Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 augustus 2010
gepubliceerd op 03 september 2010

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2010000488
pub.
03/09/2010
prom.
18/08/2010
ELI
eli/besluit/2010/08/18/2010000488/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode
<****>****_title">18 AUGUSTUS 2010. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de **** **** die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen****><****>
VERSLAG AAN DE KONING ****, **** huidige koninklijk besluit beoogt vooreerst het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de **** **** die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen aan te passen ingevolge de hervorming van de ****, ingevoerd door de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.****><****>**** deze hervorming van de **** werd de rol van de **** Vreemdelingenzaken sterk ingeperkt. **** verschil tussen de ontvankelijkheid en de gegrondheid van een **** en de daaraan verbonden fases voor de diverse **** werd opgeheven. **** **** Vreemdelingenzaken treft bijgevolg geen inhoudelijke beslissingen meer over ****. Haar rol beperkt zich tot een administratieve ondersteuning. **** neemt de **** in ontvangst, neemt de vingerafdrukken van de **** af, **** na of een ander land verantwoordelijk is voor de behandeling van de ****, bepaalt de taal waarin de **** plaatsgrijpt, neemt een verklaring af van de vreemdeling met betrekking tot diens identiteit, herkomst en **** en verstrekt hem een vragenlijst waarin hij uitgenodigd wordt om de redenen die hem ertoe aanzetten om een **** in te dienen en de mogelijkheden tot terugkeer naar het land waaruit hij gevlucht is, uiteen te zetten. **** blijft de **** **** de bevoegde instantie om een beslissing te treffen op **** vlak en kan zij, indien nodig, een beslissing treffen om de vreemdeling vast te houden.****><****>**** in het geval een afgewezen **** opnieuw een **** indient, dient de **** Vreemdelingenzaken te onderzoeken of de **** nieuwe gegevens aanbrengt dat er, wat hem betreft, ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor vervolging of van een reëel risico op ernstige schade, en kan zij een beslissing treffen van weigering tot in **** van de ****.****><****>**** de rol van het gehoor op de **** **** in de nieuwe **** sterk gewijzigd is, heeft het huidige koninklijk besluit de procedurele rechten en garanties die voorzien waren voor de **** voor de **** **** behouden en zelfs uitgebreid. **** huidige koninklijk besluit beoogt bijgevolg voornamelijk technische aanpassingen van het koninklijk besluit van 11 juli 2003. **** beoogt dit koninklijk besluit sommige bepalingen van **** 2005/85/EG van de **** van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de **** en van **** 2004/83/EG van de **** van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en **** als vluchteling of als persoon die anderszins **** bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, om te zetten.****><****>**** **** **** heeft tegen **** een beroep tot ingebrekestelling ingeleid wegens de laattijdige en onvolledige omzetting van **** 2005/85/EG voor het **** van **** van de **** Unie. **** is dus dringend om voorliggend voorstel van besluit te nemen.****><****>**** bespreking **** 1 bevat de verplichte verwijzing naar de richtlijnen die door dit koninklijk besluit gedeeltelijk worden omgezet overeenkomstig artikel 38, § 1, tweede lid, van **** 2004/83/EG en artikel 43, tweede lid, van **** 2005/85/EG. Artikel 2 voorziet in een technische aanpassing van het (vernummerd) artikel 1/1 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003. **** definitie van **** wordt aangepast, rekening houdend met de invoering van de status van subsidiaire bescherming en met de definitie gebruikt in **** 2004/83/EG van de **** van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en **** als vluchteling of als persoon die anderszins **** bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming.****><****>Artikelen 3 en 4 voorzien in een aantal inhoudelijke aanpassingen van de artikelen 2 en 3 van hetzelfde besluit zodat ze beantwoorden aan de waarborgen bepaald in artikel 10, § 1, ****), van **** 2005/85/EG. Artikel 10, § 1, ****), van **** 2005/85/EG bevat de verplichting voor de lidstaten om alle ****, in een taal die zij redelijkerwijze geacht kunnen worden te begrijpen, in te lichten over de te volgen procedure en over hun rechten en verplichtingen tijdens de procedure, alsmede over de gevolgen die kunnen ontstaan indien zij hun verplichtingen niet nakomen of niet met de autoriteiten samenwerken. **** moeten ook worden ingelicht over de termijnen en over de middelen waarover zij beschikken om te voldoen aan hun verplichting tot het indienen van de elementen zoals bedoeld in artikel 4 van **** 2004/83/EG. **** informatie moet tijdig genoeg verstrekt worden om **** in staat te stellen de in deze richtlijn gewaarborgde rechten uit te oefenen en de in artikel 11 van de richtlijn omschreven verplichtingen na te komen.****><****>Artikel 2 van het koninklijk besluit wordt aangepast zodat nu uitdrukkelijk wordt bepaald dat aan elke **** op het moment dat hij een aanvraag indient of op het moment dat hij zich bij de bevoegde dienst aanbiedt in het geval van artikel 51/7 van de wet, een algemene informatiebrochure ter beschikking wordt gesteld in een taal die hij redelijkerwijze geacht kan worden te begrijpen.****><****>Artikel 3, 2° van hetzelfde besluit wordt gewijzigd gelet op het nieuw instrument dat bestaat in het kader van de bepaling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van ****, namelijk de **** (EG) ****. 343/2003 van de **** van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een **** dat door een onderdaan van een derde land bij één van de **** wordt ingediend (« **** ****").****><****>Artikel 3, 3° van hetzelfde besluit wordt aangepast, rekening houdend met de invoering van de status van subsidiaire bescherming.****><****>**** artikel 3 van hetzelfde besluit wordt na bepaling 7° een nieuwe bepaling 8° ingevoegd gelet op de verplichting van de ****, zoals ook bepaald in artikel 11, § 2, ****), van **** 2005/85/EG, om alle documenten die in zijn bezit zijn en die relevant zijn voor de behandeling van zijn **** te overhandigen. **** documenten in kwestie worden meer in detail omschreven. Deze opsomming neemt de elementen over die de **** volgens artikel 4, §§ 1 en 2 van **** 2004/83/EG zo spoedig mogelijk moet aanvoeren om zijn aanvraag tot **** bescherming te ondersteunen.