Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 juli 2003
gepubliceerd op 27 januari 2004

Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000890
pub.
27/01/2004
prom.
11/07/2003
ELI
eli/besluit/2003/07/11/2003000890/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 JULI 2003. - **** besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst **** die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


VERSLAG AAN DE KONING ****, **** bepalingen van Hoofdstuk 2 van titel **** van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, regelen het verblijf van vluchtelingen en vreemdelingen die de erkenning van hun status van vluchteling vragen, alsook de procedure die van toepassing is op deze laatste.

Het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, bevat in **** ****, **** ****, bepalingen met betrekking tot de praktische werking van de voornoemde wettelijke bepalingen.

In het kader van een kwalitatieve verbetering van de ****, **** de regering evenwel regels vast te stellen met betrekking tot de opdracht van de ambtenaren van de Dienst **** belast met de toepassing van de wettelijke bepalingen en **** betreffende één van de eerste fasen van de ****, met name het onderzoek naar de 'ontvankelijkheid' van de ****. Dit onderzoek impliceert voornamelijk een gehoor van de ****, dat niet enkel efficiënt dient te gebeuren ten aanzien van het vooropgestelde doel - het bepalen of de aanvraag al dan niet ontvankelijk is - maar evenzeer plaats dient te hebben in een klimaat dat **** is ten opzichte van de persoon van de **** zelf.

**** is de reden waarom het huidige koninklijk besluit beoogt bepaalde **** vast te stellen voor de ambtenaren van de bevoegde dienst van de Dienst **** en rechten vast te leggen waarop **** in het kader van het onderzoek naar de «*****» van hun aanvraag aanspraak kunnen maken.

Bij gebrek aan formele wettelijke basis, is dit besluit gegrond op artikel 108 van de **** die **** de macht verleent om de reglementen te maken en de nodige besluiten te nemen ter uitvoering van de wetten.

**** bespreking Het huidige koninklijk besluit bestaat uit meerdere hoofdstukken.

**** ****, getiteld «*****» bevat een eerste artikel dat bepaalde begrippen die in het huidig besluit worden gebruikt, definieert.

**** **** bevat bepalingen betreffende de informatie aan de ****. **** ingewikkeldheid van de **** en de gevolgen van de handelingen die de **** in dat kader moet stellen (keuze van woonplaats, **** van de procedure of beroep op een tolk) rechtvaardigen immers dat de **** enige informatie met betrekking tot dit onderwerp krijgt.

**** artikelen 2 en 3 voorzien dus de ter beschikking stelling van een informatiebrochure aan de ****, die meer bepaald het verloop van de **** uiteenzet alsook de gevolgen van handelingen die de **** dient te stellen en het risico dat het neerleggen van valse verklaringen met zich brengt.

Artikel 3, 4°, deelt aan de **** de mogelijkheid mede een beroep te doen op de bijstand van een advocaat en dat deze laatste of een vertrouwenspersoon zijn gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de **** zal kunnen bijwonen. **** dient opgemerkt dat deze laatste mogelijkheid niet voorzien is wat betreft het gehoor bij de Dienst **** aangezien dit laatste louter administratief is.

**** informatie over het **** ****, bedoeld in punt 10° van hetzelfde artikel heeft als doel aan de **** de gevolgen mede te delen van de negatieve beslissingen die ten aanzien van hem in de loop van de **** genomen kunnen worden.

**** **** bevat bepalingen met betrekking tot de documenten die door de **** worden neergelegd ter ondersteuning van zijn aanvraag.

Artikel 4 wilt de **** er toe aanzetten de documenten die zijn **** op een nuttige wijze kunnen ondersteunen, over te maken vanaf het moment dat hij zijn **** indient.

**** de **** van State evenwel in zijn advies herinnert moet de ****, ook al mag hij achteraf documenten indienen, de redenen kunnen verantwoorden waarom deze documenten niet bij de indiening van de aanvraag werden overhandigd.

Met het oog op de duidelijkheid leek het nuttig de door de **** van **** voorgestelde tekst met deze precisering aan te vullen.

Artikel 5 betreft de wijze van behandeling van deze documenten door de bevoegde dienst.

**** betreft de nationale **** of elk ander ****, deze blijven in principe in bezitting van de ****.

**** medische en psychologische attesten die worden neergelegd in het kader van de ****, moeten met de nodige omzichtigheid worden onderzocht. **** wordt op gewezen dat de voorlegging van dit soort attesten op zich niet voldoende zal zijn om te besluiten dat er een gegronde vrees voor vervolging is in de zin van de **** van ****, en de **** op basis daarvan als vluchteling te erkennen.

**** **** bevat bepalingen met betrekking tot het gehoor en bepaalde modaliteiten daarvan.

Artikel 6, § 1, preciseert dat het gehoor in principe plaats dient te hebben op de dag dat de **** zich aanmeldt bij de Dienst ****.

Artikel 6, § 2, voorziet dat, wanneer het gehoor niet plaats heeft gevonden op de dag dat de **** zich heeft aangemeld bij de Dienst ****, wegens interne redenen van de dienst of op vraag van de ****, de vastgestelde datum wordt aangeduid op het document dat wordt afgegeven aan de **** en overeenkomstig het model van de bijlage 26 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981.

**** bepalingen zijn niet van toepassing op de begunstigden van tijdelijke bescherming aangezien krachtens artikel 51/9 van de wet, het onderzoek van de **** van deze personen opgeschort wordt tot na de tijdelijke bescherming.

Artikel 7 beoogt een situatie tegengesteld aan die van artikel 52, § 2, 4°, van de wet van 15 december 1980. **** bepaling voorziet dat « **** Minister of zijn gemachtigde kan beslissen dat de vreemdeling die in het **** binnengekomen is zonder te voldoen aan de in artikel 2 gestelde voorwaarden, die zich vluchteling verklaart en vraagt als dusdanig erkend te worden, niet toegelaten zal worden in die hoedanigheid in het Rijk te verblijven : (...) 4° wanneer de vreemdeling, binnen een maand na de verzending geen gevolg heeft gegeven aan een oproeping of een verzoek om inlichtingen en daarvoor geen geldige reden kan opgeven;(...) ». Artikel 7 van het huidig besluit betreft daarentegen de situatie van de **** die zich niet meldt bij de bevoegde dienst op de vastgestelde datum voor het gehoor maar een geldige reden daarvoor verstrekt binnen de maand die volgt.

**** als geldig te worden aanzien, dient de ingeroepen reden een geval van overmacht uit te maken : hospitalisatie, gezondheidstoestand die **** verbiedt,... en dient het te worden bewezen.

**** **** beschikt in principe over één maand, te rekenen vanaf de datum van overhandiging of verzending van de oproeping of van de aanduiding van de vastgestelde datum op het document dat hem wordt overhandigd, om deze reden mede te delen. Indien echter de termijn tussen deze datum en die van het gehoor één maand overschrijdt, zal hij deze reden tot op deze laatste datum kunnen mededelen.

