Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 september 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/04/2019 pub. 09/09/2022 numac 2019015125 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart , gedaan te Straatsburg op 27 september 2012 (1)(2)(3) type wet prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022033115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot kandidaatstelling voor het mandaat van directeur-generaal van de algemene directie van de bestuurlijke politie van de federale politie 1. REFERENTIES - Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde pol(...) - Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/11/2021 pub. 09/09/2022 numac 2021034164 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen type koninklijk besluit prom. 26/11/2021 pub. 09/09/2022 numac 2021034165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022015052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 mars 2022, wordt de heer Nabil CHARHIA, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een betr Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022021105 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 juli 2022, dat in werking treedt op 31 augustus 2022 `s avonds, is de heer M. Burniaux J-C., raadsheer bij het arbeidshof te Bergen, in ruste gesteld. Het is hem vergund de titel van zijn ambt e Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022021006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 april 2022, wordt de heer Christian BODART, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een be Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022021039 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 juni 2022, wordt mevrouw Sandrine DECOUX, bevorderd door verhoging naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022032631 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 20 mei 2022 wordt de heer Aloïs VERVECKEN op rust gesteld uit zijn ambt van eerste hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 mei 2020. Hij wordt gerechtigd de graad type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 09/09/2022 numac 2022032240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022033144 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 juli 2022, - de heer Meirsschaut D., licenciaat in de rechten, arbeidsauditeur bij het arbeidsauditariaat te Gent, wordt benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Gent. - mevr. Karrema Zij wordt, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Leuven. het beroep(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022041392 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 23 februari 2022 wordt op haar aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 mei 2022 aan de heer Thibaut de KERCHOVE d'OUSSELGHEM adviseur - klasse A3 bij de Federale Overheidsdi(...) Hij is ertoe gemachtigd haar pensioenrechten te doen gelden op 1 juni 2022 en de titel van zijn amb(...) type koninklijk besluit prom. 24/06/2022 pub. 09/09/2022 numac 2022203204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs type koninklijk besluit prom. 24/06/2022 pub. 09/09/2022 numac 2022203205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1989 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs en tot vaststelling van het aantal leden ervan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/06/2022 pub. 09/09/2022 numac 2022020980 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de kamer van beroep ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe culturele bestuur type ministerieel besluit prom. 10/06/2022 pub. 09/09/2022 numac 2022020981 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 januari 2021 tot benoeming van de leden van de Raad voor Heraldiek en Vlaggenkunde type ministerieel besluit prom. 25/08/2022 pub. 09/09/2022 numac 2022033117 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022033135 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 14 juli 2022, is het verzoek tot associatie van de heer Vandeputte B., notaris ter standplaats Brugge , van de heer Buylaert S., notaris ter standplaats Torhout, en van me(...) De associatie heeft een antenne ter standplaats Brugge (grondgebied van het vierde kanton) en een a(...) type ministerieel besluit prom. 13/06/2022 pub. 09/09/2022 numac 2022205194 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanstelling van de personeelsleden die, als officier van de gerechtelijke politie, worden belast met het opsporen en vaststellen van de overtredingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein

arrest

type arrest prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022202186 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 3/2022 van 13 januari 2022 Rolnummers 7523 en 7527 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 162, 18° en 19°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en artikel 4, § 2, tweede l Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022202385 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 6/2022 van 20 januari 2022 Rolnummer 7472 In zake: de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 269 2 , § 1, en 279 1 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en 664 va Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022202187 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 4/2022 van 13 januari 2022 Rolnummer 7529 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4, § 2 en § 3, van de wet van 19 maart 2017 « tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedeli Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022204387 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 96/2022 van 14 juli 2022 Rolnummers 7350 en 7351 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 17 mei 2019 « houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit rechter J.-P. Moerman, waarnemend voorzitter, en voorzi(...)

beschikking

type beschikking prom. 06/07/2022 pub. 09/09/2022 numac 2022015326 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot invoering van een dotatie ter compensatie van de gemeentelasten verbonden aan de waterdistributie en aan de opvang van afvalwater

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2022 pub. 09/09/2022 numac 2022032549 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 betreffende de subsidiëring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal akkoord, wat betreft de realisatie van de koopkrachtmaatregelen in de publieke sector en tot wijziging van artikel 8 en 12 van het Overgangsbesluit subsidies buitenschoolse opvang van 24 september 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2022 pub. 09/09/2022 numac 2022032669 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 tot vastlegging van structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs, wat betreft een vierde uitbreiding van de lijst van structuuronderdelen