****><****>Artikel 3, 9° van hetzelfde besluit voorziet nu ook dat de algemene informatiebrochure inlichtingen moet omvatten over de mogelijkheden tot **** tijdens de ****.****><****>**** artikel 3, 11° van hetzelfde besluit wordt voorzien dat de **** van de vertegenwoordiger in **** van de **** **** van de **** **** voor de **** worden opgenomen in de informatiebrochure zodat het de **** - conform artikel 10, § 1, ****), van **** 2005/85/EG - mogelijk wordt gemaakt contact op te nemen met het **** of met een andere organisatie die krachtens een overeenkomst met de betrokken lidstaat namens het **** optreedt op het grondgebied van die lidstaat.****><****>Artikel 5 voorziet dat in artikel 4 van hetzelfde besluit opnieuw de opsomming wordt opgenomen van de elementen die de **** overeenkomstig artikel 4, §§ 1 en 2 van **** 2004/83/EG zo spoedig mogelijk moet aanvoeren om zijn aanvraag tot **** bescherming te ondersteunen.****><****>Artikel 6 voorziet dat artikel 5 van hetzelfde besluit wordt aangepast zodat het conform is met de nieuwe ****.****><****>**** **** Vreemdelingenzaken zal de originele exemplaren van de door de **** neergelegde documenten onmiddellijk samen met de, overeenkomstig artikel 51/10 van de wet afgenomen verklaring en de eventueel tijdens het gehoor ingevulde vragenlijst overmaken aan het Commissariaat-generaal voor de **** en de ****.****><****>**** de **** **** een beslissing neemt in de zin van artikel 51/5, § 3, tweede lid (bijlage 25**** /26**** - beslissing tot weigering van binnenkomst/verblijf - **** is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de ****) of artikel 51/8, eerste lid, van de wet (bijlage 13**** - beslissing van weigering tot **** van de ****) worden de originele exemplaren van de neergelegde documenten teruggegeven aan de **** op het moment van de kennisgeving van deze beslissing.****><****>Artikel 7 voorziet in een verruiming van de mogelijkheden tot kennisgeving van een nieuwe datum voor een gehoor door in artikel 6 van hetzelfde besluit een algemene verwijzing naar artikel 51/2, zesde lid, van de wet op te nemen. Artikel 51/2 van de wet bepaalt immers dat de **** op verschillende manieren kan worden opgeroepen, hetzij door kennisgeving aan de persoon zelf, hetzij door kennisgeving op de gekozen woonplaats bij een ter post aangetekende zending of per bode tegen ontvangstbewijs, hetzij door kennisgeving per fax indien de **** woonplaats heeft gekozen bij zijn raadsman. **** de praktijk zal de kennisgeving van een nieuwe datum voor een gehoor meestal blijven gebeuren door kennisgeving aan de persoon zelf door een vermelding op het document van de bijlage 26 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen of door afgifte van een oproepingsbrief.****><****>Artikel 8 heft het artikel 7 van hetzelfde besluit op.****><****>Artikel 9 voegt in artikel 8, paragraaf 1 van hetzelfde besluit twee nieuwe leden in die de garanties voor **** bij de aanvang van hun gehoor verbeteren.****><****>Zo wordt nu in artikel 8, § 1, nieuw tweede lid van hetzelfde besluit uitdrukkelijk de verplichting voor de ambtenaar opgenomen om aan de **** uitleg te verstrekken over wat zijn rol is en die van de aanwezige tolk, en hoe het gehoor zal verlopen alsook het verdere verloop van de procedure. **** dient de ambtenaar te verifiëren of de tolk en de **** elkaar voldoende begrijpen. **** is in overeenstemming met de informatieplicht zoals bepaald in het hierboven reeds vermeld artikel 10, § 1, ****), van **** 2005/85/EG. Artikel 8, § 1, nieuw derde lid van hetzelfde besluit stelt, overeenkomstig artikel 13, § 2 van **** 2005/85/EG, dat het persoonlijke onderhoud moet plaatsvinden in omstandigheden die een passende geheimhouding waarborgen. Er wordt op gewezen dat de teksten die het openbaar ambt regelen, meer bepaald artikel 10 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 betreffende het statuut van het ****, de ambtenaar verplichten tot discretie en respect voor het **** van anderen. **** ambtenaar is tevens gehouden tot naleving van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het ****.****><****>**** voorziet artikel 9 nog in een technische aanpassing van artikel 8, paragraaf 2 van hetzelfde besluit rekening houdend met de invoering van de status van subsidiaire bescherming.****><****>Artikel 10 voorziet in een aanpassing van artikel 9 van hetzelfde besluit teneinde artikel 17 van **** 2005/85/EG om te zetten.****><****>**** nieuw lid wordt toegevoegd dat overeenkomstig artikel 17.4.****) van de **** 2005/85/EG stelt dat het gehoor van een niet-begeleide minderjarige **** afgenomen moet worden door een persoon die de nodige kennis heeft van de bijzondere behoeften van minderjarigen.****><****>Deze kennis betreft de vorming die door de **** van de **** **** verspreid wordt.****><****>Artikel 11 voorziet in een aanpassing van het opschrift van hoofdstuk **** van hetzelfde besluit zodat het conform is met de nieuwe ****.****><****>Artikel 12 voorziet in de volgende aanpassingen van artikel 10 van hetzelfde besluit : **** eerste twee paragrafen van artikel 10 van hetzelfde besluit worden aangepast zodat ze conform zijn met de nieuwe ****. **** artikel 10, § 2, wordt bovendien formeel herinnerd aan het feit dat de ambtenaar een beslissing dient te treffen op individuele, objectieve en onpartijdige wijze.****><****>**** nieuwe derde paragraaf wordt toegevoegd aan artikel 10 van hetzelfde besluit teneinde artikel 22 van **** 2005/85/EG om te zetten. **** **** aan het advies van de **** van **** van 10 juni 2009 werd in een ruimere omzetting van artikel 22 van **** 2005/85/EG voorzien aangezien een **** in ****, overeenkomstig artikel 49/3 van de wet van 15 december 1980, zowel een aanvraag om erkenning van de **** als om toekenning van de subsidiaire **** omvat. **** is het de ambtenaar verboden om enige informatie betreffende individuele **** of het feit dat een **** is ingediend, mee te delen aan de vermeende **** van vervolging of van ernstige schade van de ****. **** is hem tevens verboden om bij de vermeende **** van vervolging of van ernstige schade van een **** informatie in te winnen op een wijze die ertoe leidt dat deze **** te weten komen dat de betrokken **** om asiel heeft verzocht, en er gevaar zou ontstaan voor de fysieke integriteit van deze laatste en van de personen te zijnen laste, of voor de vrijheid en veiligheid van zijn familieleden die nog in zijn land van herkomst verblijven.