Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 september 2018
gepubliceerd op 19 september 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende het tijdskrediet en landingsbanen in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 gesloten in de Nationale Arbeidsraad; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017 betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 gesloten in de Nationale Arbeidsraad

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018013282
pub.
19/09/2018
prom.
05/09/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeids overeenkomst van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 02/10/2017 pub. 26/02/2019 numac 2019040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende het tijdskrediet en landingsbanen in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 gesloten in de Nationale Arbeidsraad; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot wijziging van de collectieve arbeids overeenkomst van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 02/10/2017 pub. 26/02/2019 numac 2019040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 gesloten in de Nationale Arbeidsraad (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend worden verklaard : a) de als bijlage 1 overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 02/10/2017 pub. 26/02/2019 numac 2019040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.103 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 gesloten in de Nationale Arbeidsraad; b) de als bijlage 2 overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot wijziging van de collectieve arbeids overeenkomst van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 02/10/2017 pub. 26/02/2019 numac 2019040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.103 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 september 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage 1 Paritair Comité voor de orthopedische technologieën Collectieve arbeids overeenkomst van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 02/10/2017 pub. 26/02/2019 numac 2019040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten Tijdskrediet en landingsbanen in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 gesloten in de Nationale Arbeidsraad (Overeenkomst geregistreerd op 27 oktober 2017 onder het nummer 142316/CO/340) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die behoren tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën - PC 340.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden. HOOFDSTUK II. -Tijdskrediet

Art. 2.§ 1. Bij toepassing van artikel 2, § 3 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, worden de volgende afwijkingsmogelijkheden vastgesteld : De toekenning van het recht op tijdskrediet vereist een akkoord van de werkgever.

De instemming of niet-instemming van de werkgever zal aan de werknemer meegedeeld worden uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op de maand waarin het schriftelijk verzoek van de werknemer werd verricht.

De collectieve arbeids overeenkomst van 27 april 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040331 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening inzake de toegang tot stages van artistieke praktijk op beroepsniveau in de toneelsector voor jonge acteurs/actrices, realisatoren/realisatrices, en scenografen genaamd « Acteursfonds" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040332 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening voor de promotie van de Franstalige Brusselse toneel- en dansvoorstellingen in het buitenland, genaamd « promotie in het buitenland » type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040324 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot ontwikkeling van de initiatie tot theater en dans bij het schoolpubliek door middel van activiteiten genaamd "schoolinitiatie" sluiten tot vaststelling van het statuut van vakbondsafvaardiging (nr. 139308), gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technolo-gieën - PC 340, is van toepassing.

In geval van blijvend geschil in de onderneming, met of zonder vakbondsafvaardiging, kan de meest gerede partij het geschil voorleggen aan het verzoeningsbureau van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën - PC 340.

Art. 3.§ 1. Bij toepassing van artikel 4, § 4 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 wordt een recht op 24 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief toegekend, zoals bepaald in artikel 4, § 1, a°, b°, c° en § 2 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van de Nationale Arbeidsraad.

Voor de werknemers die minstens 5 jaar anciënniteit in het bedrijf hebben, wordt een recht op 36 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief toegekend zoals bepaald in artikel 4, § 2 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103.

Voor de werknemers die minstens 5 jaar anciënniteit in het bedrijf hebben, wordt een recht op 51 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief toegekend zoals bepaald in artikel 4, § 1, a°, b° en c° van collectieve arbeidsovereenkomst nr.103. § 2. Bij toepassing van artikel 3 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 21 maart 2017, wordt de leeftijd voor het recht van oudere werknemers op halftijdse landingsbanen of 1/5de landingsbanen gebracht op 55 jaar voor de werknemers bedoeld in voormeld artikel 3 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 (35 jaar beroepsverleden als loontrekkende, zwaar beroep ; minimaal 20 jaar nachtarbeid) tot 31 december 2018. § 3. Bij toepassing van artikel 16, § 1, laatste alinea van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 worden de werknemers die een beroep doen op artikel 3 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127, op artikel 8, § 1, 1° van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 en op artikel 9, § 1, 1 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, voor zover zij de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt, niet toegerekend op de drempel van 5 pct. waarin artikel 16, § 1 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 voorziet. HOOFDSTUK III. - Toepassing van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 van de Nationale Arbeidsraad

Art. 4.Voor al wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 van de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, van toepassing. HOOFDSTUK IV. - Duur van de overeenkomst

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 5 september 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage 2 Paritair Comité voor de orthopedische technologieën Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2018 Wijziging van de collectieve arbeids overeenkomst van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 02/10/2017 pub. 26/02/2019 numac 2019040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 gesloten in de Nationale Arbeidsraad (Overeenkomst geregistreerd op 9 mei 2018 onder het nummer 146029/CO/340)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën - PC 340.

Onder "werknemers" wordt verstaan : mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden.

Art. 2.Artikel 2 van de collectieve arbeids overeenkomst van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 02/10/2017 pub. 26/02/2019 numac 2019040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen (nr. 142316/CO/340) wordt vervangen als volgt : "

Art. 2.§ 1. In toepassing van artikel 11, § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, is voor de uitoefening van de rechten als bedoeld in de volgende artikelen de instemming van de werkgever vereist wanneer deze ten hoogste 10 werknemers tewerkstelt. § 2. De instemming of niet-instemming van de werkgever zal aan de werknemer meegedeeld worden uiterlijk de laatste dag van de maand waarin het schriftelijk verzoek van de werknemer werd verricht. § 3. De collectieve arbeids overeenkomst van 27 april 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040331 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening inzake de toegang tot stages van artistieke praktijk op beroepsniveau in de toneelsector voor jonge acteurs/actrices, realisatoren/realisatrices, en scenografen genaamd « Acteursfonds" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040332 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening voor de promotie van de Franstalige Brusselse toneel- en dansvoorstellingen in het buitenland, genaamd « promotie in het buitenland » type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040324 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot ontwikkeling van de initiatie tot theater en dans bij het schoolpubliek door middel van activiteiten genaamd "schoolinitiatie" sluiten tot vaststelling van het statuut van vakbondsafvaardiging (nr. 139308/CO/340), gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, is van toepassing.

In geval van blijvend geschil in de onderneming, met of zonder vakbondsafvaardiging, kan de meest gerede partij het geschil voorleggen aan het verzoeningsbureau van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën.".

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2017 en treedt buiten werking op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 5 september 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^