Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 maart 2013
gepubliceerd op 18 juni 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de forfaitaire ARAB-vergoeding

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012035
pub.
18/06/2013
prom.
01/03/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MAART 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de forfaitaire ARAB-vergoeding (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de forfaitaire ARAB-vergoeding.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2012 Forfaitaire ARAB-vergoeding (Overeenkomst geregistreerd op 7 maart 2012 onder het nummer 108617/CO/127.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen.

Worden als « arbeiders » beschouwd : de werklieden en werksters. HOOFDSTUK II. - ARAB-vergoedingen

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is een aanvulling bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, met betrekking tot de toekenning van een forfaitaire ARAB-vergoeding.

Art. 3.De werkgevers kennen aan hun niet-sedentaire werknemers een vergoeding toe, genaamd ARAB-vergoeding. Deze ARAB-vergoeding geldt als de terugbetaling van kosten die door het niet-sedentair personeel worden gedaan, buiten de zetel van de onderneming vermeld in het arbeidsreglement, doch eigen zijn aan de onderneming.

De ARAB-vergadering dient vermeld te worden op de fiscale fiche 281.10 van de werknemers onder de rubriek « kosten eigen aan de werkgever ».

De ARAB-vergoeding vindt haar oorsprong in de ARAB-voorzieningen die van toepassing zijn voor de sedentaire werknemers (titel II, hoofdstuk II, afdeling II van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming).

Gelet op het mobiel karakter van het tewerkgesteld personeel waardoor onmogelijk vanuit de ondernemingen kan gezorgd worden voor een aantal sanitaire voorzieningen (zoals bijvoorbeeld wasplaatsen, refters, toiletten, dranken, enz.), dient noodgedwongen beroep gedaan te worden op de bestaande privé-accommodatie.

Art. 4.In uitvoering van wat bepaald is in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, wordt aan de werknemers, die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, een ARAB-vergoeding toegekend van : - 0,7763 EUR per uur met ene maximum van 6,21 EUR per dag, vanaf 1 januari 2012 voor de arbeid(st)ers tewerkgesteld in een dagprestatie van 8 uren.

Art. 5.Deze ARAB-vergoeding wordt betaald door « K.A.B.O.V. » het « Kompensatiefonds voor de Arbeiders uit de Brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen » ter ontlasting van de individuele werkgevers. HOOFDSTUK III. - Slotbepaling

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen betreffende een forfaitaire ARAB-vergoeding, geregistreerd onder het nummer 88707/CO/127.02.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits naleving van een opzegtermijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de verzending van de opzegging. Deze opzegging geschiedt bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^