Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 september 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010000496 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanvullende lijst van de ondernemingen dewelke gerechtigd zijn om, in navolging van artikel 22, § 10, eerste lid, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, uitsluitend ten eigen behoeve activiteiten uit Ter aanvulling van de lijst, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12 augustus 2010 en confor(...) type wet prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010000497 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanvullende lijst van de ondernemingen dewelke gerechtigd zijn om, in navolging van artikel 22, § 10, eerste lid, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, voor derden activiteiten uit te oefenen van be Ter aanvulling van de lijst, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12 augustus 2010 en confor(...) type wet prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010003509 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft het Directiecomité van de Commissie vo(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 19/07/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010003398 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Milk Inc », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010003399 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen die gelden voor de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, « Presto », « 21 », « Subito », « Bingo », « Astro », « Kop of Munt », « Presto XL », « Presto XXL », « Subito XL », « Subito XXL », « Quick Cash », « De Kat », « Super Monopoly » en « Magic Numbers » genaamd type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010003495 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 9 september 2008, nr. 7, wordt eervol ontslag uit hun ambt verleend aan de hiernavolgende ambtenaren : Administratie der directe belastingen - De heer (...) - De heer VANDAMME, R.H., directeur bij een fiscaal bestuur te Brugge, vanaf 1 januari 2009; - D(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010003504 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 10 juli 2008, nr. 1, wordt eervol ontslag uit hun ambt verleend aan de hiernavolgende ambtenaren : Administratie van de btw, registratie en domeinen Sector van de btw De heer Clockers, P.J.L.A., gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur te Namen, vanaf 1 janu(...) type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010007212 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende bepaalde uitzonderlijke begeleidingsmaatregelen toepasselijk op de personeelsleden van het Ministerie van Landsverdediging die rechtstreeks betrokken zijn bij het transformatieplan van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010007239 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010007240 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010009741 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 28 april 2010 is Mevr. Van Malderen, R., vrederechter van het eerste kanton Aalst, benoemd tot Officier in de Kroonorde. Bij koninklijk besluit van 10 mei 2010 is de heer Sim Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010009742 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 november 2009, dat in werking treedt op 30 september 2010, is Mevr. Collinge, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op Bij koninklijk besluit van 17 november 2009, dat in werking treedt op 30 september 2010, is de (...) type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010012209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in het opbouwwerk type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010012217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters tewerkgesteld in de ondernemingen in de champignonteelt type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010012219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters tewerkgesteld in de ondernemingen van de bloementeelt type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010012222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie in het sociaal-cultureel werk type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010012221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010012218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters tewerkgesteld in de ondernemingen in de glastuinbouw, groenten open lucht en de witloofteelt type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010012224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in de basiseducatie type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010022373 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010022374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010203453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend en niet-rijdend personeel van de ondernemingen die zich inlaten met de uitbating van "koerierdiensten" type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010203470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het jaar 2010 aan het "Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven" voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010203484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de werkkledij type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010203487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het jaar 2010 aan het "Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven" (1) type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010203461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet voor de arbeiders van de ondernemingen van goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010203485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormingheidstoetsing, betreffende de risicogroepen in 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010204028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79, § 12, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010204512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen. - Benoemingen Zilveren penning Koninklijk besluit van 4 september 2007. De heer D'Haese, Georges, Gent Bronzen penning Koninklijk besluit van 4 september 2007. De heer Brysse, Ronny, Oostende De heer Dehaut, Yv De heer Reynaers, Maurice, Schoten.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010003500 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 april 2008 houdende samenstelling van de Departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Financiën wat de assessoren, de griffiers-rapporteurs en hun plaatsvervangers betreft type ministerieel besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010007238 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van een gewone rekenplichtige van de Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Staatsdienst met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 25/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010011336 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010011340 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van een organisme voor de controle van de binneninstallaties van aardgasdistributie door middel van leidingen Bij ministerieel besluit van 27 augustus 2010 wordt de VZW « ACA » gevestigd te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 338, met onder type ministerieel besluit prom. 21/12/2009 pub. 03/09/2010 numac 2010204550 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende tijdelijke verlenging van de erkenning van de gemeente Amel als inrichtende macht van een inrichting die personen in een noodtoestand voorlopig opneemt en begeleidt, wat de noodopvangwoning gelegen in 4770 Amel, Deidenberg 108, betreft type ministerieel besluit prom. 05/01/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010204551 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende tijdelijke verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Sankt Vith als inrichtende macht van een inrichting die personen in een noodtoestand voorlopig opneemt en begeleidt, wat de noodopvangwoning gelegen in 4780 Sankt Vith, Alter Wiesenbacher Weg 6, betreft type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010204552 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het O.C.M.W. Sankt Vith als inrichtende macht van vier noodopvangwoningen gelegen in 4780 St. Vith, Rodter Strasse 48 type ministerieel besluit prom. 05/01/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010204554 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende tijdelijke verlenging van de erkenning van de VZW SIA als inrichtende macht van een inrichting die personen in een noodtoestand voorlopig opneemt en begeleidt, wat de noodopvangwoning gelegen in 4700 Eupen, Schilsweg 58, betreft type ministerieel besluit prom. 05/01/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010204553 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorlopige erkenning van het O.C.M.W. Sankt Vith als inrichtende macht van een inrichting die personen in een noodtoestand voorlopig opneemt en begeleidt, vier noodopvangwoningen gelegen in 4780 Sankt Vith, Rodter Strasse 48, betreft type ministerieel besluit prom. 09/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010204579 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 3 tot toekenning van de erkenning als opleidingscentrum voor de organisatie van de opleidingen en examens betreffende de certificering van de bestaande woongebouwen

