Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 juni 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013009264 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 mei 2013 zijn voorlpig benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : Mevr. Gysemans, C., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; Mevr. Smet Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; Mevr. Catrice, A., Dit besluit(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013011243 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 7 mei 2013 wordt aan de heer Luc Michiels, attaché bij de Algemene Directie Energie, met ingang van 1 november 2013, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerec De heer Michiels wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 27 mei 2013 wordt aan Mevr. Rose DE SWERT, attaché bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, met ingang van 1 december 2013 eervol ontslag uit haar functies verl Mevr. DE SWERT wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013012039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het « Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf » - fbz-fse Constructiv type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013012043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013012019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : 1. de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2006 betreffende de oprichting van een waarborg- en sociaal fonds en vaststelling van zijn statuten, 2. de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011 betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2006 betreffende de oprichting van een waarborg- en sociaal fonds en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013012042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013012045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013014184 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D Numéro d'agrément du centre de formation Erkenni(...) type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013022278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013022277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013022297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013029357 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Hoger Onderwijs Bij koninklijk besluit van 28 januari 2013 : Wordt het Burgerlijk Kruis 1e klasse toegekend aan de personeelsleden van de hierna vermelde onderwijsinrichtingen : Voor 35 diens Université de Liège te LUIK De heer Marc ANSSEAU, Gewoon Hoogleraar; de heer Claude COIBION, Con(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013029356 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Leerplichtonderwijs Bij koninklijk besluit van 28 januari 2013 : Wordt het Burgerlijk kruis 1e klasse toegekend aan de personeelsleden van de hierna vermelde onderwijsinrichtingen : Voor 35 d Kunstonderwijs Académie communale de musique te SERAING Mevr. Françoise CATOUL, Lerares. A(...) type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013200646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de inspanning tot opleiding type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013200648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg . - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de wijziging van artikel 17 van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen" type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013200710 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het halftijds brugpensioen op 55 jaar voor de niet-valide werknemers in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013200719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot instelling van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013200724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het deeltijds werk type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013200807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds Transport en Logistiek" genaamd type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013200810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011 betreffende de invoering van een tweede pensioenpijler type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013203300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 juni 2013 wordt aan de heer HOUBEAU Francis, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank va type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013200823 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de bepaling van de modaliteiten inzake de instelling van een systeem van conventioneel brugpensioen op 58 jaar in de Vlaamse sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013203495 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 juni 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. Warzée, S., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, aangewezen tot eerste substituut-arbeidsaudit Bij koninklijke besluiten van 2 juni 2013 : - is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechte(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/05/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013009260 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 16/05/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013011269 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het project « Preventie van psychosociale risico's op het werk » van as 2 van het Operationeel Programma « Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid » van de Federale Overheid - ESF 2007-2013 type ministerieel besluit prom. 16/05/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013011270 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het project « Sensibilisatiecampagne over psychosociale risico's op het werk » van as 2 van het Operationeel Programma « Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid » van de Federale Overheid - ESF 2007-2013 type ministerieel besluit prom. 16/05/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013011271 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het project « Preventie van muskuloskeletale aandoeningen » van as 2 van het Operationeel Programma « Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid » van de Federale Overheid - ESF 2007-2013 type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de attachés voor internationale samenwerking Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 8 mei 2013 wordt de heer Geert DESERRANNO toegevoegd aan het Bureau voor Ontwikkelingssamenwerking van België te Quito. type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013015132 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Vrijstellingen van dienst Bij ministerieel besluit van 8 mei 2013 wordt aan de heer Filip VANDEN BULCKE een dienstvrijstelling toegekend voor een periode van twee jaar vanaf 1 september 2013 teneinde hem toe te laten de fu Bij ministerieel besluit van 8 mei 2013 wordt aan de heer Andrzej BIELECKI een dienstvrijstelli(...) type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013029361 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 24/04/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013035425 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type ministerieel besluit prom. 24/04/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013035426 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type ministerieel besluit prom. 07/05/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013035470 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 4 van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve type ministerieel besluit prom. 06/05/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013203267 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013203496 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 4 juni 2013 : - is het verzoek tot associatie van Mevr. De Vlieger, E., notaris ter standplaats Ichtegem, en van de heer Steyaert, P., kandidaat-notaris, om de associatie "De Vlieger & Steya De heer Steyaert, P., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Ichtegem. - is het (...)

