Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 februari 2014

Notariaat Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013, dat in werking treedt op 23 februari 2014, is aan de heer Van Belle J., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen . Het is hem ve(...) Bij koninklijk besluit van 15 december 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegg(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014201191
pub.
21/02/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013011357 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009343 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.047.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013009344 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vervanging van bepaalde leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013014444 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, dat in werking treedt op 23 februari 2014, is aan de heer Van Belle J., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het derde kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013022639 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3/1 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014009036 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.178.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2013000848 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de vaststelling van de criteria ter bepaling van de bouw- en infrastructuurwerken waarin ASTRID-radiodekking moet worden voorzien type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013022635 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2014 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 13/01/2014 numac 2013011668 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud van de informatiefiches, bedoeld in de artikelen 111, § 2, van de wet van 13 juni 2005 en 5, § 2, van de wet van 15 mei 2007 type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013003421 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 2757, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013011606 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindende verklaring van de beslissing van 7 november 2013 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is de heer Houben E., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Antwerpen (grondgebied van het derde kanton).

Bij ministerieel besluit van 11 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/02/2014 pub. 20/02/2014 numac 2014000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vastlegging van de datum waarop de vervanging van de kartonnen verblijfskaarten en verblijfstitels door elektronische kaarten voltooid is type ministerieel besluit prom. 11/02/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014029256 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van assessoren binnen de raad van beroep van de leden van het bestuurs-, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel van de « Université de Liège » en de « Université de Mons » type ministerieel besluit prom. 11/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014000059 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie type ministerieel besluit prom. 11/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014011139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de stad Bergen als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type ministerieel besluit prom. 11/02/2014 pub. 03/10/2014 numac 2014000707 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vastlegging van de datum waarop de vervanging van de kartonnen verblijfskaarten en verblijfstitels door elektronische kaarten voltooid is. - Duitse vertaling sluiten, is het verzoek tot associatie van de heer Lemey F., notaris ter standplaats Gent (grondgebied van het vijfde kanton), en van Mevr. Van Haverbeke Ch., kandidaat-notaris, om de associatie "LEMEY & VAN HAVERBEKE", ter standplaats Gent (grondgebied van het vijfde kanton) te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Van Haverbeke Ch., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Gent (grondgebied van het vijfde kanton).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^