Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 maart 2013
gepubliceerd op 18 juni 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het brugpensioen op 56 jaar met een beroepsverleden van ten minste 40 jaar

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200708
pub.
18/06/2013
prom.
01/03/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MAART 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 19 december 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 19/12/2011 pub. 27/01/2012 numac 2012022011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het brugpensioen op 56 jaar met een beroepsverleden van ten minste 40 jaar (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 19 december 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 19/12/2011 pub. 27/01/2012 numac 2012022011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het brugpensioen op 56 jaar met een beroepsverleden van tenminste 40 jaar.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie Collectieve arbeids overeenkomst van 19 december 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 19/12/2011 pub. 27/01/2012 numac 2012022011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten Brugpensioen op 56 jaar met een beroepsverleden van tenminste 40 jaar (Overeenkomst geregistreerd op 31 januari 2012 onder het nummer 108138/CO/327.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werkenemers van de beschutte werkplaatsen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden en arbeiders.

Art. 2.Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van de 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het Generatiepact en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 92 van 20 december 2007 gesloten in de Nationale Arbeidsraad tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werkenemers die worden ontslagen, ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 2 februari 2007, wordt het principe van de toepassing van een stelsel van conventioneel brugpensioen van het type collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 in deze sector aanvaard voor het actief personeel, dat voor deze formule kiest en de leeftijd van 56 jaar bereikt tussen 1 januari 2012 en 31 december 2013 en dat een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kan aantonen, waarvan vijf jaar in de sector.

Art. 3.De aanvullende vergoeding, die wordt toegekend aan de bruggepensioneerde werknemer op 56 jaar, is, individueel, minstens gelijk aan de vergoeding bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst nr 17, gesloten in de Nationale Arbeidsraad. Het gaat om brutobedragen vóór iedere sociale en/of fiscale aftrek.

Art. 4.Het bedrag van de aanvullende vergoeding is gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de toepassingsmodaliteiten inzake werkloosheidsuitkeringen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten (Belgisch Staatblad van 20 augustus 1971). Bovendien wordt het bedrag van deze vergoedingen elk jaar op 1 januari herzien op basis van de door de Nationale Arbeidsraad vastgestelde coëfficiënt in functie van de evolutie van de lonen.

Art. 5.Om de lasten van de toe te kennen brugpensioenen te verdelen, hebben de sociale gesprekspartners beslist om de verantwoordelijkheid voor het onderzoeken van de dossiers betreffende het brugpensioen in functie van de voorwaarden bepaald door de reglementering en voor het waarborgen van de betaling van de aanvullende vergoeding over te dragen aan het "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française". De sociale partners zullen deze doelstelling verwezenlijken in het kader van de begroting die hen hiervoor ter beschikking wordt gesteld door het "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française". Zij verklaren dat de leden van de raad van beheer van het fonds in deze optiek zullen moeten handelen.

Art. 6.De tenlasteneming van de aanvullende vergoeding van brugpensioen zal het voorwerp uitmaken van een schriftelijk akkoord tussen het fonds voor bestaanszekerheid en de werkgever. Als de werkgever ontslaat met het oog op het brugpensioen zonder het akkoord van het fonds, zal de aanvullende vergoeding te zijnen laste zijn.

Art. 7.De bruggepensioneerde zal vervangen worden volgens de wettelijke bepalingen.

Art. 8.Het stelsel van conventioneel brugpensioen is facultatief. De werkgever verbindt zich ertoe om het brugpensioen te gepaste tijde voor te stellen aan de werknemer die de vrijheid van keuze heeft.

Art. 9.De brugpensionering, onder de voorwaarden hierboven bepaald in artikel 6, geeft voor de werknemer aanleiding tot het presteren van zijn opzeggingstermijn.

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2013.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^