decreet

type decreet prom. 03/05/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013035443 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte, ondertekend in Brussel op 2 december 2010 type decreet prom. 03/05/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013035439 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met 1° de overeenkomst inzake luchtvervoer tussen ten eerste, de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede, de Europese Unie en haar lidstaten, ten derde, IJsland, en ten vierde, het Koninkrijk Noorwegen, ondertekend in Luxemburg op 16 juni 2011 en in Oslo op 21 juni 2011, en 2° de aanvullende overeenkomst tussen ten eerste, de Europese Unie en haar lidstaten, ten tweede, IJsland, en ten derde, het Koninkrijk Noorwegen, betreffende de toepassing van de overeenkomst vermeld onder 1°, ondertekend in Luxemburg op 16 juni 2011 en in Oslo op 21 juni 2011

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013203346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 29 mei 2013 werd de heer Nico SCHEPERS, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof te Antwerpen, door mevrouw de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, v

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/04/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013031297 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2012/472 van het Collegelid van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 99/262/A van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013031377 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 16.075.000,00 EUR aan de gemeenten tot gedeeltelijke financiering van de loonsverhoging van het personeel van de gemeenten, de O.C.M.W.'s, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet d.d. 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit O.C.M.W.'s bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013035490 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productiemedewerker Voedingsindustrie type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013035489 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieoperator Voedingsindustrie type besluit van de vlaamse regering prom. 31/05/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013035524 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004, betreffende de samenstelling, de organisatie, de bevoegdheden en de werking van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013014220 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. - Lijst van de postale operatoren met een individuele vergunning voor het verstrekken van een dienst van brievenpost binnen de werkingssfeer van de universele dienst O Volgens deze bepaling wordt de lijst minstens één keer per jaar bijgewerkt en in het Belgisch Staat(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 18/12/2012 wordt de vergunning Bij besluit van 08/01/2013 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming (...) type vergunning prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Vrijwillige intrekkingen Bij besluit van 5/02/2013 wordt de ver Bij besluit van 5/02/2013 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming v(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013009255 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De Rechtbank van Koophandel rue Garnier 1, te 7500 Doornik, verhuist naar het volgend adres op 17 juni 2013 : Rechtbank van Koophandel, Rue du Château 47, 7500 Doornik

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor normal(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN tot op de sluitingsdatum van het ond(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013031397 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 6 mei 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd SERCK METALS RECYCLING NV gelegen Vanderstraetenstaat 28/36, te 1080 Brus(...) De registratie draagt het nummer ENR/ DND-C/001211432. Bij de beslissing van 3 mei 2013 van(...) type registratie prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013031395 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 6 mei 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd SERCK METALS RECYCLING NV gelegen Vanderstraetenstaat 28/36, te 1080 Brus(...) De registratie draagt het nummer ENR/ DND-C/001211432. Bij de beslissing van 3 mei 2013 van(...) type registratie prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013031394 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 6 mei 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd Wéry Robert gelegen rue Rieu du Coeur 83, te 7390 Quaregnon, geregistr(...) De registratie draagt het nummer ENR/ DND-T/001209250. Bij de beslissing van 3 mei 2013 van(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013002025 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 mei 2013 wordt Mevr. Astride Miankenda-Louboula tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, in een betrekking v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013029347 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Leerplichtonderwijs. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 : Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde: Kunstonderwijs De heer HOLVOET Fabrice, Marc, Leraar op de Académie de Musique te WATERLOO. Ranginneming op 8 april 2011. De heer KEUSTERMA(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013029349 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Leerplichtonderwijs. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 : Worden benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II: Kunstonderwijs Mevr. LACIRIGNOLA Ros Leraar op de Académie de Musique te WATERLOO. Ranginneming op 8 april 2012. Basisonderwijs type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013029348 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal Dienst Nationale Orden. - Leerplichtonderwijs Nationale Orden. - Bevordering. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 : Wordt benoemd tot Officier in de Kroonorde: Kunstonderwijs De heer DETOURNAY St Directeur op de Académie de Musique Saint-Grégoire te DOORNIK. Ranginneming op 15 november 2012.(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013029351 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal Dienst Nationale Orden. - Hoger Onderwijs Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 : Worden bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde : De heer FARNIR Frédéric, Paul, Fr Docent aan de « Université de Liège », te LUIK. Ranginneming, als titularis van die nieuwe onder(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013203299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Hoei ter vervanging van de heer Francis Houbeau De betrokken organisa De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013203545 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, va(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)

document

type document prom. -- pub. 12/06/2013 numac 2013203433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Luik Op 28 mei 2013, werd de heer DANGEZ, Jacques, raadsheer in sociale zaken, als werknemer arbeider, bij het Arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit Hof aangewezen om het ambt van plaatsvervan
^