Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 november 2017
gepubliceerd op 07 december 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedisch technologieën, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017040691
pub.
07/12/2017
prom.
12/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 27 april 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040324 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot ontwikkeling van de initiatie tot theater en dans bij het schoolpubliek door middel van activiteiten genaamd "schoolinitiatie" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040331 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening inzake de toegang tot stages van artistieke praktijk op beroepsniveau in de toneelsector voor jonge acteurs/actrices, realisatoren/realisatrices, en scenografen genaamd « Acteursfonds" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040332 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening voor de promotie van de Franstalige Brusselse toneel- en dansvoorstellingen in het buitenland, genaamd « promotie in het buitenland » sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedisch technologieën, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de orthopedisch technologieën;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 27 april 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040324 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot ontwikkeling van de initiatie tot theater en dans bij het schoolpubliek door middel van activiteiten genaamd "schoolinitiatie" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040331 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening inzake de toegang tot stages van artistieke praktijk op beroepsniveau in de toneelsector voor jonge acteurs/actrices, realisatoren/realisatrices, en scenografen genaamd « Acteursfonds" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040332 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening voor de promotie van de Franstalige Brusselse toneel- en dansvoorstellingen in het buitenland, genaamd « promotie in het buitenland » sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedisch technologieën, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de orthopedisch technologieën Collectieve arbeids overeenkomst van 27 april 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040324 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot ontwikkeling van de initiatie tot theater en dans bij het schoolpubliek door middel van activiteiten genaamd "schoolinitiatie" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040331 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening inzake de toegang tot stages van artistieke praktijk op beroepsniveau in de toneelsector voor jonge acteurs/actrices, realisatoren/realisatrices, en scenografen genaamd « Acteursfonds" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040332 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening voor de promotie van de Franstalige Brusselse toneel- en dansvoorstellingen in het buitenland, genaamd « promotie in het buitenland » sluiten Vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging (Overeenkomst geregistreerd op 16 mei 2017 onder het nummer 139308/CO/340) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën ressorteren (340).

Onder "werknemers" wordt verstaan : de werklieden en de werksters, evenals de mannelijke en vrouwelijke bedienden. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 2.De werkgevers kennen hun werknemers, aangesloten bij één der ondertekenende vakbonden, het recht toe zich bij hen te laten vertegenwoordigen door een vakbondsafvaardiging, waarvan het statuut in deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt vastgesteld en waarvan de leden onder de werknemers van hun onderneming, aangesloten bij een werknemersorganisatie, worden aangewezen of verkozen.

Art. 3.De werkgevers verbinden er zich toe op hun werknemers geenszins druk uit te oefenen om hen te beletten bij een vakbond aan te sluiten, noch aan de niet-aangesloten werknemers andere voorrechten dan aan de aangesloten werknemers toe te kennen.

Art. 4.De werkgevers en de vakbondsafgevaardigden dienen in alle omstandigheden blijk te geven van rechtvaardigheid, billijkheid en verzoeningsgezindheid. Zij zullen de sociale wetgeving, de collectieve arbeidsovereenkomsten en het arbeidsreglement naleven, en hun inspanningen bundelen ten einde de naleving ervan te verzekeren.

Art. 5.De ondertekenende vakbonden gaan de verbintenis aan de vrijheid van vereniging te eerbiedigen en ervoor te zorgen dat hun leden in de ondernemingen voor hun propaganda geen methoden aanwenden die niet stroken met de geest van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971, aangevuld met de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5bis van 30 juni 1971, gesloten in de Nationale Arbeidsraad. HOOFDSTUK III. - Oprichting en samenstelling

Art. 6.Op vraag van één of meerdere van de werknemersorganisaties die deze overeenkomst hebben ondertekend kan een vakbondsafvaardiging worden opgericht in elke onderneming voor zover er ten minste 25 pct. van de werknemers gesyndiceerd zijn, met een minimum van 17 aangesloten werknemers voor ondernemingen die 45 tot 69 werknemers tewerkstellen.

Art. 7.Aan de term "onderneming" wordt dezelfde begripsinhoud toegekend als in de wet van 20 september 1948Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende organisatie van het bedrijfsleven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende de organisatie van het bedrijfsleven. Er kan nochtans maar één vakbondsafvaardiging opgericht worden in een groep van ondernemingen waarvoor een gemeenschappelijke ondernemingsraad werd opgericht.

