Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst van 27 april 2017
gepubliceerd op 31 mei 2017

Verordening voor de promotie van de Franstalige Brusselse toneel- en dansvoorstellingen in het buitenland, genaamd « promotie in het buitenland »

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017040332
pub.
31/05/2017
prom.
27/04/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2017. - Verordening voor de promotie van de Franstalige Brusselse toneel- en dansvoorstellingen in het buitenland, genaamd « promotie in het buitenland »


De Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en Wij, het College, bekrachtigen en verkondigen hetgeen volgt:

Artikel 1.Binnen de grenzen van de begrotingskredieten kan een subsidie worden toegekend aan de professionele toneel- en dansverenigingen volgens de regels bepaald door deze verordening.

Art. 2.Er kan per kalenderjaar en per subsidietype slechts één subsidieaanvraag worden ingediend door een theater- en/of toneelgezelschap, waarbij een coproductie wordt beschouwd als een volwaardige aanvraag.

De namen en adressen van de financiële partners en coproducteurs die bij dit project zijn betrokken, en een copie van het coproductiecontract dienen te worden verstrekt.

Art. 3.Op straffe van uitsluiting dient elke subsidieaanvraag te worden ingediend bij de Franstalige Gemeenschapscommissie ten laatste op 30 september van het kalenderjaar, via het formulier voor de aanvraag van een subsidie met betrekking tot de Promotie in het Buitenland dat zich in bijlage van deze verordening bevindt.

Elke aanvraag dient bovendien te worden ingediend ten laatste één maand, dag tot dag, v~~r het vertrek van de voorstelling(en) naar het buitenland.

Art. 4.§ 1. Voor de toepassing van deze verordening, dient men te verstaan onder : a) Toneelgezelschap : gesubsidieerd theater, niet gesubsidieerd theater, vereniging zonder winstgevend doel die een activiteit uitoefent op toneelgebied.b) Dansgezelschap : gesubsidieerd dansgezelschap, niet gesubsidieerd dansgezelschap, vereniging zonder winstgevend doel die een activiteit uitoefent in de danssector. § 2. De subsidie kan enkel worden toegekend aan toneel- en dansgezelschappen waarvan de maatschappelijke zetel zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt en die er hun hoofdactivietit uitoefenen, en die kunnen beschouwd worden als uitsluitend onder de bevoegdheid vallend van de Franse Gemeenschapscommissie overeenkomstig artikel 127 van de Grondwet. § 3. Voor haar activiteiten en haar beheer gebruikt het toneel- of dansgezelschap de Franse taal.

Art. 5.De toneel- of dansgezelschappen dienen een aanvraag in te dienen bij de Franse Gemeenschapscommissie, enkel met een formulier voor de aanvraag tot toekenning van een subsidie met betrekking tot de Promotie in het Buitenland dat zich in bijlage van deze verordening bevindt, en een dossier samenstellen dat de volgende stukken bevat : - een volledig artistiek-, pers-, of verspreidingsdossier met betrekking tot de toneel- of dansvoorstelling ; - een copie van de statuten van het toneel- of dansgezelschap (copie van de statuten neergelegd en verschenen in het Belgisch Staatsblad) ; - een globaal creatiebudget van het spektakel en een gedetailleerd budget van het verplaatsingsproject ; - een verslag betreffende de openbare en private financieringsbronnen met het oog op het organiseren van de verplaatsing naar het buitenland. De namen en adressen van de financiële partners en coproducers die betrokken zijn bij het project en tevens een copie van het coproductiecontract (of minstens een intentiebrief) dienen bechikbaar te worden gesteld ; - de balansen en rekeningen van het vorige kalenderjaar ; - het activiteitenverslag van het vorige kalenderjaar ; - het neerleggingsbewijs van de rekeningen en het activiteitenverslag van het vorige kalenderjaar bij de griffie van het Gerecht of bij de Nationale Bank van België ; - het rekeningnummer van de vzw (een blanco stortingsformulier bijvoorbeeld) ; - een motivatienota betreffende het belang van de deelname van het toneel- of dansgezelschap aan het project in kwestie ; - de gegevens en referenties van de plaats of de instelling waar de voorstellingen plaatshebben, vergezeld van een schriftelijke verklaring.

Art. 6.§ 1er. De fnanciële tussenkomst van de Franse Gemeenschapscommissie dekt de « verplaatsings- en verblijfkosten » : 1. De « verplaatsingskosten » betreffen de kosten m.b.t. de verplaatsing, welk ook het vervoermiddel is. De bedragen voor de verplaatsing worden ten laste genomen voor een maximum van 75% van de in aanmerking komende bedragen door de Franse Gemeenschapscommissie.