**** de ingeroepen reden als geldig wordt beschouwd, zal een nieuwe datum voor het gehoor worden vastgesteld en, naargelang het geval, worden aangeduid op het document afgegeven aan de **** en overeenkomstig het model van de bijlage 26 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, of verzonden naar de gekozen woonplaats van de **** overeenkomstig artikel 51/2, alinea 6, van de wet van 15 december 1980, ****.****.****. via een ter post aangetekende zending, per bode tegen ontvangstbewijs of, wanneer de vreemdeling woonplaats heeft gekozen bij zijn raadsman, via faxpost, onverminderd een kennisgeving aan de persoon zelf.

Artikel 8, § 1, voorziet dat de ambtenaar van de bevoegde dienst belast met het gehoor van de ****, in het begin van het gehoor, hem moet herinneren aan de woonplaats die hij heeft gekozen of aan die hij wordt geacht als woonplaats te hebben gekozen met toepassing van artikel 51/2 van de wet. **** bepaling voorziet in feit dat «*****».

**** ambtenaar van de bevoegde dienst dient eveneens de **** te wijzen op de gevolgen van die keuze van woonplaats, met name, enerzijds, het feit dat elke betekening geldig wordt gedaan bij de gekozen woonplaats, via een ter post aangetekende zending, per bode tegen ontvangstbewijs of, als de vreemdeling woonplaats heeft gekozen bij zijn raadsman, via faxpost (artikel 51/2, alinea 5, van de wet), en dat die betekening de termijnen voor het indienen van een beroep doet lopen, en, anderzijds, dat de oproepingen en aanvragen om inlichtingen eveneens kunnen worden verzonden op een zelfde wijze naar de gekozen woonplaats van de **** (artikel 51/2, alinea 6, van de wet) met eventuele sanctie door artikel 52, § 2, 4°, reeds geciteerd.

****, dient de ambtenaar van de bevoegde dienst de **** te herinneren dat, overeenkomstig artikel 51/2, alinea 6, van de wet, elke wijziging van gekozen woonplaats dient te worden meegedeeld via een ter post aangetekende zending aan de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de **** en aan de **** van **** Zaken.

Artikel 8, § 2, biedt een bijkomende garantie aan de **** voor wie er aanwijzingen bestaan dat de vervolging verband houdt met het geslacht omdat het voorziet dat, in dit geval, de ambtenaar van de bevoegde dienst moet verifiëren of de **** geen bezwaar heeft te worden gehoord door een persoon van een ander geslacht. In geval van bezwaar, zal aan zijn vraag worden voldaan.

Artikel 9 voorziet dat tijdens zijn gehoor door de ambtenaar van de bevoegde dienst, de minderjarige **** jonger dan achttien jaar kan worden bijgestaan door een persoon die over hem het ouderlijk gezag, de voogdij op basis van de nationale wet van de minderjarige of de bijzondere voogdij voorzien door de **** wet, uitoefent. **** betreft de uitoefening van het ouderlijk gezag of de voogdij, is het vanzelfsprekend dat dit moet worden aangetoond door middel van afdoende bewijzen, onder controle van de bevoegde dienst. **** bijzondere voogdij voorzien door de wet betreft hetzij de voogdij die wordt georganiseerd door de artikelen 63 tot 68 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hetzij de voogdij van niet begeleide minderjarigen die wordt georganiseerd door de programma-wet van 24 december 2002.

**** artikel 479, afdeling 5, artikel 9, § 2 van deze wet staat de voogd die krachtens deze wet wordt aangesteld, de niet-begeleide minderjarige bij in elke fase van de procedures die voorzien zijn door de wetten op de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en is aanwezig op elk van zijn ****.

**** **** bevat bepalingen met betrekking tot de verplichtingen van de ambtenaren van de bevoegde dienst belast met het gehoor of het onderzoek van de **** en de beslissing tot toegang of weigering van toegang tot het grondgebied of de beslissing tot machtiging of weigering tot machtiging van verblijf in het **** in de hoedanigheid van kandidaat-vluchteling, voorzien in artikel 52, § 5, van de wet.

Artikel 10, § 1, benadrukt de essentie van de rol van deze ambtenaren en inspireert zich op aanwijzingen van het handboek betreffende de toepasselijke procedures en criteria om het statuut van vluchteling te bepalen (punt 205), opgesteld door het Hoog **** van de Verenigde **** voor de Vluchtelingen. Artikel 10, § 2, preciseert dat deze ambtenaren alle inlichtingen waarover zij beschikken met betrekking tot de situatie van de **** in overweging moeten nemen. **** inlichtingen omvatten de aanvullende opmerkingen met betrekking tot het ****, zoals voorzien in artikel 18 van het huidige besluit, binnen de limieten die door die bepaling worden vastgesteld.

Artikel 11 preciseert dat de ambtenaar de situatie van de **** en meer bepaald het feit dat hij behoort tot een kwetsbare groep, in overweging zal nemen. **** bedoelde kwetsbare groepen zijn meer bepaald niet begeleide minderjarigen en personen die ernstige trauma's hebben opgelopen.

**** **** bevat bepalingen met betrekking tot het **** en de continue vorming van de ambtenaren van de bevoegde dienst belast met de behandeling van de ****. De continue en voortgezette opleiding van de ambtenaren wordt verzekerd, eventueel in samenwerking met het Kennis- en ****, opgericht door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de ****.

Artikel 12 betreft de aanduiding van een ambtenaar van niveau 1 van elke **** die door toezicht te houden op de ambtenaren die een beslissing nemen, zal waken over de eenheid van de administratieve praktijk.

**** **** bevat bepalingen betreffende de tolken.

**** wordt op gewezen dat artikel 51/4, § 2, alinea 1, van de wet voorziet dat de **** onherroepelijk en schriftelijk moet aangeven of hij nood heeft aan de bijstand van een tolk tijdens het onderzoek van zijn ****. De rol van de tolken is bijzonder belangrijk daar zij een verbinding maken tussen de **** die niet of niet helemaal het **** of het **** beheerst en de ambtenaar of ambtenaren van de bevoegde dienst belast met de behandeling van de ****.

Artikel 14, § 1, voorziet dat er rekening moet worden gehouden met de specifieke situatie van de **** bij de aanduiding van de tolk die hem zal bijstaan. ****, voorziet het artikel 14, § 2, eveneens dat de **** kan vragen dat een andere tolk wordt aangeduid, vóór het gehoor of tijdens het verloop ervan. **** moet in ieder geval een geldige reden inroepen ter ondersteuning van die vraag, een reden die verbonden is met de vereiste taak van de tolk.

**** de ingeroepen reden wordt beschouwd als geldig en als geen enkele andere tolk kan worden aangeduid om het gehoor te hernemen, wordt een nieuwe datum vastgesteld.

**** **** bevat bepalingen met betrekking tot het opstellen van een ****. **** dienen de verklaringen van de **** schriftelijk te worden genoteerd. **** **** dient geïnformeerd te worden over eventuele tegenstrijdigheden in de afgelegde verklaringen.

**** **** wordt onmiddellijk na gehoor waarheidsgetrouw opgemaakt en moet een aantal inlichtingen bevatten die in artikel 16 worden gepreciseerd.

**** **** wordt voorgelezen en ondertekend, en de **** kan op het **** zijn akkoord te kennen geven, alsook eventuele bezwaren. **** wordt zijn weigering om het verslag te ondertekenen eveneens aangeduid.

**** **** heeft de mogelijkheid om bij aangetekend schrijven aanvullende opmerkingen aan de bevoegde dienst over te maken.

