Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 mei 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017012095 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register van beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, welk ik u overmaak voor de bekendmaking ervan type wet prom. 17/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017012254 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank « Inter-venanten » type wet prom. -- pub. 31/05/2017 numac 2017090305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2017 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand mei 2017, 105.00 punten bedraagt, tegenover 105. De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017010017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot wijziging van het pensioenplanreglement met betrekking tot de Delta-regeling voor de personeelsleden van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017012202 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de deontologische code van de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken aangesteld in toepassing van de Wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017012201 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de deontologische code van de gerechtsdeskundigen in toepassing van artikel 991quater, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2017 numac 2017012272 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 mei 2017, - zijn benoemd tot rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel : o de heer Delvaux Th., licentiaat in de rechten, advocaat; o de heer Salzburger R, licent Zij zijn, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant.(...) type koninklijk besluit prom. 22/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017012283 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 22/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017020342 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2017 type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017020341 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2017 type koninklijk besluit prom. 22/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017020345 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2017 (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030309 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Greenpeace Belgium" type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030360 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 80.000 euro aan de vzw "Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2017 numac 2017030358 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 5 mei 2017 is aan de heer Roland Vandenbussche, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, eervol ontslag uit zijn functie Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017200053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de tiende verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2007 betreffende de nationale minimum weddeschalen type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017200051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden, alsook betreffende de overgangsmaatregel type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017200622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot oprichting van een stelsel van werkloosheid met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen die zijn erkend door de Franse Gemeenschapscommissie" voor bepaalde oudere werknemers met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017201281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de werkgeversbijdrage voor de risicogroepen verschuldigd aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen", "Bosuitbatingsfonds" genaamd (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2017 numac 2017202812 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 mei 2017, - is mevr. Delmiche F., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Luik, aangewezen tot de functie van substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeri - waarvan de mandaten in werking treden op de datum van de eedaflegging, zijn aangewezen tot eerste(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017012282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten klinische genetica type ministerieel besluit prom. 20/03/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030156 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid binnen de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning inzake de uitvoering van de begroting en inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten type ministerieel besluit prom. 11/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030347 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2011 houdende vaststelling van de subsidies voor contactorganisaties die optreden in het kader van zorgregie type ministerieel besluit prom. 09/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030373 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende oprichting van een basisoverlegcomité voor de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type ministerieel besluit prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017202779 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 28, § 4, van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun, wat betreft de verlagingen en terugbetaling van de steun type ministerieel besluit prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017202778 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 27 augustus 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/05/2017 numac 2017202831 bron waalse overheidsdienst Landbouw Bij ministerieel besluit van 10 mei 2017, met inwerkingtreding op 10 mei 2017, wordt vzw "Centre pour l'Agronomie et l'Agro-industrie de la province du Hainaut", afgekort CARAH, gevestigd rue Paul Pastur 11, te 7800 Aat, als c Bedoelde vzw wordt gemachtigd om de controles uit te voeren, bedoeld in artikel 3, § 1, 2°, va(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 31/05/2017 numac 2017202126 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 41/2017 van 22 maart 2017 Rolnummer 6571 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 371 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toepassing was in 1994 en 1995, gesteld door het Hof va Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 31/05/2017 numac 2017202127 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 44/2017 van 30 maart 2017 Rolnummer 6583 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Vrederechter van het kanton Herentals. Het Grondwettelijk Hof, beperk samengesteld uit voorzitter E. De Groot en de rechters R. Leysen en T. Giet, bijgestaan door de gri(...) type arrest prom. -- pub. 31/05/2017 numac 2017202259 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 42/2017 van 30 maart 2017 Rolnummer 6374 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 136, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voo Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 12/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017012207 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd

beschikking

type beschikking prom. 18/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030377 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de oprichting van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017012260 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2005 tot regeling van de werking van een klachtendienst in het ministerie en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017012303 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren wat betreft de erkenning voor de occasionele kwekerij

