Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 november 2021
gepubliceerd op 09 september 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2021034165
pub.
09/09/2022
prom.
26/11/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****>****_title">26 NOVEMBER 2021. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de **** Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen****><****>
VERSLAG AAN DE KONING ****, ****_list">1. ALGEMEEN COMMENTAAR Artikel 50 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna «*****») voorziet dat de toegang tot de **** **** in verschillende fases verloopt: het doen van het verzoek, de registratie en de indiening. De vreemdeling moet zijn verzoek om **** bescherming allereerst doen bij de bevoegde overheden (artikel 50, § 1, van de wet), namelijk de met de **** belaste overheden, de ambtenaren van de **** Vreemdelingenzaken (hierna «*****»), evenals de directeurs van de **** (artikel 71/2, §§ 1 en 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen).****><****>Zodra de vreemdeling zijn verzoek heeft gedaan bij een van de bevoegde overheden moet de aanvraag die, in voorkomend geval, ter kennis werd gebracht van de ****, binnen de drie werkdagen worden geregistreerd (artikel 50, § 2, van de wet).****><****>**** **** wordt de vreemdeling uitgenodigd om zijn verzoek daadwerkelijk in te dienen bij de ****, en dit zo snel mogelijk, op een aangewezen datum, en uiterlijk binnen de dertig dagen vanaf de datum waarop het verzoek gedaan werd (artikel 50, § 3, van de wet).****><****>**** bepaalde situaties vallen het doen van een verzoek om **** bescherming en de indiening van een verzoek om **** bescherming samen (bijvoorbeeld aan de grens, in gesloten centra of in gevangenissen).****><****>Bij de daadwerkelijke indiening van het verzoek om **** bescherming ondervraagt de **** de verzoeker over zijn identiteit, zijn herkomst, en zijn ****, om, overeenkomstig de artikel 51/5 van de wet, te bepalen of **** verantwoordelijk is voor de behandeling van zijn verzoek, en de mogelijkheden tot terugkeer naar het land waaruit hij gevlucht is (artikelen 51/8 en 51/10 van de wet). Tijdens dit persoonlijk gesprek wordt de vragenlijst van het Commissaris-generaal voor de **** en de **** (****) met betrekking tot de redenen die de vreemdeling ertoe hebben aangezet om zijn verzoek in te dienen ook overlopen en ingevuld. De verklaringen van de verzoeker en zijn antwoorden op de vragenlijst van het **** worden schriftelijk in een **** opgenomen. **** **** verantwoordelijk is voor het onderzoek van het verzoek worden dit verslag en de vragenlijst doorgestuurd naar het ****. Het ontwerp van koninklijk besluit dat ter ondertekening aan Uwe **** wordt voorgelegd heeft tot doel het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de **** Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna «*****») te wijzigen, om de mogelijkheid te voorzien om alternatieven voor het onderhoud waarbij een verzoeker om **** bescherming fysiek aanwezig is in te voeren.****><****>**** ****-19-pandemie heeft duidelijk gemaakt dat er een alternatieve manier om de persoonlijke gesprekken te voeren, parallel met het bestaande systeem voor persoonlijke gesprekken waarbij de persoon fysiek aanwezig is, moet worden ontwikkeld. Het gesprek op afstand is echter niet enkel in het kader van de huidige **** nuttig. Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet ook een reglementaire basis voor het gesprek op afstand van de verzoekers, die, overeenkomstig de artikelen 74/5 en 74/6 van de wet, worden vastgehouden of in een strafrechtelijke instelling gedetineerd worden.****><****>Alhoewel het gesprek op afstand een innoverend en **** alternatief is, wordt de voorkeur gegeven aan het gesprek waarbij men fysiek aanwezig is. Dit gesprek blijft de regel. Bijgevolg worden de gesprekken op afstand in de dagelijkse werking van de **** geïntegreerd, parallel met en bij wijze van aanvulling op het bestaande systeem van gesprekken waarbij men fysiek aanwezig is, tenzij deze gesprekken op afstand, omwille van een uitzonderlijke situatie die gesprekken waarbij men fysiek aanwezig is zeer moeilijk of onmogelijk maakt, de enige mogelijkheid zijn om gesprekken te organiseren.****><****>Er moet worden opgemerkt dat noch de richtlijn 2013/32/**** van het **** **** en de **** van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de **** bescherming (****) (hierna «*****»), de verordening (****) ****. 604/2013 van het **** **** en de **** van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om **** bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten worden ingediend (****) (hierna de verordening (****) ****. 604/2013), noch de wet bepalingen bevatten die gesprekken op afstand uitsluiten of verbieden.****><****>Dit ontwerp van koninklijk besluit ligt trouwens in het verlengde van de richtsnoeren van de **** Commissie betreffende de uitvoering van de relevante ****-bepalingen op het gebied van de asiel- en **** en betreffende **** van 17 april 2020 (hierna «*****»).