Art. 8.De syndicale organisatie die een initiatief neemt met het oog op de oprichting van een syndicale afvaardiging moet bij aangetekend schrijven de andere syndicale organisaties verwittigen van haar inzicht.

Deze verwittigen binnen de 14 dagen, per aangetekend schrijven, de initiatie nemende organisatie dat zij aanspraak maken op minstens één mandaat. Bij ontstentenis van reactie binnen voormelde termijn, worden zij geacht geen aanspraak te maken op vertegenwoordiging.

Het verzoek tot oprichting van een vakbondsafvaardiging wordt bij het ondernemingshoofd ingediend door middel van het formulier dat als bijlage 1 bij deze collectieve arbeidsovereenkomst is opgenomen. Dit formulier wordt hem bij aangetekende brief gemeenschappelijk toegezonden door die vakorganisaties welke aanspraak maken op minstens één mandaat.

De werkgever kan binnen een termijn van 14 dagen na het indienen van het voornoemde verzoek de oprichting van een vakbondsafvaardiging betwisten door middel van het formulier dat als bijlage 2 bij deze collectieve arbeidsovereenkomst is opgenomen. Dit formulier wordt bij aangetekende brief verzonden naar de vakorganisaties die het verzoek hebben ingediend. Tevens wordt een kopie van dit schrijven bij aangetekende brief aan de voorzitter van het paritair comité toegestuurd.

Art. 9.Het aantal effectieve en plaatsvervangende afgevaardigden dient in verhouding te staan tot het aantal tewerkgestelde werknemers als volgt : - van 45 tot 69 werknemers in dienst en waarvan minstens 17 gesyndiceerd personeel zijn : maximum 2 afgevaardigden; - van 70 tot 99 werknemers in dienst en waarvan 25 pct. gesyndiceerd personeel zijn : maximum 3 afgevaardigden; - van 100 tot 149 werknemers in dienst en waarvan 25 pct. gesyndiceerd personeel zijn : maximum 4 afgevaardigden; - van 150 tot 199 werknemers in dienst en waarvan 25 pct. gesyndiceerd personeel zijn : maximum 5 afgevaardigden; - van 200 tot 249 werknemers in dienst en waarvan 25 pct. gesyndiceerd personeel zijn : maximum 6 afgevaardigden; - van 250 tot 349 werknemers in dienst en waarvan 25 pct. gesyndiceerd personeel zijn : maximum 8 afgevaardigden, en verder één afgevaardigde meer per begonnen schijf van 200 werknemers in dienst waarvan 25 pct. gesyndiceerd personeel zijn, met als maximum 10 afgevaardigden.

In de ondernemingen met 45 tot 69 werknemers wordt het aantal afgevaardigden echter verhoogd tot 3 wanneer een derde werknemersorganisatie bewijst dat zij binnen de onderneming ten minste 25 pct. van het gesyndiceerd personeel vertegenwoordigt.

Art. 10.Voor de vaststelling van de personeelssterkte van de onderneming waarvan sprake in de artikelen 6 en 9, wordt het gemiddeld aantal werknemers in aanmerking genomen dat er tewerkgesteld is gedurende de vier kwartalen die het kwartaal van instelling of hernieuwing der vakbondsafvaardiging voorafgaan.

In geval van betwisting aangaande het aantal aangesloten werknemers die in de onderneming werken, kan worden beroep gedaan op de voorzitter van het paritair comité.

Art. 11.De ondertekenende vakbonden komen overeen hun afgevaardigden aan te wijzen in verhouding tot het aantal werknemers van de onderneming dat bij hen is aangesloten.

In geval zij het onderling niet eens zijn over de verdeling van de zetels, worden er verkiezingen gehouden overeenkomstig een kiesprocedure uitgewerkt door de betrokken vakbonden. Vooraf wordt het geschil voor verzoening voorgelegd aan de voorzitter van het paritair comité.

Art. 12.Om als afgevaardigde te kunnen worden aangewezen, moeten de werknemers aan volgende voorwaarden voldoen : 1. geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel;cfr. sociale verkiezingen; 2. sedert tenminste twee jaar tewerkgesteld zijn in de sector en sedert ten minste één jaar in de onderneming of, bij samensmelting van ondernemingen, in één van de samengevoegde ondernemingen;3. zich niet in een opzeggingsperiode bevinden op het ogenblik van de aanduiding;4. verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;5. lid zijn van één der ondertekenende werknemersorganisaties.