**** voorziet artikel 17, § 2, dat een **** zal worden gegeven aan de **** tegen ontvangstbewijs.

Dit rapport zal de volgende elementen bevatten : datum van het gehoor, de taal waarin het gehoor plaatsvond, identiteit van de **** ambtenaar en, ****, van de tolk, duur van het gehoor, belangrijkste feitelijke elementen die werden ingeroepen.

**** **** zal worden gegeven aan de **** ten laatste op het moment van de betekening van de beslissing met betrekking tot de 'ontvankelijkheid' van de ****. **** zullen het gehoor en de betekening op dezelfde dag plaats hebben maar, omwille organisatorische redenen, kan dit soms niet het geval zijn en in die hypothese, zal het **** zo vlug mogelijk aan de **** worden overhandigd, de verplichting om de kopie van het **** ten laatste op het moment van de betekening van de beslissing laat aan de **** in ieder geval toe dit rapport te gebruiken in het kader van een dringend beroep.

**** **** bevat een bepaling inzake de motivering van de beslissing voorzien in artikel 52, § 5, van de wet.

**** beslissingen voorzien in artikel 52, § 5, van de wet moeten, omdat ze **** zijn die uitgaan van een bestuur, overeenkomstig de wet van 29 juli 1991 uitdrukkelijk worden gemotiveerd. **** wil zeggen dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. **** motivering moet afdoende zijn.

Artikel 62 van de wet herneemt dit algemeen principe en stelt dat de administratieve beslissingen met redenen worden omkleed.

Artikel 19 preciseert dat bronnen die uitdrukkelijk worden geciteerd in een beslissing genomen op basis van artikel 52, § 5, van de wet, kosteloos kunnen worden geconsulteerd op de zetel van de bevoegde dienst.

**** **** bevat specifieke bepalingen met betrekking tot **** aan de grens.

Artikel 20 preciseert dat niet enkel de algemene informatiebrochure, voorzien in Hoofdstuk 11 van het koninklijk besluit, ter beschikking gesteld moet worden van de **** aan de grens, maar dat hij ook specifiek moet worden ingelicht over de mogelijkheid tot **** op basis van artikel 74/5 van de wet. Artikel 74/5, § 1, van de wet bepaalt immers dat een vreemdeling die tracht het **** binnen te komen zonder aan de **** te voldoen, die zich vluchteling verklaart en aan de grens vraagt als dusdanig erkend te worden, in een **** plaats, gesitueerd in het grensgebied, mag worden vastgehouden, in afwachting van de machtiging om in het Rijk toegelaten te worden of van zijn **** van het grondgebied.

**** de **** vastgehouden, dan dient hij te worden geïnformeerd over het huishoudelijk reglement van de plaats waar hij wordt vastgehouden, opgesteld in een taal die hij begrijpt.

Artikel 21 preciseert dat in principe het gehoor van de ****, vastgehouden aan de grens op grond van het artikel 74/5 van de wet, binnen de kortst mogelijke tijd plaats zal hebben.

Ik heb de eer te zijn, ****, **** Uwe ****, **** zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, **** **** van Binnenlandse ****, ****. ****

ADVIES 34.744/4 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE De **** van ****, afdeling wetgeving, vierde kamer, op 22 januari 2003 door de **** van Binnenlandse **** verzocht hem, binnen een termijn van ten hoogste een maand, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit «*****», heeft, na de zaak te hebben onderzocht op de zittingen van 26 maart en 2 april 2003, op **** datum het volgende advies gegeven : Algemene opmerkingen 1. **** Wetgevende kamers hebben onlangs een ontwerp van wet aangenomen tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (1).**** wetsontwerp bevat verscheidene bepalingen aangaande de verzoeken om erkenning van de hoedanigheid van vluchteling, ingediend door personen die tijdelijke bescherming genieten verleend aan ontheemden. **** bepalingen houden onder meer in dat die personen «*****» een verzoek om erkenning vermogen in te dienen (ontworpen artikel 50bis ), doch dat het onderzoek van hun **** wordt opgeschort totdat de regeling inzake tijdelijke bescherming beëindigd wordt (ontworpen artikel 51/9).

**** bepalingen van het ontwerp zullen moeten worden aangepast om rekening te houden met die wetswijziging. **** is het geval met de bepalingen waarin verwezen wordt naar de artikelen 50 en 51 van de wet van 15 december 1980 en met artikel 7, § 1, dat bepaalt dat het gehoor in principe plaatsvindt op de dag dat de **** zich aandient bij de Dienst ****. 2. **** bepalingen van het ontwerp betreffen een soortgelijke aangelegenheid als die welke punt is van de bepalingen van het ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het ****-generaal voor de Vluchtelingen en de ****, waarover heden advies 34.745/4 wordt gegeven.

**** de aard van de betrokken autoriteiten en de beslissingen die ze moeten nemen, alsook de rechtsgrond van de beide ontworpen besluiten kunnen rechtvaardigen dat de procedures niet eenvormig worden geregeld, ziet het er toch naar uit dat de verschillen in sommige gevallen moeilijk te verklaren zijn.

Dat geldt bijvoorbeeld voor de volgende bepalingen : - de bepalingen betreffende de aan de **** toegemeten termijn om onderscheidenlijk aan de Dienst **** en de Commissaris-generaal de geldige reden te laten kennen die hem verhinderd heeft gevolg te geven aan een oproeping : artikel 8 van het ontwerp en de artikelen 12, eerste lid, vijfde streepje, en 21, § 2, eerste lid, van het ontwerp van koninklijk besluit waarover het voormelde advies 34.745/4 ****; - de bepalingen aangaande tolken : artikel 15 van het ontwerp en de artikelen 23 tot 25 van het ontwerp van koninklijk besluit waarover het voormelde advies 34.745/4 gegeven wordt; - de bepalingen omtrent respectievelijk het **** en de notities van het gehoor op het Commissariaat-generaal : de artikelen 16 tot 19 van het ontwerp en de artikelen 19 tot 20 van het ontwerp van koninklijk besluit dat aan de orde is in het voormelde advies 34.745/4.

**** zijn sommige verschillen hoofdzakelijk van formele aard.

**** met het oog op de rechtszekerheid zal de steller van het ontwerp zich moeten afvragen of er inhoudelijke redenen voor zijn waarom soortgelijke kwesties verschillend behandeld worden in de twee besluiten; **** behoort hij erop toe te zien dat de betreffende bepalingen in dezelfde bewoordingen worden opgesteld.

**** zou het ter wille van de kenbaarheid van de rechtsregel geraden zijn de beide besluiten samen te voegen.

Bijzondere opmerkingen Aanhef Geen enkele wetgevende bepaling maakt de **** uitdrukkelijk bevoegd om het ontworpen besluit uit te vaardigen. Toch kan dat besluit stoelen op artikel 108 van de ****, dat de **** bevoegd maakt om de verordeningen te maken en de besluiten te nemen die nodig zijn voor de uitvoering van de wetten. **** al kan de **** bij de uitoefening van die bevoegdheid de strekking van de wet niet uitbreiden noch beperken, toch is het krachtens het voornoemde grondwetsartikel een aangelegenheid van de Koning om uit het principe van de wet en de algemene samenhang daarvan de gevolgen af te leiden die er normaal aan verbonden zijn volgens het denken dat tot het ontwerpen van de wet heeft geleid en de doelstellingen van die wet (2).

