Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 december 2013
gepubliceerd op 13 januari 2014

Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud van de informatiefiches, bedoeld in de artikelen 111, § 2, van de wet van 13 juni 2005 en 5, § 2, van de wet van 15 mei 2007

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011668
pub.
13/01/2014
prom.
15/12/2013
ELI
eli/besluit/2013/12/15/2013011668/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud van de informatiefiches, bedoeld in de artikelen 111, § 2, van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten en 5, § 2, van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten sluiten


VERSLAG AAN DE KONING Sire, De sector van de elektronische communicatie in België wordt gekarakteriseerd door een veelvoud aan tariefplannen waaruit de consument kan kiezen. In de officiële tariefvergelijkingstool van de overheid, www.bestetarief.be zijn momenteel om en bij de 500 tariefplannen ingevoerd. Een dergelijke situatie maakt het zeer moeilijk om tussen tariefplannen te vergelijken. Om die reden heeft de wetgever in het nieuwe artikel 111, § 2, van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie en het nieuwe artikel 5, § 2, van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten sluiten betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten het systeem van de informatiefiches ingevoerd. Dit besluit beoogt de inhoud en de modaliteiten van die informatiefiches vast te stellen.

De memorie van toelichting bij het nieuwe artikel 111, § 2, van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten maakt het duidelijk dat de informatiefiches dienen om "een gemakkelijke vergelijking van de verschillende aanbiedingen mogelijk te maken" (zie memorie van toelichting bij artikel 69 van de wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, Parl. St., Kamer, 53e zittingsperiode, 2011-2012, Nr. 2143/001, p. 63).

Het opstellen van informatiefiches wordt voorgeschreven door dezelfde voormelde wettelijke bepalingen, die ook betrekking hebben op de tarieftransparantie in het algemeen. Bovendien moeten deze fiches als aanvulling dienen op de website van elke operator, waarvan sprake in art. 111, § 3, derde lid, van de voormelde wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten en ook op het tariefvergelijkingsprogramma dat beschikbaar is op www.bestetarief.be. De website van elke operator heeft tot doel de karakteristieken van de aanbiedingen uitvoerig voor te stellen (waaronder ook de elementen die geen betrekking hebben op de tarieven, bijvoorbeeld de mogelijkheden om contact op te nemen met de klantendienst); het tariefvergelijkingsprogramma heeft tot doel voor een bepaald gebruikspatroon dat door de gebruiker wordt ingevuld, de gemiddelde kosten te berekenen van elk tariefplan op de markt (en de resultaten in oplopende volgorde te rangschikken). Dankzij de fiches kunnen de gebruikers/klanten in een oogopslag verscheidene tariefplannen, in het bijzonder de tariefplannen waartussen zij nog twijfelen na de eerste uitleg gegeven door de verkoper of op de website van de operator, vergelijken en de prijsverschillen zien voor de dienstelementen die hun in het bijzonder aanspreken.

Voorafgaand aan het opstellen van dit besluit werd een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van enkele sleutelspelers bij de introductie van gestandaardiseerde informatiefiches georganiseerd : operatoren, verenigingen ter bescherming van de belangen van de consumenten en bemiddelingsinstanties die geconfronteerd worden met klachten van eindgebruikers (over onder meer de onduidelijkheid van de tariefplannen van de operatoren). Deze belanghebbenden kregen de gelegenheid om eigen voorstellen van gestandaardiseerde informatiefiches voor te leggen aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). Het BIPT heeft elementen van deze voorstellen verwerkt in eigen voorstellen die gebaseerd zijn op de ervaring en informatie die het heeft doordat het verantwoordelijk is voor het beheer van het officiële tariefvergelijkingsprogramma van de overheid www.bestetarief.be.

Gezien de technische module die achter deze website functioneert enkel uitgewerkt is om tariefplannen aangeboden aan een particulier publiek (consumenten) te vergelijken, worden er via dit besluit nog geen informatiefiches vastgesteld betreffende tariefplannen aangeboden aan een niet-particulier publiek (zakelijke of "B2B"-klanten). De release van de technische module om particuliere tariefplannen inzake televisie (als op zichzelf staand product) te vergelijken is gepland voor 2013 en er is al ervaring opgebouwd inzake het tv-segment bij het uitwerken van de reeds aangeboden module "bundels". Een informatiefiche ten behoeve van consumenten uitwerken voor dit segment van de markt is dus wel al mogelijk.