****><****>**** dient te worden onderstreept dat de reglementering die het openbaar ambt regelt, meer bepaald artikel 10 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 betreffende het statuut van het ****, de ambtenaar bovendien verplicht tot discretie en respect voor het **** van anderen. **** ambtenaar is tevens gehouden tot naleving van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het ****.****><****>Artikel 13 voorziet in een technische aanpassing van artikel 12 van hetzelfde besluit zodat het conform is met de nieuwe ****.****><****>Ook wordt "Niveau 1" vervangen door "**** ****" zoals beschreven in het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau **** van het ****.****><****>Artikel 14 voorziet in een aantal technische aanpassingen van artikel 13, eerste lid van hetzelfde besluit rekening houdend met de nieuwe **** en de invoering van de status van subsidiaire bescherming.****><****>Artikel 15 voorziet in een aanpassing van artikel 14, § 2, derde lid van hetzelfde besluit. **** hier worden de mogelijkheden tot kennisgeving van een nieuwe datum voor een gehoor verruimd door een algemene verwijzing naar artikel 51/2, zesde lid, van de wet op te nemen.****><****>Artikel 16 voorziet in een technische aanpassing van het opschrift van hoofdstuk **** van hetzelfde besluit zodat het conform is met de bewoordingen van artikel 51/10 van de wet.****><****>Artikel 17 voorziet in een aantal technische aanpassingen van artikel 16 van hetzelfde besluit zodat het conform is met de nieuwe ****. **** brengt het nog de volgende wijzigingen aan : **** artikel 16, eerste lid, vierde streepje van hetzelfde besluit wordt voorzien dat het identificatienummer van de aanwezige tolk mee wordt opgenomen in de verklaring. **** artikel 16, eerste lid, zesde streepje, wordt voorzien dat de initialen van de ambtenaar worden opgenomen in plaats van zijn identiteit. Deze wijzigingen zijn in overeenstemming met de wet betreffende de openbaarheid van bestuur en beoogt de identiteit van de tolk en de ambtenaar te beschermen.****><****>**** artikel 16 van hetzelfde besluit wordt een nieuw tweede lid ingevoegd. **** artikel 51/10 van de wet verstrekt de **** Vreemdelingenzaken ook een vragenlijst waarin de **** wordt uitgenodigd om de redenen die hem ertoe hebben aangezet om een **** in te dienen en de mogelijkheden tot terugkeer naar het land waaruit hij gevlucht is, uiteen te zetten. **** vragenlijst is opgesteld door het Commissariaat-generaal voor de **** en de **** ter voorbereiding van het gehoor en het onderzoek van de **** voor deze instantie. **** vragenlijst kan tijdens het gehoor op de **** Vreemdelingenzaken samen met de ambtenaar en de eventueel aanwezige tolk worden overlopen en ingevuld. **** ambtenaar kan ook beslissen, wegens interne redenen van de dienst of op vraag van de ****, om de vragenlijst mee te geven aan de ****.****><****>Artikel 18 voorziet in een aantal technische aanpassingen van artikel 17 van hetzelfde besluit zodat het conform is met de nieuwe ****. Bovendien wordt ook voorzien dat, in voorkomend geval, de aanwezige tolk en, in voorkomend geval, de aanwezige persoon die het ouderlijk gezag, de voogdij op basis van de nationale wet van de minderjarige of de bijzondere voogdij voorzien door de **** wet, uitoefent, de verklaring en, ****, de tijdens het gehoor ingevulde vragenlijst moeten ondertekenen.****><****>**** de **** of, in voorkomend geval, de persoon die het ouderlijk gezag, de voogdij op basis van de nationale wet van de minderjarige of de bijzondere voogdij, voorzien door de **** wet, uitoefent, weigert de verklaring en, ****, de tijdens het gehoor ingevulde vragenlijst te ondertekenen, wordt hiervan melding gemaakt op deze documenten evenals van de redenen waarom hij weigert om ze te ondertekenen.****><****>**** afgifte van het **** dat gebruikt werd in het kader van het indienen van een dringend beroep, wordt afgeschaft ingevolge de nieuwe **** waarbij de **** werd opgeheven.****><****>Nu krijgt de **** een kopie van de vragenlijst indien deze tijdens het gehoor werd ingevuld.****><****>Artikel 19 voorziet in een technische aanpassing van artikel 18 van hetzelfde besluit zodat het conform is met de nieuwe ****.****><****>**** artikel 51/10 van de wet dient de **** **** de verklaring en ****, de tijdens het gehoor ingevulde vragenlijst onmiddellijk over te maken aan het Commissariaat-generaal voor de **** en de ****. **** de **** aanvullende opmerkingen of stukken **** over te maken, moet hij dit rechtstreeks aan het Commissariaat-generaal doen. **** indien de **** in het kader van artikel 51/8 of 51/5 van de wet wordt onderzocht en op de dag van het gehoor nog geen beslissing werd ter kennis gebracht, kan de **** aanvullende opmerkingen of stukken overmaken aan de **** Vreemdelingenzaken. Nu wordt ook voorzien dat hij dit kan doen door afgifte tegen ontvangstbewijs, terwijl het in de bestaande reglementering in principe enkel mogelijk is per aangetekend schrijven.****><****>Artikel 20 en artikel 21 voorzien in een technische aanpassing van het opschrift van hoofdstuk **** en van artikel 19 van hetzelfde besluit zodat ze conform zijn met de nieuwe ****.****><****>Artikel 22 voorziet in de opheffing van artikel 20 van hetzelfde besluit vermits dit artikel een herhaling omvat van bepalingen die reeds elders geregeld zijn.****><****>**** de **** van **** in zijn advies er op wees wordt de verplichting tot het verstrekken van informatie omtrent de mogelijkheden tot ****, reeds opgenomen in artikel 3, 9° van hetzelfde besluit, zoals gewijzigd door artikel 4, ****) van dit ontwerp.****><****>Het ter beschikking stellen van het huishoudelijk reglement van de plaats waar hij wordt vastgehouden wordt reeds voorzien in artikel 18 van het koninklijk besluit van 8 juni 2009 houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op **** plaatsen, gesitueerd in het grensgebied, voorzien in artikel 74/5, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en in artikel 17 van het **** besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het **** grondgebied, beheerd door de **** Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.****><****>**** heb de eer te zijn, **** van **** ****, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De ****-Eerste **** en **** belast met het Migratie- en ****, ****. ****. **** **** **** voor Migratie- en ****, ****. ********><****> ADVIES 46.693/4 VAN 10 JUNI 2009 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE **** **** van ****, afdeling wetgeving, vierde kamer, op 15 mei 2009 door de **** van ****- en **** verzocht haar, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de **** **** die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen", heeft het volgende advies gegeven : **** de adviesaanvraag is ingediend op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de **** van ****, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling **** overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten, haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande ****.