(1) In deze richtsnoeren beveelt de **** Commissie aan om, in de mate van het mogelijke, met behulp van de **** gesprekken op afstand te voeren.(2) In zijn praktische gids met aanbevelingen voor de organisatie van een persoonlijk gesprek op afstand legt het **** **** (****) de nadruk op het feit dat de persoonlijke gesprekken op afstand van de verzoekers om **** bescherming niet enkel in uitzonderlijke omstandigheden, zoals de huidige pandemie, een realistisch alternatief zijn, maar dat dit soort gesprek ook in normale omstandigheden een efficiënte modus **** kan zijn voor de **** ****. (3) Het **** Commissariaat van de **** Naties voor de vluchtelingen (****) heeft verzoekers reeds op afstand geïnterviewd, en dit zowel tijdens als voor de huidige pandemie. In zijn «*****» van 9 april 2020 of in zijn thematische nota met de titel «*****» van 9 juni 2020 beschouwt het **** gesprekken op afstand door middel van een **** of per telefoon als een alternatief voor gesprekken waarbij men fysiek aanwezig is en als een maatregel die aanbevolen wordt om de **** **** te behouden.****><****>In hun aanbevelingen sluiten de **** Commissie, het **** en het **** **** priori geen enkele categorie van verzoekers van de mogelijkheid van een gesprek op afstand uit. **** bevelen echter aan om steeds voor elk geval afzonderlijk te beoordelen of het gesprek op afstand passend of aangewezen is. Hierbij moet rekening worden gehouden met de bijzondere procedurele noden van de verzoeker, de operationele context en de complexiteit van het dossier.****><****>**** **** Commissie, het **** en het **** verwijzen naar het gesprek op afstand door middel van een ****. Het ontwerp van koninklijk besluit vermeldt dit systeem, of enige andere specifieke ****, echter niet. Aangezien de technologie voortdurend evolueert, is het mogelijk dat de digitale applicaties die momenteel beschikbaar zijn achterhaald worden, of dat er ondertussen alternatieven worden ontwikkeld die geschikter zijn om een gehoor op afstand te organiseren. Ongeacht de gebruikte **** moet het gesprek op afstand een goed alternatief zijn voor het gesprek waarbij men fysiek aanwezig is. Deze vereiste impliceert, op zijn minst, het tot stand brengen van een audiovisuele verbinding in **** time tussen de ambtenaar van de **** en de verzoeker. In het kader van deze verbinding kunnen ze, dankzij de kwaliteit van het beeld en het geluid, en hun synchronisatie, goed zien wat er op een andere plaats gebeurt. **** tot stand gebrachte audiovisuele verbinding tussen de deelnemers aan het gesprek moet bovendien beveiligd zijn, zodat externe personen tijdens het gesprek geen toegang hebben tot de communicatie en de bescherming van de **** gegarandeerd wordt.****><****>In zijn advies ****. 130/2021 van 24 augustus 2021 bevestigt de **** dat de organisatie van een onderhoud op afstand conform is met de **** (****) 2016/679 van het **** **** en de **** van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van **** en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna "****").****><****>**** **** bevestigt verder dat de **** optreedt als **** in de zin van artikel 4.7) ****. **** evenwel elke onduidelijkheid omtrent de identiteit van de **** te vermijden, adviseert de **** om in de wet, dan wel in het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten, uitdrukkelijk de **** als **** aan te duiden. **** kan er op worden gewezen dat de vermelding van de **** deel zal uitmaken van een meer omvattend **** betreffende de verwerking van **** door de **** tijdens de uitoefening van haar wettelijke opdrachten.****><****>**** bijkomend advies van de **** om te voorzien in een **** voor de gegevens die opgenomen zijn in de verklaring en de ingevulde vragenlijst, dan wel uitdrukkelijk in de wet te vermelden dat deze documenten integraal deel uitmaken van het administratief dossier, valt - zoals de **** zelf aangeeft - buiten de context van onderhavig koninklijk besluit.****><****>Hoe dan ook, het volgt uit artikel 51/8 en artikel 51/10 van de wet dat de verklaring en de vragenlijst ingevuld tijdens het persoonlijk gesprek integraal deel uitmaken van het administratief dossier. **** is immers mede op basis van deze verklaringen dat de met het onderzoek van het verzoek om **** bescherming belaste instanties moeten oordelen of de verzoeker al dan niet in aanmerking komt voor een **** **** **** **** heeft bovendien ingevolge artikel 30 van de **** een register van de **** opgesteld waarin onder meer het volgende wordt omschreven: de wettelijke basis die toelaat om **** te verwerken; de identiteit van de ****; de doeleinden van de gegevensverwerking; de ****; de types van **** die verwerkt worden en de personen met wie deze gegevens worden gedeeld. Dit register wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en geactualiseerd en staat gelet op artikel 30.4 van de **** op eenvoudige vraag van de **** ter **** beschikking.