Art. 13.De ondertekenende vakbonden kiezen de aangewezen afgevaardigden of de voor verkiezing voorgedragen kandidaten omwille van hun bevoegdheid en omwille van het gezag waarover zij voor het uitoefenen van hun taak moeten beschikken.

Zij waken er tevens over dat de afgevaardigden of kandidaten zoveel mogelijk representatief zijn voor de verschillende afdelingen van de onderneming.

Art. 14.De werkgever kan zich altijd om ernstige redenen tegen de aanduiding of het behoud van een afgevaardigde verzetten. De werkgever laat in het eerste geval aan de betrokken vakbond binnen de 15 dagen na het ontvangen van de lijst der voorgedragen afgevaardigden weten waarom hij zich verzet. Bij onenigheid tussen de partijen kan het geschil voorgelegd worden aan het verzoeningsbureau van voornoemd paritair comité.

Art. 15.Het mandaat van vakbondsafgevaardigde duur 4 jaar en gaat in op het tijdstip van de aanwijzing of van de verkiezing. Het mandaat is stilzwijgend hernieuwbaar mits voldaan wordt aan de bepalingen van artikel 9 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 16.Het mandaat van vakbondsafgevaardigde eindigt : 1. wanneer de termijn verstrijkt;2. wanneer de afgevaardigde als dusdanig ontslag neemt;dit ontslag moet hij schriftelijk aan de werkgever meedelen; 3. wanneer de afgevaardigde niet meer als werknemer deel uitmaakt van het personeel der onderneming;4. wanneer de vakbond, waardoor de afgevaardigde werd aangewezen of als kandidaat voor verkiezing werd voorgedragen, deze door een andere werknemer vervangt, of wanneer de afgevaardigde geen lid meer is van die vakbond.De vakbond licht de werkgever hierover schriftelijk in.

Art. 17.Wanneer aan het mandaat van een afgevaardigde een einde komt, kan de betrokken vakorganisatie een nieuwe afgevaardigde aanduiden.

Tijdens de looptijd der mandaten kan de verdeling ervan onder de vakbonden niet worden gewijzigd. HOOFDSTUK IV. - Bevoegdheid

Art. 18.De bevoegdheid van de vakbondsafvaardiging heeft onder meer betrekking op : 1. de arbeidsverhoudingen in de onderneming;2. de onderhandelingen met het oog op het sluiten van collectieve overeenkomsten in de schoot der onderneming, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de collectieve overeenkomsten of aan de akkoorden van sociale vrede die op andere vlakken zijn gesloten;3. de toepassing in de onderneming van de sociale wetgeving, van de collectieve arbeidsovereenkomsten, van het arbeidsreglement en van de individuele arbeidsovereenkomsten;4. de naleving van de algemene beginselen bepaald in de artikelen 3, 4 en 5 van deze collectieve arbeidsovereenkomst;5. de syndicale afvaardiging heeft geen zeggenschap in aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van paritaire instellingen op het vlak van de onderneming bestaande of in het leven te roepen krachtens een wets- of reglementsbepaling, zoals onder meer de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk.De syndicale afvaardiging mag evenwel toezicht houden op de oprichting en de werking van deze instellingen en op de uitvoering van hun beslissingen die de werknemers aanbelangen.

Art. 19.De vakbondsafvaardiging heeft recht door de werkgever of zijn plaatsvervanger te worden gehoord naar aanleiding van elk geschil of betwisting van collectieve aard die in de onderneming ontstaat of zou dreigen te ontstaan. Hiertoe zal de werkgever of zijn vertegenwoordiger de syndicale afgevaardigde zo spoedig mogelijk ontvangen, ten laatste binnen de 14 dagen.

Art. 20.Elke individuele klacht wordt langs de gewone hiërarchische weg ingediend door de belanghebbende werknemer die op zijn verzoek wordt bijgestaan door zijn vakbondsafgevaardigde. De vakbondsafvaardiging heeft het recht te worden gehoord naar aanleiding van elk individueel geschil of betwisting die langs deze weg niet kon worden opgelost.

