Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 maart 2013
gepubliceerd op 18 juni 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200709
pub.
18/06/2013
prom.
01/03/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MAART 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te brussel, 1 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2012 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden (Overeenkomst geregistreerd op 20 maart 2012 onder het nummer 108943/CO/201) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en bedienden van de ondernemingen die tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel behoren. § 2. Om uit te maken of een werkgever 20 of meer werknemers tewerkstelt, moet men het totaal aantal werknemers tewerkgesteld op de laatste dag van de vier burgerlijke kwartalen van het vorige jaar te delen door het aantal kwartalen waarvoor een aangifte in de loop van het voorgaande jaar werd ingediend bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Bij het eerste jaar tewerkstelling is het in aanmerking te nemen aantal het aantal werknemers tewerkgesteld op de laatste dag van het eerste burgerlijk kwartaal waarvoor betrokken onderneming een aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft ingediend. § 3. Onder "bedienden" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden. HOOFDSTUK II. - Bepalingen

Art. 2.De lonen, voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 1 oktober 2003, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 december 2003 (geregistreerd onder nummer 64130), worden aangepast als volgt : "HOOFDSTUK IIIbis. - Koopkracht

Art. 3.Vanaf 1 januari 2012 zullen de barema's en de werkelijk betaalde maandlonen verhoogd worden met 7,18 EUR bruto per maand. Aan de deeltijdse werknemers zal dit voordeel naar verhouding tot hun prestaties toegekend worden.

Vanaf 1 januari 2012 wordt het gewaarborgd minimum maandinkomen met hetzelfde bedrag verhoogd.".

Art. 4.Toekenning van de eindejaarspremie De toekenning van de eindejaarspremie, voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 1 oktober 2003, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 december 2003 (geregistreerd onder nummer 64130), worden aangevuld als volgt : "Artikel 35, 2e lid. Een eindejaarspremie is ook voorzien bij beëindiging van de overeenkomst omwille van rustpensioen en vervroegd pensioen.".

Art. 5.Berekening van de eindejaarspremie De berekening van de eindejaarspremie, voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 1 oktober 2003, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 december 2003 (geregistreerd onder nummer 64130), worden aangepast als volgt : "

Art. 36.De eindejaarspremie wordt vanaf het jaar 2012 (voor de bedienden waarvan het loon vast is) berekend op basis van het gemiddelde van het effectief ontvangen loon van de geleverde prestaties van het betrokken jaar.". HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 6.Inwerkingtreding Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde duur : ze treedt in werking op 1 januari 2012.

Art. 7.Opzegging Zij mag slechts worden opgezegd door een van de ondertekenende partijen en zulks mits een opzegging van drie maanden betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel en aan de ondertekenende organisaties van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^