Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 februari 2014
gepubliceerd op 20 februari 2014

Ministerieel besluit tot vastlegging van de datum waarop de vervanging van de kartonnen verblijfskaarten en verblijfstitels door elektronische kaarten voltooid is

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000138
pub.
20/02/2014
prom.
11/02/2014
ELI
eli/besluit/2014/02/11/2014000138/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot vastlegging van de datum waarop de vervanging van de kartonnen verblijfskaarten en verblijfstitels door elektronische kaarten voltooid is


De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 101, tweede lid;

Overwegende dat de kartonnen verblijfskaarten en verblijfstitels die afgegeven werden aan de buitenlandse onderdanen die toegelaten of gemachtigd waren tot een verblijf van meer dan drie maanden of om zich te vestigen een maximale geldigheidsduur van vijf jaar hadden;

Overwegende dat de laatste kartonnen kaarten afgegeven werden op 1 oktober 2008, de datum waarop de laatste gemeente van het Rijk naar de elektronische omgeving is overgestapt, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De vervanging van de kartonnen verblijfskaarten en verblijfstitels die afgegeven worden aan de buitenlandse onderdanen door elektronische kaarten is voltooid op 1 oktober 2013. § 2. De kartonnen verblijfskaarten en verblijfstitels die aan de buitenlandse onderdanen worden afgegeven en die op de in de eerste paragraaf bedoelde datum nog circuleren, zijn niet meer geldig.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 11 februari 2014.

Mevr. M. DE BLOCK

^