Art. 21.Ten einde de in voorgaande artikelen 19 en 20 bedoelde geschillen of betwistingen te voorkomen, moet de vakbondsafvaardiging voorafgaandelijk door de werkgever worden ingelicht over de veranderingen die de contractuele of gebruikelijke arbeids- en beloningsvoorwaarden kunnen wijzigen, met uitzondering van inlichtingen van individuele aard. Zij wordt inzonderheid ingelicht over de wijzigingen welke voortvloeien uit de wet, de collectieve overeenkomsten of de bepalingen van algemene aard die in de individuele arbeidsovereenkomsten zijn opgenomen, in het bijzonder de bepalingen die een weerslag hebben op de loonschalen en de regelen van beroepenclassificatie. HOOFDSTUK V. - Statuut van de leden der vakbondsafvaardiging

Art. 22.De vakbondsafgevaardigden hebben recht op de normale bevorderingen van de categorie waartoe zij behoren.

Art. 23.De leden van de vakbondsafvaardiging mogen niet worden ontslagen om redenen die eigen zijn aan de uitoefening van hun mandaat.

De werkgever die voornemens is een vakbondsafgevaardigde om gelijk welke reden, met uitzondering van dringende reden, af te danken, verwittigt voorafgaandelijk de vakbondsafvaardiging evenals de organisatie van werknemers die de kandidatuur van deze afgevaardigde heeft voorgedragen. Deze verwittiging gebeurt bij aangetekend schrijven dat uitwerking heeft op de derde dag volgend op de datum van de verzending.

De betrokken organisatie van werknemers beschikt over een termijn van veertien dagen om mee te delen dat zij de geldigheid van de voorgenomen afdanking weigert te aanvaarden. Deze mededeling zal gebeuren bij aangetekend schrijven; de periode van veertien dagen neemt een aanvang op de dag waarop het door de werkgever toegezonden schrijven uitwerking heeft.

Het uitblijven van reactie van de organisatie van werknemers moet beschouwd worden als een aanvaarding van de geldigheid van de voorgenomen afdanking.

Indien de organisatie van werknemers weigert de geldigheid van de voorgenomen afdanking te aanvaarden, heeft de meest gerede partij de mogelijkheid het geval aan het oordeel van het verzoeningsbureau van het paritair comité voor te leggen; de maatregel tot afdanking mag niet worden uitgevoerd gedurende de duur van deze procedure.

Indien het verzoeningsbureau tot geen éénparige beslissing is kunnen komen binnen de dertig dagen van de aanvraag tot tussenkomst, wordt het geschil betreffende de geldigheid van de redenen die door de werkgever worden ingeroepen om de afdanking te verantwoorden, aan de arbeidsrechtbank voorgelegd.

Art. 24.In geval van afdanking van een vakbondsafgevaardigde om dringende reden, moet de organisatie van werknemers daarvan onmiddellijk worden op de hoogte gebracht.

Art. 25.Een forfaitaire vergoeding is door de werkgever verschuldigd in volgende gevallen : 1. indien hij een vakbondsafgevaardigde afdankt, zonder de in voornoemd artikel 23 bepaalde procedure na te leven;2. indien, op het einde van de procedure, de geldigheid van de redenen van afdanking, rekening houdend met de bepaling van artikel 23, 1ste lid, door het verzoeningsbureau of door de arbeidsrechtbank niet wordt erkend;3. indien de werkgever een afgevaardigde heeft ontslagen om dringende reden en de arbeidsrechtbank het ontslag ongegrond heeft verklaard;4. indien de arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens zware fout van de werkgever die voor de afgevaardigde een reden is tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst. De forfaitaire vergoeding is gelijk aan de bruto bezoldiging van één jaar, onverminderd de toepassing van de van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Deze vergoeding is niet verschuldigd wanneer de vakbondsafgevaardigde de vergoeding ontvangt bepaald bij artikel 21, § 7 van de wet van 20 september 1948Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende organisatie van het bedrijfsleven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende organisatie van het bedrijfsleven en bij artikel 1bis, § 7 van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen. HOOFDSTUK VI. - Werking van de vakbondsafvaardiging

Art. 26.De vakbondsafvaardiging wordt naargelang de noodwendigheden tijdens de diensturen door de werkgever of diens afgevaardigde ontvangen.