****><****>Voorafgaande opmerking : in het kader van dit ontwerp wordt de nieuwe terminologie van de richtlijn 2013/32/**** die van kracht is (bijvoorbeeld: verzoek om **** bescherming/verzoeker om **** bescherming) niet hernomen. Met het oog op efficiëntie en coherentie gebruiken sommige gewijzigde artikelen de oude terminologie (****/****). **** punt kan in het kader van een eventuele codificatie van de vreemdelingenwet opnieuw worden bekeken. ****_list">2. ARTIKELSGEWIJZE COMMENTAAR Artikel 1 **** **** om een puur technische aanpassing. Artikel 2 Artikel 1 bevat de verplichte verwijzing naar de richtlijnen die door het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten gedeeltelijk worden omgezet.****><****>De richtlijn 2004/83/EG van de **** van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en **** als vluchteling of als persoon die anderszins **** bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, en de richtlijn 2005/85/EG van de **** van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de ****, werden respectievelijk ingetrokken door de richtlijn 2011/95/**** van het **** **** en de **** van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of **** als personen die **** bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (****) (hierna "de richtlijn 2011/95/****") en door de richtlijn 2013/32/****. Artikel 1 wordt aangepast zodat het duidelijk is dat het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten strekt tot de gedeeltelijke omzetting van de richtlijnen 2013/32/**** en 2011/95/****. **** bepalingen moeten dus geïnterpreteerd worden in het licht van deze richtlijnen.****><****>Artikel 3 Artikel 3 voegt een nieuwe definitie in in artikel 1/1 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten, die verwijst naar de verordening (****) 2016/679 van het **** **** en de **** van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van **** en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de **** 95/46/EG (algemene verordening ****) (hierna «*****»). **** akte wordt met het oog op duidelijkheid gedefinieerd.****><****>Artikel 4 Artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten heeft betrekking op de inhoud van de algemene informatiebrochure die ter beschikking wordt gesteld van de vreemdeling wanneer hij zijn verzoek om **** bescherming indient overeenkomstig artikel 50, 50bis, 50ter of 51 van de wet, of wanneer hij zich in het in artikel 51/7 van de wet voorziene geval bij de **** aanbiedt.****><****>Enerzijds wordt artikel 3, 2°, van dit besluit gewijzigd gezien de verordening (****) ****. 604/2013 van het **** **** en de **** van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om **** bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (****). Deze verordening trekt de verordening (EG) ****. 343/2003 van de **** van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat ****[00****4][00****3]**** is voor de behandeling van een **** dat door een onderdaan van een derde land ****[00****4][00****3] een van de lidstaten wordt ingediend in.****><****>Anderzijds zijn de aan artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten aangebrachte wijzigingen het gevolg van de algemene verordening ****.****><****>Bovendien wordt artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten aangevuld met vier nieuwe bepalingen die het gevolg zijn van het herstel van artikel 7, dat de mogelijkheid om een verzoeker om **** bescherming op afstand te verhoren voorziet. **** algemene informatiebrochure zal een vermelding met betrekking tot de mogelijkheid om de verzoeker op afstand te verhoren bevatten. In de brochure zal ook gepreciseerd worden dat de modaliteiten met betrekking tot het gehoor op afstand zullen worden uitgelegd aan de verzoeker wanneer zijn verzoek geregistreerd wordt en dat alle maatregelen zullen worden genomen om de geheimhouding van het gehoor te garanderen. **** **** zal de informatiebrochure vermelden dat de verzoeker om **** bescherming bezwaar kan maken tegen het gehoor op afstand en de modaliteiten voor de indiening van dit bezwaar uitleggen.****><****>Artikel 5 Artikel 5 herstelt artikel 7 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten, dat opgeheven werd door artikel 8 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten **** eerste paragraaf van het aldus herstelde artikel 7 van het koninklijk besluit van 11 juli 2013 voorziet dat de **** kan beslissen dat het gehoor op afstand zal verlopen. Onder gehoor op afstand verstaat men de situatie waarin de ambtenaar van de **** zich fysiek op een andere plaats dan de verzoeker bevindt en hem verhoort met behulp van communicatiemiddelen die het mogelijk maken om een gesprek op afstand in **** time te voeren, bijvoorbeeld door middel van een rechtstreekse audiovisuele verbinding of ****.****><****>Indien het gehoor op afstand wordt gevoerd zal de tolk het gehoor in een ander lokaal dan de verzoeker bijwonen, om zijn onpartijdigheid te garanderen. Dit lokaal is in overeenstemming met de maatregelen die genomen worden om het respect voor de geheimhouding van het gehoor te verzekeren.