Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 april 2007
gepubliceerd op 21 mei 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000430
pub.
21/05/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/besluit/2007/04/27/2007000430/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode
<****>****_title">27 APRIL 2007. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen****><****>
**** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.****><****>Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op artikelen 10, § 2, tweede lid, 10bis, § 1, tweede lid, en § 2, derde lid, 12, derde lid, 13, § 1, vijfde lid, en § 2, tweede lid, 17, tweede lid, 18, § 1, 19, vijfde lid, 41, tweede lid, 42, eerste en tweede lid, 50, eerste lid, 57/30, § 1, zesde lid, en 61/3, § 1, tweede lid, Gelet op artikel 78 van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 april 1984, 18 juli 1984, 16 augustus 1984, 14 februari 1986, 9 maart 1987, 28 januari 1988, 13 juli 1988, 7 november 1988, 7 februari 1990, 9 juli 1990, 16 oktober 1990, 18 april 1991, 25 september 1991, 20 december 1991, 13 juli 1992, 5 november 1992, 22 december 1992, 19 mei 1993, 31 december 1993, 3 maart 1994, 11 maart 1994, 3 februari 1995, 22 februari 1995, 12 oktober 1995, 22 november 1996, 10 december 1996, 11 december 1996, 7 januari 1998, 2 maart 1998, 12 juni 1998, 26 juni 2000, 9 juli 2000, 7 november 2000, 4 juli 2001, 20 juni 2002, 11 juli 2002, 17 oktober 2002, 11 juli 2003, 25 april 2004, 9 december 2004, 17 januari 2005, 3 februari 2005, 11 april 2005, 11 mei 2005, 17 september 2005, 24 april 2006, 15 mei 2006 en 20 december 2006;****><****>Gelet op het advies 42.564/4 van de Raad van State, gegeven op 18 april 2007, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;****><****>Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse ****, Besluit : <****>****_article">Artikel 1.**** besluit zet onder meer de richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen, de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van de **** **** van 22 september 2003 inzake het recht op ****, de richtlijn 2004/81/EG van de Raad van de **** **** van 29 april 2004 betreffende de **** die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van **** of hulp hebben gekregen bij illegale immigratie, de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van de **** **** van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en **** als vluchteling of als persoon die anderszins **** erkenning behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, en de richtlijn 2005/85/EG van de Raad van de **** **** van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de ****, om in het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. <****>****_article">Art. 2.**** artikel 17/7, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 15 mei 2006, worden de woorden «*****» opgeheven. <****>****_article">Art. 3.**** artikel 22/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 december 1996 en gewijzigd bij het 2 maart 1998, wordt in het tweede lid het woord «*****» ingevoegd tussen het woord «*****» en de woorden «*****». <****>****_article">Art. 4.In **** Ibis, **** ****, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, worden in het opschrift van Afdeling 2 de woorden «*****» vervangen door het woord «*****». <****>****_article">Art. 5.In **** Ibis, **** ****, **** 2, van hetzelfde besluit wordt een nieuw artikel 25/2 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 25/2.§ 1. De vreemdeling die reeds toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf in het Rijk van maximaal drie maanden overeenkomstig **** ****, hoofdstuk **** van de wet, of van meer dan drie maanden, die aantoont : ****_list">1° ofwel in het bezit te zijn van ****) een arbeidskaart ****, een ****, of een attest afgegeven door de bevoegde overheidsdienst van vrijstelling van deze verplichting, en ****) een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet aangetast is door één der in bijlage bij de huidige wet opgesomde ziekten, en ****) een getuigschrift waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht, wanneer hij ouder is dan 18 jaar, 2° ofwel de door de wet of een koninklijk besluit vastgestelde voorwaarden te vervullen om gemachtigd te worden tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk op grond van een andere hoedanigheid, kan op deze basis een aanvraag tot machtiging tot verblijf indienen bij de burgemeester van de gemeente waar hij verblijft. **** aanvraag dient vergezeld te zijn van de bewijzen dat de vreemdeling de voorwaarden bedoeld in deze paragraaf vervult. § 2. Voor zover de vreemdeling de bewijzen aanbrengt dat hij de voorwaarden bedoeld in § 1, eerste lid, 1°, vervult, en indien uit de controle van de reële verblijfplaats, die de burgemeester of zijn gemachtigde moet laten uitvoeren, blijkt dat de vreemdeling op het grondgebied van de gemeente verblijft, kent de burgemeester of zijn gemachtigde de machtiging tot beperkt verblijf toe aan de vreemdeling, schrijft het gemeentebestuur hem in het **** in en overhandigt het een bewijs van inschrijving in dit register, of, indien de vreemdeling reeds houder is van een dergelijk bewijs, brengt het gemeentebestuur hem op de hoogte van de beslissing.****><****>In het andere geval beslist de burgemeester of zijn gemachtigde om de aanvraag niet in overweging te nemen door middel van een document overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 40. Het gemeentebestuur maakt een kopie van dit document over aan de gemachtigde van de minister. § 3. Voor zover de vreemdeling de bewijzen aanbrengt dat hij de voorwaarden bedoeld in § 1, eerste lid, 2°, vervult, en indien uit de controle van de reële verblijfplaats, die de burgemeester of zijn gemachtigde moet laten uitvoeren, blijkt dat de vreemdeling op het grondgebied van de gemeente verblijft, wordt hij in het bezit gesteld van een document dat aantoont dat de aanvraag werd ingediend. Het gemeentebestuur maakt de aanvraag, vergezeld van de bewijzen bedoeld bij § 1, tweede lid, en van het verslag opgesteld bij de controle van de verblijfplaats, zonder verwijl over aan de gemachtigde van de minister.