Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 juni 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende het tijdskrediet, de berekening van de aanvullende vergoeding in geval van conventioneel brugpensioen, de verlenging van de toepassing van het brugpensioen op 58 jaar, de verlenging van het brugpensioen op basis van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 92 en nr. 96 van de Nationale Arbeidsraad en de toekenning van het halftijds brugpensioen op 55 jaar

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200627
pub.
13/06/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MAART 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende het tijdskrediet, de berekening van de aanvullende vergoeding in geval van conventioneel brugpensioen, de verlenging van de toepassing van het brugpensioen op 58 jaar, de verlenging van het brugpensioen op basis van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 92 en nr. 96 van de Nationale Arbeidsraad en de toekenning van het halftijds brugpensioen op 55 jaar (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende het tijdskrediet, de berekening van de aanvullende vergoeding in geval van conventioneel brugpensioen, de verlenging van de toepassing van het brugpensioen op 58 jaar, de verlenging van het brugpensioen op basis van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 92 en nr. 96 van de Nationale Arbeidsraad en de toekenning van het halftijds brugpensioen op 55 jaar.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2011 Tijdskrediet, berekening van de aanvullende vergoeding in geval van conventioneel brugpensioen, verlenging van de toepassing van het brugpensioen op 58 jaar, verlenging van het brugpensioen op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 92 en nr. 96 van de Nationale Arbeidsraad en toekenning van het halftijds brugpensioen op 55 jaar (Overeenkomst geregistreerd op 7 maart 2012 onder het nummer 108623/CO/128.06) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werklieden en werksters en op de werkgevers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels. HOOFDSTUK II. - Tijdskrediet en berekening van de aanvullende vergoeding in geval van conventioneel brugpensioen

Art. 2.§ 1. In geval de werknemer overgaat van een loopbaanvermindering of een halftijdse betrekking in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001 naar het systeem van conventioneel brugpensioen, gebeurt de berekening van de aanvullende vergoeding op basis van het volftijds netto-referteloon en van de werkloosheidsuitkeringen voor alle dagen van de week. § 2. In geval de werknemer overgaat van een volledige schorsing van de arbeidsprestaties in het kader van het tijdskrediet zoals voorzien in voormelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis naar het systeem van het conventioneel brugpensioen, gebeurt de berekening van de aanvullende vergoeding op basis van het referteloon dat overeenstemt met het arbeidsregime voorafgaand aan de schorsing van de arbeidsprestaties. HOOFDSTUK III. - Verlenging van de toepassing van het brugpensioen op 58 jaar en verlenging van het brugpensioen op basis van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 92 en nr. 96 van de Nationale Arbeidsraad

Art. 3.De brugpensioenregeling op 58 jaar wordt, zoals ingesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1993 (koninklijk besluit van 31 maart 1994, Belgisch Staatsblad van 15 juni 1994), verlengd door opeenvolgende collectieve arbeidsovereenkomsten, wordt verder van toepassing verklaard tot 31 december 2013.

Art. 4.De bepalingen inzake "werkhervatting na ontslag" van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies van 19 december 2006 van de Nationale Arbeidsraad zijn van toepassing.

Art. 5.Het artikel 7, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1993 wordt aangevuld als volgt : Bij de berekening van het netto-referteloon zal de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid berekend worden op het brutoloon aan 100 pct.

Het netto-refertemaandloon wordt berekend, rekening houdend met de werkbonus toegekend aan werknemers met een laag loon.".

Art. 6.de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 92 en nr. 96 gesloten in de Nationale Arbeidsraad (56 jaar en loopbaan van 40 jaar) zijn van toepassing op de werkgevers en werknemers vermeld in artikel 1.

De berekening van de aanvullende vergoeding gebeurt volgens de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 92 en nr. 96 gesloten in de Nationale Arbeidsraad en hogervermeld artikel 5 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK IV. - Toekenning van het halftijds brugpensioen op 55 jaar

Art. 7.Dit hoofdstuk wordt gesloten in uitvoering van de wet met betrekking tot de bepalingen in verband met het halftijds brugpensioen.

Art. 8.De voltijdse werknemers hebben de mogelijkheid op halftijds brugpensioen te gaan vanaf de leeftijd van 55 jaar.

Art. 9.De betrokken werknemers moeten bovendien de werkloosheidsuitkering genieten waarin is voorzien voor deze categorie van werknemers door de reglementering betreffende de werkloosheidsverzekering.

Art. 10.Het aantal arbeidsuren bepaald in de deeltijdse arbeidsregeling moet, na de vermindering, per arbeidscyclus gemiddeld gelijk zijn aan de helft van het aantal arbeidsuren in een normale voltijdse arbeidsregeling in de dienst.

Art. 11.Het bedrag van de aanvullende vergoeding is tenminste gelijk aan het bedrag bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 van 13 juli 1993, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers in geval van halvering van de arbeidsprestaties.

Art. 12.Het bedrag van de aanvullende vergoeding valt ten laste van de werkgever van de betrokken werknemer en wordt maandelijks betaald. HOOFDSTUK V. - Geldigheidsduur

Art. 13.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en geldt tot 31 december 2013, met uitzondering van artikel 6 dat in werking treedt op 1 januari 2011 en geldt tot 31 december 2012.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de koopkracht en het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013012016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de instelling en vaststelling voor 2011-2012 van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een regeling van de aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers vanaf 56 jaar die worden ontslagen met een beroepsverleden van minstens 33 jaar waarvan minstens 20 jaar in een arbeidsovereenkomst nr. 46, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 23 maart 1990 type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de verlenging van de toepassing van het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013200710 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het halftijds brugpensioen op 55 jaar voor de niet-valide werknemers in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het brugpensioen op 56 jaar met een beroepsverleden van ten minste 40 jaar type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van het akkoord 2011-2012 van 6 juli 2011 type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013200823 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de bepaling van de modaliteiten inzake de instelling van een systeem van conventioneel brugpensioen op 58 jaar in de Vlaamse sociale werkplaatsen sluiten.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK I

^