****><****>**** bepaalde gevallen is het mogelijk dat een persoonlijk gesprek op afstand niet passend of aangewezen is, met name omdat de operationele context, of de omstandigheden die eigen zijn aan het verzoek of de persoon van de verzoeker, ervoor zorgen dat een gesprek op afstand moeilijk of niet wenselijk is. De mogelijkheid om een beroep te doen op een gesprek op afstand zal steeds geval per geval beoordeeld worden. Er zal geen gebruik worden gemaakt van het gesprek op afstand indien dit alternatief, omwille van speciale procedurele noden niet aangepast is aan de verzoeker. Bovendien, voor categorieën van kwetsbare personen, zoals bijvoorbeeld ernstig **** personen, kan het beter zijn indien de persoon fysiek aanwezig is tijdens het gesprek. **** kunnen dergelijke kwetsbare personen in sommige gevallen juist wel baat hebben bij de specifieke setting van een persoonlijk onderhoud dat op afstand plaatsvindt, bijvoorbeeld omdat zij het als gemakkelijker ervaren om gevoelige informatie te verstrekken via een onderhoud op afstand.****><****>**** beslissing om de verzoeker op afstand te verhoren valt uitsluitend onder de **** bevoegdheid van de ****. De tweede paragraaf van artikel 7 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten voorziet dat de verzoeker, zodra zijn verzoek om **** bescherming geregistreerd wordt, geïnformeerd wordt over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gehoor op afstand.****><****>De derde paragraaf vermeldt dat de verzoeker zijn bezwaren tegen de mogelijkheid om zijn gehoor op afstand te laten plaatsvinden kenbaar moet maken op het ogenblik van het registreren van zijn verzoek om **** bescherming.****><****>Indien de verzoeker bezwaar maakt tegen het gesprek op afstand onderzoekt de **** in welke mate de ingeroepen reden gegrond is.****><****>Hierbij wordt rekening gehouden met de eventuele speciale procedurele noden of het specifieke profiel van de betrokkene. Er moet worden benadrukt dat het eenvoudige feit dat men wantrouwig staat ten opzichte van het idee om persoonlijke of gevoelige informatie te vermelden in het kader van een op afstand gevoerd gesprek, of dat men ongerust is met betrekking tot de geheimhouding van een op afstand gevoerd gesprek op zich niet als een geldige reden beschouwd wordt.****><****>**** artikel 8, § 1, derde lid, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten neemt de **** alle noodzakelijke maatregelen, zodat het gehoor plaatsvindt in omstandigheden die een passende geheimhouding waarborgen (zie ook het commentaar van artikel 6 in verband met dit onderwerp). **** **** is tijdens elk gehoor, ongeacht de wijze waarop het wordt uitgevoerd, van toepassing.****><****>Bijgevolg moet de **** erover waken dat het gebruikte systeem en de omstandigheden waarin het gehoor op afstand plaatsvindt de noodzakelijke garanties op het gebied van geheimhouding bieden. **** ervaring van andere **** lidstaten toont aan de verzoekers hun terughoudendheid overwinnen wanneer de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de behandeling van het dossier hen in het begin van het persoonlijk gesprek geruststelt, door hen de manier waarop het persoonlijk gesprek op afstand zal plaatsvinden en de voorziene garanties uit te leggen.(4) De vierde paragraaf van artikel 7 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten voorziet dat de ****, indien hij van mening is dat de reden voor het bezwaar tegen het gehoor op afstand gegrond is, beslist om de verzoeker in aanwezigheid van een ambtenaar te verhoren of om de verzoeker op een latere datum op te roepen.****><****>Overeenkomstig de vijfde paragraaf van artikel 7 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten vindt het gehoor op afstand plaats indien de **** van mening is dat de reden van het bezwaar dat de verzoeker tegen het gehoor op afstand maakt ongegrond is. In het begin van het gehoor worden de redenen waarom zijn bezwaar niet aanvaard werd aan de verzoeker uitgelegd. Tegen de beoordeling van het feit of het bezwaar al dan niet gegrond is, kan op zich geen beroep worden ingediend. De verzoeker kan echter elementen met betrekking tot deze beoordeling indienen in het kader van het beroep bij de **** voor **** tegen de door het **** genomen beslissing met betrekking tot zijn verzoek om **** bescherming, of in het kader van het beroep tegen de beslissing met betrekking tot de procedure voor de bepaling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om **** bescherming, genomen met toepassing van de verordening (****) ****. 604/2013. Buiten het kader van de toepassing van de verordening (****) ****. 604/2013 bestaat de rol van de **** in het kader van de behandeling van de verzoeken om **** bescherming hoofdzakelijk uit een administratieve taak.****><****>**** **** is niet bevoegd om zelf een onderzoek te voeren of een beslissing te nemen.****><****>Er moet worden benadrukt dat het feit dat de verzoeker bezwaar heeft gemaakt tegen een persoonlijk gesprek op afstand geen negatieve gevolgen heeft voor de beoordeling van het verzoek om **** bescherming.