****><****>In het andere geval beslist de burgemeester of zijn gemachtigde om de aanvraag niet in overweging te nemen door middel van een document overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 40. Het gemeentebestuur maakt een kopie van dit document over aan de gemachtigde van de minister.****><****>Indien de minister of zijn gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent aan de vreemdeling, schrijft het gemeentebestuur deze in het **** in en overhandigt het een bewijs van inschrijving in dit register, of, indien de vreemdeling reeds houder is van een dergelijk bewijs, brengt het gemeentebestuur hem op de hoogte van de beslissing.****><****>Indien de minister of zijn gemachtigde beslist dat de vreemdeling de voorwaarden bedoeld in § 1, eerste lid, 2°, niet vervult, verwerpt hij de aanvraag tot machtiging tot verblijf en geeft het hem in voorkomend geval het bevel om het grondgebied te verlaten overeenkomstig het model van bijlage 13. <****>****_article">Art. 6.In **** Ibis, **** ****, afdeling 2, van hetzelfde besluit wordt een artikel 25/3 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 25/3.§ 1. Indien de vreemdeling die verklaart zich in één der in artikel 10 of 10bis van de wet voorziene gevallen te bevinden zijn aanvraag indient bij de bevoegde diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger wordt hij, overeenkomstig artikel 12bis, § 2, of 10ter, § 1, van de wet, na voorlegging van alle vereiste documenten, in het bezit gesteld van een document waaruit blijkt dat de aanvraag werd ingediend en op welke datum de aanvraag werd ingediend. § 2. Indien de vreemdeling die naar België komt in het bezit is van een toelating tot verblijf krachtens artikel 10 van de wet, schrijft het gemeentebestuur hem in het **** in en geeft hem het bewijs van inschrijving in dat register af.****><****>**** in het geval van artikel 13, § 1, vierde lid, van de wet, zijn de toelating tot verblijf voor beperkte duur en het bewijs van inschrijving in het **** geldig voor een duur van één jaar. » <****>****_article">Art. 7.Artikel 26 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 november 1996, wordt door de volgende bepaling vervangen : « <****>****_article">Art. 26.§ 1. Wanneer de vreemdeling die aan het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats verklaart dat hij zich in één der in artikel 10 van de wet bepaalde gevallen bevindt, wordt ingeschreven in het ****, geeft het gemeentebestuur hem, overeenkomstig artikel 12bis, § 3 of § 4, van de wet, een document af dat aantoont dat de aanvraag werd ingediend en overeenkomstig het model van bijlage 15bis werd opgesteld en stelt hem in het bezit van een attest van **** model ****, waarvan de geldigheid negen maanden na de datum van afgifte van het document dat overeenkomstig het model van bijlage 15bis werd opgesteld vervalt. Het gemeentebestuur bezorgt onmiddellijk een kopie van dit document aan de gemachtigde van de minister. § 2. Indien de in artikel 12bis, § 3, van de wet bedoelde vreemdeling niet voldoet aan de voorwaarden vastgelegd in § 1, tweede lid, 1° en 2°, van dezelfde bepaling, geeft het gemeentebestuur hem kennis van de beslissing tot **** van zijn aanvraag door afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 15ter.****><****>Het gemeentebestuur bezorgt onmiddellijk een kopie van dit document aan de gemachtigde van de minister.****><****>Indien de vreemdeling zich bovendien in één van de in artikel 7 van de wet bepaalde gevallen bevindt wordt hem, in voorkomend geval, door middel van het formulier **** of ****, overeenkomstig de modellen van bijlage 12 of 13, kennis gegeven van de beslissing waarbij hem bevolen wordt het grondgebied te verlaten. § 3. Indien de in artikel 12bis, § 4, van de wet bedoelde vreemdeling niet voldoet aan de voorwaarden vastgelegd in § 1, tweede lid, 3° van dezelfde bepaling, verklaart de minister of zijn gemachtigde dat zijn aanvraag onontvankelijk is en het gemeentebestuur geeft hem kennis van deze beslissing door afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 15ter.****><****>Indien de vreemdeling zich bovendien in één van de in artikel 7 van de wet bepaalde gevallen bevindt, wordt hem, in voorkomend geval, door middel van het formulier **** of ****, overeenkomstig de modellen van bijlage 12 of 13, kennis gegeven van de beslissing waarbij hem bevolen wordt het grondgebied te verlaten. § 4. Indien de minister of zijn gemachtigde beslist dat de in § 1 bedoelde vreemdeling geen recht op verblijf heeft, geeft hij hem, naargelang het geval, een bevel om het grondgebied te verlaten. In dit geval mag de termijn voor het verlaten van het grondgebied niet minder dan 30 dagen bedragen. Het gemeentebestuur geeft van beide beslissingen kennis door afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 14. § 5. Indien de beslissing inzake de aanvraag tot verblijf gunstig is of indien binnen een termijn van negen maanden, te rekenen vanaf de datum van de afgifte van het overeenkomstig het model van bijlage 15bis opgesteld document, geen enkele beslissing aan het gemeentebestuur wordt medegedeeld, wordt de in § 1 bedoelde vreemdeling in het bezit gesteld van een bewijs van inschrijving in het ****. **** attest van **** wordt **** verlengd tot de afgifte van dit bewijs.****><****>**** in het geval van artikel 13, § 1, vierde lid, van de wet, zijn de toelating tot verblijf voor beperkte duur en het bewijs van inschrijving in het **** geldig voor een duur van één jaar. § 6. Indien de minister of zijn gemachtigde beslist de in § 5 bepaalde termijn van negen maanden met een periode van drie maanden te verlengen, geeft het gemeentebestuur een kopie van deze beslissing aan de vreemdeling en verlengt ze het attest van **** met drie maanden, te rekenen vanaf zijn vervaldatum.****><****>De minister of zijn gemachtigde kan ook beslissen om de in § 5 bepaalde termijn van negen maanden met een tweede periode van drie maanden te verlengen. In dit geval wordt er overeenkomstig het eerste lid gehandeld.****><****>Indien de beslissing gunstig is of indien er binnen de eerste periode van drie maanden of, in voorkomend geval, de tweede periode, geen enkele beslissing aan het gemeentebestuur wordt medegedeeld, wordt de vreemdeling in het bezit gesteld van een bewijs van inschrijving in het ****. **** attest van **** wordt **** verlengd tot de afgifte van dit bewijs.