**** aanhef behoort een lid meer te omvatten, waarin verwezen wordt naar artikel 108 van de Grondwet.

Toch gaan sommige bepalingen, waarvan melding wordt gemaakt in de bijzondere opmerkingen, verder dan de aldus omschreven bevoegdheden van de Koning.

**** **** 2 **** blijkt geen objectieve reden voorhanden te zijn om niet voor te schrijven dat de algemene informatiebrochure ook wordt afgegeven aan de vreemdeling die zich als vluchteling heeft aangemeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 51/7 van de wet van 15 december 1980. **** dient dus ook naar die bepaling te worden verwezen (3).

Artikel 3 Artikel 3 van het ontwerp bepaalt het volgende : « **** in artikel 2 bedoelde algemene informatiebrochure bevat minstens inlichtingen over de volgende onderwerpen : 1° het verloop van de ****;2° de toepassing van de **** van **** van 15 juni 1990 betreffende de vaststelling van de **** die verantwoordelijk is voor de behandeling van een **** dat bij één van de lid-**** van de **** **** wordt ingediend, goedgekeurd bij wet van 11 mei 1995 en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien;3° de criteria die toelaten te genieten van de bescherming voorzien door het **** van **** van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen;4° de mogelijkheid om beroep te doen op de rechtsbijstand van een advocaat en het feit dat deze, alsook een vertrouwenspersoon, het verhoor van de **** op het Commissariaat-generaal voor vluchtelingen en **** zal kunnen bijwonen;5° indien het een minderjarige **** betreft, de mogelijkheid om, tijdens zijn gehoor door een ambtenaar van de bevoegde dienst, te worden bijgestaan door een persoon die over hem het ouderlijk gezag, de voogdij op basis van de nationale wet van de minderjarige of de bijzondere voogdij voorzien door de **** wet, uitoefent;6° de verplichting om een woonplaats te kiezen op basis van artikel 51/2 van de wet en de gevolgen die daaruit voortvloeien;7° de verplichting van de **** om aan te geven of hij de hulp nodig heeft van een tolk tijdens het onderzoek van de aanvraag of, indien hij verklaart de hulp van de tolk niet te verlangen, wordt hem de mogelijkheid aangeboden om de taal van het onderzoek te kiezen, overeenkomstig artikel 51/4 van de wet, en de gevolgen die daaruit voortvloeien;8° de **** voor **** tijdens de procedure;9° inlichtingen wat betreft het **** **** en wat betreft de negatieve gevolgen die worden verbonden aan het afleggen van valse verklaringen in het kader van de ****;10° het bestaan van organisaties gespecialiseerd in de bijstand van vreemdelingen.» 1. De gemachtigde ambtenaren hebben beaamd dat in 4° het woord «*****» vervangen moet worden door het woord «*****». Bovendien rijst de vraag of het de bedoeling is van de steller van het ontwerp dat **** **** het uitgesloten is dat de raadsman van de **** of een andere vertrouwenspersoon het gehoor op de Dienst **** bijwoont. Geen enkele bepaling van het ontwerp geeft enige aanwijzing in deze of gene zin. Het ontwerp zou ermee gebaat zijn als het werd aangevuld met een bepaling waarin dat vraagstuk uitdrukkelijk wordt geregeld. 2. **** aanzien van 5° wordt verwezen naar de opmerking onder artikel 10.3. Het ontwerp zou ook moeten voorschrijven dat de brochure aanwijzingen omvat omtrent de consequenties voor de **** die zonder geldige reden geen gevolg geeft aan oproepingen of verzoeken om inlichtingen.4. Wat 7° betreft geldt dat overeenkomstig hetgeen gestipuleerd wordt in artikel 51/4, § 2, tweede lid, van de voormelde wet van 15 december 1980 moet worden geschreven - om verkeerde interpretaties te voorkomen - «*****» (4).5. Voor 9° geldt dat de **** van **** vragen heeft bij de reikwijdte van de «*****».6. Onderdeel 10°, volgens hetwelk de brochure «*****» vermeldt «*****», is eveneens voor interpretatie vatbaar.**** het erom zonder meer aan te geven dat er organisaties bestaan die vreemdelingen bijstaan, in welk geval het nut van die bepaling amper duidelijk is, of is het de bedoeling een lijst van die organisaties te geven ? Artikel 4 Het eerste lid bevat een discrepantie tussen de **** en de **** tekst. De eerstgenoemde tekst lijkt van het onmiddellijk overzenden van de documenten ter ondersteuning van de **** een gewone mogelijkheid te maken, terwijl de **** tekst er een verplichting van lijkt te maken. **** de gemachtigde ambtenaren beantwoordt de **** tekst aan het voornemen van de steller van het ontwerp.

**** dan ook, het spreekt vanzelf dat als niet van bij het indienen van de **** alle documenten worden bezorgd die nodig zijn tot staving van de ****, zulks alleen tot gevolg kan hebben dat inlichtingen die naderhand mochten worden verschaft buiten het onderzoek van de zaak gehouden zouden moeten worden. **** zodanige bepaling zou een ruimere strekking geven aan de wet, daar deze zelf de gronden voor **** van de aanvraag bepaalt; de ****, die, moet er wederom op worden gewezen, alleen de bevoegdheid heeft om de maatregelen te nemen die nodig zijn voor de uitvoering van de wet, mag er geen andere aan toevoegen. **** bepaalt de wet zelf, in artikel 52, § 2, 4°, dat aan de belanghebbende inlichtingen kunnen worden gevraagd in de loop van de procedure.

Volgens het verslag aan de Koning heeft artikel 4 tot doel de **** ertoe aan te sporen de stukken over te leggen die zijn aanvraag kunnen staven vanaf het ogenblik van de indiening van die aanvraag.

**** verplichting om mee te werken aan het onderzoek van de **** is inherent aan de aanvraag om bescherming en impliceert dat de aanvrager het bestuur zo spoedig mogelijk alle stukken overhandigt die zijn aanvraag kunnen staven. Het ontwerp mag evenwel niet de indruk wekken dat de stukken die achteraf zouden worden bezorgd, geweerd zouden worden, aangezien het bestuur de verplichting heeft zich uit te spreken na afloop van een volledig onderzoek van alle gegevens waarover het beschikt op het ogenblik waarop het zijn beslissing neemt. **** aanvrager moet niettemin in staat zijn aan te geven om welke redenen die stukken niet bezorgd zijn bij de indiening van de aanvraag. **** is immers niet uitgesloten dat de laattijdige indiening van stukken in bepaalde omstandigheden bedrog vanwege de aanvrager aan het licht kan brengen. **** die laattijdige indiening kan op zich geen vermoeden van bedrog opleveren. **** **** kan niet worden afgewezen omdat de stukken achteraf zijn ingediend, noch omdat de aanvrager bij de neerlegging van die stukken niet heeft aangegeven om welke redenen hij die stukken niet heeft ter hand gesteld bij de indiening van zijn aanvraag. **** ingeval de aanvrager geen gevolg heeft gegeven aan een verzoek om inlichtingen binnen een maand na de verzending van de aanvraag, bepaalt de wet immers dat de aanvraag onontvankelijk kan worden geacht (artikel 52, § 2, 4°).

