Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 februari 2014
gepubliceerd op 21 februari 2014

Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000059
pub.
21/02/2014
prom.
11/02/2014
ELI
eli/besluit/2014/02/11/2014000059/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 121, vervangen bij de wet van 26 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten sluiten;

Gelet op de wet van 26 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten sluiten houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, artikel 29, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, artikel II.III.14, § 4, tweede lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007000266 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 juni 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de weging van de functies van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten sluiten betreffende de weging van de functies van niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten, artikel 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/04/2013 numac 2012000425 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van de ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/04/2013 numac 2012000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van de ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie sluiten houdende de weging en de indeling in klassen van de ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie;

Gelet op de notulen van het hoog overlegcomité voor de politiediensten nr. 110 van 6 juni 2012, nr. 113 van 21 november 2012, nr. 115 van 20 februari 2013, nr. 116 van 20 maart 2013 en nr. 117 van 24 april 2013;

Gelet op advies 54.470/2 van de Raad van State, gegeven op 4 december 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de gemotiveerde wegingsvoorstellen van de commissaris-generaal en de directeurs-generaal van de federale politie;

Overwegende de adviezen uitgebracht door de directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer (DGS/DSP), Besluit :

Artikel 1.De in bijlage 1 bedoelde ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie worden overeenkomstig die bijlage gewogen en ingedeeld in de klassen bedoeld in artikel II.III.14 RPPol.

Art. 2.De in bijlage 2 bedoelde ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie worden overeenkomstig die bijlage gewogen en ingedeeld in de klassen bedoeld in artikel II.III.14 RPPol.

Art. 3.De in bijlage 3 bedoelde ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie worden overeenkomstig die bijlage gewogen en ingedeeld in de klassen bedoeld in artikel II.III.14 RPPol.

Art. 4.De in bijlage 4 bedoelde ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie worden overeenkomstig die bijlage gewogen en ingedeeld in de klassen bedoeld in artikel II.III.14 RPPol.

Art. 5.De in bijlage 5 bedoelde ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie worden overeenkomstig die bijlage gewogen en ingedeeld in de klassen bedoeld in artikel II.III.14 RPPol.

Art. 6.In bijlage 1 van het ministerieel besluit van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/04/2013 numac 2012000425 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van de ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/04/2013 numac 2012000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van de ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie sluiten houdende de weging en de indeling in klassen van de ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie worden de rubrieken 6874, 6886, 6887 en 6888 opgeheven.

Art. 7.De artikelen 1 en 6 hebben uitwerking met ingang van 1 september 2012.

Artikel 2 heeft uitwerking met ingang van 1 december 2012.

Artikel 3 heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2013.

Artikel 4 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2013.

Artikel 5 heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2013.

Brussel, 11 februari 2014.

Mevr. J. MILQUET

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 11 februari 2014 houdende de weging en de indeling in klassen van ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie


Functiecode 1

Functie

Functionaliteit

Klasse

Code fonction

Fonction

Fonctionnalité

Classe

Criteria 2 Critères

1

2

3

4

5

6

7

8


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 11 februari 2014 houdende de weging en de indeling in klassen van ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 11 februari 2014 houdende de weging en de indeling in klassen van ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie


Functiecode 1

Functie

Functionaliteit

Klasse

Code fonction

Fonction

Fonctionnalité

Classe

Criteria 2 Critères

1

2

3

4

5

6

7

8


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 11 februari 2014 houdende de weging en de indeling in klassen van ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van 11 februari 2014 houdende de weging en de indeling in klassen van ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie


Functiecode 1

Functie

Functionaliteit

Klasse

Code fonction

Fonction

Fonctionnalité

Classe

Criteria 2 Critères

1

2

3

4

5

6

7

8


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 11 februari 2014 houdende de weging en de indeling in klassen van ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 4 bij het ministerieel besluit van 11 februari 2014 houdende de weging en de indeling in klassen van ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 11 februari 2014 houdende de weging en de indeling in klassen van ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 5 bij het ministerieel besluit van 11 februari 2014 houdende de weging en de indeling in klassen van ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 11 februari 2014 houdende de weging en de indeling in klassen van ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

^