Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 november 2017
gepubliceerd op 05 december 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid Constructiv"

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017040715
pub.
05/12/2017
prom.
12/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 27 april 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040332 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening voor de promotie van de Franstalige Brusselse toneel- en dansvoorstellingen in het buitenland, genaamd « promotie in het buitenland » type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040331 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening inzake de toegang tot stages van artistieke praktijk op beroepsniveau in de toneelsector voor jonge acteurs/actrices, realisatoren/realisatrices, en scenografen genaamd « Acteursfonds" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040324 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot ontwikkeling van de initiatie tot theater en dans bij het schoolpubliek door middel van activiteiten genaamd "schoolinitiatie" sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid Constructiv" (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 27 april 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040332 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening voor de promotie van de Franstalige Brusselse toneel- en dansvoorstellingen in het buitenland, genaamd « promotie in het buitenland » type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040331 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening inzake de toegang tot stages van artistieke praktijk op beroepsniveau in de toneelsector voor jonge acteurs/actrices, realisatoren/realisatrices, en scenografen genaamd « Acteursfonds" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040324 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot ontwikkeling van de initiatie tot theater en dans bij het schoolpubliek door middel van activiteiten genaamd "schoolinitiatie" sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid Constructiv".

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het bouwbedrijf Collectieve arbeids overeenkomst van 27 april 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040332 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening voor de promotie van de Franstalige Brusselse toneel- en dansvoorstellingen in het buitenland, genaamd « promotie in het buitenland » type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040331 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening inzake de toegang tot stages van artistieke praktijk op beroepsniveau in de toneelsector voor jonge acteurs/actrices, realisatoren/realisatrices, en scenografen genaamd « Acteursfonds" type overeenkomst prom. 27/04/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017040324 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot ontwikkeling van de initiatie tot theater en dans bij het schoolpubliek door middel van activiteiten genaamd "schoolinitiatie" sluiten Vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid Constructiv" (Overeenkomst geregistreerd op 31 mei 2017 onder het nummer 139629/CO/124)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren en op de arbeiders die zij tewerkstellen, alsook op de uitzendkantoren voor de arbeiders die zij ter beschikking stellen van bouwbedrijven.

Ze stelt, in uitvoering van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004 (registratienummer : 72150/CO/124) tot vaststelling van de forfaitaire bijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid Constructiv", het kwartaalbedrag vast van de forfaitaire bijdrage aan Constructiv voor het 3de en 4de kwartaal van 2017.

Art. 2.Het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage is voor de in artikel 1 vermelde kwartalen vastgesteld op :

Categorie

A

B

C

D

Catégorie

Kengetal-bouw

024/224

054/254

044/244

026/226

Indice-construction

3de en 4de kwartaal 2017

649,00 EUR

638,00 EUR

638,00 EUR

558,00 EUR

3ème et 4ème trimestres 2017


Art. 3.In afwijking op artikel 2 gelden de volgende bedragen voor de arbeiders die na 30 juni 2007 in dienst getreden zijn en die op het ogenblik van de eerste indiensttreding bij de betrokken werkgever de leeftijd van 25 jaar nog niet hebben bereikt :

Categorie

A

B

C

D

Catégorie

Kengetal-bouw

024/224

054/254

044/244

026/226

Indice-construction

3de en 4de kwartaal 2017

449,00 EUR

438,00 EUR

438,00 EUR

358,00 EUR

3ème et 4ème trimestres 2017


De bedragen vermeld in dit artikel zijn enkel van toepassing in het kwartaal van de eerste indiensttreding bij de betrokken werkgever en de daaropvolgende 7 kwartalen. Daarna gelden de bedragen vermeld in artikel 2.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1 juli 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2017.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 november 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^