Elk bedrag moet worden gerechtvaardigd mits het voorleggen van copies van de bewijsstukken die 100 % van de gedane kosten dekken. 2. De « verblijfskosten » betreffen de kosten met betrekking tot het verblijf en de maaltijden.De kosten inherent aan de « verblijfskosten » worden voor een maximum van 75 % ten laste genomen door de Franse Gemeenschapscommissie. Elk bedrag moet worden gerechtvaardigd door het voorleggen van copies van de bewijsstukken die 100 % van de gedane kosten dekken. § 2. Loonkosten worden niet vergoed.

Art. 7.Het bedrag van de door de Franse Gemeenschapscommissie toegekende subsidie zal voor het geheel van de in aanmerking komende kosten een bedrag van drieduizend zevenhonderdviiftig euro (3.750 €) per aanvraag niet overschrijden.

De toneelgezelschappen dienen de finaciering van de organisatie van de voorstelling in het buitenland voor 60 % van de totale kost, buiten de steun van de Franse Gemeenschapscommissie, te verzekeren.

Art. 8.de Franse Gemeenschapscommissie behoudt zich het recht voor om de artistieke en ethische waarde van het theaterproject en de impact ervan in het buitenland te beoordelen.

Art. 9.De toneel- en dansgezelschappen die een subsidie ontvangen van Wallonie-Bruxelles International worden voor hetzelfde project uitgesloten van elke subsidie van de Franse Gemeenschapscommissie.

De projecten voor verplaatsing naar het buitenland die geweigerd werden door Wallonie-Bruxelles International om louter kwalitatieve redenen komen niet in aanmerking voor een subsidie van de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 10.De subsidie dient te worden gebruikt voor die doeleinden waarvoor ze werd toegekend. Elke begunstigde van een subsidie dient het gebruik van de ontvangen bedragen te rechtvaardigen.

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie kan de aard, de reikwijdte en de modaliteiten omtrent de verantwoording door de begunstigde nader bepalen. Het kan de wijze waarop dit nazicht wordt gecontroleerd en gecoördineerd nader bepalen.

Door het enkele feit van de subsidieaanvraag, erkent de begunstigde het recht van de, Franse Gemeenschapscommissie om terplaatse de aanwending van de toegekende sommen te controleren.

Is verplicht het bedrag van de subsidie binnen de termijn terug te betalen, de begunstigde : - die de toekenningsvoorwaarden van de subsidie opgenomen in deze verordening niet respecteert ; - die de subsidie niet gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze was toegekend ; - die de controle door de administratie verhindert.

Wanneer de begunstigde in gebreke blijft om de bewijsstukken voor het gebruik van de subsidie die hem werd toegekend voor te leggen, is hij gehouden het niet verantwoorde bedrag terug te betalen.

Art. 11.Het gesubsidieerde toneel- of dansgezelschap wordt gehouden melding te maken van de steun van de Franse Gemeenschapscommissie en van haar logo in elke publicatie van het gezelschap, inbegrepen affiches, programmaboekjes, internetsite en elke gebruikte media. Er zal worden melding gemaakt van de steun van de Franse Gemeenschapscommissie bij elk contact met de media. Een exemplaar van alle promotiemateriaal dient bij de bewijsstukken te worden gevoegd.

Art. 12.De verordening van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommisie van 3 juli 1998 tot promotie van het Brussels Franstalig toneel wordt opgeheven.

Art. 13.Deze verordening wordt van kracht op 1 januari 2017.

Brussel, 31 maart 2017.

De Voorzitster, De Secretaris, De Griffier, Brussel, 27 april 2017.

Voor de Brusselse Franstalige Regering : De Minister-presidente van de Brusselse Franstalige Regering, bevoegd voor de Begroting, het Onderwijs, het Schooltransport, de Kinderopvang, Sport en Cultuur, F. LAANAN De Minister van de Brusselse Franstalige Regering bevoegd voor de Sociale Samenhang en Toerisme, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Franstalige Regering bevoegd voor het openbaar ambt, het gezondheidsbeleid, C. JODOGNE De Minister van de Brusselse Franstalige Regering bevoegd voor de beroepsopleiding, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Franstalige bevoegd voor het Hulpbeleid voor personen met een handicap, de Sociale Actie, het Gezin en internationale Betrekkingen, C. FREMAULT

^