****><****>**** deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.****><****>**** **** ****_list">1. Hoewel, zoals de inspecteur van **** erop wijst, het ontworpen besluit geen substantiële budgettaire weerslag heeft, behoeft het de akkoordbevinding van de **** voor Begroting.**** het aan de afdeling **** van de **** van **** ter fine van advies toegezonden dossier blijkt evenwel niet dat deze akkoordbevinding voorhanden is.****><****>**** dient voor gezorgd te worden dat dit **** naar behoren wordt vervuld. 2. In zoverre artikel 10 van het ontwerp (ontworpen artikel 10) de ambtenaren van de **** **** in de uitoefening van hun taak soortgelijke verplichtingen oplegt als die waarin wordt voorzien in een bepaling van het besluit dat ontstaan heeft gegeven aan het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de **** **** die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna het "koninklijk besluit van 11 juli 2003"), geeft het aanleiding tot dezelfde opmerking als die welke onder deze bepaling is gemaakt in advies 34.744/4, dat op 2 april 2003 is verstrekt over het genoemde ontwerp (1).****><****>Bijzondere opmerkingen **** **** 1 (nieuw) **** in het verslag aan de **** wordt aangegeven, zet het ontwerpbesluit deels Richtlijn 2004/83/EG van de **** van 29 april 2004 om inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en **** als vluchteling of als persoon die anderszins **** bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, alsmede richtlijn 2005/85/EG van de **** van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de **** (hierna "Richtlijn 2005/85/EG").****><****>Overeenkomstig respectievelijk artikel 38, lid 1, tweede alinea, en artikel 43, tweede alinea, van deze richtlijnen moet zulks worden vermeld in een nieuw artikel 1.****><****>Artikel 2 **** vermeld in het verslag aan de ****, strekt artikel 2 van het ontwerp ertoe artikel 2 van het besluit van 11 juli 2003 te wijzigen om rekening te houden met artikel 10, lid 1, ****), van **** 2005/85/EG. **** bepaling schrijft onder meer voor dat **** een reeks inlichtingen moeten krijgen gesteld "in een taal die zij redelijkerwijze geacht kunnen worden te begrijpen" ("dans **** **** **** **** est **** de **** ****'**** la ****").****><****>**** de **** versie van de ontworpen bepaling worden niet exact dezelfde woorden gebezigd (als in de richtlijn), maar er wordt gepreciseerd dat de algemene informatiebrochure gesteld moet zijn "dans **** **** [**** **** **** ****'****] est **** **** ****".****><****>**** de vraag waarom er een verschil is in formulering, heeft de gemachtigde van de minister geantwoord dat het niet de bedoeling was de tekst anders te redigeren dan in **** 2005/85/EG. **** **** versie van artikel 2 van het ontwerp moet dus worden gewijzigd om de juiste bewoordingen over te nemen van artikel 10, lid 1, ****), van **** 2005/85/EG (2).****><****>Dezelfde opmerking geldt voor artikel 20 van het ontwerp.****><****>Artikel 7 Artikel 7 van het ontwerp strekt ertoe artikel 7 van het besluit van 11 juli 2003 te vervangen door de volgende bepaling : «*****» **** het verslag aan de **** wordt gepreciseerd dat dit artikel "de situatie (beoogt) tegengesteld aan artikel 51/5, § 1, vijfde lid van de wet [van 15 december 1980]" (3).****><****>**** artikel luidt : "**** de vreemdeling binnen de vijftien dagen na verzending geen gevolg geeft aan een oproeping of een verzoek om inlichtingen, wordt hij geacht afstand gedaan te hebben van zijn ****." **** het feit dat de ontworpen bepaling niet exact aansluit bij de in de wet gebezigde bewoordingen, is ze overbodig omdat uit artikel 51/5, § 1, vijfde lid, van de wet van 15 december 1980 ambtshalve kan worden afgeleid dat de vreemdeling die reageert binnen de bij deze bepaling toegemeten termijn, niet geacht kan worden "afstand gedaan te hebben van zijn ****" en dat deze aanvraag bijgevolg verder behandeld wordt zonder dat de **** een nieuwe aanvraag hoeft in te dienen.****><****>Artikel 7 moet bijgevolg vervallen.****><****>**** dat verband wordt in het document met als opschrift "**** **** 2005/85/EG van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de ****", dat bij de adviesaanvraag is gevoegd, met betrekking tot artikel 20, lid 2, eerste alinea, van deze richtlijn, verwezen naar artikel 51/8, tweede lid (4), van de wet van 15 december 1980 (5). **** afdeling **** vraagt zich evenwel af of niet veeleer ofwel verwezen zou moeten worden naar artikel 51/5, § 1, vijfde lid, van dezelfde wet, ofwel **** tijd naar die beide bepalingen.****><****>Artikel 10 **** het ontworpen artikel 10, § 3, doelt op "elke ****" in de zin van artikel 49/3 van de wet van 15 december 1980, te weten elke aanvraag om erkenning van de **** of de toekenning van de subsidiaire ****, wordt in de ontworpen tekst alleen verwezen naar het begrip "vermeende **** van vervolging", een begrip dat specifiek is voor de status van vluchteling.****><****>**** "de subsidiaire ****" in de zin van artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 naar behoren in aanmerking wordt genomen, dient de uitdrukking "vermoedelijke **** van vervolgingen of ernstige schade" (6) te worden gebezigd.****><****>Artikel 20 **** deze bepaling behoren de volgende twee opmerkingen te worden gemaakt : ****_list">****) in zoverre artikel 20 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 bepaalt "**** de informatie bedoeld in **** ****, ontvangt de **** aan de grens specifieke informatie over de mogelijkheid om vastgehouden te worden gedurende de ****", vormt het een doublure met wat reeds wordt bepaald in artikel 3, 9°, van hetzelfde besluit, zoals het wordt gewijzigd bij artikel 3, ****), van het ontwerp; ****) in zoverre datzelfde artikel 20 bepaalt dat de **** die aan de grens wordt vastgehouden op basis van artikel 74/5 van de wet van 15 december 1980 "het huishoudelijk reglement (ontvangt) van de plaats waar hij wordt vastgehouden, opgesteld in een taal die hij begrijpt", moet de steller van het ontwerp toezien op de samenhang tussen deze bepaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 en de bepalingen van het koninklijk besluit houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op **** plaatsen, gesitueerd in het grensgebied, voorzien in artikel 74/5, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen" waarover de afdeling **** op 18 mei 2009 advies 46.498/4 heeft uitgebracht.