Om te vermijden dat artikel 4 zo kan worden uitgelegd dat een voorwaarde wordt toegevoegd aan de ontvankelijkheid van de aanvraag, wordt voorgesteld het als volgt te redigeren : «*****» Artikel 5 1. Artikel 5 van het ontwerp lijkt de ambtenaren van de Dienst **** te machtigen de stukken in beslag te nemen waarvan «*****», aangezien het bepaalt dat die stukken niet in het bezit blijven van de ****. Artikel 81 van de voormelde wet van 15 december 1980 verleent weliswaar een bepaalde politiebevoegdheid aan de ambtenaren van de ****, maar machtigt hen evenwel niet om beslag te leggen (5).

**** de gemachtigde ambtenaren verwittigt de ambtenaar van de ****, wanneer hij vaststelt dat die stukken kennelijk vals of vervalst zijn, een ****, die in voorkomend geval die stukken in beslag neemt.

**** zou beter zijn de woorden «*****» te laten vervallen. 2. **** bepaalt artikel 5 dat «*****».

**** zou nader moeten worden bepaald op welk tijdstip van de procedure die overzending plaatsvindt.

Artikel 6 De ontworpen bepaling luidt als volgt : «*****». **** bepaling dient zich aan als een loutere aanbeveling.

**** dat het geval is, hoort zij niet thuis in een **** besluit.

In het verslag aan de **** staat in verband met dat artikel de volgende commentaar : «*****» **** de steller van het ontwerp, door te preciseren dat de medische of psychologische attesten met omzichtigheid moeten worden behandeld, er wil op wijzen dat in de regel die attesten slechts een beperkte bewijskracht hebben, doet de bepaling een ander bezwaar rijzen : bij ontstentenis van wettelijke machtiging, is de **** immers niet bevoegd om de bewijsvoering te regelen terzake van de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling.

**** bepaling moet derhalve vervallen.

Artikel 8 **** die bepaling wordt gesteld dat indien de **** zich niet heeft aangemeld bij de bevoegde dienst op de datum vastgesteld voor het gehoor maar daarvoor schriftelijk een geldige reden meegedeeld heeft binnen een maand die volgt op de verzending van de oproeping, een nieuwe datum wordt vastgesteld voor het gehoor.

**** bepaling doet twee moeilijkheden rijzen : op de eerste plaats is zij alleen bruikbaar indien de **** minder dan een maand is, wat niet noodzakelijkerwijze steeds het geval zal zijn; op de tweede plaats rijst de vraag wat het vertrekpunt van de termijn zal zijn wanneer de oproeping niet verzonden wordt maar aan de betrokkene wordt ter hand gesteld, of zoals in het ontwerp wordt bepaald, het voorwerp uitmaakt van een vermelding op «*****» die de betrokkene ter hand wordt gesteld.

Artikel 9 Paragraaf 2 van de ontworpen bepaling luidt als volgt : «*****» **** de **** tekst dient het woord «*****» te worden vervangen door het woord «*****».

Bovendien lijkt het niet erg redelijk de **** toe te staan bezwaren te uiten in verband met het geslacht van de persoon die hem hoort en tegelijkertijd te bepalen dat met dat bezwaar alleen rekening zal worden gehouden «*****». **** inlichtingen die in dergelijke omstandigheden zullen worden ingewonnen, zullen hoe dan ook bedenkingen oproepen. **** is de afdeling **** voorts niet duidelijk in welk opzicht het onmogelijk zal zijn een andere ambtenaar aan te wijzen die belast is met het horen van de ****, ook al noopt zulks tot het verdagen van het gehoor tot een later uur of een latere datum.

**** 10 Artikel 479 van de **** van 24 december 2002 voorziet in de organisatie van voogdij over iedere persoon van minder dan achttien jaar oud, die niet begeleid is door een persoon die de ouderlijke macht of de voogdij uitoefent krachtens de nationale wet van de minderjarige, die onderdaan is van een land dat geen lid is van de **** **** Ruimte en die de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling heeft gevraagd of niet voldoet aan de voorwaarden inzake toegang tot en verblijf op het grondgebied. **** is dus niet vereist dat die persoon minderjarig is krachtens zijn nationale wet.

**** is de leeftijd van 18 jaar niet in alle landen de leeftijd waarop men meerderjarig wordt. Het kan om een hogere of een lagere leeftijd gaan.

**** behoort het ontwerp niet te slaan op minderjarigen jonger dan achttien jaar, maar moet het betrekking hebben op enerzijds de minderjarigen begeleid door de persoon die over hen het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent krachtens de nationale wet van de minderjarige, en anderzijds de personen van minder dan achttien jaar oud die niet begeleid zijn door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent krachtens hun nationale wet.

**** begeleidt krachtens artikel 479, afdeling 5, artikel 9, § 2, van de voormelde ****, de voogd die krachtens die wet is aangesteld, de niet-begeleide minderjarige in elke fase van de procedures bepaald bij de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, alsook bij alle andere bestuurlijke of gerechtelijke procedures, en is hij aanwezig telkens als de minderjarige wordt gehoord.

**** aanwezigheid van de voogd waarin de **** voorziet bij het verhoor door de ambtenaren van de Dienst **** kan dus alleen maar facultatief zijn.

**** bepaling moet worden herzien in het licht van die opmerkingen.

Artikel 11 Paragraaf 1 is niet bevattelijk gesteld. **** zou moeten worden gesplitst in twee zinnen, waarvan de ene zou handelen over de **** (het gehoor en het verzamelen van bewijsmateriaal), en de andere over de ****.

**** de eerste zin is het niet erg geslaagd te schrijven dat de ambtenaren van de bevoegde dienst «*****». **** is de afdeling Wetgeving niet duidelijk over welke wettige middelen de betrokken ambtenaren beschikken om de aldus beschreven houding te «*****».

**** bepaling zou kunnen worden gesteld in de vorm van een aan de betrokken ambtenaren opgelegde verplichting om de **** erover in te lichten dat het noodzakelijk is dat hij een zo volledig mogelijk beeld geeft van zijn situatie met alle bewijsmateriaal waarover hij beschikt en hem op de hoogte te brengen van de risico's die hij loopt voor de verdere behandeling van zijn aanvraag als hij die raadgevingen niet opvolgt (6).

Bovendien lijkt de steller van het ontwerp eraan voorbij te gaan dat in de fase van het onderzoek van de **** door de Dienst ****, naast de redenen van niet-ontvankelijkheid die niets hebben uit te staan met de grond zelf van de ****, een aanvraag alleen kan worden afgewezen als gevolg van «*****» redenen : de **** kan de toegang tot of het verblijf op het grondgebied alleen worden ontzegd « wanneer de aanvraag klaarblijkelijk steunt op motieven die totaal vreemd zijn aan het asiel (artikel 52, § 1, 2°) of «*****» (artikel 52, § 1, 7°).

**** is vaste rechtspraak dat in deze materie alleen als kennelijk kan worden beschouwd datgene waarvan het bestaan of de aard zich aan een redelijke geest met een zodanige overtuigingskracht opdringt dat verder onderzoek niet noodzakelijk voorkomt (7).

