Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 april 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017202265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 27/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017202277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 154 tot 156 en van de artikelen 159 tot 168 van de programmawet van 19 december 2014

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017202779 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 28, § 4, van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun, wat betreft de verlagingen en terugbetaling van de steun type ministerieel besluit prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017202778 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 27 augustus 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers

decreet

type decreet prom. 27/04/2017 pub. 12/05/2017 numac 2017011934 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazakhstan, anderzijds, ondertekend te Astana op 21 december 2015 type decreet prom. 27/04/2017 pub. 12/05/2017 numac 2017011935 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de kaderconventie van de Raad van Europa over de waarde van het cultureel erfgoed voor de samenleving, opgesteld in Faro op 27 oktober 2005 type decreet prom. 27/04/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017011936 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 mei 1999 betreffende de toekenning van de erkenning en subsidies aan onthaaltehuizen type decreet prom. 27/04/2017 pub. 26/05/2017 numac 2017012122 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Jersey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Londen op 13 maart 2014 type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012121 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012123 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingen, gedaan te Den Haag op 24 april 2014 type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012124 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Luxemburg op 14 april 2014, tussen de Republiek Polen en het Koninkrijk België houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Republiek Polen en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Warschau op 20 augustus 2001 type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012126 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst van 28 augustus 1978 tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 10 april 2014 type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012130 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Bermuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 11 april 2013 en te Hamilton op 23 mei 2013 type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030325 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Wereldorganisatie voor Dierengezondheid, ondertekend te Brussel op 14 maart 2013 type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012125 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met : 1) de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, gedaan te Doha op 6 november 2007 en met 2) het Protocol, gedaan te Doha op 22 maart 2015, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, ondertekend te Doha op 6 november 2007 type decreet prom. 27/04/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017012135 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met 1) het Aanhangsel, ondertekend te Brussel op 2 december 2009 tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Protocol, ondertekend te Brussel op 14 juni 1995, zoals gewijzigd door het Aanhangsel, ondertekend te Madrid op 22 juni 2000 en met 2) het Aanhangsel, ondertekend te Madrid op 15 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Protocol, ondertekend te Brussel op 14 juni 1995, zoals gewijzigd door het Aanhangsel, ondertekend te Madrid op 22 juni 2000 en door het Aanhangsel ondertekend te Brussel op 2 december 2009 type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030330 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek ten Oosten van de Uruguay tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Montevideo op 23 augustus 2013 type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030326 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van huiswerkinstituten

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/04/2017 pub. 11/05/2017 numac 2017011937 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/375 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende goedkeuring van vier referentiesystemen voor de erkenning van competenties voor het beroep van "schilder-decorateur" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de erkenning van competenties op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding afgesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017030272 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot inwerkingtreding van het besluit van 9 maart 2017 betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/04/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030460 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van de Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017202312 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 27/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017202309 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 27/04/2017 pub. 10/05/2017 numac 2017202373 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het geografische gebied van de algemene ramp met betrekking tot de overvloedige regens en de overstromingen van 27, 28 en 29 mei 2016 wordt uitgebreid type besluit van de waalse regering prom. 27/04/2017 pub. 30/05/2017 numac 2017202741 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de statutaire personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst

overeenkomst

type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040324 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot ontwikkeling van de initiatie tot theater en dans bij het schoolpubliek door middel van activiteiten genaamd "schoolinitiatie" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040331 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening inzake de toegang tot stages van artistieke praktijk op beroepsniveau in de toneelsector voor jonge acteurs/actrices, realisatoren/realisatrices, en scenografen genaamd « Acteursfonds" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040332 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening voor de promotie van de Franstalige Brusselse toneel- en dansvoorstellingen in het buitenland, genaamd « promotie in het buitenland »

document

type document prom. 27/04/2017 pub. 30/05/2017 numac 2017202712 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 februari 2017 tot aanwijzing van de leden van de Raad voor Gezinsbijslagen type document prom. 27/04/2017 pub. 07/06/2017 numac 2017202872 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de financiering van infrastructuurprojecten van ziekenhuizen
^