De klachten waarop binnen een normale termijn geen antwoord wordt verstrekt, kunnen opnieuw worden voorgelegd.

Om de samenkomsten met de werkgever voor te bereiden en met diens vooraf gegeven toestemming, mag de syndicale afvaardiging binnen de onderneming bijeenkomen. De voorbereidende vergaderingen zijn te beschouwen als syndicale opdrachten en activiteiten.

Art. 27.De tijd die de vakbondsafgevaardigden besteden aan het vervullen van hun opdracht wordt als werktijd bezoldigd.

Art. 28.Aan de vakbondsafgevaardigden worden de nodige faciliteiten verleend om, zonder de goede gang van de onderneming te verstoren, contacten met leden van het personeel afzonderlijk en met de directie der onderneming te hebben.

Aan de vakbondsafgevaardigden wordt eveneens de mogelijkheid geboden om, in overleg met de directie der onderneming, deel te nemen aan vakbondsvergaderingen of -congressen. De afwezigheid die daaruit voortvloeit mag de goede gang der onderneming niet verstoren; zij moet in de mate van het mogelijke tenminste twee weken op voorhand bij de directie der onderneming worden aangevraagd en in ieder geval behoorlijk gemotiveerd.

Voor elke aanvraag syndicale vorming worden volgende modaliteiten afgesproken : - de werkgever dient elke aanvraag minstens twee weken op voorhand te ontvangen met vermelding van de plaats (gemeente - stad) en de duur van de vorming; - de aanvraag wordt ondertekend door een gemachtigd persoon en per brief of e-mail verzonden.

Wanneer één der partijen evenwel een onderling akkoord over de normale toepassing van de faciliteiten, vermeld in vorig lid, in de weg staat, kan de andere partij het geschil aanhangig maken bij het verzoeningsbureau van het paritair comité.

In de onderneming met meer dan één uitbatingszetel, wordt tussen de vakbondsafvaardiging en de directie een regeling getroffen inzake de faciliteiten en kredieturen, om de normale werking van de vakbondsafvaardiging overeenkomstig haar statuut mogelijk te maken.

Art. 29.De vakbondsafvaardiging kan, bij voorkeur tijdens de rustperiodes, mondelinge of schriftelijke mededelingen verstrekken aan het personeel. Voor hun mededelingen kunnen de afgevaardigden een beroep doen op het ondernemings-e-mailsysteem volgens de regels uitgewerkt op ondernemingsvlak.

De organisatie van het werk mag hierdoor zo weinig als mogelijk verstoord worden. De mededelingen moeten van professionele of van syndicale aard zijn.

Op gemotiveerd verzoek mag de vakbondsafvaardiging in de onderneming tijdens de werkuren voorlichtingsvergaderingen voor het personeel beleggen mits voorafgaande toestemming van de werkgever. De werkgever mag zijn instemming hiervoor niet willekeurig weigeren.

De voorlichtingsvergaderingen voor het personeel kunnen worden ingericht. Zij moeten op voorhand bij de directie worden aangevraagd.

Aan de vergaderingen mag alleen worden deelgenomen door personeelsleden voor wie de voorlichting bestemd is. HOOFDSTUK VII. - Rol van de vakbondsafvaardiging bij ontstentenis van ondernemingsraad

Art. 30.Bij ontstentenis van ondernemingsraad, oefent de vakbondsafvaardiging de taken, rechten en opdrachten uit die aan deze raad worden toegekend krachtens de artikelen 4 tot en met 7 en artikel 11 van de collectieve overeenkomst van 9 maart 1972, gesloten in de schoot van de Nationale Arbeidsraad, tot coördinatie van de in deze raad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 september 1972. HOOFDSTUK VIII. - Voorkoming en beslechting van geschillen

Art. 31.Wanneer een geschil ontstaat binnen de onderneming wendt de vakbondsafvaardiging alle middelen aan om het geschil langs onderhandelingen met de directie te beslechten. In geval van noodzaak erkend door de vakbondsafvaardiging of door het ondernemingshoofd, kunnen de partijen, na de andere partij vooraf te hebben verwittigd, beroep doen op de vrijgestelden van hun respectieve organisaties.

