Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 november 2017
gepubliceerd op 19 december 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de instellingen en internaten van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die zijn ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de Franse taalrol

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017040431
pub.
19/12/2017
prom.
12/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de instellingen en internaten van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die zijn ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de Franse taalrol (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de instellingen en internaten van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die zijn ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de Franse taalrol.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te 12 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2016 Loon- en arbeidsvoorwaarden voor de instellingen en internaten van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die zijn ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de Franse taalrol (Overeenkomst geregistreerd op 17 januari 2017 onder het nummer 137223/CO/152.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de onderwijsinstellingen en de internaten van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die zijn ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de Franse taalrol.

Onder "werknemers" verstaat men : zowel de arbeiders als de arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Minimumuurlonen

Art. 2.§ 1. Op 1 oktober 2016 worden de lonen van de werknemers verhoogd met integrale inachtneming van de loonmarge toegestaan door de regering, namelijk : - 0,5 pct.; - 0,3 pct. zonder dat voor dit gedeelte bijkomende kosten ten laste van de werkgever vallen.

Dit betekent dat de minimum- en effectieve uurlonen vanaf 1 oktober 2016 worden verhoogd met 0,7212 pct..

Op 1 oktober 2016 worden de minimumuurlonen die overeenstemmen met het spilindexcijfer 101,02 (afgevlakte basisgezondheidsindex 2013) dus bepaald als volgt voor een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 37 uur (in EUR) :

37u/week/ 37h/semaine

0,7212 pct./p.c.

Vanaf 1 oktober 2016/ A partir du 1er octobre 2016


Anciënniteit/ Ancienneté

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

0

9,8024

9,8024

10,0189

10,5289

10,8154

11,2054

1

9,8024

9,8024

10,1316

10,6723

10,8797

11,3485

2

9,8024

10,0721

10,2709

10,8154

11,0264

11,4972

3

10,0721

10,1926

10,4216

10,8154

11,1661

11,6441

4

10,1926

10,3126

10,5419

10,9356

11,2860

11,7640

5

10,2461

10,3825

10,6849

10,9640

11,4311

11,9033

7

10,3158

10,5327

10,8335

11,1107

11,5814

12,0540

9

10,4660

10,7045

10,9356

11,2555

11,7266

12,1970

11

10,6381

10,8243

10,9356

11,3991

11,8732

12,3422

13

10,7579

10,9658

10,9997

11,5439

12,0521

12,4871

15

10,8994

11,1091

11,1449

11,6871

12,1648

12,6317

17

11,0425

11,1091

11,2860

11,8337

12,3117

12,7806

19

11,0425

11,1376

11,4346

11,9826

12,4530

12,9255

21

11,0710

11,3342

11,5814

12,1290

12,5534

13,0687

23

11,2678

11,4293

11,7266

12,2741

12,6731

13,2171

25

11,3629

11,5728

11,8715

12,4170

12,8177

13,3659

27

12,0056

12,5625

12,9631

13,5071


Op 1 oktober 2016 worden de minimumuurlonen die overeenstemmen met spilindexcijfer 101,02 (afgevlakte basisgezondheidsindex 2013) dus bepaald als volgt voor een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uur (in EUR) :

38u/week/ 38h/semaine

0,7212 pct./p.c.

Vanaf 1 oktober 2016/ A partir du 1er octobre 2016


Anciënniteit/ Ancienneté

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

0

9,5444

9,5444

9,7552

10,2519

10,5307

10,9102

1

9,5444

9,5444

9,8646

10,3911

10,5934

11,0498

2

9,5444

9,8070

10,0007

10,5307

10,7361

11,1944

3

9,8070

9,9242

10,1474

10,5307

10,8722

11,3374

4

9,9242

10,0414

10,2643

10,6477

10,9890

11,4545

5

9,9764

10,1093

10,4038

10,6757

11,1304

11,5905

7

10,0442

10,2556

10,5482

10,8186

11,2766

11,7367

9

10,1906

10,4228

10,6477

10,9599

11,4179

11,8760

11

10,3580

10,5399

10,6477

11,0990

11,5608

12,0177

13

10,4747

10,6773

10,7101

11,2401

11,7349

12,1584

15

10,6125

10,8168

10,8516

11,3796

11,8447

12,2993

17

10,7518

10,8168

10,9890

11,5222

11,9873

12,4440

19

10,7518

10,8449

11,1337

11,6672

12,1251

12,5855

21

10,7796

11,0359

11,2766

11,8099

12,2229

12,7247

23

10,9713

11,1287

11,4179

11,9510

12,3397

12,8692

25

11,0637

11,2679

11,5590

12,0906

12,4812

13,0139

27

11,6893

12,2315

12,6221

13,1516


§ 2. De tabellen vermeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2008 (geregistreerd onder nr. 88710/CO/152, gewijzigd door de collectieve arbeids overeenkomst van 19 december 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 19/12/2011 pub. 27/01/2012 numac 2012022011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten en de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2014) gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, overgenomen door het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap door de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2015 betreffende de overdracht van collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden gesloten op het niveau van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, zijn niet langer van toepassing vanaf 1 oktober 2016.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2016 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Ze kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van zes maanden die bij een ter post aangetekend schrijven wordt betekend en wordt gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 november 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^