****><****>Artikel 21 **** artikel 21 van het ontwerp volgt dat het besluit onverwijld in werking treedt op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch ****.****><****>**** er een specifieke reden bestaat om af te wijken van de gangbare termijn van inwerkingtreding bepaald door artikel 6, eerste lid, van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in ****, het opmaken, bekendmaken en **** van wetten en verordeningen, dient in beginsel te worden afgezien van de onmiddellijke inwerkingtreding teneinde elkeen een redelijke termijn te geven om kennis te nemen van de nieuwe regels (7).****><****>De kamer was samengesteld uit : **** heren : ****. ****, ****, ****.****, ****. ****, staatsraden, ****. ****. ****, griffier.****><****>**** verslag werd uitgebracht door Mevr. ****. ****, auditeur.****><****>De overeenstemming tussen de **** en de **** tekst werd nagezien onder toezicht van de heer ****. ****.****><****>**** griffier, ****. ****.****><****>**** voorzitter, ****. ****. _______ Nota ****_list">(1) **** de opmerking die onder artikel 12 wordt gemaakt.****_list">(2) **** beginselen van de **** -**** voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, 2008, tab "****", aanbeveling ****.185, **** ://****.****-****.**** (10/06/2009). ****_list">(3) **** ingevoegd bij de wet van 15 september 2006 (artikel 39, 1°, ****) ).****_list">(4) **** lid, ingevoegd bij artikel 17 van de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (****).****_list">(5) **** betreffende de beslissing tot weigering om een latere **** in aanmerking te nemen.****_list">(6) **** met artikel 48/5, § 1, van de wet van 15 december 1980. **** eveneens artikel 3, lid 3, van **** 2005/85/EG. ****_list">(7) **** **** van de **** - **** voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, 2008, tab ****, aanbeveling ****.151, ****), ****.****-****.**** (10/06/2009).****><****>ADVIES 48.473/2/**** VAN 26 JULI 2010 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE **** **** van ****, afdeling ****, tweede ****, op 28 juni 2010 door de **** voor Migratie- en ****, toegevoegd aan de **** belast met Migratie- en ****, en wat de **** van het Migratie- en **** betreft, toegevoegd aan de **** **** verzocht hem, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de **** **** die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen", heeft het volgende advies gegeven : **** houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de **** van **** de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken. **** advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling **** geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als zij te oordelen heeft of het vaststellen of wijzigen van een verordening noodzakelijk is.****><****>**** de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de **** van ****, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling **** overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande ****.****><****>**** deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.****><****>Voorafgaande opmerking **** ontwerpbesluit is een nieuwe versie van een tekst waarover de afdeling **** van de **** van **** op 10 juni 2009 advies 46.693/4 gegeven heeft.****><****>**** de afdeling **** een advies heeft gegeven, heeft ze de bevoegdheid opgebruikt die ze krachtens de wet heeft; het komt haar derhalve niet toe om zich opnieuw uit te spreken over reeds onderzochte bepalingen, ongeacht of ze herzien zijn teneinde rekening te houden met de opmerkingen die in het eerste advies gemaakt zijn, dan wel ongewijzigd blijven.****><****>**** geldt niet wanneer overwogen wordt in de tekst volledig nieuwe bepalingen in te voegen over de inhoud waarvan de afdeling **** zich niet heeft kunnen uitspreken bij het oorspronkelijke onderzoek van het dossier : in zo'**** geval moet de afdeling **** weer om advies worden verzocht, welk advies dan alleen op de nieuwe bepalingen betrekking heeft.****><****>**** geldt ook niet wanneer na het eerste advies nieuwe juridische gegevens opduiken, die kunnen rechtvaardigen dat de tekst door de afdeling **** wederom wordt onderzocht : in zo'**** geval heeft het nieuwe onderzoek van de tekst betrekking op de weerslag van die nieuwe juridische gegevens op de betrokken regeling. **** is zulks in casu niet het geval.****><****>Gelet op hetgeen voorafgaat, dient de afdeling **** in dit geval enkel en alleen de volgende bepalingen of onderdelen van bepalingen van het ontwerpbesluit te onderzoeken : ****_list">1° wat artikel 4 betreft : ****) onderdeel ****), voor zover daarbij, in artikel 3, 2°, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de **** **** die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen de woorden "met inbegrip van de beroepsmogelijkheden" worden ingevoegd;****_list">****) onderdeel ****) ;****_list">2° in de artikelen 6, 2°, 11 tot 14 en 19, de vermelding van de beslissingen waarin voorzien is of die genomen zijn in het kader van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980;****_list">3° artikel 10;****_list">4° artikel 17, voor zover daarbij, in de eerste zin van artikel 16, eerste lid, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, de woorden "onmiddellijk na het gehoor" vervangen worden door de woorden "tijdens het gehoor";****_list">5° artikel 18, voor zover daarbij, in het ontworpen artikel 17, derde lid, de woorden "of, in voorkomend geval, de aanwezige persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent op basis van de nationale wet van de minderjarige of die de bijzondere voogdij, voorzien door de **** wet, uitoefent" worden ingevoegd;****_list">6° de artikelen 20 en 21. Algemene opmerking **** verschillende ontworpen bepalingen is sprake van de beslissingen waarin voorzien is of die genomen zijn in het kader van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980.****><****>**** de laatstgenoemde bepaling echter voorziet in verschillende types van beslissingen, zou de ontworpen tekst opnieuw moeten worden onderzocht om, daar waar dit noodzakelijk is, nader aan te geven om welk type van beslissing in de zin van artikel 51/5 het ****.