Indien op die manier geen oplossing kan worden gevonden, kan het geschil worden voorgelegd aan het verzoeningsbureau van het paritair comité.

Een stakingsaanzegging kan enkel ingediend worden nadat voornoemd verzoeningsbureau zich heeft uitgesproken over het geschil. De stakingsaanzegging loopt over een termijn van tenminste twee weken.

Zolang deze overeenkomst loopt, verbinden de partijen er zich toe geen staking of lock-out te beginnen zonder voormelde procedure van verzoening te hebben gevolgd. Zij verbinden er zich tevens toe geen steun te verlenen aan stakingen of lock-out die in strijd met voorgaande bepalingen werden begonnen. HOOFDSTUK IX. - Slotbepalingen

Art. 32.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking vanaf 27 april 2017.

De vakbondsafvaardigingen, ingesteld in de ondernemingen vóór de inwerkingtreding van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, in uitvoering van hoofdstuk IV van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2016 - protocolakkoord in toepassing van de loonkostenontwikkeling voorzien door de wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016 - nr. 134366/CO/340 - blijven verder bestaan tot het einde van de duur van 4 jaar.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde tijd. Zij kan door elk van de partijen geheel of gedeeltelijk worden opgezegd mits een opzegging van zes maanden, betekend aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

De organisatie die de collectieve arbeidsovereenkomst opzegt, gaat de verbintenis aan om de redenen te noemen en onmiddellijk voorstellen tot wijziging in te dienen. De partijen gaan de verbintenis aan om deze voorstellen binnen de maand na ontvangst te bespreken.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 november 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 27 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, fixant le statut de la délégation syndicale Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Formulaire relatif à la demande de constitution d'une délégation syndicale() Rubrique 1. A compléter par l'(les) organisation(s) syndicale(s) demanderesse(s) d'une délégation syndicale dans l'entreprise et qui prétend(ent) à au moins un mandat.

Les organisations syndicales reprises ci-dessous demandent la constitution d'une délégation syndicale, conformément aux dispositions contenues dans la convention collective de travail du 27 avril 2017 relative au statut de la délégation syndicale.

Noms des organisations syndicales demanderesses : □ . . . . .

Représentée par M./Mme . . . . . , agissant en qualité de . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . .

Téléphone : . . . . . □ . . . . .

Représentée par M./Mme . . . . . , agissant en qualité de . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . .

Téléphone : . . . . . □ . . . . .

Représentée par M./Mme . . . . . , agissant en qualité de . . . . . □ . . . . .

Adresse : . . . . .

Téléphone : . . . . .

Nom de l'entreprise concernée : . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . .

Respect des conditions prescrites par la convention collective de travail du 27 avril 2017 relative au statut de la délégation syndicale en vue de l'installation d'une délégation syndicale : - le nombre de délégués syndicaux effectifs qui est demandé est de : ° 2 ° 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 7 ° 8 ° 10 ° autre (à préciser) : . . . . .

Cocher la case utile; - Les organisations syndicales reconnaissent que la procédure préalable applicable entre elles a été respectée.

Ci-joint en annexe les copies des courriers à ce propos et la preuve de l'envoi par recommandé (pas nécessaire si la demande est introduite par les trois organisations syndicales).

Date : Signature de la (les) organisation(s) syndicale(s) demanderesse(s) : Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Nota La présente demande de constitution d'une délégation syndicale doit être envoyée à l'entreprise concernée par lettre recommandée.

Annexe 2 à la convention collective de travail du 27 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, fixant le statut de la délégation syndicale Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Contestation de la demande de constitution de la délégation syndicale(1) Rubrique 2. A compléter par l'employeur.

L'employeur repris ci-dessous déclare avoir bien reçu la demande de constitution d'une délégation dans son entreprise, en vertu de la convention collective de travail du 27 avril 2017 relative au statut de la délégation syndicale.

Nom de l'entreprise : . . . . . représentée par M./Mme . . . . . , agissant en qualité de . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . .

Téléphone : . . . . .

Nom des organisations syndicales demanderesses à qui ce formulaire est envoyé : □ . . . . .

A l'attention de M./Mme . . . . . □ . . . . .

A l'attention de M. /Mme . . . . . □ . . . . .

A l'attention de M./Mme . . . . .