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010031398 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 196.402, van 25 september 2009 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Xe kamer, het ministerieel besluit va(...) Hetzelfde arrest beveelt de publicatie bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad volgens dezelfde(...)

decreet

type decreet prom. 09/07/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010031358 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling

beschikking

type beschikking prom. 26/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010031399 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der Successierechten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010031400 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010035635 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2009 tot toekenning van premies voor de aankoop en installatie van emissieverminderende voorzieningen in voertuigen met een dieselmotor

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010018318 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Marijke Claeys, die woonplaats kiest bij Mr. Pascal Lahou Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2010. Deze zaak is ingesch(...) type bericht prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010018317 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Paul Hendrickx en Maria Van Den Brande, die beiden woonplaats kiezen bij Mr. Koenraad Maenhout, adv(...) type bericht prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010018315 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De NV Hof te Wassenhove, die woonplaats kiest bij Mr. Donatienne en Emmanuel Ryckbost, advocaten, m(...) type bericht prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010018316 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Bart Appelmans, die woonplaats kiest bij Mr. Donald Stockmans, advocaat, met kantoor te 1760 Roosda(...) type bericht prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010095322 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire schuld Deze overdracht, die uitwerking heeft vanaf 1 januari 2010, is tegenstelbaar aan alle derden door d(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010000495 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Lijst van de ondernemingen dewelke niet gerechtigd zijn om, in navolging van artikel 22, § 10, eerste lid, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, activiteiten uit te oefenen van begeleiding van uitzo Volgende onderneming is niet gerechtigd om, conform de bepalingen bedoeld in artikel 22, § 10,(...)

document

type document prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010204608 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs - administratieve controle (niveau B) voor de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (ANG10027) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, di(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010204610 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige boekhouders (niveau B) voor het Fonds voor de beroepsziekten (ANG10047) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? hoger (...) type document prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010204609 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectleiders IT (niveau A) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) (ANG10031) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die twee jaar ge(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010204629 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs psychosociale aspecten (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG10016) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010022380 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Vlaams-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninkl Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. DAEMS, K., benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid b(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010022384 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010, worden hernieuwd voor e Bij hetzelfde besluit, wordt de heer RAMET, J., benoemd bij voornoemde stuurgroep, in de hoedanighe(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010204631 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** coördinatoren Federale Boekhouding Uitslag De vergelijkende selectie van **** coördinatoren Federale Boekhouding (niveau ****) voor de **** **** en **** (****1(...) Er zijn 4 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010024364 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking Een betrekking van vorser (assistent-stagiair, klasse SW1, of eerstaanwezend assistent, klasse SW2) in de activiteitengroep II, wetenschap(...) Deze betrekking zal worden toegewezen aan een kandidaat die kan worden ingeschreven op de Nederland(...) type document prom. -- pub. 03/09/2010 numac 2010024365 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking Een betrekking van een vorser (assistent-stagiair, klasse SW1, of eerstaanwezend assistent, klasse SW2) in de activiteitengroep II, Wetenscha(...) Deze betrekking zal worden toegewezen aan een kandidaat die kan worden ingeschreven op de Nederland(...)
^