Na het hierboven bedoelde rondetafelgesprek werd een ontwerpversie van dit besluit, op vraag van de bevoegde minister voor Telecommunicatie, vanaf 17 oktober 2012 tot en met 4 januari 2013 ter openbare consultatie voorgelegd via de website van het BIPT. Ook nadien vond er nog overleg plaats tussen het BIPT, vertegenwoordigers van de operatoren en vertegenwoordigers van de consumenten.

Het advies van de Raad van State werd integraal gevolgd.

Artikelsgewijze bespreking Artikel 1 Artikel 1 maakt duidelijk dat om te voldoen aan artikel 111, § 2, van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten of artikel 5, § 2, van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten sluiten de operator voor ieder tariefplan dat hij te koop aanbiedt de toepasselijke informatiefiche vastgesteld in de bijlagen bij dit besluit moet invullen. Gezien de wet spreekt over de diensten die de operator te koop aanbiedt, moet een informatiefiche enkel ingevuld worden voor de tariefplannen die de operator nog actief commercialiseert, dit wil zeggen nog verkoopt via zijn website, in eigen winkels of via niet-exclusieve verkoopskanalen (bv. winkels of websites van elektroketens). Voor tariefplannen die via geen enkel verkoopkanaal meer worden aangeboden hoeft dus geen gestandaardiseerde informatiefiche uitgewerkt en ter beschikking gesteld te worden. Een tariefplan zelf is elke minimumset van tarieven en daarmee samenhangende (technische en contractuele) voorwaarden, dat op een gegeven moment geldt en dat leidt tot een contract indien die set van tarieven en voorwaarden aanvaard wordt door de klant. In deze omschrijving van een tariefplan is sprake van een "minimumset", aangezien aan vele tariefplannen opties kunnen toegevoegd worden (bv. een aantal inbegrepen belminuten naar mobiele belminuten tegen een voordelige meerprijs). In de omschrijving van tariefplan is ook sprake van "op een gegeven moment", omwille van de verplichting (die verder nader besproken wordt) om ingeval van een promotie een nieuwe, op zichzelf staande informatiefiche zonder doorstreping van de normale prijs of andere voorwaarden te produceren. Een tariefplan is met andere woorden dus een geheel van tarifaire, technische en contractuele elementen dat zelfstandig kan afgenomen worden door een klant en bij wilsovereenstemming tussen operator en klant leidt tot een contract. In toepassing hiervan moeten varianten van tariefplannen, dit wil zeggen versies van tariefplannen die anders zijn indien voldaan is aan één of meerdere specifieke voorwaarden (bv. een verminderde abonnementsprijs indien men bij dezelfde operator reeds andere diensten afneemt dan de dienst die men op het punt staat erbij te nemen), het voorwerp uitmaken van aparte informatiefiches (basisprincipe dat er evenveel informatiefiches geproduceerd moeten worden als er varianten van een tariefplan zijn). Omdat het specifieke aan een optie is dat deze niet zelfstandig (dit is los van een keuze voor een bepaald tariefplan) kan afgenomen worden, moet elke combinatie van een tariefplan met één bepaalde optie niet het voorwerp uitmaken van een aparte informatiefiche.

Net als bij een prijsvergelijker is het voor het ontwerpen van de gestandaardiseerde fiches noodzakelijk om bepaalde compromissen te sluiten tussen het streven om zo volledig mogelijk te zijn enerzijds en anderzijds, de noodzaak om deze tool niet uitermate ingewikkeld te maken, met het gevaar dat die dan onbruikbaar wordt voor een makkelijke vergelijking. In de fiches die vastgesteld zijn in de bijlage bij dit besluit wordt de voorrang daarom gegeven aan de prijsaspecten van de tariefplannen, m.a.w. aan de parameters die rechtstreeks invloed uitoefenen op de gemiddelde kosten voor het gebruik van het plan. Aspecten zoals beschikbaarheid en toegang tot de klantendiensten of secundaire functies (wachtende oproep, identificatie van de oproepende lijn, enz.), welke elementen zijn die op de website van elke operator moeten worden gepubliceerd krachtens artikel 111, § 1, van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten of artikel 5, § 2, van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten sluiten, allebei hierboven vermeld, worden niet opgenomen in het systeem van gestandaardiseerde fiches zodat deze maximaal leesbaar en bruikbaar blijven. Hetgeen een klant voornamelijk interesseert is uiteindelijk de kostprijs voor het gebruik van diverse tariefformules.