****><****>Indien de minister of zijn gemachtigde tijdens de eerste of de tweede periode van drie maanden beslist dat de vreemdeling geen recht op verblijf heeft, wordt er overeenkomstig § 4 gehandeld. » <****>****_article">Art. 8.Artikel 26bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en vervangen bij het koninklijk besluit van 22 november 1996, wordt vervangen door een artikel 26/2, **** : « <****>****_article">Art. 26/2.§ 1. Indien de vreemdeling die verklaart dat hij zich in één der in artikel 10bis van de wet bepaalde gevallen bevindt zijn aanvraag indient bij het gemeentebestuur, en voor zover deze aanvraag niet het voorwerp uitmaakt van een beslissing tot niet in **** op basis van artikel 25/2, § 3, tweede lid, of niet onontvankelijk wordt verklaard in toepassing van artikel 9bis van de wet, wordt hij, zodra alle vereiste documenten zijn voorgelegd, in het bezit gesteld van een document dat aantoont dat de aanvraag werd ingediend en op welke datum de aanvraag werd ingediend, overeenkomstig het model van bijlage 41. De vreemdeling wordt ingeschreven in het **** en ontvangt een attest van **** model ****, met dezelfde geldigheidsduur als de **** van de vreemdeling die hij vervoegt, zonder evenwel 9 maanden te overschrijden. Het gemeentebestuur maakt de aanvraag en een kopie van de bijlage 41 zonder verwijl over aan de gemachtigde van de minister. § 2. Indien de beslissing inzake de aanvraag voor een machtiging tot verblijf gunstig is of indien binnen een termijn van negen maanden, te rekenen vanaf de datum van de afgifte van het overeenkomstig het model van bijlage 41 opgesteld document, geen enkele beslissing aan het gemeentebestuur wordt medegedeeld, wordt de in § 1 bedoelde vreemdeling in het bezit gesteld van een bewijs van inschrijving in het ****. **** attest van **** wordt **** verlengd tot de afgifte van dit bewijs.****><****>Indien de minister of zijn gemachtigde beslist de in § 1 bepaalde termijn van negen maanden met een periode van drie maanden te verlengen, geeft het gemeentebestuur een kopie van deze beslissing aan de vreemdeling en verlengt het het attest van **** met drie maanden, te rekenen vanaf zijn vervaldatum.****><****>De minister of zijn gemachtigde kan ook beslissen om de in § 1 bepaalde termijn van negen maanden met een tweede periode van drie maanden te verlengen. In dit geval wordt er overeenkomstig het tweede lid gehandeld.****><****>Indien de beslissing gunstig is of indien er binnen de eerste periode van drie maanden of, in voorkomend geval, de tweede periode, geen enkele beslissing aan het gemeentebestuur wordt medegedeeld, wordt de vreemdeling in het bezit gesteld van een bewijs van inschrijving in het ****. **** attest van **** wordt **** verlengd tot de afgifte van dit bewijs.****><****>Indien de minister of zijn gemachtigde beslist dat de in § 1 bedoelde vreemdeling geen recht op verblijf heeft, geeft hij hem, naargelang het geval, een bevel om het grondgebied te verlaten. In dit geval mag de termijn voor het verlaten van het grondgebied niet minder dan 30 dagen bedragen, behalve indien de vreemdeling bij wie men zich voegt niet meer in België verblijft, langer verblijft dan de beperkte duur van de machtiging tot verblijf toestaat of in het bezit gesteld werd van een bevel om het grondgebied te verlaten. » <****>****_article">Art. 9.Artikel 26ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 december 1996, wordt vervangen door een artikel 26/3, **** : «*****» <****>****_article">Art. 10.In **** Ibis, **** ****, afdeling 2, van hetzelfde besluit wordt een artikel 26/4 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 26/4.Indien de minister of zijn gemachtigde, conform artikel 11, § 2, van de wet, beslist om een einde te maken aan het verblijf van de vreemdeling die op basis van artikel 10 van de wet toegelaten is tot een verblijf in het Rijk, geeft hij hem een bevel om het grondgebied te verlaten. In dit geval mag de termijn voor het verlaten van het grondgebied niet minder dan 30 dagen bedragen. Het gemeentebestuur geeft van beide beslissingen kennis door afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 14ter. **** **** wordt afgenomen. » <****>****_article">Art. 11.In **** Ibis, **** ****, afdeling 2, van hetzelfde besluit wordt een artikel 26/5 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 26/5.§ 1. Wanneer de minister of zijn gemachtigde aan de vreemdeling bedoeld in artikel 13, § 3, van de wet het bevel geeft het grondgebied te verlaten, bepaalt hij de termijn waarbinnen die persoon het grondgebied moet verlaten. **** beslissing wordt betekend door middel van de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 13. § 2. Dit geldt ook wanneer de minister of zijn gemachtigde de gezinsleden van de in § 1 bedoelde vreemdeling of de gezinsleden van een student, op basis van artikel 13, § 4, van de wet, het bevel geeft het grondgebied te verlaten. In dit geval mag de termijn voor het verlaten van het grondgebied niet minder dan 30 dagen bedragen, behalve indien de vreemdeling bij wie men zich voegt niet meer in België verblijft, langer verblijft dan de beperkte duur van de machtiging tot verblijf toestaat of in het bezit gesteld werd van een bevel om het grondgebied te verlaten. » <****>****_article">Art. 12.**** artikel 29 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° het tweede lid wordt vervangen door de volgende bepaling : «*****» ****_list">2° een derde lid wordt toegevoegd, **** als volgt : «*****» <****>****_article">Art. 13.**** artikel 30 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 november 1996, wordt het eerste lid vervangen als volgt : «*****» <****>****_article">Art. 14.In **** Ibis, **** ****, van hetzelfde besluit, wordt een artikel 30bis ingevoegd, **** als volgt : « <****>****_article">Art. 30bis.Indien de minister of zijn gemachtigde, in toepassing van artikel 18, § 2, van de wet, beslist dat de vreemdeling niet meer het recht heeft om in het Rijk te verblijven, wordt de beslissing betekend aan de vreemdeling door overhandiging van het document overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 13 en wordt de identiteitskaart voor vreemdeling ingetrokken.