Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 juni 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014003266 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. - Vervreemding van onroerende domeingoederen. - Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Somme-Leuze - 6 e afd. : SINSIN Een huis gelegen rue Tige de Nettinne 3, geka(...) type wet prom. 15/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014007249 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen in het kader van de invoering van de deelstand "in militaire bijstand" type wet prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014009318 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 24 april 2014, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 24 april 2014, is machtiging verleend aan de heer Van ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014009322 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 april 2014 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig ****(...) Bij koninklijk besluit van 19 april 2014 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014009323 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 april 2014 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig (...) Bij koninklijk besluit van 19 april 2014 is machtiging verleend aan ****. **** ****, Helen(...) type wet prom. 03/06/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014011342 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van artikel 179 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, wat de omzetting in het interne recht betreft van Richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval type wet prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014022344 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besl Bij hetzelfde besluit, wordt de heer SAEVELS, Jan, benoemd in de hoedanigheid van lid van bovengeno(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Europees Terugkeerfonds als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen". - Jaarprogramma 2013 type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014000497 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Beëindiging mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 10 juni 2014 wordt het mandaat van de heer Koenraad EECKHAUT als korpschef van de lokale politie van de politiezone REGIO PUYENBROECK beëindigd op de eerste dag v type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014000501 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van een specifieke dotatie aan de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014009381 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013, dat in werking treedt op 28 juni 2014, is aan de heer Maraite, E., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Malmedy. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014011328 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten alsook de informatie die zij moeten verschaffen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014014298 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende toekenning van een vergoeding aan de leden van het uitvoerend bureau van het raadgevend comité van de treinreizigers voor de kosten verbonden aan de uitoefening van hun mandaat type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014015134 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vastlegging van de lijst van regionale partnerorganisaties van de gouvernementele samenwerking type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014018158 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2014 aan het "Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals" type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014022268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014022293 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van de deelname aan overleg rond een psychiatrische patiënt, de organisatie en coördinatie van dit overleg en de functie van referentiepersoon type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014022324 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 1979 tot bepaling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat verbonden is door een leerovereenkomst type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014022322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt (...) type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014022326 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014022329 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 29 oktober 1987 tot uitvoering van artikel 18bis der samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014022341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014022342 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014022340 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014024255 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een eerste toelage voor 2014 aan de VZW NUBEL type koninklijk besluit prom. 26/10/1966 pub. 27/06/2014 numac 2014024259 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Erratum type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014024260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de identificatie en registratie van honden type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014029109 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap Bij koninklijk besluit van 9 juli 2013 Wordt het burgerlijke kruis 1e klasse toegekend aan de hierna opgenomen personeelsleden: Voor Niveau 1 De heer Yves CAMBIER, Attaché; Mevr. Annie DE WIEST, Directeur; Mevr. Michèle DRE(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014204031 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 : - is de heer Maraite E., notaris ter standplaats Malmedy, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014003273 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij ministerieel besluit van 17 juni 2014 wordt de heer COLPIN, Noel L., aangeduid als houder van de managementfunctie -1 "Administrateur-generaal van de douane en accijnzen" voor een periode van drie maanden me Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling administratie van de Raad(...) type ministerieel besluit prom. 22/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014022343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 41ter van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014024261 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014203424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden

arrest

type arrest prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014203283 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 80/2014 van 8 mei 2014 Rolnummers : 5746 en 5756 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel III.20 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 19 juli 2013 betreffende het Onderwijs XXIII Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. (...)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 18/06/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014031499 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van de taalkaders van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014035689 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling en de werking van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie en van het Interministerieel Comité voor de Distributie type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014203087 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart 2009 en het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014203643 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme als orgaan overeenkomstig artikel 40 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014203636 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de inwerkingtreding van artikel 17 en 19 van het decreet van 28 maart 2014 tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/06/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014204101 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 1000 van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/07/2012 pub. 27/06/2014 numac 2014022357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014204184 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs-generaal opvolging masterplan der gebouwen (niveau A4), voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG13183) Na de selectie wordt een lijst van ge(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014204235 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijke facturatie en debiteurenopvolging' (niveau B) voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (ANG14246) Na de selectie wordt een lijst met maximum 14 geslaagde(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

erratum

type erratum prom. 19/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014011419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek. - Errata type erratum prom. 10/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014011418 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft. - Erratum

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014015147 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 8 mei 2014 heeft de heer **** **** de nodige exequatur ontvangen om het ambt van **** van de Republiek van **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies **** en ****.

erratum

type erratum prom. 04/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014022325 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Erratum type erratum prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014204163 bron federale overheidsdienst justitie Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2014, pagina 12575, moet de naam van de associatie "Michel Levie et Aurélie Haine" in de Franstalige tekst worden vervangen door de naam "Yves-Michel Levie et

document

type document prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014204182 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten programmeurs (niveau A) voor het Fonds voor Beroepsziekten (ANG14247) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Diplo(...) type document prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014204217 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige sociaal attaché (niveau A3) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid et Sociaal Overleg (MFG14056) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Om te solliciteren voor deze functie moet je een Franstalige statutaire (...) Via promotie : ? hetzij minstens vier jaar ancienniteit in de klasse A2; ? hetzij met een an(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014011404 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 werd met ingang van deze datum benoemd : KROONORDE Officier Mevr. Rosa MERCKX, Oudenaarde. Bij koninklijke besluiten van 5 mei 2014 werden m LEOPOLDSORDE Commandeur De heer Michel VANDEN ABEELE, Baron, Ukkel. Hij zal het burgerlijk(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014022320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde raad, als vertegenwoordigers van een r(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014022318 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014, dat in werking treedt de Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DECRAMER, Marc, benoemd bij genoemde raad in de hoedanigheid v(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014022321 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de tandheelkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 j Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde commissie, als vertegenwoordigers van (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014029110 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013 Wordt bevorderd tot Commandeur in de Leopoldso Niveau 1 Mevr. LEBON Marie France Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap. R(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014029112 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013 Wordt bevorderd tot Grootofficier in de Orde Niveau 1 De heer DEMOULIN Philippe Adjunct-directeur-generaal op het Ministerie van de Franse(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/06/2014 numac 2014204173 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** maatschappelijke assistenten De vergelijkende selectie van **** maatschappelijke assistenten (niveau ****) voor het gesloten centrum in **** (niveau ****) voor de **** ****(...) Er zijn 4 geslaagden. (...)
^