****><****>**** bijvoorbeeld blijkt in artikel 6, 2° van het ontwerp (ontworpen artikel 5, nieuw tweede lid) dat de beslissing "in de zin van artikel 51/5 van de wet" alleen betrekking lijkt te hebben op de beslissing dat **** niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de ****.****><****>**** dit het geval is, moet zulk een verduidelijking in de ontworpen tekst worden opgenomen.****><****>Bijzondere opmerkingen **** **** 4 en 10 ****_list">1. **** hun huidige versie bepalen de artikelen 3, 5°, en 9, tweede lid, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 dat de niet-begeleide minderjarige **** jonger dan achttien jaar, tijdens zijn gehoor door de ambtenaar van de bevoegde dienst, wordt bijgestaan door de persoon die over hem de bijzondere voogdij bepaald door de **** wet uitoefent. **** de wijzigingen die men van zins is via de onderzochte artikelen in deze bepalingen aan te brengen, zou deze bijstand voortaan ook kunnen worden verleend door de persoon die over de niet-begeleide minderjarige **** jonger dan achttien jaar "de voogdij op basis van de nationale wet van de minderjarige uitoefent".****><****>**** mag evenwel niet uit het oog verloren worden dat uit titel ****, hoofdstuk 6, van de **** (****) van 24 december 2002 volgt dat over elke niet-begeleide minderjarige **** jonger dan achttien jaar de specifieke voogdij dient te worden uitgeoefend die bij die artikelen geregeld wordt (1) en anderzijds dat een minderjarige die tijdens zijn gehoor bijgestaan wordt door degene die over hem "de voogdij op basis van de nationale wet van de minderjarige" uitoefent waarvan in de ontworpen tekst sprake is - of het ouderlijk gezag - per definitie niet als "niet-begeleid" kan worden beschouwd (2).****><****>**** is slechts denkbaar een minderjarige **** jonger dan achttien jaar te laten bijstaan door de persoon die over hem de voogdij op basis van de nationale wet van de minderjarige - of het ouderlijk gezag - uitoefent, als de betrokkene niet aan het kenmerk "niet-begeleid" beantwoordt.****><****>De tekst moet dienovereenkomstig worden herzien. ****_list">2. **** betreft de bepaling die, volgens artikel 10, artikel 9, derde lid, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 moet worden, dient op zijn minst in het verslag aan de **** te worden aangegeven waarmee de in de tekst genoemde "nodige kennis van de bijzondere behoeften van minderjarigen" moet overeenstemmen (3). Slotopmerking **** toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de **** van ****, moet het advies van de afdeling **** samen met het verslag aan de **** in het Belgisch **** worden bekendgemaakt. **** casu moet er om de **** van de handeling volledig te informeren voor gezorgd worden dat niet alleen dit advies, maar ook advies 46.693/4, gegeven op 10 juni 2009 (waarnaar het verslag aan de **** over het thans onderzochte ontwerp verschillende malen verwijst), wordt bekendgemaakt.****><****>De kamer was samengesteld uit : **** heren : ****. ****, staatsraad, voorzitter, ****. ****, ****. ****, staatsraden, ****. ****. ****, griffier.****><****>**** verslag werd uitgebracht door de ****. ****. ****, eerste auditeur-afdelingshoofd.****><****>De overeenstemming tussen de **** en de **** tekst werd nagezien onder toezicht van de heer ****. ****.****><****>**** griffier, ****. ****.****><****>**** voorzitter, ****. ****. _______ Nota ****_list">(1) **** inzonderheid de artikelen 5, 6 en 8 van titel ****, hoofdstuk 6, van de **** (****) van 24 december 2002.****_list">(2) Artikel 5, tweede streepje, van titel ****, hoofdstuk 6, van de **** (****) van 24 december 2002 bevestigt uitdrukkelijk dat een minderjarige begeleid door een persoon die krachtens de wet die van toepassing is overeenkomstig artikel 35 van de wet van 16 juli 2004 houdende het **** van internationaal privaatrecht de voogdij - of het ouderlijk gezag - uitoefent, niet als "niet-begeleid" kan worden beschouwd voor de toepassing van de bepalingen betreffende de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.**** eveneens artikel 24, § 1, 1°, van titel ****, hoofdstuk 6, van **** (****) van 24 december 2002, welke bepaling als volgt luidt : "**** voogdij wordt van rechtswege beëindigd (...) wanneer de minderjarige wordt toevertrouwd aan de persoon die krachtens de wet die van toepassing is overeenkomstig artikel 35 van de wet van 16 juli 2004 houdende het **** van internationaal privaatrecht het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent". (3) **** **** **** met de opmerking onder artikel 2 in advies 46.694/4 van de afdeling **** van de **** van ****, gegeven op 10 juni 2009 over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de **** en de ****.****><****> 18 AUGUSTUS 2010. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de **** **** die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen **** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, **** ****.****><****>Gelet op de ****, artikel 108;****><****>Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 51/2, ingevoegd door de wet van 18 juli 1991 en gewijzigd door de wetten van 6 mei 1993, 15 juli 1996, 22 december 2003 en 15 september 2006, artikel 51/4, ingevoegd door de wet van 10 juli 1996 en gewijzigd door de wetten van 22 december 2003 en 15 september 2006, artikel 51/5, ingevoegd door de wet van 15 juli 1996 en gewijzigd door de wetten van 18 februari 2003, 22 december 2003 en 15 september 2006, artikel 51/8, ingevoegd door de wet van 15 juli 1996 en gewijzigd door de wetten van 15 september 2006 en 22 december 2008, artikel 51/10, ingevoegd door de wet van 15 september 2006;****><****>Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de **** **** die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;****><****>Gelet op het advies van de inspecteur van ****, gegeven op 30 maart 2009 en op 29 april 2010;****><****>Gelet op de akkoordbevinding van de **** voor ****, gegeven op 18 juni 2010;****><****>Gelet op het advies 46.693/4 van de **** van ****, gegeven op 10 juni 2009, en gelet op het advies 48.473/2/**** van de **** van ****, gegeven op 26 juli 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973;****><****>**** de voordracht van de **** van ****- en **** en de **** voor Migratie- en ****, **** : <****>****_article">Artikel 1.