Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst van 19 december 2011
gepubliceerd op 27 januari 2012

Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022011
pub.
27/01/2012
prom.
19/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2011. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 22, 11° ;

Gelet op de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie orthopedisten-verzekeringsinstellingen van 9 juli 2010;

Na daarover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 19 december 2011, Besluit :

Artikel 1.In artikel 6, § 1, 7°, van de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, zoals gewijzigd door de verordeningen van 22 december 2003 en 31 januari 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het achtste lid wordt vervangen als volgt : « - een medisch voorschrift conform het model vervat in bijlage 18A, voor de drukkledij;»; 2° een lid wordt tussen het achtste en het negende lid ingevoegd, luidende : « - een kennisgevingsformulier conform het model vervat in bijlage 18B, voor de drukkledij;".

Art. 2.De bijlage 18 van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt opgeheven.

Art. 3.De in bijlage gevoegde bijlagen 18A en 18B worden toegevoegd aan de bijlagen van de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 4.Deze verordening treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 25 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/01/2012 numac 2011022373 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten tot wijziging van artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Brussel, 19 december 2011.

De Leidend Ambtenaar, H. De Ridder De Voorzitter, G. Perl

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De Leidend Ambtenaar, H. De Ridder De Voorzitter, G. Perl

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij de verordening van 19 december 2011.

De Leidend Ambtenaar, H. De Ridder De Voorzitter, G. Perl

^