsten, alsook de belastbare vervangingsinkomsten, welke het kind in voorkomend geval geniet, worden samengeteld, binnen de grenzen van het fiscale aanslagjaar en vervolgens gedeeld door het aantal maanden waarop ze betrekking hebben.".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 30 juni 2014, met uitzondering van artikel 3, 2°, dat in werking treedt op 1 januari 2015, voor zover het de regels bepaalt voor de berekening van de beroepsinkomsten van de werknemer en voor zover het de regels bepaalt voor de berekening van de vervangingsinkomsten van de werknemers en de zelfstandigen.

Art. 5.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 mei 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Staatssecretaris voor Sociale Zaken en voor Gezinnen, Ph. COURARD

^