Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 maart 2013
gepubliceerd op 12 juni 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012042
pub.
12/06/2013
prom.
01/03/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MAART 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2012 Sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 (Overeenkomst geregistreerd op 20 maart 2012 onder het nummer 108952/CO/319.01) HOOFDSTUK I. - Voorwerp van de overeenkomst

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten : - in uitvoering van artikel 5 van de collectieve arbeids overeenkomst van 7 februari 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 07/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011022050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel, afgesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap (319.01); - in toepassing van punt 4.1 van het pensioenreglement dat als bijlage is opgenomen bij de hoger genoemde collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers en alle werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van : - de categorieën voorzien in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst; - de in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-verordening inzake de sociale zekerheid.

Onder « werknemers » wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op : - werknemers met een contract van interimarbeid; - werknemers met een vakantie-, studenten- of IBO-contract (individuele beroepsopleiding); - arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; - werknemers die activiteiten uitoefenen terwijI zij al een wettelijk rustpensioen genieten; - erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27 juli 1971 (Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1971); - coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid. HOOFDSTUK III. - Pensioentoezegging

Art. 4.§ 1. Op 31 december 2011 wordt een éénmalige toelage op de individuele pensioenrekening gestort voor de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010. § 2. De valutadatum vanaf wanneer het rendement toegekend wordt is 1 januari 2012.

Art. 5.§ 1. De éénmalige toelage is gelijk aan 10 EUR per rechtgevend trimester voor de periode tussen 1 januari 2006 en 31 december 2010 voor zover : - de aangeslotene op 1 januari 2010 door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een organisatie waarop het pensioenreglement van toepassing is; - en gedurende minstens 2 opeenvolgende trimesters door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een organisatie waarop het pensioenreglement van toepassing is, in de periode tussen 1 januari 2006 en 31 december 2010. § 2. Voor de werknemers die in dienst komen na 1 januari 2010 is de éénmalige toelage gelijk aan 10 EUR per rechtgevend trimester voor de periode tussen 1 januari 2010 en 31 december 2010 voor zover de aangeslotene na 1 januari 2010 gedurende minstens 2 opeenvolgende trimesters verbonden was met een organisatie waarop het pensioenreglement van toepassing is.

Art. 6.§ 1. Het aantal rechtgevende trimesters wordt als volgt bepaald : - Wanneer de aangeslotene tijdens een kalendertrimester verbonden was met een organisatie waarop het pensioenreglement van toepassing is, door een arbeidsovereenkomst en voltijdse prestaties verrichtte, telt dat trimester als 1 rechtgevend trimester; - Wanneer een aangeslotene tijdens een kalendertrimester verbonden was met een organisatie waarop het pensioenreglement van toepassing is, door een arbeidsovereenkomst en minder dan voltijdse prestaties verrichtte, telt dat trimester mee als rechtgevend trimester voor een gedeelte van 1 in verhouding tot de effectieve tewerkstellingsbreuk en met een minimum van 0,50; - De som van de aldus bepaalde rechtgevende trimesters en trimesterdelen tijdens de betrokken periode wordt opgeteld, en het resultaat wordt afgerond tot de dichtstbijzijnde eenheid. § 2. Het aantal rechtgevende trimesters wordt vastgesteld op basis van de gegevens die meegedeeld werden door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid via de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. § 3. De effectieve tewerkstellingsbreuk is het door de RSZ berekende veld aanwezig in de kwartaalaangifte (DMFA) dat per werknemer weergeeft wat zijn tewerkstellingsbreuk is per werkgever in verhouding tot een voltijdse werknemer voor een volledig kalenderkwartaal. De effectieve tewerkstellingsbreuk wordt gedefinieerd als de som van het aantal werkdagen in een kalenderkwartaal in verhouding tot 13 keer het normaal aantal werkdagen per week van het voltijdse arbeidsstelsel.

Het aantal weerhouden werkdagen zijn niet enkel de effectief gepresteerde en betaalde dagen, maar zijn alle dagen waar de werkgever - al dan niet direct - in tussenkomt en meer in het bijzonder : de prestatiecodes 01, 02, 03, 04, 05, 12, 20 en 72 (1). HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding, duur en opzegging van de collectieve arbeidsovereenkomst

Art. 7.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en is gesloten voor onbepaalde tijd. § 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door elk van de partijen worden opgezegd vóór 30 juni van ieder kalenderjaar, met uitwerking op 1 januari van het daaropvolgend kalenderjaar. De opzegging moet betekend worden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, die een kopie van de opzegging stuurt aan elke ondertekenende partij.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) alle arbeidstijdsgegevens gedekt door loon met RSZ-bijdragen, met uitzondering van de wettelijke en bijkomende vakantie van arbeiders / 02 : wettelijke vakantie voor arbeiders / 03 : bijkomende vakantie voor arbeiders / 04 : afwezigheid eerste dag wegens slecht weer bouwbedrijf (hier niet van toepassing) / 05 : betaald educatief verlof / 12 : vakantie krachtens algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst of inhaalrust bouwbedrijf of inhaalrust handel in brandstoffen (hier niet van toepassing) / 20 : onbezoldigde dagen inhaalrust in het raam van maatregelen tot vermindering van de arbeidstijd met verhoogde uurloon / 72 : tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer.

^