Ook inzake de prijselementen zelf zijn er in sommige informatiefiches keuzes gemaakt ten voordele van de maximale leesbaarheid en doelmatigheid. Zo zou het weinig toegevoegde waarde bieden om alle mogelijke tarieven voor oproepen naar buitenlandse bestemmingen in een informatiefiche op te nemen. Gelet op het grote aantal landen en de diversiteit van de tarieven bestaat de aanpak erin aan de operatoren te vragen om de goedkoopste internationale prijs te vermelden, alsook het aantal landen waarvoor die minimumprijs geldt (doorgaans zijn voor de gebruikers de buurlanden van België en andere Europese landen het meest interessant). Gelet op overweging 83 van Verordening Nr. 531/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie wordt wel vereist dat het roamingtarief, dat een uitvoering is van deze verordening, wordt opgenomen in de informatiefiches betreffende mobiele tariefplannen (met name in de rubriek "Vanuit EU").

Promoties, die per definitie tijdelijk zijn (ook al bestaat er een praktijk bij sommige operatoren om promoties quasi systematisch op hun vervaldag te verlengen), bemoeilijken de vergelijkbaarheid van tariefplannen, omdat ze geen duidelijk idee geven van de kosten verbonden aan een tariefplan gedurende de looptijd van het contract.

Zij kaderen eerder in marketingstrategieën van operatoren, met als doel consumenten aan te zetten tot een aankoopbeslissing en niet in een neutrale en objectieve oefening van vergelijking van tariefplannen, die de informatiefiches beogen. Promoties mogen daarom niet gepresenteerd worden in de fiches door een bepaalde referentieprijs of tekst te doorstrepen en te vervangen door een promotionele prijs of promotionele voorwaarden, waarop men enkel gedurende een beperkte periode aanspraak kan maken. Lanceert een operator een promotie op een reeds bestaand tariefplan (bijvoorbeeld gratis installatie) dan moet hij de normale fiche van het tariefplan in kwestie gedurende de promotieperiode vervangen door een nieuwe fiche met de beschrijving van de nieuwe voorwaarden. Daartoe moet op elke fiche een "uiterste geldigheidsdatum" worden vermeld, om te vermijden dat een gebruiker die op een bepaald moment een fiche gekregen heeft in het verkooppunt ofwel een fiche afgedrukt heeft, wordt misleid en op het ogenblik van de contractsluiting vaststelt dat de voorwaarden terug veranderd zijn. Wanneer de promotie afgelopen is en de normale voorwaarden van het tariefplan opnieuw van toepassing worden, dient de operator dus een nieuwe fiche ter beschikking te stellen (met een gewijzigde "datum laatste update"). Een fiche dient met andere woorden dus steeds (en uitsluitend) de voorwaarden van toepassing op een tariefplan op het ogenblik van de afdruk of (online)consultatie van de fiche te bevatten en de datum tot wanneer die voorwaarden van kracht blijven.

In het algemeen worden de maandelijkse bedragen (bv. abonnement of forfaits) en eenmalige kosten (bv. installatie, activering, aankoop van materiaal) uitgedrukt in euro, terwijl de bedragen in verband met de gebruikte diensten (prijs per minuut, per sms/mms, per dataeenheid) in eurocent worden uitgedrukt. Aangezien dit besluit enkel de informatiefiches betreffende de tariefplannen voor residentieel gebruik betreft, dienen alle geldelijke bedragen uitgedrukt te worden met inbegrip van de belasting over de toegevoegde waarde.

Artikel 2 Het doel van de gemakkelijke vergelijkbaarheid kan niet op nuttige wijze bereikt worden, indien het formaat van de fiches niet eveneens via dit besluit wordt vastgelegd. Artikel 2 stelt dan ook de terbeschikkingstelling op het zeer gebruikelijke A4-formaat verplicht.

De bedoeling hiervan is onder meer dat een consument tijdens zijn aankoopbeslissing de informatiefiches van de enkele tariefplannen die hem, na een eerste grove selectie, interesseren naast elkaar kan leggen en rubriek per rubriek de verschillende (hoofd)elementen van de betrokken tariefplannen gemakkelijk kan overlopen en vergelijken.

De informatiefiche moet volgens de wet ook uiterlijk op het ogenblik van het formuleren van het contractueel aanbod aan de consument voorgelegd worden en nadien toegevoegd worden aan het contract.

Contractsluiting kan uiteraard ook via een website plaatsvinden. Onder meer om die reden bepaalt artikel 2 dat de informatiefiche ook in een met een A4-papierformaat overeenstemmend elektronisch formaat kan aangeboden worden (typisch een (afdrukbaar) PDF-bestand met dezelfde instellingen qua formaat als een file voor afdruk op A4-papier). Via online kanalen kunnen de informatiefiches ook tijdig en op gemakkelijke wijze ter beschikking gesteld worden in de fysieke verkooppunten van de operatoren. De verkoper kan dan aan het ritme van zijn verkopen de toepasselijke informatiefiche afdrukken en, zoals voorgeschreven door de wet, voegen bij de contractuele documenten; de verkoper hoeft dus niet noodzakelijk een stock van informatiefiches in zijn verkooppunt aan te leggen en de verkoper en de operator hoeven ook niet constant op te volgen of die stock op elk moment voldoende aangevuld is.