**** is dus niet conform de wet van 15 december 1980 te bepalen dat de ambtenaren van de **** de aanvragen moeten onderzoeken waarbij «*****». **** de fase van het onderzoek van de ontvankelijkheid kan de aanvraag alleen worden afgewezen als de gemachtigde van de minister er niet de minste twijfel over heeft dat elk aanvullend onderzoek nutteloos zou zijn (8). **** voordeel van de twijfel mag dus geen loutere mogelijkheid zijn die «*****» kan worden verleend (9).

De tekst moet worden herzien om rekening te houden met deze opmerkingen.

Artikel 12 **** de paragrafen 1 en 2 zo goed als geen wijzigingen aanbrengen in de rechten en plichten die de ambtenaren van de Dienst hebben uit hoofde van hun hoedanigheid van rijksambtenaar (10), moeten over die bepalingen, in zoverre zij die rechten en plichten als onderwerp hebben, onderhandelingen worden gevoerd met de vakbonden zoals wordt bepaald in artikel 2, § 1, 1°, ****), van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (artikel 3, 3°, van het koninklijk besluit van 29 augustus 1985 tot aanwijzing van de **** in de zin van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel).

**** de aan de **** van State toegezonden inlichtingen blijkt niet dat die formaliteit is vervuld.

**** de ontworpen bepaling worden gewijzigd als gevolg van die onderhandelingen, dan zou ze wederom moeten worden voorgelegd aan de afdeling Wetgeving.

Artikel 14 **** de woorden «*****» blijkt **** **** dat de ambtenaren personen kunnen horen zonder dat zij enige kwalificatie daartoe moeten bezitten en zonder dat zij daartoe vooraf een opleiding hebben gekregen.

**** de gemachtigde ambtenaren is zulks niet de bedoeling van de steller van het ontwerp. De tekst moet worden herzien om die bedoeling beter weer te geven.

Artikel 15 De gemachtigde ambtenaren zijn het ermee eens dat het beter zou zijn te bepalen dat wanneer de **** om een andere tolk heeft verzocht, men het gehoor **** **** moet overdoen in plaats van het voort te zetten. **** met behulp van de omstreden tolk verstrekte gegevens zullen achteraf **** immers alleen maar aanleiding geven tot betwistingen.

Artikel 16 **** zou beter zijn in het tweede lid eveneens te verwijzen naar de tegenstrijdigheden met de verklaringen afgelegd door andere gezinsleden van wie de aanvraag gelijktijdig wordt onderzocht.

Artikelen 17 en 18 1. **** artikel 17, eerste lid, vierde streepje, moet eveneens worden voorgeschreven dat in het **** melding wordt gemaakt van het feit dat op verzoek van de **** overeenkomstig artikel 15 een andere tolk is aangewezen, alsook van de eventuele motieven waarom aan dat verzoek geen gevolg is gegeven. In het zevende streepje van datzelfde lid moet rekening worden gehouden met de opmerking die is gemaakt in verband met artikel 9. 2. In het tweede lid van hetzelfde artikel staat te lezen : «*****» **** artikel 16, eerste lid, staat evenwel te lezen : «*****» Het lijkt wenselijk dat slechts één document wordt opgemaakt. **** zou bijgevolg beter zijn het volgende te schrijven : «*****» 3. **** artikel 17 is sprake van een «*****», en in artikel 18 van een «*****». **** de gemachtigde ambtenaren hebben uitgelegd, zijn het twee verschillende stukken. Alleen het **** wordt aan de **** overhandigd.

In het ontwerp moet worden gepreciseerd wat het onderscheid is tussen de beide stukken, waarbij in het **** de inhoud van het «*****» uitdrukkelijk wordt aangegeven. 4. **** is niet duidelijk of het **** al dan niet door de **** moet worden ondertekend.**** artikel 17, noch artikel 18 schrijft zulks uitdrukkelijk voor. **** afdeling **** ziet niet in op welke gronden het verantwoord is dat het **** niet wordt ondertekend door de ****. **** die handtekening kan de inhoud van het **** met zekerheid worden vastgesteld. **** moet eveneens worden voorgeschreven dat indien de **** weigert te tekenen, die weigering in het **** wordt vermeld.

Artikel 21 **** de jurisprudentie wordt beschouwd dat ieder stuk dat aangetekend wordt verstuurd, ontvangen wordt op de eerste werkdag volgend op de datum van aangifte van dat stuk in de post.

**** is echter slechts een weerlegbaar vermoeden. De **** **** zijn bevoegdheid te buiten door voor te schrijven dat de datum van kennisgeving, die bij ter post aangetekende brief geschiedt, «*****» is. Aldus legt Hij een vermoeden **** en de **** vast, dat alleen bij de wet kan worden vastgelegd, daar het verband houdt met de regeling inzake de bewijsvoering. 1) ****.****. ****, ****. 50 - 2044/3 en **** ****. 3.1367/4 2) **** inzonderheid ****., 18 november 1924, Pas., 1925, ****, ****. 25; 23 september 1993, Pas., 1993, ****, ****. 744. 3) Zie ook algemene opmerking ****.1. 4) **** inzonderheid de arresten ****.77/97 (overweging ****.12), 39/99 (overweging ****.7) en 88/99 (overweging ****.7) van het ****; ****, ****. 104.524 van 8 maart 2002. 5) Voor het overige zijn de ambtenaren onderworpen aan artikel 29 van het **** van Strafvordering.6) Zie op dat punt de opmerking die wordt gemaakt onder artikel 4.7) Vaste rechtspraak, zie onder meer **** (kort geding), ****.73.274 van 24 april 1998, ****. 72.478 van 16 maart 1998, ****. 68.599 van 2 oktober 1997, ****. 68.806 van 13 oktober 1997, ****. 60.091 van 11 juni 1996, ****. 79.184 van 9 maart 1999; ****, ****. 78.987 van 26 februari 1999; ****, ****. 91.369 van 8 december 2000; **** ****. 104.423 van 7 maart 2002. 8) ****, ****.68.812 van 13 oktober 1997. 9) **** **** tekst, waarin het woord «*****» wordt gebruikt, is op dat punt nog voor meer kritiek vatbaar dan de **** tekst.10) **** de artikelen 8, § 1, en 10 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het ****. 11 JULI 2003. - **** besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst **** die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen **** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op artikelen 51/2, ingevoegd bij de wet van 15 juli 1996, 51/4, ingevoegd bij de wet van 10 juli 1996, en 52, vervangen door de wet van 18 juli 1991 en gewijzigd door de wetten van 6 mei 1993 en 15 juli 1996;

Gelet op het advies van de **** van Financiën, gegeven op 5 november 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de **** van Begroting, gegeven op 16 januari 2003;

Gelet op de beraadslaging van de **** van 17 januari 2003 over het verzoek een advies te verlenen door de **** van **** binnen een termijn die één maand niet overschrijdt;

Gelet op het advies van de **** van State gegeven op 2 april 2003 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de **** van State;

**** voordracht van **** **** van **** Zaken en op advies van **** in **** vergaderde Ministers, Hebben **** besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK ****. - **** bepaling

Artikel 1.**** de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° de bevoegde dienst : de dienst van de Dienst **** belast met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;2° de **** : de vreemdeling die zich vluchteling heeft verklaard of die een aanvraag tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling heeft ingediend;3° de wet : de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. HOOFDSTUK ****. - **** aan de ****

Art. 2.**** de **** wordt een algemene informatiebrochure ter beschikking gesteld op het moment waarop hij zich vluchteling verklaart of zijn aanvraag tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling indient overeenkomstig artikel 50, 50bis of 51 van de wet of op het ogenblik waarop hij zich bij de bevoegde dienst aanbiedt in het geval voorzien in artikel 51/7 van de wet.

