Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 juni 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/08/1987 pub. 18/06/2013 numac 2013000393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende waarborg van werken uit edele metalen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Erkenning. - VZW Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Bij beslissing van 11 juni 2013, genomen in toepassing van de artikelen 74, 75 en 3, § 219195 ASBL SERVICE SOCIAL DU SERVICE PUBLIC FE(...) type wet prom. 15/02/2007 pub. 18/06/2013 numac 2013015140 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Tweede Aanvullend Protocol, ondertekend te Brussel op 11 oktober 2004, tot wijziging van de Overeenkomst tussen Belgie en Italië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen, en van het Slotprotocol, ondertekend te Rome op 29 april 1983 (2) type wet prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013024218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raadpleging van het publiek over het ontwerp voor een tweede nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen Context van de raadpleging Overeenkomstig artikel 14 van de wet van De raadpleging van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het m(...) type wet prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013031486 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van de Directeur-generaal van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid inzake verhuis- en installatietoelagen en van de huurtoelagen De Directeur-generaal van het Bestuur Ruimte Gelet op de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof; Gelet op de organieke ord(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013011246 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 april 2013 wordt met ingang van 1 maart 2013, op haar aanvraag, aan Mevr. Béatrice Vanden Abeele, ontslag uit haar ambt van attaché verleend. Overeenkomstig de gecoördineerde type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013011277 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 29 april 2013 wordt Mevr. Pauline BIEVEZ, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met behoud van Bij koninklijk besluit van 20 februari 2013, gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 april 2013,(...) type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013012017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 betreffende de invoering van een sociaal sectoraal pensioenplan voor de arbeiders tewerkgesteld in de landbouw type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013012016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de instelling en vaststelling voor 2011-2012 van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een regeling van de aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers vanaf 56 jaar die worden ontslagen met een beroepsverleden van minstens 33 jaar waarvan minstens 20 jaar in een arbeidsovereenkomst nr. 46, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 23 maart 1990 type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013012035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de forfaitaire ARAB-vergoeding type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013012036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013012048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vervanging van de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009 betreffende het vervoer van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 06/06/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013022329 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013024188 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 27/05/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013024211 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2013 aan het secretariaat van het Verdrag van Rotterdam type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, ter bepaling van de bijdragen voor de risicogroepen geïnd door de RSZ type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de permanente vorming in de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invoering van beroepsopleidingen ten behoeve van de zeevissers type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009 betreffende de arbeidsvoorwaarden, de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2009 betreffende de bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen en de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2009 betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de koopkracht en het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van het akkoord 2011-2012 van 6 juli 2011 type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2009 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 318.02 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bedragen voor het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200709 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het brugpensioen op 56 jaar met een beroepsverleden van ten minste 40 jaar type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten van de bedienden type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de ecocheque type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200721 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de rook-, pruim- en snuiftabak type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de verlenging van de toepassing van het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013203540 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Beheerscomité. - Verlenging van het mandaat voor de voorzitter Bij koninklijk besluit van 2 juni 2013 dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2009 : - wordt het mandaat van de voorzitter van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerhe(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013203618 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 juni 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 31 januari 2013, is Mevr. Wauters, R., rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen la Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013009274 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 14 juni 2013, is aan Mevr. Vander Haegen, A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het vierde kanton Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bi Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Het beroep tot nietigverklaring v(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013011302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering Bij ministerieel besluit van 13 juni 2013 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan E.On Energy Sales GmbH, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 juni type ministerieel besluit prom. 04/06/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013031489 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende oprichting van een Overlegcomité Justitieel Welzijnswerk type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013203543 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 8 maart 2012 wordt de gelijkwaardigheid toegekend aan het ventilatiesysteem « C+ » van de firma "Renson Ventilation SA", zoals beschreven in hoofdstuk 2 van ATG-E 12/E001, tot 31 december 2012, op - alle componenten van het ventilatiesysteem, behalve de kanalen en de doorstroomopeningen, van het(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013031412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Beheercontract tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer 2012-2017 Gelet op de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid (hierna 'Ordonnantie'); G(...) Gelet op de goedkeuring van de raad van bestuur van de BMWB van 15 december 2006; Tussen De B(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013029374 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2013, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Stallestraat, 96, te 1180 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat ten bedrage van ongev