****><****>De zesde en laatste paragraaf van artikel 7 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten voorziet dat de ambtenaar van de **** een einde kan maken aan het gehoor op afstand indien hij tijdens het gehoor, om uiteenlopende redenen (die bijvoorbeeld te maken hebben met technische of operationele problemen, maar ook met de persoonlijke **** van de verzoeker), vaststelt dat het niet aangewezen is om de verzoeker op afstand te verhoren. In dit geval wordt het gesprek **** in aanwezigheid van een andere ****-ambtenaar, of wordt de verzoeker op een latere datum opgeroepen.****><****>**** **** moet worden opgemerkt dat alle regels met betrekking tot het gehoor op afstand die in dit ontwerp van koninklijk besluit zijn vastgelegd van toepassing zijn, ongeacht de plaats waar de verzoeker zich bevindt (in een gesloten centrum, een gevangenis, aan de grens...).****><****>Artikel 6 **** artikel 5, paragraaf 5, van de verordening (****) ****. 604/2013, en artikel 15, paragraaf 2, van de richtlijn 2013/32/****, bepaalt artikel 8, § 1, derde lid, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten dat het gehoor van de verzoeker om **** bescherming plaatsvindt in omstandigheden die een passende geheimhouding waarborgen. Deze garantie met betrekking tot de geheimhouding geldt voor elk gehoor, ongeacht het of om een gehoor waarbij men fysiek aanwezig is of een gehoor op afstand ****. Ongeacht het communicatiesysteem dat gebruikt wordt om het gehoor op afstand mogelijk te maken, moet de tot stand gebrachte audiovisuele verbinding beveiligd zijn, zodat externe personen tijdens het gehoor geen toegang hebben tot de uitwisseling van informatie en de bescherming van de **** verzekerd wordt. **** **** moet de nodige voorzieningen treffen om daarvoor te zorgen.****><****>Artikel 6 voegt een nieuwe zin toe aan het derde lid van artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten, om te preciseren dat er geen **** of audiovisuele opname van het gehoor mag worden gemaakt. Toestaan dat een gehoor geregistreerd wordt, is onverenigbaar met de verplichting van de **** om erover te waken dat het gehoor van de verzoeker plaatsvindt in omstandigheden die een passende geheimhouding waarborgen. **** is een risico dat een dergelijke registratie verspreid wordt. Deze verspreiding zou niet enkel het geheime karakter van het gehoor, maar ook de veiligheid van de verzoeker om **** bescherming in gevaar brengen. Bovendien wordt de noodzaak om het gehoor te registreren door niets gerechtvaardigd, omdat de ambtenaar van de ****, overeenkomstig de artikelen 16 en 17 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten die verwijzen naar de artikelen 51/8 en 51/10 van de wet, de aan de verzoeker gestelde vragen en zijn antwoorden, de toevoegingen en de opmerkingen die tijdens het gehoor werden gemaakt door de verzoeker, getrouw in een verslag moet weergeven. **** **** verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om **** bescherming wordt dit ****, naast de vragenlijst met de redenen die de vreemdeling ertoe hebben aangezet om **** bescherming aan te vragen, aan het **** overgemaakt.****><****>Artikel 7 Artikel 9 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten bepaalt de omstandigheden waarin het gehoor van een minderjarige verzoeker om **** bescherming plaatsvindt.****><****>Een nieuw lid wordt ingevoegd, om te voorzien dat, wanneer het gehoor van de minderjarige verzoeker om **** bescherming op afstand wordt gevoerd, de persoon die het ouderlijk gezag over de minderjarige uitoefent, of de voogdij, krachtens de nationale wet van de minderjarige, of, in voorkomend geval, de persoon die de door de **** wet voorziene bijzondere voogdij over hem uitoefent (namelijk de voogdij georganiseerd door de artikelen 63 tot 68 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, of de voogdij over niet-begeleide minderjarigen georganiseerd door de **** van 24 december 2002), het gehoor op afstand bijwoont.****><****>Artikel 9, paragraaf 2, van de wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gedaan te Brussel op 11 december 2001 sluiten voorziet dat de krachtens deze wet aangewezen voogd de niet-begeleide minderjarige begeleidt in elke fase van de procedures die voorzien worden door de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en al diens verhoren bijwoont.****><****>Aangezien de voogd de belangen van de minderjarige moet verdedigen en erover moet waken dat de bevoegde overheden de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen respecteren, zodat er rekening wordt gehouden met het beginsel van het hoger belang van het kind, is het wenselijk dat de voogd fysiek aanwezig is in het lokaal waar de verzoeker om **** bescherming, die een niet-begeleide minderjarige is, zich bevindt. **** aanwezigheid van de voogd zal er ook toe bijdragen om de minderjarige gerust te stellen tijdens het gehoor op afstand.****><****>Voor de rest zijn alle regels met betrekking tot het gehoor op afstand die in dit ontwerp van koninklijk besluit zijn vastgelegd van toepassing.