Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 juni 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het brugpensioen op 58 jaar

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200718
pub.
13/06/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MAART 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 19 december 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 19/12/2011 pub. 27/01/2012 numac 2012022011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het brugpensioen op 58 jaar (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 19 december 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 19/12/2011 pub. 27/01/2012 numac 2012022011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het brugpensioen op 58 jaar.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie Collectieve arbeids overeenkomst van 19 december 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 19/12/2011 pub. 27/01/2012 numac 2012022011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten Brugpensioen op 58 jaar (Overeenkomst geregistreerd op 31 januari 2012 onder het nummer 108137/CO/327.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werkenemers van de beschutte werkplaatsen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden en arbeiders.

Art. 2.Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van de 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het Generatiepact en het koninklijk besluit van 7 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/1992 pub. 26/05/2000 numac 2000016127 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1991 houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de commautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden. - Gedeeltelijke vernietiging sluiten betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen (Belgisch Staatsblad van 11 december 1992), wordt het beginsel van de toepassing van conventioneel brugpensioen van het type van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 en haar wijzigingen in deze sector voor het actief personeel, dat voor die formule kiest en de leeftijd van 58 jaar bereikt tussen 1 januari 2012 en 31 december 2013 en een beroepsloopbaan van minstens 5 jaar in deze sector kan aantonen.

Art. 3.De aanvullende vergoeding, die aan de bruggepensioneerde werknemer wordt toegekend is, individueel, minstens gelijk aan de vergoeding die vastgesteld werd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten in de Nationale Arbeidsraad. Zij moet verstaan worden als een brutouitkering, vóór enige wettelijke sociale en/of fiscale aftrek.

Art. 4.Het bedrag van de aanvullende vergoeding volgt de evolutie van de index van de consumptieprijzen volgend de toepassingsvoorwaarden inzake werkloosheidsuitkeringen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten.

Bovendien wordt het bedrag jaarlijks op 1 januari herzien op basis van de door de Nationale Arbeidsraad in functie van de loonevolutie bepaalde coëfficiënt.

Art. 5.Om de lasten van de mogelijk toe te kennen brugpensioenen te spreiden, hebben de sociale partners besloten het "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française" te belasten met de verantwoordelijkheid van de betaling de aanvullende vergoeding voor het brugpensioen en de eventuele sociale bijdragen tot hun limiet toe te kennen of de tenlasteneming ervan te weigeren. De sociale partners hebben het vaste voornemen deze doelstelling te bewerkstellingen in het raam van het budget dat hun ter beschikking wordt gesteld door het "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française". Zij verklaren dat het in die geest is dat de leden van de beheerscomité van het fonds dienen te handelen.

Art. 6.De bruggepensioneerde zal volgens de wettelijke bepalingen vervangen worden.

Art. 7.Het conventioneel brugpensioen is facultatief. De werkgever verbindt zich ertoe de werknemer tijdig op de hoogte te stellen van de mogelijkheid in brugpensieon te gaan. Meer bepaald licht hij de werknemer over die mogelijkheid in voor enige beslissing inzake ontslag. Deze laatste heeft de vrije keuze.

Art. 8.Het vertrek in brugpensioen onder de in artikel 5 hierboven bepaalde voorwaarden verplicht de werkgever zijn opzegtermijn te presteren.

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en houdt op uitwerking te hebben op 31 december 2013.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het brugpensioen op 56 jaar met een beroepsverleden van ten minste 40 jaar sluiten.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^