Art. 3.**** in artikel 2 bedoelde algemene informatiebrochure bevat minstens inlichtingen over de volgende onderwerpen : 1° het verloop van de ****;2° de toepassing van de **** van **** van 15 juni 1990 betreffende de vaststelling van de **** die verantwoordelijk is voor de behandeling van een **** dat bij één van de lid-**** van de **** **** wordt ingediend, goedgekeurd bij wet van 11 mei 1995 en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien;3° de criteria die toelaten te genieten van de bescherming voorzien door het **** van **** van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen;4° de mogelijkheid om beroep te doen op de rechtsbijstand van een advocaat en het feit dat deze, of een vertrouwenspersoon, het gehoor van de **** op het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en **** zal kunnen bijwonen;5° de mogelijkheid voor de volgens zijn nationale wet minderjarige **** om, tijdens zijn gehoor door een ambtenaar van de bevoegde dienst, te worden bijgestaan door de persoon die over hem het ouderlijk gezag of de voogdij op basis van de nationale wet uitoefent, evenals het feit dat de niet begeleide minderjarige **** jonger dan 18 jaar, tijdens dit gehoor zal bijgestaan worden door de persoon die over hem bijzondere voogdij voorzien door de **** wet, uitoefent;6° de verplichting om een woonplaats te kiezen op basis van artikel 51/2 van de wet en de gevolgen die daaruit voortvloeien;7° de verplichting van de **** om aan te geven of hij de hulp nodig heeft van een tolk tijdens het onderzoek van de aanvraag of indien hij niet verklaart de hulp van een tolk te verlangen, wordt hem de mogelijkheid aangeboden om de taal van het onderzoek te kiezen, overeenkomstig artikel 51/4 van de wet, en de gevolgen die daaruit voortvloeien;8° de **** voor **** tijdens de procedure;9° inlichtingen wat betreft het **** ****, wat betreft de negatieve gevolgen die worden verbonden aan het afleggen van valse verklaringen in het kader van de **** en wat betreft de gevolgen voor de **** die zonder geldige reden geen gevolg geeft aan oproepingen of verzoeken om inlichtingen;10° het bestaan van verenigingen die de verenigingen groeperen die gespecialiseerd zijn in de bijstand van vreemdelingen. HOOFDSTUK ****. - Documenten ter ondersteuning van de aanvraag

Art. 4.Dadelijk na de indiening van de aanvraag deelt de **** aan de gemachtigde van de **** die bevoegd is voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen alle stukken mee waarover hij beschikt en die hij nuttig acht ter ondersteuning van zijn aanvraag.

**** aanvrager kan andere stukken voorleggen tijdens het verloop van de procedure. **** dit geval zal hem naar de redenen gevraagd kunnen worden waarom deze stukken niet werden neergelegd bij de indiening van de aanvraag.

Art. 5.**** bevoegde dienst maakt een kopie van de nationale **** of enig ander ****. De originele exemplaren van overige documenten die worden neergelegd, worden bij gehouden door de bevoegde dienst en zo snel mogelijk en uiterlijk op het ogenblik van het nemen van de beslissing, overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de ****. **** **** ontvangt een kopie en een ontvangstbewijs met een korte beschrijving van de neergelegde documenten. Een kopie van de neergelegde documenten wordt bewaard in het individuele dossier van de **** bij de Dienst ****. HOOFDSTUK ****. - **** van de ****

Art. 6.§ 1. Het gehoor heeft in principe plaats op de dag waarop de **** zich bij de bevoegde dienst aandient. § 2. Indien het gehoor niet plaats vindt op de dag waarop de **** zich bij de bevoegde dienst aandient, wordt de hiervoor vastgestelde datum aangeduid op het document overeenkomstig het model van de bijlage 26 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, dat wordt afgeleverd aan de **** overeenkomstig artikel 71/4, 73, 78, of 79 van hetzelfde besluit. § 3. **** in de §§ 1 en 2 bedoelde bepalingen zijn niet van toepassing wanneer artikel 51/9 wordt toegepast.

Art. 7.**** de **** zich niet aanmeldt bij de bevoegde dienst op de datum vastgesteld voor het gehoor maar daarvoor schriftelijk een geldige reden meedeelt binnen de maand die volgt op de overhandiging of verzending van de oproeping of de vermelding van de datum van het gehoor op het document bedoeld in artikel 6, § 2, of op de datum die ten laatste voor het gehoor werd vastgesteld, wordt een nieuwe datum vastgesteld en, naargelang het geval, aangeduid op het document voorzien door artikel 6, § 2, of verzonden naar de gekozen woonplaats van de **** overeenkomstig artikel 51/2, lid 6, van de wet.

Art. 8.§ 1. Bij het begin van het gehoor, herinnert de ambtenaar van de bevoegde dienst, belast met dit gehoor, de **** aan de woonplaats die hij gekozen heeft of die hij wordt geacht als woonplaats te hebben gekozen met toepassing van artikel 51/2 van de wet en de gevolgen van die keuze van woonplaats. Hij herinnert hem eveneens aan de bepalingen van artikel 51/2, lid 4, van de wet. § 2. Indien er aanwijzigingen zijn dat de vervolging verband houdt met het geslacht, verifieert de ambtenaar van de bevoegde dienst of de **** er geen bezwaar tegen heeft om te worden gehoord door een persoon van een ander geslacht dan het zijne. **** dat zo is, zal aan zijn vraag worden voldaan.

Art. 9.**** zijn gehoor door een ambtenaar van de bevoegde dienst, kan de volgens zijn nationale wet minderjarige ****, worden bijgestaan door een persoon die over hem het ouderlijk gezag of de voogdij op basis van de nationale wet van de minderjarige, uitoefent.

De niet-begeleide minderjarige ****, jonger dan achttien jaar wordt tijdens dit gehoor bijgestaan door de persoon die over hem de bijzondere voogdij, voorzien door de **** wet, uitoefent. HOOFDSTUK **** - **** van de ambtenaren van de bevoegde dienst belast met het gehoor of het onderzoek van de **** en de beslissing voorzien in artikel 52, § 5, van de wet

Art. 10.§ 1. **** ambtenaren van de bevoegde dienst belast met het gehoor of het onderzoek van de **** en de beslissing voorzien in artikel 52, § 5, van de wet, delen aan de **** de noodzaak mede dat hij zijn zaak op een zo volledig mogelijke wijze uiteenzet en dit met alle **** waarover hij beschikt evenals de risico's die hij loopt in het kader van het onderzoek van zijn aanvraag indien deze raadgevingen niet worden opgevolgd. **** moeten bijgevolg de geloofwaardigheid van de **** beoordelen en de overgemaakte **** evalueren, teneinde de objectieve en subjectieve elementen van zijn bijzonder geval te onderscheiden. § 2. **** ambtenaren van de bevoegde dienst belast met het onderzoek van de **** en de beslissing voorzien in artikel 52, § 5, van de wet, nemen alle inlichtingen waarover ze beschikken met betrekking tot de situatie van de **** in overweging.