****><****>Artikel 8 **** eerste lid van artikel 16 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten wordt gewijzigd, zodat in het **** (verklaring en vragenlijst) vermeld wordt dat het verhoor op afstand is gevoerd **** personen die zich in hetzelfde lokaal als de verzoeker bevinden en de eventuele storingen (technische of andere) die tijdens het gehoor op afstand hebben plaatsgevonden worden eveneens vermeld in het verslag.****><****>Artikel 9 Artikel 9 bepaalt de bevoegde minister.****><****>**** is, ****, de draagwijdte van het besluit dat **** wordt voorgelegd.****><****>Wij hebben de eer te zijn, ****, **** Uwe ****, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De **** van Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en Migratie, S. **** _______ Nota's (1) Mededeling 2020/****126/02 van de ****, «*****», ****.****., 17 april 2020, ****-126, ****. 12 tot 27. ****_list">(2) Mededeling 2020/****126/02 van de ****, op.****., ****. 15. ****_list">(3) Zie: ****, «*****», mei 2020, ****.5. ****_list">(4) Zie: ****, op.****., ****. 2, 9 en 11.****><****>RAAD VAN STATE afdeling **** Advies 69.954/4 van 27 september 2021 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de **** Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen' Op 19 juli 2021 is de **** van ****, afdeling Wetgeving, door de **** voor **** en ****, belast met de **** ****, toegevoegd aan de **** van Binnenlandse ****, Institutionele **** en Democratische **** verzocht binnen een termijn van dertig dagen verlengd tot 30 september 2021 *, een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de **** Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen'.****><****>Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 27 september 2021.****><****>**** kamer was samengesteld uit **** ****, ****, **** **** en **** ****, staatsraden, en ****-**** VAN ****, griffier.****><****>Het verslag is uitgebracht door **** ****, eerste auditeur.****><****>De overeenstemming tussen de **** en de **** tekst van het advies is nagezien onder toezicht van **** ****. **** advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 27 september 2021.****><****>Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de **** van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande ****.****><****>Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.****><****>ALGEMENE OPMERKINGEN ****_list">1. **** koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten `houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de **** Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen' is laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten. **** koninklijk besluit strekt volgens artikel 1 ervan tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/85/EG van de **** van 1 december 2002 `betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de ****' en van richtlijn 2004/83/EG van de **** van 29 april 2004 `inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en **** als vluchteling of als persoon die anderszins **** bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming'.****><****>**** beide richtlijnen zijn vervangen bij respectievelijk richtlijn 2013/32/**** van het **** **** en de **** van 26 juni 2013 `betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de **** bescherming ****)'(1) en richtlijn 2011/95/**** van het **** **** en de **** van 13 december 2011 `inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of **** als personen die **** bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (****)'.(2) Daaruit vloeit voort dat de steller van het ontwerp artikel 1 van dat koninklijk besluit moet aanpassen en erop moet toezien dat het koninklijk besluit in overeenstemming is met de bepalingen van beide voornoemde **** richtlijnen. ****_list">2. Het ontworpen besluit strekt met name tot aanvulling van artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten, dat betrekking heeft op de inhoud van de algemene informatiebrochure die ter beschikking wordt gesteld van de vreemdeling wanneer hij zijn verzoek om **** bescherming indient overeenkomstig artikel 50, 50bis, 50ter of 51 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, of wanneer hij zich in het in artikel 51/7 van de wet voorziene geval bij de **** **** aanbiedt. **** punt 2° van dat artikel 3 bevat de algemene informatiebrochure inlichtingen over de toepassing van verordening (EG) 343/2003 van de **** van 18 februari 2003 `tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een **** dat door een onderdaan van een derde land bij één van de lidstaten wordt ingediend'.****><****>Die verordening is echter vervangen bij verordening (****) 604/2013 van het **** **** en de **** van 26 juni 2013 `tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om **** bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (****)'.