**** hoofdstuk **** van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de **** **** die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt voor het vroegere artikel 1, dat vernummerd wordt tot artikel 1/1, een nieuw artikel 1 ingevoegd, **** : "<****>****_article">Artikel 1.Dit koninklijk besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van **** 2005/85/EG van de **** van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de **** en van **** 2004/83/EG van de **** van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en **** als vluchteling of als persoon die anderszins **** bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming." <****>****_article">Art. 2.**** het vroegere artikel 1 van hetzelfde besluit, dat vernummerd wordt tot artikel 1/1, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt : "2° de **** : de vreemdeling die een aanvraag tot erkenning van de **** of tot toekenning van de subsidiaire **** heeft ingediend;" <****>****_article">Art. 3.**** artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "ter beschikking gesteld op het moment waarop hij zich vluchteling verklaart of zijn aanvraag tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling indient overeenkomstig artikel 50, 50bis of 51 van de wet" vervangen door de woorden ", opgesteld in een taal die hij redelijkerwijze geacht kan worden te begrijpen, ter beschikking gesteld op het moment waarop hij een **** indient overeenkomstig artikel 50, 50bis, 50ter of 51 van de wet". <****>****_article">Art. 4.**** artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">****) de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt : "2° de toepassing van de **** (EG) ****.343/2003 van de **** van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een **** dat door een onderdaan van een derde land bij één van de lidstaten wordt ingediend en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien met inbegrip van de beroepsmogelijkheden"; ****_list">****) de bepaling onder 3° wordt aangevuld met de woorden "alsook de criteria die aanleiding kunnen geven tot het toekennen van de subsidiaire **** zoals voorzien in artikel 48/4 van de wet"; ****) in de bepaling onder 5° worden de woorden "de volgens zijn nationale wet minderjarige **** om," vervangen door de woorden "de minderjarige ****, jonger dan achttien jaar, om, in voorkomend geval," ****) na de bepaling onder 7° wordt een nieuwe bepaling ingevoegd, **** : "8° de verplichting van de **** om zo spoedig mogelijk alle documenten voor te leggen waarover hij beschikt en die relevant zijn voor de behandeling van zijn ****, met name alle documenten over zijn leeftijd, achtergrond, ook die van relevante familieleden, identiteit, nationaliteit(en), land(en) en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere ****, ****, ****- en ****, alsook elk ander stuk ter ondersteuning van zijn ****;"; ****_list">****) de vroegere bepaling onder 8° wordt de bepaling onder 9° en wordt aangevuld met de woorden "en inlichtingen over de mogelijkheden tot **** tijdens de ****";****_list">****) de vroegere bepaling onder 9° wordt de bepaling onder 10°;****_list">****) de vroegere bepaling onder 10° wordt de bepaling onder 11° en wordt aangevuld met de woorden "alsook de **** van de vertegenwoordiger in **** van de **** **** van de **** **** voor de ****". <****>****_article">Art. 5.**** artikel 4 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid aangevuld met de woorden "met name alle documenten over zijn leeftijd, achtergrond, ook die van relevante familieleden, identiteit, nationaliteit(en), land(en) en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere ****, ****, ****- en ****, alsook elk ander stuk ter ondersteuning van zijn ****". <****>****_article">Art. 6.**** artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° de woorden "op het ogenblik van het nemen van de beslissing" worden vervangen door de woorden "samen met de verklaring en, ****, de tijdens het gehoor ingevulde vragenlijst";****_list">2° dit artikel wordt aangevuld met een lid, **** : "**** een beslissing in de zin van artikel 51/8, eerste lid, of artikel 51/5, § 3, tweede lid, van de wet aan de **** wordt betekend, worden de originele exemplaren van de neergelegde documenten aan hem teruggegeven.De teruggave wordt genoteerd op het door de **** eerder ontvangen ontvangstbewijs." <****>****_article">Art. 7.**** artikel 6, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden "de hiervoor vastgestelde datum aangeduid op het document overeenkomstig het model van de bijlage 26 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, dat wordt afgeleverd aan de **** overeenkomstig artikel 71/4, 73, 78 of 79 van hetzelfde besluit" vervangen door de woorden "een nieuwe datum vastgesteld en ter kennis gebracht aan de **** overeenkomstig artikel 51/2, zesde lid, van de wet". <****>****_article">Art. 8.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt opgeheven <****>****_article">Art. 9.**** artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° paragraaf 1 wordt aangevuld met twee leden, **** : "**** ambtenaar verduidelijkt de **** zijn rol en, in voorkomend geval, die van de aanwezige tolk.**** legt het verloop van het gehoor en het verdere verloop van de **** uit en verifieert of de **** en de tolk elkaar voldoende begrijpen.****><****>**** gehoor vindt plaats in omstandigheden die een passende geheimhouding waarborgen." ****_list">2° **** paragraaf 2 worden de woorden "de vervolging verband houdt met" vervangen door de woorden "de **** verband houden met". <****>****_article">Art. 10.Artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° **** het eerste lid worden de woorden "kan de volgens zijn nationale wet minderjarige ****, worden bijgestaan" vervangen door de woorden "zal de minderjarige ****, jonger dan achttien jaar, in voorkomend geval, worden bijgestaan"; 2° **** artikel wordt aangevuld met een lid, **** : "**** ambtenaar van de bevoegde dienst belast met het gehoor van een minderjarige **** moet over de nodige kennis van de bijzondere behoeften van minderjarigen beschikken." <****>****_article">Art. 11.**** het opschrift van hoofdstuk **** van hetzelfde besluit worden de woorden "het onderzoek van de **** en de beslissing voorzien in artikel 52, § 5, van de wet" vervangen door de woorden "met het onderzoek van de **** en de beslissingen voorzien in de artikelen 51/8 of 51/5 van de wet". <****>****_article">Art. 12.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "<****>****_article">Art. 10.