Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 juni 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/02/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013000379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013003180 bron nationale bank van belgie Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft het directiecomité van de Nati(...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...) type wet prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013003179 bron nationale bank van belgie Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft het directiecomité van de Nati(...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...) type wet prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013003189 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft het Directiecomité van de Nationale B(...) type wet prom. 21/05/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013009242 bron federale overheidsdienst justitie Wet inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en probatiebeslissingen met het oog op het toezicht op de probatievoorwaarden en de alternatieve straffen uitgesproken in een lidstaat van de Europese unie type wet prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013009261 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/05/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013003159 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 12 februari 2013 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de periodieke staten van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging type koninklijk besluit prom. 29/05/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013003172 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 12 februari 2013 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de periodieke staten van de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies type koninklijk besluit prom. 07/06/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013014240 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht bpost type koninklijk besluit prom. 15/04/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013024193 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2013 aan het permanent secretariaat van de Commissie ter bescherming van mariene levende rijkdommen in Antarctica type koninklijk besluit prom. 18/02/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013024194 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2013 aan het permanent secretariaat van het Antarcticaverdrag type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013200627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende het tijdskrediet, de berekening van de aanvullende vergoeding in geval van conventioneel brugpensioen, de verlenging van de toepassing van het brugpensioen op 58 jaar, de verlenging van het brugpensioen op basis van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 92 en nr. 96 van de Nationale Arbeidsraad en de toekenning van het halftijds brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013200696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van aanvullende werkloosheidsuitkeringen aan de arbeiders uit de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013200718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013200815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013200628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013200707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, inzake vormings- en opleidingsmogelijkheden voor werknemersafgevaardigden in de sociale werkplaatsen (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013200723 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de oprichting van een vakbondsafvaardiging in de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013200809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de maatregelen ten voordele van de risicogroepen ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen" type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013200820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013201258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46vicies semel van 18 december 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013201257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies quinquies van 18 december 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013203498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel bes

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/06/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013003178 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2013-2018 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2013-2021 type ministerieel besluit prom. 23/04/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013203303 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorwaardelijke verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Eupen als inrichtende macht van de noodopvangwoning, gelegen te 4700 Eupen, Heggenwiese 23, type ministerieel besluit prom. 23/04/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013203301 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorwaardelijke verlenging van de erkenning van de VZW OIKOS als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen, Nispert 31 (Couvenplatz 3) type ministerieel besluit prom. 23/04/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013203304 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorwaardelijke verlenging van de erkenning van de VZW "Soziale Integration und Alltagshilfe " als inrichtende macht van een noodopvangwoning (gemeenschappelijke woning), gelegen te 4700 Eupen, Schilsweg 58 type ministerieel besluit prom. 23/04/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013203302 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de VZW OIKOS als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen, Nispert 31 (Couvenplatz 3)

decreet

type decreet prom. 03/05/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013035441 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië, anderzijds, ondertekend in Brussel op 15 december 2010 type decreet prom. 03/05/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013035444 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ondertekend in Brussel op 17 december 2009 type decreet prom. 03/05/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013035442 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de multilaterale overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Servië, Roemenië en de Missie van de Verenigde Naties voor interimbestuur in Kosovo betreffende de totstandbrenging van een Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte, ondertekend te Luxemburg op 9 juni 2006 (1) type decreet prom. 03/05/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013035499 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/05/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013031448 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2002 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013035496 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleidingen bachelor in de architectuur en master in de architectuur van de Artesis Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013035503 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N12 tussen kilometerpunt 45,000 en 45,100 op het grondgebied van de gemeente Ravels type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013035509 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de master in de internationale bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid en de Master of International Business Economics and Management van de HUB-EHSAL type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013035516 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van aanvullende normen waaraan de zorgprogramma's cardiale pathologie B moeten voldoen om erkend te worden type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013035518 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van Centra voor Volwassenenonderwijs

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013011272 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 40-3-2 Lichtmasten - Deel 3-2 : Ontwerp en verificatie - Verificatie door beproeving (2e (...)

erratum

type erratum prom. 17/03/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013002023 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsadviseurs ingevoerd door de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator. - Erratum

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013020033 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 14 juni 2013, na afloop van punt 6 van de agenda van het Parlement 1. Dringende vragen (*) ______ (*) Om 14 u. 30 m. (...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013020034 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 14 juni 2013, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen - Voorstel van ordonnantie (van de heren Olivier de CLIPPELE en Jacques (...) - Voorstel van ordonnantie (van de heren Vincent DE WOLF, Walter VANDENBOSSCHE, Joël RIGUELLE, Mevr(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013031402 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 28 februari 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd GEMINI CORPORATION NV geregistreerd als vervoerder van niet-geva(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001200498. Bij de beslissing van 18 februari 2013(...) type registratie prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013031443 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 24 mei 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd SYRIAQUE COMPAGNIE BVBA gelegen rue Courtois 33b, te 1080 Bruxelles, ger(...) De registratie draagt het nummer ENR/ DND-C/001209188. Bij de beslissing van 24 mei 2013 va(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013043006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)    Indices juin 2013 Moyenne

document

type document prom. 02/05/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013203306 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 februari 2013 tot instelling van de Adviesraad voor Gezondheidspromotie type document prom. 02/05/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013203305 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de inhoudelijke zwaartepunten voor gezondheidspromotie in de jaren 2013-2014

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013009238 bron federale overheidsdienst justitie DG E P I. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 mei 2013 wordt Christophe SCHEFFERS, geboren op 1 november 1979 benoe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013029350 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal Dienst Nationale Orden. - Hoger Onderwijs Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 : Worden bevorderd tot Grootofficier van de Orde van Leopold II : De heer DETRAU Hoogleraar op de « Université de Liège », te LUIK. Ranginneming, als titularis van die nieuwe on(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013029352 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal Dienst Nationale Orden. - Hoger Onderwijs - Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 : Worden bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde : De heer GIOT Michel, Marie Gewoon Hoogleraar op de « Université catholique de Louvain », te LOUVAIN-LA-NEUVE. Ranginneming,(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013203472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming. - Erratum Belgisch Staatsblad van woensdag 20 juni 2012, pagina 33727 in de Nederlandse tekst : In plaats van : Bij koninklijk besluit van 2 juni 2012 wordt de heer Frédéric ERGOT met ingang van 1 april 2012 tot Bij koninklijk besluit van 2 juni 2012 wordt de heer Frédéric ERGOT met ingang van 1 april 2012 tot(...)

document

type document prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013031454 bron brussels hoofdstedelijk gewest GIP VZW. - Goedkeuring Bij besluit van 31 mei 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 17 april 2013, waarbij de algemene vergadering van de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool VZW beslist de artikelen 16, 21, 24, 34, 35, 41, 42 en 44 v type document prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013031452 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Watermaal-Bosvoorde. - Goedkeuring Bij besluit van 30 mei 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 16 april 2013 waarbij de gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde de gunningswijze en het bestek goedkeurt betreffende de bereiding en de lev type document prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013031453 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Evere. - Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 21 mei 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 28 maart 2013 waarbij de gemeenteraad van Evere de wijze van gunning en het bestek betreffende de aanduiding van een projectontw type document prom. -- pub. 13/06/2013 numac 2013031455 bron brussels hoofdstedelijk gewest Politiezone 5340. - Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 30 mei 2013 wordt de beslissing van 16 april 2013 waarbij de politieraad van de zone n° 5340 de gunningswijze en het bestek betreffende de opdracht voor leningen ter dekking
^