Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 juni 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de maatregelen ten voordele van de risicogroepen ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen"

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200809
pub.
13/06/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MAART 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de maatregelen ten voordele van de risicogroepen ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de maatregelen ten voordele van de risicogroepen ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen".

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 2011 Maatregelen ten voordele van de risicogroepen ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen" (Overeenkomst geregistreerd op 10 april 2012 onder het nummer 109253/CO/120.03)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders en arbeidsters, hierna "werknemers" genaamd, van de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen, inzonderheid hoofdstuk VIII, afdeling 1.

Art. 3.In toepassing van artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 28 augustus 2002, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 oktober 2002, kunnen de werkgevers die in de loop van 2011 en/of 2012 initiatieven nemen of genomen hebben tot opleiding en vorming van werklieden, genieten van een forfaitaire tegemoetkoming ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen".

Art. 4.Bij voorrang dienen deze opleidings- en vormingsinitiatieven toe te komen aan de vervangers van bruggepensioneerden. Indien er geen vervangers zijn, worden deze middelen bij voorrang voor nieuwe aanwervingen besteed.

Art. 5.Deze forfaitaire tegemoetkoming wordt enkel verleend na voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag gericht aan de raad van bestuur van voormeld fonds, p/a Krommewege 52, te 9990 Maldegem.

Art. 6.Het bedrag van de forfaitaire tegemoetkoming wordt door de raad van bestuur van voormeld fonds vastgelegd naar gelang van de jaarlijkse budgettaire besteding.

Art. 7.Het totaal van de jaarlijkse besteding zal in 2011 en in 2012 in elk geval 0,20 pct. op de brutoloonmassa bedragen.

Art. 8.Bij brugpensioen zal het vervangingsengagement bij voorrang worden ingevuld met personen behorend tot risicogroepen.

Art. 9.De raad van bestuur van voormeld fonds wordt belast met de uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst en met het toezicht op de aanvragen, de opleidingsprogramma's en de afrekening van de gevraagde financiële tussenkomsten.

Art. 10.De raad van bestuur maakt jaarlijks een evaluatie van de gedane inspanningen welke bij het verslag van het fonds aan het paritair comité wordt gevoegd.

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2012.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013012035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de forfaitaire ARAB-vergoeding type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013200648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg . - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de wijziging van artikel 17 van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen" type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013200807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds Transport en Logistiek" genaamd type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013012019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : 1. de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2006 betreffende de oprichting van een waarborg- en sociaal fonds en vaststelling van zijn statuten, 2. de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011 betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2006 betreffende de oprichting van een waarborg- en sociaal fonds en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013200710 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het halftijds brugpensioen op 55 jaar voor de niet-valide werknemers in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013012042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het brugpensioen op 56 jaar met een beroepsverleden van ten minste 40 jaar sluiten.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^