****><****>Indien de minister of zijn gemachtigde, in toepassing van artikel 18, § 2, van de wet, beslist dat de vreemdeling niet meer gemachtigd is zich in het Rijk te vestigen, maar zijn recht op verblijf behoudt, wordt de identiteitskaart voor vreemdeling ingetrokken. De vreemdeling wordt dan in het bezit gesteld van een bewijs van inschrijving in het **** voor, naargelang het geval, beperkte of onbeperkte duur. » <****>****_article">Art. 15.In het opschrift van **** Ibis, **** **** van hetzelfde besluit vervalt het woord «*****». <****>****_article">Art. 16.**** artikel 31, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 februari 1995 en 11 juli 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : «*****»; ****_list">2° in het tweede lid worden de woorden «*****» opgeheven;****_list">3° in het derde lid worden de woorden «*****» opgeheven. <****>****_article">Art. 17.**** artikel 32 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 februari 1995 en 11 juli 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° § 1 wordt vervangen door de volgende bepaling : « § 1.**** bewijs van inschrijving in het **** dat constateert dat de vreemdeling voor onbeperkte duur toegelaten of gemachtigd is, wordt vernieuwd voor vijf jaar door het gemeentebestuur van de verblijfplaats.****><****>Onder de in artikel 41 bepaalde voorwaarden kan hij vervroegd vernieuwd worden. »; ****_list">2° een § 1bis wordt ingevoegd, **** : « § 1bis.**** bewijs van inschrijving in het **** voor een verblijf van beperkte duur, dat afgeleverd werd op grond van artikel 9ter of artikel 49/2, § 2, van de wet, blijft geldig tot aan zijn vervaldatum indien tijdens de geldigheidsduur van dit bewijs van inschrijving in het ****, de machtiging of de toelating tot verblijf onbeperkt wordt op grond van artikel 13, § 1, tweede lid, of artikel 49/2, § 3, van de wet. ». <****>****_article">Art. 18.**** artikel 33 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 december 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° in het eerste lid worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****»;****_list">2° in het eerste lid worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****»;****_list">3° in het tweede lid vervallen de woorden «*****»;****_list">4° in het laatste lid vervallen de woorden «*****». <****>****_article">Art. 19.Artikel 34 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. <****>****_article">Art. 20.**** artikel 36 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° in het tweede lid worden tussen de woorden «*****» en de woorden «*****» de woorden «*****» ingevoegd.****_list">2° in het tweede lid, 1°, vervallen de woorden «*****».****_list">3° het tweede lid, 3° wordt opgeheven.****_list">4° het tweede lid, 4° wordt opgeheven.****_list">5° het laatste lid wordt vervangen als volgt : «*****» <****>****_article">Art. 21.In **** Ibis, **** **** van hetzelfde besluit wordt een nieuw artikel 36bis ingevoegd, **** : «*****» <****>****_article">Art. 22.**** artikel 39 van hetzelfde besluit, gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 december 1996, vervallen in § 4 de woorden «*****». <****>****_article">Art. 23.**** artikel 41 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 november 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : « Het gemeentebestuur vernieuwt de ****- of vestigingsvergunning, van tevoren, in de loop van het laatste jaar van haar geldigheidsduur in het geval bedoeld in artikel 39, § 4, of op verzoek van de vreemdeling, op voorwaarde dat die formaliteit vereist is voor het verkrijgen van een visum.»; ****_list">2° het tweede lid wordt opgeheven;****_list">3° in het laatste lid vervallen de woorden «*****». <****>****_article">Art. 24.Artikel 45, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juni 1998, wordt aangevuld als volgt : «*****». <****>****_article">Art. 25.Artikel 49, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juni 1998, wordt aangevuld als volgt : «*****». <****>****_article">Art. 26.Artikel 51, § 3, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 december 1991, 22 december 1992, 22 november 1996 en 12 juni 1998, wordt aangevuld als volgt : «*****». <****>****_article">Art. 27.Artikel 53, § 3, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 14 februari 1986 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 december 1991 en 12 juni 1998, wordt aangevuld als volgt : «*****». <****>****_article">Art. 28.Artikel 55, § 3, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 december 1991, 22 februari 1995, 22 november 1996 en 11 december 1996, wordt aangevuld als volgt : «*****» <****>****_article">Art. 29.Artikel 61, § 3, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 december 1992, 19 mei 1993, 22 februari 1995 en 12 juni 1998, wordt aangevuld als volgt : «*****» <****>****_article">Art. 30.Artikel 63, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juli 1992 en 22 november 1996, wordt aangevuld als volgt : «*****» <****>****_article">Art. 31.**** artikel 69**** van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 juli 2002, worden in § 3 de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****». <****>****_article">Art. 32.**** artikel 69**** van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 25 april 2004 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2006, worden in § 2 de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° de woorden «*****» vervallen;****_list">2° § 2 wordt aangevuld als volgt : «*****» <****>****_article">Art. 33.**** artikel 69**** van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 25 april 2004, wordt in § 2, derde lid, de volgende zin ingevoegd tussen de eerste en de tweede zin : «*****» <****>****_article">Art. 34.In titel **** van hetzelfde besluit, worden in het opschrift van hoofdstuk ****, vervangen bij het koninklijk besluit van 11 december 1996, de woorden «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en «*****». <****>****_article">Art. 35.In titel ****, hoofdstuk ****, van hetzelfde besluit, worden in het opschrift van de voorafgaande afdeling, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en vervangen door het koninklijk besluit van 11 december 1996, de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****», en wordt het woord «*****» vervangen door het woord «*****». <****>****_article">Art. 36.