Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 december 2013
gepubliceerd op 20 december 2013

Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2014 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022635
pub.
20/12/2013
prom.
15/12/2013
ELI
eli/besluit/2013/12/15/2013022635/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2014 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, artikel 11, § 3, gewijzigd bij de wetten van 6 februari 1976 en 30 maart 1994 en bij het koninklijk besluit van 19 december 1984, en artikel 14, § 1, gewijzigd bij de wetten van 30 maart 1994 en 21 december 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen ten spoedigste al de vereiste schikkingen moeten kunnen treffen voor de inkohiering van de bijdragen over het jaar 2014 op grond van de breuken die de invloed weergeven van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2014;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Zelfstandigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Met het oog op de berekening van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2014 : 1° wordt de breuk bedoeld in artikel 11, § 3, van het koninklijk besluit nr.38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, gewijzigd bij de wetten van 6 februari 1976 en 30 maart 1994 en bij het koninklijk besluit van 19 december 1984, vastgesteld op 501,14/473,91 2° wordt de breuk bedoeld in artikel 14, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de wetten van 30 maart 1994 en 21 december 2007, vastgesteld op 501,14/142,75 Art.2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 3.De minister bevoegd voor het sociaal statuut der zelfstandigen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE

^