Artikel 3 Voor een maximale efficiëntie van de fiches is het absoluut noodzakelijk dat ze zo duidelijk mogelijk gestructureerd zijn (met inbegrip van de volgorde van het presenteren van de vereiste informatie en de grootte ervan) en dat zoveel mogelijk vrije zones worden vermeden, waarin de operatoren niet-geformatteerde en dus moeilijk vergelijkbare informatie zouden kunnen zetten.

Artikel 3 bevestigt deze principes. Ook aan de voetnoten opgenomen in de bijlagen, die bedoeld zijn om de noodzakelijke toelichting te geven bij de fiches, mag niets gewijzigd worden. De algemene disclaimer ("deze gestandaardiseerde fiche is bedoeld om de voornaamste kenmerken van het tariefplan samen te vatten : ze is geenszins bestemd om het contract te vervangen") onderaan iedere standaardfiche houdt hiermee ook verband. Deze disclaimer wil vermijden dat operatoren via voetnoten allerlei gedetailleerde preciseringen en modaliteiten aan de inhoud van de informatiefiches aanbrengen. Dergelijke niet-gestandaardiseerde "kleine lettertjes" zouden de leesbaarheid en de vergelijkbaarheid niet ten goede komen en moeten dus vermeden worden. Tegelijkertijd wijst deze disclaimer de eindgebruiker er ook op dat hij de precieze inhoud van het volledige contract zal vinden in de contractuele documenten die de operator hem (op papier of een andere duurzame drager) ter beschikking dient te stellen; niet op de één of twee bladzijden, die de informatiefiche doorgaans telt.

De uitzonderingen in artikel 3 viseren een specifiek in het dispositief uitgedrukt doel en zijn limitatief te interpreteren.

Artikel 4 Informatiefiches dienen om potentiële klanten op een neutrale en gestructureerde manier te informeren. Artikel 4 bepaalt daarom dat het verboden is bij het invullen van de informatiefiches logo's, slogans, afbeeldingen enzovoort te gebruiken en prijsverminderingen of andere aanbiedingen weer te geven door de normale prijs of een andere contractuele modaliteit te doorstrepen en te vervangen door een promotionele prijs of voorwaarde (zie in dit verband ook het commentaar bij artikel 1 over het vervangen van de fiches aan het ritme van iedere promotie). Het is tevens verboden om reclame of andere zaken toe te voegen aan het papier of het elektronische document waarop de ingevulde informatiefiche wordt weergegeven. De ervaring van het BIPT met het tariefvergelijkingsprogramma leert dat het aangewezen is om dergelijke vereisten uitdrukkelijk vast te leggen. Vrijheid om dergelijke elementen toe te voegen aan de informatiefiches (bv. de slogan "Dit is het beste tariefplan op de markt") creëert immers de gelegenheid voor de operatoren om hun tariefplannen aan te prijzen in een instrument beheerd of opgelegd door de overheid, wat in strijd is met de verplichting van de overheid om objectieve en neutrale informatie te verschaffen of te bevorderen.

Vrijheid om elementen toe te voegen aan de fiches kan ook deloyaal zijn ten opzichte van andere operatoren, die zich wel houden aan de vereiste om informatie over hun tariefplannen op neutrale en objectieve wijze te verschaffen.

Artikel 5 Om het systeem van de informatiefiches op een ordentelijke manier op de markt in te voeren, is het gepast de inwerkingtreding van dit besluit gedurende een bepaalde periode uit te stellen. Artikel 5 zorgt daarvoor.

Artikel 6 Artikel 6 onderwerpt het systeem van de informatiefiches aan een evaluatie twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit. Bedoeling is na te gaan of de informatiefiches de gewenste voordelen in termen van vergelijkbaarheid hebben gehaald en het effect van de invoering ervan op de werklast bij de operatoren en de regulator te analyseren.