Art. 11.**** ambtenaar van de bevoegde dienst neemt de specifieke omstandigheden die de **** betreffen, en meer bepaald het feit dat hij behoort tot een kwetsbare groep, in overweging. HOOFDSTUK ****. - Opleiding en vorming van de ambtenaren van de bevoegde dienst belast met de behandeling van de ****

Art. 12.In elke **** wordt een agent van niveau 1 belast met het toezicht over de ambtenaren die beslissingen, voorzien in artikel 52, § 5, van de wet, nemen met het oog op het waarborgen van de eenheid van de administratieve praktijk.

Art. 13.**** ambtenaren belast met het gehoor van de **** en de ambtenaren belast met het onderzoek van de **** en de beslissing voorzien in artikel 52, § 5, van de wet, krijgen een specifieke opleiding met betrekking tot de toepassing van het **** van **** van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, de **** die **** binden en de andere **** voorzien in de wet.

Een opleiding met betrekking tot het verhoren van **** en **** communicatie, behoort eveneens tot het ****, evenals een basisinformatie over de specifieke behoeften van de kwetsbare groepen. HOOFDSTUK ****. - **** betreffende de tolken

Art. 14.§ 1. **** de aanduiding van een tolk wiens bijstand werd gevraagd door de **** overeenkomstig artikel 51/4 van de wet, zal de bevoegde dienst rekening houden met de specifieke situatie van de ****. § 2. **** **** kan vragen dat een andere tolk wordt aangeduid.

**** vraag kan worden geuit voor het begin van het gehoor of tijdens het verloop van het gehoor.

**** de ingeroepen reden ter ondersteuning van deze vraag als geldig wordt aanzien, zal een andere tolk worden aangeduid en het verhoor wordt hernomen.

Indien geen enkele andere tolk kan worden aangeduid om het gehoor op dit ogenblik te hernemen, zal een nieuwe datum worden vastgesteld en, naargelang het geval, worden aangeduid op het document bedoeld in artikel 6, § 2, of verzonden naar de gekozen woonplaats van de **** overeenkomstig artikel 51/2, lid 6, van de wet. HOOFDSTUK ****. - ****

Art. 15.**** verklaringen van de **** worden schriftelijk genoteerd door de ambtenaar van de bevoegde dienst belast met het gehoor van de ****.

**** deze ambtenaar eventuele tegenstrijdigheden vaststelt tussen deze verklaringen en de afgelegde verklaringen door andere gezinsleden wier aanvragen gelijktijdig worden onderzocht informeert hij de **** over deze tegenstrijdigheden en neemt hij akte van zijn reactie.

Art. 16.**** ambtenaar van de bevoegde dienst belast met het gehoor van de **** stelt onmiddellijk na het gehoor een verslag op. **** **** bevat volgende inlichtingen : - de naam en de ****(****)****(en) van de ****; - zijn geboortedatum alsook zijn nationaliteit; - zijn woonplaats; - de eventuele aanwezigheid van een tolk evenals de eventuele door de **** gevraagde verandering van tolk overeenkomstig artikel 14 en de eventuele redenen waarvoor aan zijn verzoek geen gevolg werd gegeven; - de identiteit van de eventuele aanwezige persoon die over hem het ouderlijk gezag, de voogdij op basis van de nationale wet van de minderjarige of de bijzondere voogdij voorzien door de **** wet uitoefent; - de identiteit van de ambtenaar van de bevoegde dienst belast met het gehoor van de ****; - in toepassing van artikel 8, § 2, het bezwaar of de afwezigheid van bezwaar bij de **** om te worden gehoord door een persoon van een ander geslacht; - de duur van het gehoor; - een inventaris van de tijdens het gehoor overgemaakte ****.

**** **** geeft getrouw de vragen weer die aan de **** zijn gesteld, alsook diens verklaringen. **** **** vermeldt ook de toevoegingen en opmerkingen, die tijdens het gehoor werden gemaakt, door de **** of, eventueel, door de persoon die over hem het ouderlijk gezag, de voogdij op basis van de nationale wet van de minderjarige of de bijzondere voogdij voorzien door de **** wet, uitoefent.

Art. 17.§ 1. **** **** wordt voorgelezen, eventueel met behulp van een tolk, en in voorkomend geval verbeterd.

**** wordt gedateerd en door de ambtenaar van de bevoegde dienst en de **** ondertekend.

**** voorziet een afzonderlijk vak waarin wordt vermeld of de **** al dan niet akkoord **** met de inhoud van het **** en dit laatste te ondertekenen. **** de **** niet akkoord ****, wordt vermeld welke zijn bezwaren zijn en zijn weigering te ondertekenen. § 2. Ten laatste op het moment van de betekening van de in artikel 52, § 5 van de wet voorziene beslissing, wordt een **** overhandigd aan de ****.

Dit rapport zal de volgende elementen bevatten : - datum van het gehoor, - de taal waarin het gehoor plaatsvond, - identiteit van de **** ambtenaar en, ****, van de tolk, - duur van het gehoor, - belangrijkste feitelijke elementen die werden ingeroepen.

**** bevoegde dienst bewaart een kopie van dit rapport en het ontvangstbewijs hiervan, ondertekend door de ****, in het individuele dossier van deze laatste.

Art. 18.**** de in artikel 52, § 5, van de wet voorziene beslissing niet op de dag van het gehoor aan de **** wordt betekend, kan de **** aanvullende opmerkingen of aanvullende stukken bij het **** via aangetekend schrijven overmaken aan de bevoegde dienst. **** bevoegde dienst zal rekening houden met de opmerkingen en de stukken die aan haar op een ter zake nuttig tijdstip werden overgemaakt.

Deze opmerkingen en stukken zullen onmiddellijk aan het Commissariaat-generaal voor vluchtelingen en **** worden overgemaakt en een kopie ervan zal worden bewaard in het individueel dossier van de **** bij de Dienst ****. HOOFDSTUK ****. - **** van de beslissing voorzien in artikel 52, § 5, van de wet

Art. 19.**** die uitdrukkelijk worden geciteerd in de beslissing van de bevoegde dienst voorzien in artikel 52, § 5, van de wet, kunnen kosteloos geconsulteerd worden op de zetel van de Dienst ****. HOOFDSTUK ****. - **** bepalingen met betrekking tot **** aan de grens

Art. 20.**** de informatie bedoeld in **** ****, ontvangt de **** aan de grens specifieke informatie over de mogelijkheid om vastgehouden te worden gedurende de **** en, in geval hij aan de grens vastgehouden wordt op basis van het artikel 74/5 van de wet, het huishoudelijk reglement van de plaats waar hij wordt vastgehouden, opgesteld in een taal die hij begrijpt.

Art. 21.Het gehoor van de ****, vastgehouden aan de grens op grond van het artikel 74/5 van de wet, door een ambtenaar van de bevoegde dienst, heeft binnen de kortst mogelijke tijd plaats. HOOFDSTUK ****. - Slotbepaling

Art. 22.Onze **** bevoegd voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****, 11 juli 2003.

**** **** **** : **** **** van Binnenlandse ****, ****. ****

^