Objet de la contestation : □ Unité technique d'exploitation pour laquelle la demande de constitution de la délégation syndicale est introduite; □ Nombre de travailleurs dans l'entreprise; □ Nombre de travailleur syndiqués dans l'entreprise; □ Non-respect de la procédure préalable entre les organisations syndicales; □ Nombre de délégués syndicaux effectifs demandés; □ Eventuellement, autre (à préciser) : . . . . .

Cochez les cases utiles.

Date : Signature de l'employeur : Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Nota (1) Le présent formulaire ne doit être envoyé que si l'employeur conteste la demande d'une délégation syndicale. La présente contestation de la demande de constitution d'une délégation syndicale doit être envoyée par lettre recommandée, et ce, dans un délai de 30 jours de la demande, la date du cachet de la poste faisant foi : - au président de la commission paritaire, si la contestation porte sur le nombre de travailleurs syndiqués dans l'entreprise (SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, président de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, rue E. Blérot, 1 à 1070 Bruxelles). Une copie de cette lettre est envoyée également par pli recommandé aux organisations syndicales intéressées; - aux organisations syndicales intéressées, dans toutes les autres hypothèses. Une copie de cette lettre est envoyée également par pli recommandé au président de la commission paritaire.

Bijlage 1 aan de collectieve arbeids overeenkomst van 27 april 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040324 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot ontwikkeling van de initiatie tot theater en dans bij het schoolpubliek door middel van activiteiten genaamd "schoolinitiatie" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040331 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening inzake de toegang tot stages van artistieke praktijk op beroepsniveau in de toneelsector voor jonge acteurs/actrices, realisatoren/realisatrices, en scenografen genaamd « Acteursfonds" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040332 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening voor de promotie van de Franstalige Brusselse toneel- en dansvoorstellingen in het buitenland, genaamd « promotie in het buitenland » sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedisch technologieën, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging Paritair Comité voor de orthopedische technologieën Formulier betreffende de aanvraag tot oprichting van een vakbondsafvaardiging(1) Rubriek 1. In te vullen door de vakorganisatie(s) die een aanvraag doet (doen) tot oprichting van een vakbondsafvaardiging in de onderneming en die aanspraak maakt (maken) op minstens één mandaat.

De hieronder vermelde vakorganisaties vragen de oprichting van een vakbondsafvaardiging, overeenkomstig de bepalingen opgenomen in de collectieve arbeids overeenkomst van 27 april 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040324 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot ontwikkeling van de initiatie tot theater en dans bij het schoolpubliek door middel van activiteiten genaamd "schoolinitiatie" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040331 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening inzake de toegang tot stages van artistieke praktijk op beroepsniveau in de toneelsector voor jonge acteurs/actrices, realisatoren/realisatrices, en scenografen genaamd « Acteursfonds" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040332 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening voor de promotie van de Franstalige Brusselse toneel- en dansvoorstellingen in het buitenland, genaamd « promotie in het buitenland » sluiten betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging.

Naam van de vakorganisaties die de aanvraag doen : □ . . . . .

Vertegenwoordigd door dhr./mevr. . . . . . , handelend in de hoedanigheid van . . . . . . . . . .

Adres : . . . . .

Telefoon : . . . . . □ . . . . .

Vertegenwoordigd door dhr./mevr. . . . . . , handelend in de hoedanigheid van . . . . . . . . . .

Adres : . . . . .

Telefoon : . . . . . □ . . . . .

Vertegenwoordigd door dhr./mevr. . . . . . , handelend in de hoedanigheid van . . . . .

Adres : . . . . .

Telefoon : . . . . .

Naam van de betrokken onderneming : □ . . . . .

Adres : . . . . . . . . . .

Naleving van de voorwaarden bepaald door de collectieve arbeids overeenkomst van 27 april 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040324 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot ontwikkeling van de initiatie tot theater en dans bij het schoolpubliek door middel van activiteiten genaamd "schoolinitiatie" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040331 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening inzake de toegang tot stages van artistieke praktijk op beroepsniveau in de toneelsector voor jonge acteurs/actrices, realisatoren/realisatrices, en scenografen genaamd « Acteursfonds" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040332 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening voor de promotie van de Franstalige Brusselse toneel- en dansvoorstellingen in het buitenland, genaamd « promotie in het buitenland » sluiten betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging met het oog op de oprichting van een vakbondsafvaardiging : - Het gevraagde aantal gewone vakbondsafgevaardigden bedraagt : ° 2 ° 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 7 ° 8 ° 10 ° andere (te verduidelijken) : . . . . .