Artikel 7 Artikel 7 behoeft geen commentaar.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedwaardige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Economie en Consumenten, J. VANDE LANOTTE

Raad van State afdeling Wetgeving Advies 54.450/4 van 4 december 2013 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot vaststelling van de inhoud van de informatiefiches, bedoeld in de artikelen 111, § 2, van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten en 5, § 2, van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten sluiten' Op 8 november 2013 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Consumenten verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot vaststelling van de inhoud van de informatiefiches, bedoeld in de artikelen 111, § 2, van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten en 5, § 2, van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten sluiten'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 4 december 2013. De kamer was samengesteld uit Pierre Liénardy, kamervoorzitter, Jacques Jaumotte en Bernard Blero, staatsraden, Christian Behrendt en Jacques Englebert, assessoren, en Colette Gigot, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Anne Vagman, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Liénardy.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 4 december 2013.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van de overdracht van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek sluiten, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerking.

De wettelijke bepalingen waaraan het ontworpen besluit uitvoering beoogt te geven, namelijk artikel 111, § 2, van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten `betreffende de elektronische communicatie' en artikel 5 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten sluiten `betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten', machtigen de Koning slechts om de inhoud vast te stellen van de fiche die voor de consument bedoeld is, en niet om te bepalen op welk formaat de fiche aan de ontvangers moet worden overgezonden.

Artikel 2 van het ontwerp, dat voorschrijft dat de informatiefiche "ter beschikking [wordt] gesteld op A4-papierformaat of een daarmee overeenstemmend elektronisch formaat", kan zijn rechtsgrond evenwel aan artikel 108 van de Grondwet ontlenen. Dat grondwetsartikel moet in de aanhef van het ontworpen besluit worden vermeld.

De griffier, Colette Gigot.

De voorzitter, Pierre Liénardy.

15 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud van de informatiefiches, bedoeld in de artikelen 111, § 2, van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten en 5, § 2, van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten sluiten FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie, artikel 111, § 2, vervangen bij de wet van 10 juli 2012;

Gelet op de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten sluiten betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten, artikel 5, vervangen bij de wet van 10 juli 2012;

Gelet op het advies van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie van 14 augustus 2013;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 11 september 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 september 2013;

Gelet op de raadpleging van 27 september 2013 tot 21 oktober 2013 van het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie;

Gelet op het akkoord van het Overlegcomité, gegeven op 6 november 2013;

Gelet op het advies nr. 54.450/4 van de Raad van State, gegeven op 4 december 2013, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De operatoren verstrekken de inlichtingen bedoeld in artikel 111, § 2, van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie of artikel 5, § 2, van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten sluiten betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten door de toepasselijke informatiefiche vastgesteld in één van de bijlagen in te vullen.

Art. 2.De informatiefiche wordt ter beschikking gesteld op A4-papier formaat of een daarmee overeenstemmend elektronisch formaat.

Art. 3.Het is verboden de inhoud en het formaat van een informatiefiche, vastgesteld in één van de bijlagen, te wijzigen, behalve om : 1° één of meerdere delen van de fiche vastgesteld in bijlage 7 te schrappen omdat ze niet inbegrepen zijn in het betrokken gecombineerde tariefplan;2° de bijkomende cellen te creëren die nodig zijn om alle opties combineerbaar met het betrokken tariefplan te beschrijven;3° de bijkomende cellen te creëren die nodig zijn om alle voordelen te beschrijven die niet ingevuld konden worden in de overige rubrieken van de bijlage;4° in bijlage 6 en 7 de bijkomende cellen te creëren die nodig zijn om alle themaboeketten combineerbaar met het betrokken tariefplan te beschrijven;5° de nodige ruimte te creëren om een rubriek volledig in te vullen in dezelfde lettergrootte als gebruikt voor de reeds vooraf in de bijlage ingevulde rubrieken;deze uitzondering kan uitsluitend gebruikt worden om de rubriek te vergroten in verticale zin.

Art. 4.Het is verboden bij het invullen van de informatiefiches : 1° een symbool, slogan of enig andere teken dat niet strikt noodzakelijk is om de rubrieken van de informatiefiche in te vullen te gebruiken;2° een bedrag of andere tekst in te geven, deze te doorstrepen en te vervangen door een ander bedrag of tekst. Het is verboden reclame of andere woorden, afbeeldingen, symbolen of tekens toe te voegen aan het document dat de informatiefiche voor een bepaald tariefplan uitmaakt.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de zesde maand na die waarin dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.Twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit evalueert het Instituut de bepalingen van dit besluit.

Het resultaat van die evaluatie wordt, in voorkomend geval samen met de aanbevelingen van het Instituut, overgemaakt aan de minister en bekendgemaakt op de website van het Instituut.

Art. 7.De minister bevoegd voor Telecommunicatie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie en Consumenten, J. VANDE LANOTTE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^