**** artikel 71/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 februari 1995, 22 november 1996 en 11 december 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° § 1 wordt vervangen als volgt : « § 1.De overheden waarbij de vreemdeling, bedoeld in artikelen 50 en 50ter van de wet, aan de grens een **** kan indienen, zijn de met **** belaste overheden. »; ****_list">2° § 2 wordt vervangen als volgt : « § 2.De overheden waarbij de vreemdeling, bedoeld in artikelen 50, 50bis en 51 van de wet, in het Rijk een **** kan indienen, zijn de ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken, evenals de directeurs van de ****. »; ****_list">3° in § 3 worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****». <****>****_article">Art. 37.In hetzelfde besluit wordt een artikel 71/2bis ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 71/2bis.In de gevallen voorzien in artikel 51/5, § 1, tweede lid, van de wet, kan de minister of zijn gemachtigde de **** van de vreemdeling in een **** plaats bevelen.****><****>**** beslissing van de minister of van diens gemachtigde wordt door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 39ter betekend. » <****>****_article">Art. 38.In hetzelfde besluit wordt een artikel 71/2ter ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 71/2ter.§ 1. Wanneer de vreemdeling, in het kader van de vaststelling van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het ****, wordt opgeroepen of om inlichtingen wordt verzocht, maakt deze oproeping of dit verzoek melding van de inhoud van artikel 51/5, § 1, vijfde lid, van de wet. § 2. Indien de vreemdeling geacht wordt afstand gedaan te hebben van zijn **** en hem de binnenkomst in het Rijk geweigerd werd, wordt hij door de met **** belaste overheden teruggedreven.****><****>De minister of zijn gemachtigde stelt de vreemdeling hiervan in kennis door afgifte van het document overeenkomstig het model van bijlage 11. § 3. Indien de vreemdeling geacht wordt afstand gedaan te hebben van zijn **** en hem het verblijf in het Rijk geweigerd werd, dient deze het grondgebied te verlaten. De minister of zijn gemachtigde stelt de vreemdeling hiervan in kennis door afgifte van het document overeenkomstig het model van bijlage 13.****><****>Er wordt overgegaan tot de intrekking van de afgegeven documenten op het moment dat de vreemdeling een **** indient en, zo nodig, van het attest van ****. » <****>****_article">Art. 39.**** artikel 71/3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 december 1996 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 maart 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° in § 1 worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****»;****_list">2° in § 3 worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****». <****>****_article">Art. 40.**** artikel 71/4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 december 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° in het eerste en tweede lid worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****»;****_list">2° in het derde lid worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****». <****>****_article">Art. 41.**** artikel 71/5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 november 1996 en 11 december 1996, wordt het woord «*****» vervangen door het woord «*****». <****>****_article">Art. 42.In titel ****, hoofdstuk ****, van hetzelfde besluit, worden in het opschrift van de eerste afdeling de woorden «*****» vervangen door het woord «*****». <****>****_article">Art. 43.**** artikel 72 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 28 januari 1988, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****»;****_list">2° een tweede lid wordt toegevoegd, **** : « **** artikel 52/3, § 2, van de wet, ontvangt deze vreemdeling eveneens een beslissing tot **** overeenkomstig het model van bijlage 11ter.» <****>****_article">Art. 44.**** artikel 72bis, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 januari 1988, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****», en worden de woorden «*****» vervangen door het woord «*****». <****>****_article">Art. 45.Artikel 72ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 januari 1988 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 september 1991 en 19 mei 1993, wordt vervangen als volgt : «*****» <****>****_article">Art. 46.**** artikel 73 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 28 januari 1998 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 mei 1993, 11 december 1996 en 3 februari 2005, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****». <****>****_article">Art. 47.**** artikel 74 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 28 januari 1988 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 mei 1993, 3 februari 1995 en 11 december 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° in § 1 worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****»;****_list">2° § 2 wordt hersteld in de volgende lezing : « § 2.De vreemdeling die binnen het Rijk een **** heeft ingediend bij een van de in artikel 71/2, § 2, aangewezen overheden, en die overeenkomstig artikel 74/6, § 1bis, van de wet, in een bepaalde plaats wordt vastgehouden, ontvangt kennisgeving van deze beslissing door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 39bis. In dit geval ontvangt de betrokkene, overeenkomstig artikel 52/3, § 2, van de wet, eveneens een bevel om het grondgebied te verlaten door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 13****. » ****_list">3° in § 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****) in het eerste lid worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****», en wordt het woord «*****» vervangen door het woord «*****»;****_list">****) in het tweede lid worden de woorden « handelt dit bestuur overeenkomstig de bepalingen van § 1, tweede lid » vervangen door de woorden «*****»;****_list">4° in § 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****) in het eerste lid worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****»;****_list">****) in het tweede lid worden de woorden « § 1, lid 2 » vervangen door de woorden « § 3, tweede lid ». <****>****_article">Art. 48.