Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 november 2017

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 november 2017, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - wordt aan de heer Werner ABELSHAUSEN eervol ontsla - wordt, op voordracht van de betrokken representatieve werkgeversorganisatie, benoemd ten titel va(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206016
pub.
21/11/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017203846 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2016 betreffende de oprichting van een waarborg- en sociaal fonds en de vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017203840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf" type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017204401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2008 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de podiumkunstensector van de Vlaamse Gemeenschap en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017040389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017204451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2006 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Fonds Maribel social pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" ter bevordering van de tewerkstelling in de sector en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017040431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de instellingen en internaten van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die zijn ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de Franse taalrol type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017204410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn, een beroepsloopbaan van tenminste 33 jaar kunnen laten gelden en 20 jaar nachtprestaties hebben of die gewerkt hebben in een zwaar beroep sluiten, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - wordt aan de heer Werner ABELSHAUSEN eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve werkgeversorganisatie; - wordt, op voordracht van de betrokken representatieve werkgeversorganisatie, benoemd ten titel van lid van hetzelfde Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, mevrouw Wien DE GEYTER, ter vervanging van de heer Werner ABELSHAUSEN, wier mandaat zij zal voleindigen.

^