****><****>**** artikel 4, lid 2, van die verordening maken de lidstaten gebruik van een gemeenschappelijke brochure, door de **** Commissie opgesteld door middel van ****, die de informatie bedoeld in lid 1 van dat artikel bevat. **** brochure wordt zodanig opgesteld dat de lidstaten ze kunnen aanvullen met informatie die eigen is aan de lidstaat in kwestie (artikel 4, lid 3, van dezelfde verordening).(3) **** (EG) 1560/2003 van de **** van 2 september 2003 `houdende uitvoeringsbepalingen van **** (EG) ****. 343/2003 van de **** tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een **** dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend' is daartoe gewijzigd bij **** (****) 118/2014 van de **** van 30 januari 2014.(4) Bijgevolg moet artikel 3 van het koninklijk besluit, dat niet met die **** verordeningen in overeenstemming is, worden herzien. ****_list">3. De hiernavolgende bijzondere opmerkingen worden geformuleerd onder voorbehoud van die twee algemene opmerkingen. BIJZONDERE OPMERKINGEN ****_list">1. Het vierde lid van de aanhef moet worden aangevuld met de vermelding van het nummer en de datum van het advies van de **** (advies 130/2021 van 24 augustus 2021).****_list">2. In het ontworpen artikel 1/1, 4°, in fine, moet de definitie van de "algemene verordening ****" worden aangevuld met de tekst "(algemene verordening ****)", zodat het opschrift van de aldus omschreven **** verordening volledig wordt overgenomen.****_list">3. In de **** tekst van het vierde lid van artikel 9 dienen de woorden ", **** **** **** **** **** **** des **** de ****" te worden toegevoegd. De griffier, ****-**** **** **** **** voorzitter, **** **** _______ Nota's (*) **** ****-mail van 20 juli 2021. ****_list">(1) De lidstaten moesten de nodige wettelijke, **** en **** bepalingen in werking doen treden om zich uiterlijk op 20 juli 2015 te voegen naar de artikelen 1 tot en met 30, artikel 31, leden 1, 2 en 6 tot en met 9, de artikelen 32 tot en met 46, de artikelen 49 en 50 en bijlage **** van de richtlijn (artikel 51, lid 1, van die richtlijn).****_list">(2) De lidstaten moesten de nodige wettelijke, **** en **** bepalingen in werking doen treden om zich uiterlijk op 21 december 2013 te voegen naar de artikelen 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 en 35 van de richtlijn (artikel 39, lid 1, van die richtlijn).****_list">(3) **** bepaling voorziet er ook in dat de **** **** een specifieke brochure voor niet-begeleide minderjarigen opstelt.****_list">(4) Artikel 16bis van die verordening bepaalt het volgende: "1.Een gemeenschappelijke brochure waarin alle personen die om **** bescherming verzoeken in kennis worden gesteld van de bepalingen van **** (****) ****. 604/2013 en over de wijze waarop **** (****) ****. 603/2013 wordt toegepast, is vastgesteld in bijlage ****. ****_list">2. Een specifieke brochure voor niet-begeleide kinderen die om **** bescherming verzoeken, is vastgesteld in bijlage ****. (...)".****><****> 26 NOVEMBER 2021. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de **** Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze ****.****><****>Gelet op de ****, artikel 108;****><****>Gelet op de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 51/5, ingevoegd bij de wet van 15 juli 1996 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 november 2017, artikel 51/8, ingevoegd bij de wet van 15 juli 1996 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 november 2017, artikel 51/10, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 november 2017;****><****>Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de **** Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;****><****>Gelet op het advies ****. 130/2021 van de ****, gegeven op 24 **** 2021;****><****>Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 14 juni 2021;****><****>Gelet op de akkoordbevinding van de **** voor Begroting, gegeven op 29 juni 2021;****><****>Gelet op het advies 69.954/4 van de **** van State, gegeven op 27 september 2021 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de **** van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;****><****>Op de voordracht van de **** van Binnenlandse **** en de **** voor **** en Migratie, **** **** besloten en besluiten Wij : <****>****_article">Artikel 1.In het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de **** Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten, wordt de titel van **** **** vervangen als volgt: "**** ****. - **** bepalingen". <****>****_article">Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten, wordt vervangen als volgt: "<****>****_article">Artikel 1.**** koninklijk besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/95/**** van het **** **** en de **** van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of **** als personen die **** bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (****) en van de richtlijn 2013/32/**** van het **** **** en de **** van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de **** bescherming (****).". <****>****_article">Art. 3.Artikel 1/1 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten, wordt aangevuld met de bepaling onder 4°, ****: "4° de algemene verordening **** : de verordening (****) 2016/679 van het **** **** en de **** van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van **** en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening ****).". <****>****_article">Art. 4.