Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 augustus 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000502 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de jaarlijkse toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. voor het begrotingsjaar 2010 type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 30/08/2010 numac 2010002054 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 23/08/2010 numac 2010003431 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2010 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken (1) type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 02/09/2010 numac 2010003447 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanstelling van de beroepsorganisaties als bedoeld in artikel 16, § 3, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 31/08/2010 numac 2010003476 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in verschillende federale overheidsdiensten en departementen en in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 23/08/2010 numac 2010007229 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2003 betreffende de werving van de militairen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010009717 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Luik type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010009716 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Dinant type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010009718 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Marche-en-Famenne type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 27/08/2010 numac 2010009719 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010011327 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het stagereglement en het reglement van beroepsplichten vastgesteld door de Nationale Raad van de Orde van Architecten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 27/08/2010 numac 2010011328 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de vergoeding voor afgifte van oorsprongscertificaten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 24/09/2010 numac 2010011352 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de VZW « Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid », ten laste van de begroting van de Programmatorische Federale Overheidsheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid voor het begrotingsjaar 2010 type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010014174 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 29/09/2010 numac 2010014202 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overweg nr. 38 op de spoorlijn 43, sectie Angleur-Marloie, te Barvaux machtigt mits de bouw van een onderbrugging en een onderdoorgang onder de bestaande sporen en de onteigening machtigt van de hiervoor nodige percelen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 17/09/2010 numac 2010014201 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing van communautaire luchtvaartmaatschappijen en de toekenning van verkeersrechten met het oog op de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen België en niet-EU landen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 31/08/2010 numac 2010018309 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010018312 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen en van het ministerieel besluit van 30 augustus 1999 betreffende de bestrijding van Ralstonia solanacearum Yabuuchi et al. type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010021091 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955 type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010021090 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet van 24 juni 1955 type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010022364 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010022373 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010022374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 30/08/2010 numac 2010022375 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 24/09/2010 numac 2010022411 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, § 1, en 19, § 5, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010024390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 20.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking van het « Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer » type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 02/09/2010 numac 2010203694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 38 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 30/08/2010 numac 2010203745 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 30/08/2010 numac 2010203746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende beëindiging van de mandaten van de voorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 30/08/2010 numac 2010203747 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende beëindiging van de mandaten van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010000715 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010000716 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet van 24 juni 1955. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010011359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Defensie type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010011358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Defensie type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010021098 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955. - Addendum type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010021097 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit in uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet van 24 juni 1955 type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 17/02/2011 numac 2011000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 10/11/2011 numac 2011014261 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 31/03/2011 numac 2011000177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010007238 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van een gewone rekenplichtige van de Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Staatsdienst met afzonderlijk beheer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010029546 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2008 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor studietoelagen en studieleningen van de Franse Gemeenschap
^