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017012305 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende intrekking van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 houdende voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met meest kwetsbare waardevolle bossen als vermeld in artikel 90ter van het Bosdecreet van 13 juni 1990, tot vaststelling van nadere regels voor de technische invulling van de criteria en de multicriteria-analyse en tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017202829 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij vereist wordt, de aanleg van de gasvervoerinstallaties van de Vennootschap FLUXYS te wijzigen te Saint-Ghislain , op het openbaar domein van het Waals Gewest, gelegen op het grondgebied van de stad Saint-Ghislain, leidingstuk vastgehecht aan de brug Goulet de la Darse (BDOA 1453) type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017202830 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene Vergadering van de "Conseil économique et social de Wallonie"

overeenkomst

type overeenkomst prom. 25/10/2013 pub. 31/05/2017 numac 2017030391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040324 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot ontwikkeling van de initiatie tot theater en dans bij het schoolpubliek door middel van activiteiten genaamd "schoolinitiatie" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040331 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening inzake de toegang tot stages van artistieke praktijk op beroepsniveau in de toneelsector voor jonge acteurs/actrices, realisatoren/realisatrices, en scenografen genaamd « Acteursfonds" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040332 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening voor de promotie van de Franstalige Brusselse toneel- en dansvoorstellingen in het buitenland, genaamd « promotie in het buitenland »

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/05/2017 numac 2017202798 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Akkoord tot vaststelling van de lijst van prothesen, hulpmiddelen van grote omvang en andere belangrijke verstrekkingen Gelet op paragraaf 3, punt b), van artikel 13 van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Belg Artikel 1 1. De prothesen, hulpmiddelen van grote omvang en andere belangrijke verstrekkingen zi(...) type lijst prom. -- pub. 31/05/2017 numac 2017202908 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst Attachés Diensthoofden Pensioenen (m/v/x) (BNG17099) Er zijn 4 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 18/05(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

document

type document prom. -- pub. 31/05/2017 numac 2017202871 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs - strijd tegen economische fraude (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17033 Deze selectie werd afgesloten op 20/0(...) Er zijn 9 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 31/05/2017 numac 2017202902 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst : Diensthoofden pensioenen (m/v/x) (BFG17099) Er zijn 0 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 25 april 2017.(...) type document prom. -- pub. 31/05/2017 numac 2017202932 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten regio Centrum : Vorst en Sint-Gillis (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG17135 Solliciteren kan tot 14 juni 2017 via www.selor.be De gede(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 31/05/2017 numac 2017202933 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten regio Antwerpen : Antwerpen, Mechelen en Beveren (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG17136 Solliciteren kan tot 14 juni 2017 via www.selor.b(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 31/05/2017 numac 2017202944 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten regio Oost-Vlaanderen: Gent, Oudenaarde en Dendermonde , (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG17138 Solliciteren kan tot 14 juni 2017 via www.(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 31/05/2017 numac 2017202934 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten regio Kempen : Turnhout, Hoogstraten, Wortel en Merksplas (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG17137 Solliciteren kan tot 14 juni 2017 via ww(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 31/05/2017 numac 2017202936 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten regio West-Vlaanderen : Brugge, Ruiselede en Ieper (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG17139 Solliciteren kan tot 14 juni 2017 via www.selor(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2017 numac 2017012238 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2017, wordt Mevr. Myriam A.A.R. THIJS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voo Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2017, word(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2017 numac 2017012237 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2017, wordt Mevr. Isabelle COLLIN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzit

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/05/2017 numac 2017012330 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 24 mei 2017, pagina 59511, dient voor de vacante betrekking van substituut procureur-generaal te Brussel de zin: "In toepassing van arti In dezelfde bekendmaking dient, in de Franstalige tekst, voor de vacante betrekking van vrederechte(...)

document

type document prom. 23/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017012287 bron nationale bank van belgie Besluit van het Directiecomité van de Nationale Bank van België betreffende de overdracht van bevoegdheden inzake overheidsopdrachten
^