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013035464 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot klassering van een deel van de Winterbeek, onbevaarbare waterloop van tweede categorie, tot onbevaarbare waterloop van eerste categorie in Tessenderlo, Beringen en Diest en klassering van een deel van de Grote Leigracht en Kleine Leigracht, onbevaarbare waterlopen van derde categorie, tot onbevaarbare waterlopen van eerste categorie in Scherpenheuvel-Zichem type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013203470 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot intrekking van hoofdstuk XXV van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013203480 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het lokaal beleid kinderopvang

overeenkomst

type overeenkomst prom. 22/05/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013022296 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013009241 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage afgelegd in het Nederl(...) 1. Kurt Willems 2. Evelien Thijs 3. Bart Van Hulst 4. Lisbet Phang 5. Ine Derycke 6.(...) type bericht prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013018277 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Ligue des droits de l'Homme, de VZW Défense des enf Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers G/A 208.707/XI-19657, G/A 208.734/XI-19659 en G/A (...) type bericht prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013031444 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht betreffende de verlenging van de geldigheidsduur van de gewestelijke **** **** geldigheidsduur van de **** **** klerk ****08805, samengesteld voor het Ministerie en instellingen van openbaar nut van het **** **** geldigheidsduur van de **** **** **** ****08805, samengesteld voor he(...)

bijakte

type bijakte prom. 29/04/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013024181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel bij het Protocolakkoord van 28 september 2009 tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet inzake preventie

protocol

type protocol prom. 29/04/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013024180 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie met het oog op het optimaal elektronisch uitwisselen en delen van informatie en gegevens tussen de actoren bevoegd inzake de gezondheids- en welzijnssector en de bijstand aan personen

document

type document prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013203499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...) type document prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013203584 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief assistenten boekhouding De vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief assistenten boekhouding (niveau C) voor het Ministerie van Landsverdediging (ANG12654) werd a(...) Er zijn 10 geslaagden.

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013203622 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie. - Samenstelling - Is de heer Van Ingelgem, A., advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, aangewezen in de hoedanigheid van lid van de Adviescommi Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

document

type document prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013203617 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige opleidingsverantwoordelijken De vergelijkende selectie van Nederlandstalige opleidingsverantwoordelijken (niveau A2) voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (ANG12653) werd afgesloten op 2(...) Er is 1 geslaagde.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013011247 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 wordt met ingang van 1 februari 2013, de heer Simon Cogen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013011256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar. Bij koninklijk besluit van 03 april 2013 wordt met ingang van 1 maart 2013, Mevr. Lutgarde De Haes in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché Bij koninklijk besluit van 16 april 2013 wordt met ingang van 1 maart 2013, de heer Christophe (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013011255 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 wordt met ingang van 1 januari 2013, de heer Maarten VAN IMSCHOOT in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 wordt met ingang van 1 februari 2013, de heer Johan WE(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013011296 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 21 mei 2013 werden met ingang van 8 april 2013 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder De heren : Bernard BRUYR, Sambreville; Christian RONSSE, Wezet Marcel WEGNEZ, Brussel. Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. Kroonorde Officier D(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013015130 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 april 2013, wordt Mevr. Florence DESCHUYTENER, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 maart 2013 met ranginneming op 1 maart 2012, in het Franse taalkade Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013015129 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 april 2013, wordt Mevr. Corinne HEUS, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 maart 2013 met ranginneming op 1 maart 2012, in het Franse taalkader van de Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013203542 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 2 juni 2013 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt d

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013203583 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** artsen De vergelijkende selectie van **** artsen (niveau ****3) voor het **** Agentschap voor Geneesmiddelen en **** (****12619) werd ****(...) Er is 1 geslaagde kandidaat.

document

type document prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013203548 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Brussel Op 4 juni 2013 werd de heer Van De Weyer, André, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidshof te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van pla type document prom. -- pub. 18/06/2013 numac 2013203549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Charleroi Op 3 juni 2013 werd de heer Dupuis, Marcel, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaa
^