**** artikel 75 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 november 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° in § 1 worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****»;****_list">2° in § 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****) het eerste lid wordt vervangen als volgt : « Indien de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de **** de **** weigert te erkennen en de subsidiaire **** weigert toe te kennen aan een vreemdeling, geeft de minister of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 52/3, § 1, van de wet, aan de betrokkene een bevel om het grondgebied te verlaten.»; ****_list">****) in het tweede lid worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****», en worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****»;****_list">****) in het derde lid worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****»;****_list">3° in § 3 wordt het eerste lid vervangen als volgt : « In geval van weigering op grond van artikel 52, beveelt de minister of zijn gemachtigde, indien hij het nodig acht met het oog op het waarborgen van de effectieve verwijdering uit het grondgebied bovendien de **** van de vreemdeling in een **** plaats, bedoeld bij artikel 74/6, § 1.». <****>****_article">Art. 49.Artikel 76 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 28 januari 1988 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993, wordt vervangen als volgt : «*****». <****>****_article">Art. 50.Artikel 77 van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 28 januari 1988 en gewijzigd door de koninklijke besluiten van 19 mei 1993 en 22 november 1996, wordt vervangen als volgt : « <****>****_article">Art. 77.Wanneer de bevoegde overheid aan een vreemdeling de subsidiaire **** toekent, schrijft het gemeentebestuur, na instructie van de Minister of zijn gemachtigde, de betrokkene in in het **** en wordt hij in het bezit gesteld van een bewijs van inschrijving in het **** overeenkomstig artikel 49/2, §§ 2 en 3, van de wet. ». <****>****_article">Art. 51.In titel ****, hoofdstuk ****, van hetzelfde besluit, worden in het opschrift van afdeling 2 de woorden «*****» vervangen door het woord «*****». <****>****_article">Art. 52.Artikel 78 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 januari 1988, wordt opgeheven. <****>****_article">Art. 53.**** artikel 79 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 mei 1993 en 11 december 1996, worden de woorden «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en de woorden «*****». <****>****_article">Art. 54.**** artikel 80 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 januari 1988, 19 mei 1993, 3 februari 1995 en 11 december 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° § 1 wordt opgeheven;****_list">2° in § 2 worden in het eerste lid de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****», en wordt het woord «*****» vervangen door het woord «*****»;****_list">3° in § 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****) in het eerste lid worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****»;****_list">****) het volgend lid wordt ingevoegd tussen het eerste en tweede lid : «*****»; ****_list">4° een § 4 wordt toegevoegd, **** : « § 4.Wanneer de minister of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 57/36, § 2, van de wet, de machtiging tot verblijf afgegeven aan een vreemdeling die tijdelijke bescherming geniet of aan zijn familielid, van wie het onderzoek van de **** werd geschorst op basis van artikel 51/9 van de wet, beëindigt, wordt het bewijs van inschrijving in het **** waarvan deze houder is, ingetrokken.****><****>**** inzage van het document dat werd afgegeven door een van de in artikel 71/2, § 2, aangewezen overheden, handelt het gemeentebestuur van de **** van de betrokkene overeenkomstig de bepalingen van § 2, tweede lid. » <****>****_article">Art. 55.**** artikel 83 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 28 januari 1988 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993, worden de woorden « de **** werking bedoeld bij artikel 57/11, § 1, lid 3 » vervangen door de woorden «*****». <****>****_article">Art. 56.Artikel 88 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « <****>****_article">Art. 88.**** indien zij houder zijn van een ****, ontvangen de in artikel 10, § 1, eerste lid, 4°, van de wet bedoelde familieleden van de vreemdeling die een **** heeft ingediend een attest van **** model ****, met dezelfde geldigheidsduur als die van het attest van **** van de vreemdeling. ». <****>****_article">Art. 57.**** artikel 88bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 november 1996, worden de volgende **** aangebracht : ****_list">1° in § 1, eerste lid, en in § 2, eerste lid, wordt «*****» vervangen door «*****»;****_list">2° in § 1, tweede lid, en in § 2, tweede lid, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****». <****>****_article">Art. 58.In **** ****, **** **** van hetzelfde besluit, worden in het opschrift van afdeling 2ter, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 november 1996, de woorden «*****» ingevoegd tussen het woord «*****» en het woord «*****». <****>****_article">Art. 59.Artikel 88ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 november 1996, wordt vervangen als volgt : « <****>****_article">Art. 88ter.**** beslissing van de minister of diens gemachtigde waarbij een bevel om het grondgebied te verlaten wordt gegeven overeenkomstig artikel 49, § 3, of artikel 49/2, § 5, van de wet, wordt ter kennis gebracht door afgifte van het document overeenkomstig het model van bijlage 13. **** **** en, in voorkomend geval, het ****, worden afgenomen. ». <****>****_article">Art. 60.**** artikel 91, § 2, van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven. <****>****_article">Art. 61.**** artikel 92 van hetzelfde besluit vervallen de woorden «*****» en «*****». <****>****_article">Art. 62.**** artikel 98 van hetzelfde besluit wordt het derde lid opgeheven. <****>****_article">Art. 63.**** artikel 100 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 december 1996, wordt het tweede lid opgeheven. <****>****_article">Art. 64.