Passend vakje aankruisen; - De vakorganisaties erkennen dat de voorafgaande procedure die tussen hen van toepassing is, werd nageleefd.

Als bijlage de kopieën van de brieven in dit verband, alsmede het bewijs van de aangetekende verzending (niet nodig indien de aanvraag door de drie vakorganisaties wordt ingediend).

Datum : Handtekening van de vakorganisatie(s) die de aanvraag doet (doen) : Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 november 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Deze aanvraag tot oprichting van een vakbondsafvaardiging moet bij aangetekende brief aan de betrokken onderneming worden toegezonden. Bijlage 2 aan de collectieve arbeids overeenkomst van 27 april 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040324 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot ontwikkeling van de initiatie tot theater en dans bij het schoolpubliek door middel van activiteiten genaamd "schoolinitiatie" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040331 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening inzake de toegang tot stages van artistieke praktijk op beroepsniveau in de toneelsector voor jonge acteurs/actrices, realisatoren/realisatrices, en scenografen genaamd « Acteursfonds" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040332 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening voor de promotie van de Franstalige Brusselse toneel- en dansvoorstellingen in het buitenland, genaamd « promotie in het buitenland » sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedisch technologieën, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging Paritair Comité voor de orthopedische technologieën Betwisting van de aanvraag tot oprichting van de vakbondsafvaardiging(1) Rubriek 2. In te vullen door de werkgever.

De hieronder vermelde werkgever verklaart dat hij de aanvraag tot oprichting van een vakbondsafvaardiging in zijn onderneming, krachtens de collectieve arbeids overeenkomst van 27 april 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040324 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot ontwikkeling van de initiatie tot theater en dans bij het schoolpubliek door middel van activiteiten genaamd "schoolinitiatie" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040331 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening inzake de toegang tot stages van artistieke praktijk op beroepsniveau in de toneelsector voor jonge acteurs/actrices, realisatoren/realisatrices, en scenografen genaamd « Acteursfonds" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040332 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening voor de promotie van de Franstalige Brusselse toneel- en dansvoorstellingen in het buitenland, genaamd « promotie in het buitenland » sluiten betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging, goed heeft ontvangen.

Naam van de onderneming : . . . . . vertegenwoordigd door dhr./mevr. . . . . . , handelend in de hoedanigheid van . . . . . . . . . .

Adres : . . . . . . . . . .

Telefoon : . . . . .

Naam van de vakorganisaties die de aanvraag doen en waaraan dit formulier wordt toegezonden : □ . . . . .

Ter attentie van dhr./mevr. . . . . . □ . . . . .

Ter attentie van dhr./mevr. . . . . . □ . . . . .

Ter attentie van dhr./mevr. . . . . .

Voorwerp van de betwisting : □ Technische bedrijfseenheid waarvoor de aanvraag tot oprichting van een vakbondsafvaardiging is ingediend; □ Aantal werknemers in de onderneming; □ Aantal georganiseerde werknemers in de onderneming; □ Niet-naleving van de voorafgaande procedure tussen de vakorganisaties; □ Aantal gewone vakbondsafgevaardigden dat wordt gevraagd; □ Eventuele andere (te verduidelijken) : . . . . .

Passende vakjes aankruisen.

Datum : Handtekening van de werkgever : Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 november 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Dit formulier moet enkel worden verstuurd als de werkgever de oprichting van een vakbondsafvaardiging betwist. Deze betwisting van de aanvraag tot oprichting van een vakbondsafvaardiging moet aangetekend en binnen een termijn van 30 dagen na de aanvraag (de poststempel geldt als bewijs) worden verstuurd : - naar de voorzitter van het paritair comité, als de betwisting gaat over het aantal georganiseerde werknemers in de onderneming (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, voorzitter van Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, E. Blerotstraat 1, 1070 Brussel). Tevens wordt een kopie van deze brief bij aangetekend schrijven naar de betrokken vakorganisaties verstuurd; - naar de betrokken vakorganisaties, in alle andere gevallen. Tevens wordt een kopie van deze brief per aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair comité toegestuurd.

^