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022204858 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors Douane en Accijnzen shift (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG22366 Solliciteren kan tot en met 26/09/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022204870 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs Budget en Beheerscontrole (niveau A3) voor De Rechterlijke Orde. - Selectienummer: ANG22374 Solliciteren kan tot en met 23/09/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebesch(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. type lijst prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022204844 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Technisch Deskundigen Elektromechanica (niveau B) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG22254 Solliciteren kan tot en met 23/09/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022204971 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige juridische medewerkers (niveau A2) voor FOD BOSA. - Selectienummer: AFG22243 Solliciteren kan tot en met 23/09/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022205043 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Operationeel leidinggevenden Leuven (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG22383 Solliciteren kan tot en met 23/09/2022 via www.selor.be. De gedetaill(...) Een lijst van maximaal 15 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. N(...) type lijst prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022205177 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juridische medewerkers A2 (niveau A2) voor FOD BOSA. - Selectienummer: ANG22343 Solliciteren kan tot en met 23/09/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022205199 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022205198 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022205197 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemin Ond. Nr. 0412.659.378 CABIE Op 01/09/2022 werd het ondernemingsnummer 0412.659.378 afgeslot(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022033157 bron waalse overheidsdienst en franse gemeenschapscommissie Samenwerkingsakkoord tot uitvoering tussen de Franse Gemeenschapscommissie en het Waals Gewest tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Directiecomité van FORMAFORM Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der Gelet op het samenwerkingsakkoord gesloten op 10 maart 2022 tussen de Franse Gemeenschapscommissie,(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022204999 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** deskundigen sociale zekerheid (niveau ****) voor de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid. - ****: ****22204 Deze selectie werd afgesloten op 22/08/2022. (...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022205116 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** **** voor douaniers (****/****/****) (niveau ****) voor **** ****. - ****: ****22385 Solliciteren kan tot en met 26/09/2022 via ****.****.****. De gedetailleerde ****(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze ****(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022041391 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 mei 2022 wordt de heer Fabien MICHAUX, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 februari 2022 met ranginneming op 1 februari 2021, in het Franse taalkader Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022041390 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 april 2022 wordt de heer Bastien HOREMANS, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 maart 2022 met ranginneming op 1 maart 2021, in het Franse taalkader van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022205237 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2022, dat in werking t Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. SWERTS Evalien benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend l(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022010039 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. **** **** plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: -Assistent dossierbeheer bij de rechtbank van eerste aanleg Oost - Assistent dossierbeheer bij de **** ****, afdeling ****-****: 1 - ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022021138 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van Attaché statistieken word vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Attaché statistieken bij de gemeenschappelijke **** bij **** ****: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via werving, kan men zich (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022021139 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van Attaché ondersteuning interne controle word vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Attaché ondersteuning interne controle bij de Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via werving, kan men zich (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022033118 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Diamantsector. - Deskundigen. - Oproep kandidaten In uitvoering van het koninklijk besluit van 20 november 2019 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector en het ministerieel besluit van 30 augustus 2021 betreff Standplaats : Antwerpen. Vijf jaar veelzijdige beroepservaring in het diamantvak, alsook kennis (...)

document

type document prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022032726 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat brandweermannen (basiskader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat (M/V/X)-brandweermannen (basiskader - b(...) -Op 7 november 2022, in de hulpverleningszone Val de Sambre, Rue de la Vacherie 78, 5060 Sambrevill(...) type document prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022032727 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de (...) -Op 5 december 2022, in de hulpverleningszone Val de Sambre, Rue de la Vacherie 78, 5060 Sambrevill(...) type document prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022204636 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs Telecom (niveau A3) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand. - Selectienummer : ANG22151 Deze selectie werd afgesloten op 18/07/2022. Er werd geen bijzondere lijs(...) Er zijn geen geslaagden. type document prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022204860 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beheerders kwaliteitsgegevens van de KBO A2 (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG22341 Solliciteren kan tot en met 23/09/2022 via www.selor.be(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022204990 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechtelijke Orde: - Hoofdsecretarissen voor het Parket van de Verkeersveiligheid A3 (m/v/x) - BFG22151 Er zijn geen geslaagen. Deze selecti(...) type document prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022204992 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde: - Hoofsecretarissen voor het Parket van de Verkeersveiligheid A3 (m/v/x) - BNG22149 Er is 1 geslaagde. Deze selectie(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022205176 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige masters (niveau A1) voor FOD Justitie en de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: ANG22315 Deze selectie werd afgesloten op 25/08/2022. Er zijn 199 laureaten. De lijst is 1 (...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 2 gesl(...) type document prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022205227 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Beheerders systemen en algemene netwerken (niveau A1) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). - Selectienummer: AFG22272 Solliciteren kan tot en met 22/09/2022 via w(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 09/09/2022 numac 2022205228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Cyber Security Analysten (niveau B) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG22291 Deze selectie werd afgesloten op 01/09/2022. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 (...)
^