§ 1. **** ambtenaren van de bevoegde dienst belast met het gehoor delen aan de **** mee dat hij de vragen op een zo correct mogelijke wijze moet beantwoorden en informeren hem over de risico's die hij loopt in het kader van het onderzoek van zijn aanvraag indien deze raadgevingen niet worden opgevolgd. § 2. **** ambtenaren van de bevoegde dienst belast met het onderzoek van de **** en de beslissing voorzien in de artikelen 51/8 of 51/5 van de wet, nemen alle inlichtingen waarover ze beschikken met betrekking tot de situatie van de **** in overweging. **** nemen een beslissing op individuele, objectieve en onpartijdige wijze. § 3. **** ambtenaren van de bevoegde dienst belast met het gehoor en de ambtenaren van de bevoegde dienst belast met het onderzoek van de **** en de beslissing voorzien in de artikelen 51/8 of 51/5 van de wet, delen de informatie betreffende individuele **** of het feit dat een **** is ingediend, niet mee aan de vermeende **** van vervolging of van ernstige schade van de ****.****><****>Zij winnen bij de vermeende **** van vervolging of van ernstige schade van de **** geen informatie in op een wijze die ertoe leidt dat deze **** te weten komen dat de betrokken **** om asiel heeft verzocht, en er gevaar zou ontstaan voor de fysieke integriteit van de **** en voor de personen te zijnen laste, of voor de vrijheid en veiligheid van zijn familieleden die nog in het land van herkomst verblijven." <****>****_article">Art. 13.**** artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden "een agent van niveau 1" vervangen door de woorden "een ambtenaar van niveau ****" en worden de woorden "artikel 52, § 5," vervangen door de woorden " de artikelen 51/8 of 51/5". <****>****_article">Art. 14.**** artikel 13, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel 52, § 5," vervangen door de woorden "de artikelen 51/8 of 51/5" en worden de woorden "de wettelijke bepalingen die betrekking hebben op de subsidiaire ****," ingevoegd tussen de woorden "**** van **** van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen" en de woorden "de ****". <****>****_article">Art. 15.**** artikel 14, § 2, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "en, naargelang het geval, worden aangeduid op het document bedoeld in artikel 6, § 2, of verzonden naar de gekozen woonplaats van de **** overeenkomstig artikel 51/2, lid 6, van de wet" vervangen door de woorden "en ter kennis worden gebracht aan de **** overeenkomstig artikel 51/2, zesde lid, van de wet". <****>****_article">Art. 16.**** het opschrift van hoofdstuk **** wordt het woord "****" vervangen door de woorden "**** en vragenlijst". <****>****_article">Art. 17.**** artikel 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° **** het eerste lid worden de woorden "onmiddellijk na het gehoor een verslag" vervangen door de woorden "tijdens het gehoor een verklaring" en worden de woorden "**** ****" vervangen door de woorden "**** verklaring";****_list">2° in het eerste lid, vierde streepje, worden de woorden "met vermelding van zijn identificatienummer" ingevoegd tussen de woorden "de eventuele aanwezigheid van een tolk" en de woorden "evenals de eventuele door de **** gevraagde verandering van tolk";****_list">3° in het eerste lid, zesde streepje, wordt het woord "de identiteit" vervangen door het woord "de initialen";****_list">4° het tweede lid wordt vervangen door twee nieuwe leden, **** : "**** de **** behandeld wordt in het kader van artikel 51/10 van de wet, verstrekt de ambtenaar van de bevoegde dienst ook een vragenlijst.**** vragenlijst kan tijdens het gehoor samen met de **** en, in voorkomend geval, met behulp van een tolk door de ambtenaar worden overlopen en ingevuld. **** **** ontvangt een kopie van de tijdens het gehoor ingevulde vragenlijst en een ontvangstbewijs.****><****>**** verklaring en, ****, de tijdens het gehoor ingevulde vragenlijst geven getrouw de vragen weer die aan de **** zijn gesteld, alsook diens antwoorden. **** verklaring en, ****, de tijdens het gehoor ingevulde vragenlijst vermelden ook de toevoegingen en opmerkingen die tijdens het gehoor werden gemaakt door de **** of, in voorkomend geval, door de persoon die over hem het ouderlijk gezag, de voogdij op basis van de nationale wet van de minderjarige of de bijzondere voogdij, voorzien door de **** wet, uitoefent." <****>****_article">Art. 18.Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "<****>****_article">Art. 17.**** verklaring en, ****, de tijdens het gehoor ingevulde vragenlijst worden voorgelezen, in voorkomend geval, met behulp van een tolk en, indien nodig, verbeterd.****><****>Ze worden gedateerd en ondertekend door de ambtenaar van de bevoegde dienst, de ****, de, in voorkomend geval, aanwezige tolk en de, in voorkomend geval, aanwezige persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent op basis van de nationale wet van de minderjarige of die de bijzondere voogdij, voorzien door de **** wet, uitoefent.****><****>**** de **** of, in voorkomend geval, de aanwezige persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent op basis van de nationale wet van de minderjarige of die de bijzondere voogdij, voorzien door de **** wet, uitoefent, weigert de verklaring en, ****, de tijdens het gehoor ingevulde vragenlijst te ondertekenen, wordt hiervan melding gemaakt op deze documenten evenals van de redenen waarom hij weigert om ze te ondertekenen." <****>****_article">Art. 19.Artikel 18 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "<****>****_article">Art. 18.**** de **** in het kader van de artikelen 51/8 of 51/5 van de wet wordt onderzocht en op de dag van het gehoor nog geen beslissing werd ter kennis gebracht aan de ****, kan hij aanvullende opmerkingen of stukken overmaken aan de bevoegde dienst belast met het onderzoek van de **** via aangetekend schrijven of door afgifte tegen ontvangstbewijs. **** bevoegde dienst zal rekening houden met de opmerkingen en stukken die aan haar op een ter zake nuttig tijdstip werden overgemaakt." <****>****_article">Art. 20.**** het opschrift van hoofdstuk **** worden de woorden "artikel 52, § 5," vervangen door de woorden "artikel 51/8, eerste lid of artikel 51/5, § 3, tweede lid,". <****>****_article">Art. 21.**** artikel 19 van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel 52, § 5," vervangen door de woorden "artikel 51/8, eerste lid, of artikel 51/5, § 3, tweede lid,". <****>****_article">Art. 22.Artikel 20 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. <****>****_article">Art. 23.**** besluit treedt in werking de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch ****. <****>****_article">Art. 24.**** minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.****><****>Gegeven te ****, op 18 augustus 2010.****><****>**** **** **** : De **** van ****- en **** ****. ****. **** **** **** voor Migratie- en ****, ****. ****
^