Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 september 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/09/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018013546 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten betreffende het beroep dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA en van de NBB inzake financiële instrumenten en centrale effectenbewaarinstellingen type wet prom. 05/09/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203892 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst beleid en ondersteuning en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG type wet prom. 05/09/2018 pub. 11/06/2019 numac 2019013147 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Argentinië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de gezinsleden ten laste van het personeel van de diplomatieke zendingen en consulaire posten, gedaan te Brussel op 20 april 2017. - Corrigendum type wet prom. 05/09/2018 pub. 29/05/2019 numac 2019040853 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Argentinië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de gezinsleden ten laste van het personeel van de diplomatieke zendingen en consulaire posten, gedaan te Brussel op 20 april 2017 (2)(3) type wet prom. 05/09/2018 pub. 10/12/2020 numac 2020043838 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 05/09/2018 pub. 24/02/2022 numac 2022020281 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van Verordening 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 05/09/2018 pub. 28/03/2023 numac 2023030625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten betreffende het beroep dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA en van de NBB inzake financiële instrumenten en centrale effectenbewaarinstellingen. - Duitse vertaling type wet prom. 05/09/2018 pub. 11/04/2023 numac 2023041090 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende het tijdskrediet en landingsbanen in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 gesloten in de Nationale Arbeidsraad; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017 betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018013283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de instelling en de vaststelling, voor 2017-2018, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 124 en nr. 125 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de opleidingsinspanningen in de beschutte werkplaatsen van de Duitstalige Gemeenschap die erkend en gesubsidieerd worden door de "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben"; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2017 betreffende de opleidingsinspanningen in de beschutte werkplaatsen van de Duitstalige Gemeenschap die erkend en gesubsidieerd worden door de "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben" type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 van 1 april 2009, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het voeren van een preventief alcohol- en drugsbeleid in de ondernemingen die vallen onder de sector zeevisserij type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 11/09/2018 numac 2018013530 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2018 van een herdenkingsstuk van 2 EURO, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de eerste lancering van de Europese satelliet ESRO-2B type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018013328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013419 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 2018 betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het kader van beveiligingsagenten van politie en van het kader van beveiligingsassistenten van politie en tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 1, 9 tot 13, 15 tot 24, 33 tot 38 en 41 tot 49 van de wet van 12 november 2017 betreffende de beveiligingsassistenten en -agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018031853 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031891 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018031933 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen betreffende het voorlopig rijbewijs type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018203536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de arbeidsduur in de sector inplanten en onderhouden van parken en tuinen type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018204111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018204110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018204116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning aan sommige bejaarde arbeiders en arbeidsters van een aanvullende vergoeding ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de zeevisserij" (1) type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018204113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de functieclassificatie, de opleidingen en de minimum vereisten in de subsector van de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018204139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de invoering van een speciale toeslag op werkloosheidsuitkeringen voor oudere werklozen type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018204140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018204358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor groenteconserven die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018204675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen in 2019 (1) type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018204142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017 tot vaststelling, voor 2017 en 2018, van het interprofessioneel kader van de verlaging van de leeftijdsgrens tot 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 31/10/2019 numac 2019015090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen betreffende het voorlopig rijbewijs. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018013937 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van het begeleidingscomité betreffende de telefonische onthaaldiensten voor kinderen type ministerieel besluit prom. 05/09/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018014315 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse formulieren behorend bij het omgevingsvergunningenbesluit type ministerieel besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018031854 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de delegatie van bevoegdheid bedoeld in artikel 6, § 5, eerste lid, van de wet van 29 maart 2018 tot registratie van de dienstverleners aan vennootschappen type ministerieel besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018031855 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de delegatie van bevoegdheid tot het intrekken van de registratie zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet van 29 maart 2018 tot registratie van de dienstverleners aan vennootschappen type ministerieel besluit prom. 05/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031857 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 december 2015 tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/2018 pub. 25/09/2018 numac 2018013783 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 november 2017 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013784 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2016 tot aanstelling van de leden van de Oriëntatieraad van de Academie voor onderzoek en hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018013874 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende het proefexperiment waarbij de wekelijkse duur van de voltijdse prestatie op 30 uur 24 per week wordt vastgesteld voor de personeelsleden van niveaus 2 en 3 van het Ministerie van de Franse Gemeenschap die ten minste 61 jaar oud zijn

document

type document prom. 05/09/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018032002 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden
^