**** artikel 101 van hetzelfde besluit worden de woorden «*****» opgeheven. <****>****_article">Art. 65.In titel **** van hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk **** ingevoegd, met het volgende opschrift : « **** **** - **** die het slachtoffer zijn van het misdrijf **** in de zin van artikel 433**** van het Strafwetboek, of die het slachtoffer zijn van het misdrijf mensensmokkel in de zin van artikel 77bis in de omstandigheden bedoeld in artikel 77****, 1°, uitsluitend voor wat de niet-begeleide minderjarigen betreft, tot en met 5°, van de wet en die met de autoriteiten samenwerken » <****>****_article">Art. 66.In titel ****, hoofdstuk **** van hetzelfde besluit, wordt een artikel 110bis ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 110bis.§ 1. **** aanvraag voor het verkrijgen van het document voor de in artikelen 61/2 tot 61/4 van de wet bedoelde vreemdeling moet door een in het onthaal van de slachtoffers gespecialiseerd centrum, dat door de bevoegde overheden wordt erkend, naar de minister of zijn gemachtigde worden gestuurd. § 2. Indien de in artikel 61/2, § 1, van de wet bedoelde vreemdeling niet over een **** beschikt, geeft de minister of zijn gemachtigde de instructie een bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen. Het gemeentebestuur betekent deze beslissing door middel van de overhandiging van het document overeenkomstig het model in bijlage 13.****><****>Indien de in het vorig lid bedoelde vreemdeling een niet-begeleide minderjarige is, zoals gedefinieerd in artikel 61/2, § 2, tweede lid, van de wet, geeft de minister of zijn gemachtigde aan het gemeentebestuur de instructie om een **** met een geldigheidsduur van maximaal drie maanden, overeenkomstig het model in bijlage 4, te overhandigen. § 3. De minister of zijn gemachtigde geeft aan het gemeentebestuur de instructie om aan de in artikel 61/2, § 2, derde lid, of artikel 61/3, § 1, van de wet bedoelde vreemdeling een **** met een geldigheidsduur van maximaal drie maanden, overeenkomstig het model in bijlage 4, te overhandigen.****><****>**** in het vorig lid bedoelde vreemdeling moet zijn **** zo snel mogelijk, en ten laatste tijdens het onderzoek van de aanvraag voor een machtiging tot verblijf voor onbepaalde duur, overleggen, om zijn identiteit aan te tonen. Indien hij dit document niet kan overleggen moet de vreemdeling meedelen welke stappen hij ondernomen heeft om zijn identiteit te bewijzen, overeenkomstig artikel 61/3, § 4, van de wet.****><****>**** artikel 61/3, § 2, tweede lid, van de wet kan de minister of zijn gemachtigde aan het gemeentebestuur de instructie geven om de bijlage 4 voor één enkele nieuwe periode van maximaal drie maanden te verlengen. § 4. De minister of zijn gemachtigde geeft aan het gemeentebestuur de instructie om aan de in artikel 61/4, § 1, bedoelde vreemdeling een bewijs van inschrijving in het **** met een geldigheidsduur van zes maanden te overhandigen. **** **** kan worden verlengd of vernieuwd indien de Procureur des **** of de **** bevestigt dat de vreemdeling nog steeds aan de in artikel 61/4, § 1, van de wet bepaalde voorwaarden voldoet. § 5. De minister of zijn gemachtigde geeft aan het gemeentebestuur de instructie om een bewijs van inschrijving in het **** voor onbeperkte duur toe te kennen indien de vreemdeling aan de in artikel 61/5 van de wet vermelde voorwaarden voldoet en indien hij zijn **** heeft voorgelegd, tenzij hij de onmogelijkheid om dit document in België te verwerven op geldige wijze aantoont. » <****>****_article">Art. 67.**** artikel 110bis, § 4, van hetzelfde besluit, ingevoegd door artikel 66 van dit besluit vervallen de woorden «*****». <****>****_article">Art. 68.In titel ****, hoofdstuk **** van hetzelfde besluit, wordt een artikel 110ter ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 110ter.Indien de vreemdeling zich in de in artikel 61/2, § 3, artikel 61/3, § 3, of in artikel 61/4, § 2, van de wet bepaalde omstandigheden bevindt, kan de minister of zijn gemachtigde op elk moment een einde maken aan de in artikel 61/2, § 2, van de wet voorziene termijn of een einde maken aan de tijdelijke machtiging tot verblijf. Er wordt overgegaan tot het intrekken van het document en een bevel om het grondgebied te verlaten, overeenkomstig het model van bijlage 13 wordt betekend. » <****>****_article">Art. 69.In titel **** van hetzelfde besluit wordt het opschrift van **** **** vervangen als volgt : «*****» <****>****_article">Art. 70.Artikel 111 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juli 1992 en 22 november 1992, wordt vervangen als volgt : « **** bij de Raad voor **** een beroep met volle rechtsmacht wordt ingediend overeenkomstig de gewone procedure, of indien bij deze Raad een **** wordt ingediend tegen een beslissing vermeld in artikel 39/79, § 1, tweede lid, van de wet, geeft het gemeentebestuur, op onderrichting van de minister of zijn gemachtigde, aan de betrokken vreemdeling een document af overeenkomstig het model van bijlage 35 indien dit beroep gericht is tegen een beslissing die verwijdering uit het Rijk meebrengt.****><****>Dat document wordt van maand tot maand verlengd totdat op het in het vorige lid bedoelde beroep is beslist. ». <****>****_article">Art. 71.**** artikelen 112 en 113 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juli 1992 en 22 november 1992, worden opgeheven. <****>****_article">Art. 72.In titel **** van hetzelfde besluit wordt **** Ibis, houdende artikelen 113ter en 113****, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 februari 1995 en 22 november 1996, opgeheven. <****>****_article">Art. 73.Artikel 116 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid : «*****» <****>****_article">Art. 74.**** artikel 119, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden «*****» vervangen door «*****». <****>****_article">Art. 75.**** bijlage 6 van hetzelfde besluit, wordt vervangen door de bijlage 6, gevoegd bij dit besluit. <****>****_article">Art. 76.**** bijlage 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 april 1984, wordt vervangen door de bijlage 7, gevoegd bij dit besluit. <****>****_article">Art. 77.**** bijlage 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 april 1984, wordt vervangen door de bijlage 8, gevoegd bij dit besluit. <****>****_article">Art. 78.**** bijlage 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 april 1984 wordt vervangen door de bijlage 9, gevoegd bij dit besluit. <****>****_article">Art. 79.