Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 september 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018012478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden in 2017 en 2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2018 numac 2018013228 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 22 juni 2018 wordt aan mevrouw Anne VAN DE VOORDE, adviseur bij de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium, met ingang van 1 november 2018, eervol ontslag uit haar fun Mevrouw VAN DE VOORDE wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur eershalve te voeren. Overeenk(...) type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende het tijdskrediet en landingsbanen in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 gesloten in de Nationale Arbeidsraad; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017 betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de opleidingsinspanningen in de beschutte werkplaatsen van de Duitstalige Gemeenschap die erkend en gesubsidieerd worden door de "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben"; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2017 betreffende de opleidingsinspanningen in de beschutte werkplaatsen van de Duitstalige Gemeenschap die erkend en gesubsidieerd worden door de "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben" type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013378 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013382 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013379 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013381 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013384 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013380 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 houdende de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A en de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Provincie- en gemeentepersoneel type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018202928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2008 betreffende de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018203460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017 betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2018 numac 2018040596 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 juni 2018 wordt de heer Peter CHRISTIAENS bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betre Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018203880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 1968 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018203881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018204114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de permanente vorming in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018204120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018204358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor groenteconserven die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 19/09/2018 numac 2018204646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de inspanningen inzake permanente vorming van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 19/09/2018 numac 2018204647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de hospitalisatieverzekering voor de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van handel in brandstoffen en tot vaststelling van de forfaitaire bijdrage verschuldigd aan het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen" ter financiering van deze sectorale hospitalisatieverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013383 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot opheffing van de bepalingen houdende de toekenning van een toelage aan audit-raadgevers

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018031863 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale mandataris

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/09/2018 numac 2018013830 bron brussels hoofdstedelijk parlement Rechtscollege. - Bericht Tijdens zijn zitting van 11 september 2018, heeft het Rechtscollege, zoals bedoeld in artikel 83quinquies, § 2, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, mevrouw Joëlle

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/09/2018 numac 2018204750 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de FOD Justitie - Administratief assistenten (m/v/x) (BNG18068). Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 6/09/201(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

erratum

type erratum prom. 06/07/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013781 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninkijk besluit van 8 juni 1826 betreffende de oprichting tot wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Sterrenwacht van België. - Erratum type erratum prom. -- pub. 19/09/2018 numac 2018204752 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data Managers (niveau A2), voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG18182. - ERRATUM Solliciteren kan tot 1/10/2018 in plaats van 17/09/2018 via www.selor.be(...)

document

type document prom. -- pub. 19/09/2018 numac 2018204791 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Directeur van het Bureau van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (m/v/x) voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG18718 Solliciteren kan tot en met 03/10/2018 (...) De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen (...) type document prom. -- pub. 19/09/2018 numac 2018204792 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Maatschappelijke Assistenten (niveau B) voor Brussel Openbaar Ambt. - Selectienummer: ANB18020 Deze selectie werd afgesloten op 11/09/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst (...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 19/09/2018 numac 2018204793 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Wervingsreserve voor Bachelors (niveau B) voor de overheidsdiensten en ION's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectienummer: ANB18016 Deze selectie werd afgesloten op(...) Er zijn 99 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig.

document

type document prom. -- pub. 19/09/2018 numac 2018204790 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Directeur-generaal individuele arbeidsbetrekkingen, inspraakorganen en werkgelegenheid voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG18717 Solliciteren kan tot en met 03/10/2018 via www.selor.b(...) De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 19/09/2018 numac 2018204794 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamleaders financiering (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer : MNG18076. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het (...) Solliciteren kan tot 28/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2018 numac 2018013646 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 2400 van 26 augustus 2018: Worden benoemd met terugwerkende kracht inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 september Landmacht **** aangestelde onderluitenants, van de 168**** promotie van de polytechnische faculteit(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2018 numac 2018013829 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2018, wordt mevrouw Sarah M. LECLERCQ, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voo Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2018, wordt(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2018 numac 2018031892 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 juli 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2018, wordt mevrouw Pascale A.-M.J.G. HERMANNE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissin Bij koninklijk besluit van 6 juli 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2018, wo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2018 numac 2018031893 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 juli 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2018, wordt de heer Timothee LUZAU MUTOMBO, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van Bij koninklijk besluit van 6 juli 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2018, wo(...)

document

type document prom. -- pub. 19/09/2018 numac 2018013748 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene directie statistiek. - Statistics Belgium. - Koninkrijk België. - Wettelijke bevolking per gemeente op 1 januari 2018 in loop van de bevolking 2017 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^