Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 oktober 2022
gepubliceerd op 17 februari 2023

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2022204955
pub.
17/02/2023
prom.
09/10/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 14 december 2021Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 14/12/2021 pub. 05/01/2022 numac 2021034413 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement tot wijziging van het technisch reglement van 19 februari 2020 houdende de modaliteiten van de periodieke dosisstudies voor de patiënt in radiodiagnose met röntgenstraling en in interventionele radiologie sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 14 december 2021Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 14/12/2021 pub. 05/01/2022 numac 2021034413 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement tot wijziging van het technisch reglement van 19 februari 2020 houdende de modaliteiten van de periodieke dosisstudies voor de patiënt in radiodiagnose met röntgenstraling en in interventionele radiologie sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 oktober 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de orthopedische technologieën Collectieve arbeids overeenkomst van 14 december 2021Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 14/12/2021 pub. 05/01/2022 numac 2021034413 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement tot wijziging van het technisch reglement van 19 februari 2020 houdende de modaliteiten van de periodieke dosisstudies voor de patiënt in radiodiagnose met röntgenstraling en in interventionele radiologie sluiten Tijdskrediet en landingsbanen (Overeenkomst geregistreerd op 21 maart 2022 onder het nummer 171232/CO/340) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die behoren tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën - PC 340.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers. HOOFDSTUK II. - Tijdskrediet

Art. 2.§ 1. In toepassing van artikel 11, § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 gesloten in de Nationale Arbeidsraad is voor de uitoefening van de rechten als bedoeld in de volgende artikelen de instemming vereist van de werkgever wanneer deze ten hoogste 10 werknemers tewerkstelt. § 2. De instemming of niet-instemming van de werkgever zal aan de werknemer meegedeeld worden uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op de maand waarin het schriftelijk verzoek van de werknemer werd verricht. § 3. De collectieve arbeids overeenkomst van 27 april 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040331 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening inzake de toegang tot stages van artistieke praktijk op beroepsniveau in de toneelsector voor jonge acteurs/actrices, realisatoren/realisatrices, en scenografen genaamd « Acteursfonds" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040332 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening voor de promotie van de Franstalige Brusselse toneel- en dansvoorstellingen in het buitenland, genaamd « promotie in het buitenland » type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040324 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot ontwikkeling van de initiatie tot theater en dans bij het schoolpubliek door middel van activiteiten genaamd "schoolinitiatie" sluiten tot vaststelling van het statuut van vakbondsafvaardiging (nr. 139308), gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën - PC 340, is van toepassing.

In geval van blijvend geschil in de onderneming, met of zonder vakbondsafvaardiging, kan de meest gerede partij het geschil voorleggen aan het verzoeningsbureau van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën - PC 340.

Art. 3.§ 1. Bij toepassing van artikel 4, § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van de Nationale Arbeidsraad wordt een recht op 24 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief toegekend, zoals bepaald in artikel 4, § 1, a°, b°, c° en § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van de Nationale Arbeidsraad.

Voor de werknemers die minstens 5 jaar anciënniteit in het bedrijf hebben, wordt een recht op 36 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief toegekend zoals bepaald in artikel 4, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103.

Voor werknemers die minstens 5 jaar anciënniteit in het bedrijf hebben, wordt een recht op 51 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief toegekend zoals bepaald in artikel 4, § 1, a°, b°, c° van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van de Nationale Arbeidsraad. § 2. Bij toepassing van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 156, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 15 juli 2021, wordt : - de leeftijd voor het recht van oudere werknemers op halftijdse landingsbanen vastgesteld op 55 jaar; - en de leeftijd voor het recht van oudere werknemers op 1/5de landingsbanen gebracht op 55 jaar, voor de werknemers bedoeld in voormeld artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 156 (35 jaar beroepsverleden als loontrekkende, zwaar beroep; minimaal 20 jaar nachtarbeid) voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2022. § 3. Bij toepassing van artikel 16, § 1, laatste alinea van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 worden de werknemers die een beroep doen op artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 156, op artikel 8, § 1, 1° van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 en op artikel 9, § 1, 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, voor zover zij de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt, niet toegerekend op de drempel van 5 pct. waarin artikel 16, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 voorziet. HOOFDSTUK III. - Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 van de Nationale Arbeidsraad

Art. 4.Voor al wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 van de Nationale Arbeidsraad tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen van toepassing. HOOFDSTUK IV. - Duur van de overeenkomst

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2021 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2022.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 oktober 2022.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^