**** bijlage 11bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 31 december 1993, 9 juli 2000, 11 mei 2005 en 17 september 2005, wordt vervangen door de bijlage 11bis, gevoegd bij dit besluit. <****>****_article">Art. 80.**** bijlage 13bis van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 juli 2001 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 mei 2005 en 17 september 2005, wordt vervangen door de bijlage 13bis gevoegd bij dit besluit. <****>****_article">Art. 81.**** bijlage 13ter van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 juli 2001 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 mei 2005 en 17 september 2005, wordt opgeheven. <****>****_article">Art. 82.**** bijlage 13**** van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 juli 2001 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 mei 2005 en 17 september 2005, wordt vervangen door de bijlage 13**** gevoegd bij dit besluit. <****>****_article">Art. 83.**** bijlage 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 augustus 1984, 28 januari 1988 en 17 september 2005 wordt vervangen door de bijlage 15, gevoegd bij dit besluit. <****>****_article">Art. 84.**** bijlage 15bis van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 september 2005, wordt vervangen door de bijlage 15bis, gevoegd bij dit besluit. <****>****_article">Art. 85.**** bijlage 15ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 juli 2000 en 17 september 2005, wordt vervangen door de bijlage 15ter, gevoegd bij dit besluit. <****>****_article">Art. 86.**** bijlage 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 september 2005, wordt vervangen door de bijlage 16 gevoegd bij dit besluit. <****>****_article">Art. 87.**** bijlage 17 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 augustus 1984, 13 juli 1992, 31 december 1993, 9 juli 2000, 11 mei 2005 en 17 september 2005, wordt vervangen door de bijlage 17 gevoegd bij dit besluit. <****>****_article">Art. 88.**** bijlage 25 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 januari 2005 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 september 2005, wordt vervangen door de bijlage 25 gevoegd bij dit besluit. <****>****_article">Art. 89.**** bijlage 25bis van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 januari 2005 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 september 2005, wordt opgeheven. <****>****_article">Art. 90.**** bijlage 25ter van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 september 1991 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juli 1992, 9 juli 2000, 11 mei 2005 en 17 september 2005, wordt opgeheven. <****>****_article">Art. 91.**** bijlage 25**** van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 december 1996 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 juli 2000, 11 mei 2005 en 17 september 2005, wordt vervangen door de bijlage 25**** gevoegd bij dit besluit. <****>****_article">Art. 92.**** bijlage 26 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 januari 2005 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 september 2005, wordt vervangen door de bijlage 26 gevoegd bij dit besluit. <****>****_article">Art. 93.**** bijlage 26bis van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 januari 2005 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 september 2005, wordt opgeheven. <****>****_article">Art. 94.**** bijlage 26ter van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 juli 2001 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 mei 2005 en 17 september 2005, wordt opgeheven. <****>****_article">Art. 95.**** bijlage 26**** van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 december 1996, en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 juli 2000, 11 mei 2005 en 17 september 2005, wordt vervangen door de bijlage 26**** gevoegd bij dit besluit. <****>****_article">Art. 96.**** bijlage 34 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juli 1992, 31 december 1993, 9 juli 2000, 11 mei 2005 en 17 september 2005, wordt opgeheven. <****>****_article">Art. 97.**** bijlage 35 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 januari 1988, 13 juli 1992 en 17 september 2005, wordt vervangen door de bijlage 35 gevoegd bij dit besluit. <****>****_article">Art. 98.**** bijlage 36 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 juli 2001 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 mei 2005 en 17 september 2005, wordt opgeheven. <****>****_article">Art. 99.**** bijlage 39 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 31 december 1993, 9 juli 2000 en 11 mei 2005, wordt vervangen door de bijlage 39 gevoegd bij dit besluit. <****>****_article">Art. 100.**** bijlagen 11ter, 13****, 14ter, 16bis, 16ter, 39bis, 39ter, 40 en 41, gevoegd bij dit besluit, worden ingevoegd in de bijlagen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. <****>****_article">Art. 101.De gewijzigde bepalingen van de artikelen 13, 16, 17, 1°, 18, 2°, 3° en 4°, 20, 3°, 4° en 5°, 22, 23, 1° en 3°, 24 tot 30, 32, 33, 61, 64, 67 en 75 tot 78 blijven eveneens van kracht totdat de **** volledig vernieuwd zijn.****><****>De minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, stelt bij een in het Belgisch **** bekendgemaakt besluit vast op welke datum deze vernieuwing volledig is. <****>****_article">Art. 102.**** afwijking van artikel 36 van hetzelfde besluit, zoals gewijzigd bij artikel 20 van dit besluit, wordt de vervanging niet vermeld op de nieuwe vergunning en heeft de nieuwe vergunning niet dezelfde vervaldatum als deze die vermeld was op de vervangen vergunning voorzover : ****_list">1° de vreemdeling in aanmerking komt voor een eerste **** die overeenkomt met de modellen van de bijlagen 6 tot 9 zoals vervangen bij de artikelen 75 tot 78 van dit besluit en;****_list">2° de vervangen **** niet constateert dat de vreemdeling voor beperkte tijd tot verblijf toegelaten of gemachtigd is. <****>****_article">Art. 103.**** bepalingen van dit besluit treden in werking op 1 juni 2007. <****>****_article">Art. 104.Onze minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.****><****>Gegeven te ****, 27 april 2007 **** **** **** : De Vice-**** en Minister van Binnenlandse ****, ****. ********><****> Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^