**** artikel 3 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: ****_list">****) de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt : "2° de toepassing van de verordening (****) ****.604/2013 van het **** **** en de **** van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om **** bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (****) en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien met inbegrip van de beroepsmogelijkheden;" ****) de bepaling onder 12° wordt vervangen als volgt : "12° het feit dat de **** van de **** door de **** worden verwerkt overeenkomstig de algemene verordening **** en de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens sluiten betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van **** en dat zij deze **** kunnen uitwisselen, uitsluitend om hun verplichtingen die voortvloeien uit **** of nationale regelgeving na te komen;" ; ****_list">****) het artikel wordt aangevuld met de bepaling onder 14°, 15°, 16° en 17°, ****: "14° de mogelijkheid om op afstand gehoord te worden, overeenkomstig artikel 7;****_list">15° de mededeling dat specifieke informatie over de modaliteiten van het gehoor op afstand zal worden meegedeeld bij het registreren van de ****, overeenkomstig artikel 7;****_list">16° de mededeling dat de nodige maatregelen worden getroffen teneinde de vertrouwelijkheid van het gehoor, overeenkomstig artikel 8, te garanderen; 17° de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gehoor op afstand en de modaliteiten voor het indienen van een dergelijk bezwaar overeenkomstig artikel 7, § 3.". <****>****_article">Art. 5.Artikel 7 van hetzelfde besluit, opgeheven bij het koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten, wordt hersteld als volgt: "<****>****_article">Art. 7.§ 1. **** bevoegde dienst kan beslissen dat het gehoor op afstand wordt uitgevoerd. § 2. Wanneer zijn aanvraag overeenkomstig artikel 50, § 2, van de wet, geregistreerd wordt, wordt de verzoeker om **** bescherming, in een taal die hij begrijpt of waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat hij deze begrijpt, geïnformeerd over het feit dat het gehoor op afstand kan worden uitgevoerd, de modaliteiten van het gehoor op afstand, de maatregelen die worden genomen om de vertrouwelijkheid van het gehoor te garanderen en de mogelijkheid om een bezwaar tegen het gehoor op afstand te indienen. § 3. **** bezwaren tegen de mogelijkheid om het gehoor op afstand uit te voeren, moeten worden meegedeeld bij het registreren van het verzoek om **** bescherming. § 4. Indien de redenen voor het in paragraaf 3 bedoelde bezwaar gegrond zijn, **** de bevoegde dienst na of het gehoor in aanwezigheid van één van zijn ambtenaren kan plaatsvinden dan wel of een nieuwe **** dient te worden vastgelegd. § 5. Indien het gehoor op afstand plaatsvindt, is het lokaal, waarin de verzoeker om **** bescherming zich bevindt, in overeenstemming met de maatregelen die genomen worden om het respect voor de vertrouwelijkheid van het gehoor te verzekeren. § 6. Indien de ambtenaar van de bevoegde dienst aan het begin of tijdens het gehoor op afstand vaststelt dat het niet aangewezen is om het gehoor op afstand te voeren, wordt het gehoor **** in aanwezigheid van een andere ambtenaar van de bevoegde dienst of wordt de verzoeker om **** bescherming opgeroepen op een latere datum.". <****>****_article">Art. 6.Artikel 8, § 1, derde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten, wordt aangevuld met een zin, **** : "Er mag geen **** of audiovisuele opname van het gehoor worden gemaakt.". <****>****_article">Art. 7.Artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten, wordt aangevuld met een lid, **** : "Wanneer het gehoor op afstand wordt gevoerd, wordt aan de persoon die het ouderlijk gezag over de minderjarige uitoefent, of **** de voogdij op basis van de nationale wet van de minderjarige of de bijzondere voogdij, voorzien door de **** wet, de mogelijkheid geboden om het gehoor op afstand bij te wonen, tenzij redenen van vertrouwelijkheid zich hiertegen verzetten.". <****>****_article">Art. 8.Artikel 16, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten, wordt aangevuld met een tiende streepje, **** "- in voorkomend geval, de vermelding dat het gehoor op afstand wordt gevoerd, wie zich in dezelfde ruimte als de verzoeker bevindt en een beschrijving van de storingen die in de loop van het gehoor op afstand hebben plaatsgevonden.". <****>****_article">Art. 9.De minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.****><****>Gegeven te ****, 26 november 2021.****><****>**** **** **** : De **** van Binnenlandse ****, Institutionele **** en Democratische ****, ****. **** **** **** voor **** en Migratie, S. ****
^