Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 08 november 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot beëindiging van hoofdstuk VII van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2014 betreffende de arbeidsvoorwaarden voor arbeiders

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017204450
pub.
08/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 27 april 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040331 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening inzake de toegang tot stages van artistieke praktijk op beroepsniveau in de toneelsector voor jonge acteurs/actrices, realisatoren/realisatrices, en scenografen genaamd « Acteursfonds" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040324 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot ontwikkeling van de initiatie tot theater en dans bij het schoolpubliek door middel van activiteiten genaamd "schoolinitiatie" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040332 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening voor de promotie van de Franstalige Brusselse toneel- en dansvoorstellingen in het buitenland, genaamd « promotie in het buitenland » sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot beëindiging van hoofdstuk VII van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2014 betreffende de arbeidsvoorwaarden voor arbeiders (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 27 april 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040331 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening inzake de toegang tot stages van artistieke praktijk op beroepsniveau in de toneelsector voor jonge acteurs/actrices, realisatoren/realisatrices, en scenografen genaamd « Acteursfonds" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040324 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot ontwikkeling van de initiatie tot theater en dans bij het schoolpubliek door middel van activiteiten genaamd "schoolinitiatie" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040332 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening voor de promotie van de Franstalige Brusselse toneel- en dansvoorstellingen in het buitenland, genaamd « promotie in het buitenland » sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot beëindiging van hoofdstuk VII van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2014 betreffende de arbeidsvoorwaarden voor arbeiders.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de orthopedische technologieën Collectieve arbeids overeenkomst van 27 april 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040331 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening inzake de toegang tot stages van artistieke praktijk op beroepsniveau in de toneelsector voor jonge acteurs/actrices, realisatoren/realisatrices, en scenografen genaamd « Acteursfonds" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040324 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot ontwikkeling van de initiatie tot theater en dans bij het schoolpubliek door middel van activiteiten genaamd "schoolinitiatie" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040332 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening voor de promotie van de Franstalige Brusselse toneel- en dansvoorstellingen in het buitenland, genaamd « promotie in het buitenland » sluiten Beëindiging van hoofdstuk VII van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2014 betreffende de arbeidsvoorwaarden voor arbeiders (Overeenkomst geregistreerd op 16 mei 2017 onder het nummer 139310/CO/340) Voorwoord : Het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën - PC 340 is de rechtsopvolger van het Paritair Subcomité voor het orthopedisch schoeisel - 128.06.

Daar er op 27 juni 2016 een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de syndicale vorming werd gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën - PC 340 (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 134368/CO/340), en omwille rechtsonzekerheid te vermijden werd besloten om hoofdstuk VII van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2014 betreffende de arbeidsvoorwaarden voor arbeiders, geregistreerd op 16 september 2014 onder het nr. 123392/CO/340, te beëindigen. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën - PC 340.

Onder "werknemers" wordt verstaan : mannelijke en vrouwelijke werknemers. HOOFDSTUK II. - Beëindiging van hoofdstuk VII van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2014 betreffende de arbeidsvoorwaarden voor arbeiders, geregistreerd op 16 september 2014 onder het nr. 123392/CO/340

Art. 2.De bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009 betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters (nr. 94250/CO/128.06, koninklijk besluit van 19 april 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 23/06/2010 numac 2010201868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 25/06/2010 numac 2010201884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010201527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, werkgelegenheid en inspanningen inzake vorming en opleiding van risicogroepen voor 2009-2010 sluiten, Belgisch Staatsblad van 18 november 2010), zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2011 (nr. 108621/CO/128.06, koninklijk besluit van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009 betreffende de arbeidsvoorwaarden, de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2009 betreffende de bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen en de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2009 betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013012017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 betreffende de invoering van een sociaal sectoraal pensioenplan voor de arbeiders tewerkgesteld in de landbouw type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013012035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de forfaitaire ARAB-vergoeding type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200709 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden sluiten, Belgisch Staatsblad van 13 juni 2013), afgesloten in het Paritair Subcomité voor het orthopedisch schoeisel, en overgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2014 betreffende de arbeidsvoorwaarden voor arbeiders, geregistreerd op 16 september 2014 onder het nr. 123392/CO/340, in het hoofdstuk VII - Vakbondsverlof (artikelen 15, 16, 17 en 18) worden beëindigd vanaf 1 januari 2017. HOOFDSTUK III. - Slotbepaling

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en is gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen geheel of gedeeltelijk worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^