Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 november 2017
gepubliceerd op 29 november 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2016 betreffende de oprichting van een waarborg- en sociaal fonds en de vaststelling van zijn statuten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017203846
pub.
29/11/2017
prom.
12/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2016 betreffende de oprichting van een waarborg- en sociaal fonds en de vaststelling van zijn statuten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2016 betreffende de oprichting van een waarborg- en sociaal fonds en de vaststelling van zijn statuten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2017 Vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2016 betreffende de oprichting van een waarborg- en sociaal fonds en de vaststelling van zijn statuten (Overeenkomst geregistreerd op 6 maart 2017 onder het nummer 138203/CO/320)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan : de mannelijke en de vrouwelijke bedienden, de mannelijke en vrouwelijke arbeid(st)ers.

TITEL I. Oprichting

Art. 2.Het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, bij toepassing van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid richt een fonds voor bestaanszekerheid op, waarvan de statuten hierna zijn vastgesteld.

TITEL II. Statuten I. - Benaming en maatschappelijke zetel

Art. 3.Er wordt met ingang van 1 januari 2005 een fonds voor bestaanszekerheid opgericht genaamd "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de begrafenisondernemingen".

Art. 4.De maatschappelijke zetel van het fonds is gevestigd te Gasthuisstraat 31 bus 2, 1000 Brussel.

II. - Doel

Art. 5.Het fonds heeft tot doel : 1° het innen van de bijdragen, nodig voor zijn werking;2° het toekennen van aanvullende sociale voordelen aan de werknemers en werkneemsters van de begrafenisondernemingen;3° de uitkering van deze voordelen te verzekeren;4° de uitvoering te verzekeren van de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risicogroepen;5° de uitvoering te verzekeren van een sectoraal aanvullend pensioen in het kader van de wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid sluiten betreffende de aanvullende pensioenen en het fiscaal stelsel ervan. III. - Toekenning en uitkering van de aanvullende sociale voordelen

Art. 6.De in artikel 2 bedoelde werknemers hebben recht op aanvullende sociale voordelen ten laste van het fonds waarvan de aard, het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitkeringsmodaliteiten worden vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit.

Art. 7.De uitkering van de aanvullende sociale voordelen mag in geen geval afhankelijk zijn van de storting door de werkgever van de bijdragen welke hem zijn opgelegd.

IV. - Beheer

Art. 8.Het fonds wordt beheerd door een raad van beheer welke paritair is samengesteld uit afgevaardigden van de werkgevers en de werknemers, vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen.

Deze raad bestaat uit acht leden, te weten : vier afgevaardigden van de werkgevers en vier afgevaardigden van de werknemers. De leden van de raad van beheer worden aangeduid door het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen onder de gewone of plaatsvervangende leden van dit comité. Hun mandaat eindigt wanneer zij ophouden lid te zijn van het paritair comité. In dat geval worden zij vervangen door een lid van het paritair comité dat behoort tot dezelfde groep als het lid waarvan het mandaat een einde nam.

Art. 9.De raad van beheer duidt in zijn midden de voorzitter aan onder de vertegenwoordiging van de werknemers.

Art. 10.De raad van beheer vergadert op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter is gehouden de raad minstens éénmaal per jaar bijeen te roepen en telkens wanneer twee leden van de raad erom verzoeken.

De uitnodigingen moeten de agenda vermelden. De notulen worden opgemaakt door de door de raad van beheer aangewezen secretaris en ondertekend door diegene die de vergadering heeft voorgezeten.

De uittreksels uit de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee beheerders. De beslissingen worden éénparig genomen. Opdat de stemming geldig weze, moeten minstens vier leden aanwezig zijn, waarvan de helft de werkgevers en de andere helft de werknemers vertegenwoordigt. Er kan slechts worden gestemd over de punten welke op de agenda voorkomen.

Art. 11.De raad van beheer heeft tot opdracht het fonds te beheren en alle maatregelen te treffen welke nodig blijken voor zijn goede werking. Hij beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer en de leiding van het fonds.

De raad van beheer treedt in al zijn handelingen op en handelt in rechte bij monde van de voorzitter of de daartoe aangestelde afgevaardigde beheerder.

De beheerders zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat. Zij gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan wegens hun beheer, ten opzichte van de verbintenissen van het fonds.

Art. 12.De raad van beheer kan zijn bevoegdheden geheel of ten dele overdragen aan één of meer van zijn leden of zelfs aan derden.

Art. 13.De administratiekosten van het fonds worden jaarlijks door de raad van beheer vastgesteld.

V. - Financiering

Art. 14.§ 1. De bijdrage van de werkgevers wordt percentsgewijze vastgesteld op de brutolonen welke in aanmerking worden genomen bij het berekenen van de sociale zekerheidsbijdragen en aangevuld met een forfaitair bedrag. § 2. Het bedrag van de in artikel 14, § 1 bedoelde bijdragen wordt vastgesteld op 12,90 pct., bestemd voor de financiering van een syndicale premie, de opleidingsinitiatieven voor alle werknemers, de eindejaarspremie en de administratiekosten. § 3. Het bedrag van de in artikel 14, § 2 bedoelde bijdrage wordt verhoogd met 0,10 pct. voor de financiering van de risicogroepen.

Art. 15.Het bedrag van de bijdrage kan alleen worden gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in het bevoegde paritair comité en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit.

Art. 16.De bijdrage wordt geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in toepassing van artikel 7 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid.

VI. - Balans en rekeningen

Art. 17.Het dienstjaar vangt aan op 1 januari en sluit op 31 december van hetzelfde jaar.

Art. 18.Elk jaar, op 31 december, worden de balans en de rekeningen van het afgelopen dienstjaar afgesloten.

De balans en de rekeningen moeten op gebied van boekhouding duidelijk zijn omschreven.

VII. - Toezicht

Art. 19.De raad van beheer alsmede de, bij toepassing van artikel 12 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, door het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen aangewezen persoon brengen jaarlijks ieder een schriftelijk verslag uit over het vervullen van hun opdracht tijdens het verlopen jaar. De balans met hogergenoemde schriftelijke verslagen moeten uiterlijk gedurende de maand juni tot goedkeuring aan het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen worden voorgelegd.

VIII. - Ontbinding en vereffening

Art. 20.De ontbinding van het fonds wordt door het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen uitgesproken.

Het comité beslist over de bestemming van de goederen en waarden van het fonds, na kwijting van het passief, door aan deze goederen en waarden een bestemming te geven die overeenkomt met het doel waartoe het fonds is opgericht.

Het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen wijst de in artikel 8 bedoelde leden van de raad van beheer als vereffenaars aan.

TITEL III. Slotbepalingen

Art. 21.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2016 (registratienummer 136301/CO/320).

Zij treedt in werking op 1 januari 2017 en is gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van zes maanden, te betekenen bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 november 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^