Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 maart 2013
gepubliceerd op 12 juni 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het halftijds brugpensioen op 55 jaar voor de niet-valide werknemers in het Waalse Gewest

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200710
pub.
12/06/2013
prom.
01/03/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MAART 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het halftijds brugpensioen op 55 jaar voor de niet-valide werknemers in het Waalse Gewest (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het halftijds brugpensioen op 55 jaar voor de niet-valide werknemers in het Waalse Gewest.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011 Halftijds brugpensioen op 55 jaar voor de niet-valide werknemers in het Waalse Gewest (Overeenkomst geregistreerd op 31 januari 2012 onder het nummer 108140/CO/327.03)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is uitsluitend van toepassing op de werkgevers en de werknemers van beschutte werkplaatsen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, gevestigd in het Waalse Gewest en gesubsidieerd door de AWIPH. Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk niet-valide werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.Ongeacht de kaderovereenkomst nr. 55, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 13 juli 1993, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen en overeenkomstig de bepalingen hiervan, wordt het principe van de toepassing van een stelsel van conventioneel halftijds brugpensioen toegestaan in voornoemde sector voor het actieve personeel, conform de artikelen 33 en 34 van de wet van 1 februari 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord sluiten en artikel 56 van de wet van 12 april 2011.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werknemers in dienst bij de werkgever en die hun activiteit voltijds uitoefenen in het kader van een arbeidsovereenkomst en voor zover zij beantwoorden aan de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden vastgelegd volgens de wettelijke bepalingen.

Art. 4.Voor de vermindering van de prestaties is er een akkoord nodig tussen de werkgever en de werknemer. Dit akkoord moet geconcretiseerd worden in een schriftelijke overeenkomst in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1978).

De betrokken werknemer moet, op het ogenblik van de halftijdse vermindering van zijn arbeidsprestaties, voltijds in dienst zijn bij de werkgever sinds tenminste 12 maanden en de leeftijd van 55 jaar bereiken tussen 1 januari 2011 en 31 december 2012 en een beroepsloopbaan aantonen van tenminste 5 jaar in de sector.

Het aantal te presteren arbeidsuren door de werknemer vanaf de vermindering van zijn prestaties is gemiddeld gelijk aan de helft van het aantal arbeidsuren van een voltijdse werknemer in de onderneming.

Art. 5.De aanvullende vergoeding wordt berekend volgens de regels bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 van de Nationale Arbeidsraad van 13 juli 1993. Ze wordt bruto uitgedrukt, vóór elke sociale en/of fiscale aftrek.

Het bedrag van de aanvullende vergoeding wordt gekoppeld aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen volgens de toepassingsmodaliteiten inzake werkloosheidsuitkeringen, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten (Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1971).

Bovendien wordt het bedrag van deze vergoedingen elk jaar op 1 januari herzien op basis van de coëfficiënt vastgelegd door de Nationale Arbeidsraad volgens de evolutie van de lonen.

Art. 6.De halftijds bruggepensioneerde werknemer die ontslagen wordt, kan vallen onder het statuut van voltijds bruggepensioneerde als hij de vereiste leeftijd heeft bereikt op de datum van zijn ontslag, dit wil zeggen op de datum van de kennisgeving van de opzegging of de onmiddellijke verbreking van het contract.

Als hij de leeftijd van het brugpensioen op dat moment niet heeft bereikt, kan de opzegging slechts aanvatten op de eerste dag van de maand die volgt op die tijdens dewelke hij deze leeftijd heeft bereikt.

De regels inzake wettelijke opzegging zullen moeten worden nageleefd.

De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever en die aan de voltijds bruggepensioneerde moet worden betaald, zal berekend worden alsof hij zijn arbeidsprestaties niet heeft verminderd; daarom zal het brutoloon van de werknemer dat betrekking heeft op zijn halftijdse prestaties vermenigvuldigd worden met 2.

Art. 7.Om de lasten van de brugpensioenen die kunnen worden toegekend te verdelen, hebben de sociale gesprekspartners beslist om het "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne" de verantwoordelijkheid te geven om de brugpensioendossiers te onderzoeken in functie van de voorwaarden die bepaald zijn door de reglementering en om de betaling op zich te nemen van de aanvullende vergoeding.

Het is de bedoeling van de sociale gesprekspartners om deze doelstelling te verwezenlijken in het kader van de begroting die hen hiertoe ter beschikking wordt gesteld door het Waalse Gewest. Zij verklaren dat de leden van de raad van beheer van het fonds in deze optiek zullen handelen

Art. 7.bis Over de tenlasteneming van de aanvullende brugpensioenvergoeding wordt een schriftelijk akkoord gesloten tussen het fonds voor bestaanszekerheid en de werkgever. Als de werkgever ontslaat met het oog op brugpensioen zonder het akkoord van het fonds te verkrijgen, zou de aanvullende vergoeding te zijner laste zijn.

Art. 8.De werkgever verbindt zich ertoe om het halftijds brugpensioen te gepaster tijde voor te stellen aan de werknemer die het recht heeft te weigeren of te aanvaarden.

Art. 9.De halftijds bruggepensioneerde zal vervangen worden volgens de wettelijke bepalingen.

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104547 van 24 mei 2011. Ze treedt in werking op 1 januari 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2012.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^