Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 februari 2013
gepubliceerd op 29 mei 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012040
pub.
29/05/2013
prom.
20/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 19 december 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 19/12/2011 pub. 27/01/2012 numac 2012022011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 19 december 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 19/12/2011 pub. 27/01/2012 numac 2012022011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Collectieve arbeids overeenkomst van 19 december 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 19/12/2011 pub. 27/01/2012 numac 2012022011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten Conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar (Overeenkomst geregistreerd op 31 januari 2012 onder het nummer 108081/CO/329.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest.

Onder « werknemers » verstaat men : het mannelijk en vrouwelijk arbeiders- en bediendepersoneel. HOOFDSTUK II. - Conventioneel brugpensioen

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in het raam van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen.

Art. 3.Onder de hiernavolgende voorwaarden komt een ontslagen werknemer in aanmerking voor de in artikel 6 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever, indien hij werkloosheidsuitkeringen geniet : - op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst eindigt de leeftijd van 58 of ouder bereikt hebben; - niet ontslagen zijn om dringende redenen; - een minimum beroepsverleden bewijzen, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het Generatiepact, op het ogenblik waarop de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt, namelijk : - vanaf 1 januari 2010, 37 jaar voor mannen en 33 jaar voor vrouwen; - vanaf 1 januari 2012, 38 jaar voor mannen en 35 jaar voor vrouwen; - sedert minstens 5 jaar met een arbeidsovereenkomst aan de werkgever verbonden zijn.

Bij bedrijfscollectieve arbeidsovereenkomst kan afgeweken worden van de eis minstens 5 jaar door een arbeidsovereenkomst aan de werkgever verbonden te zijn.

Art. 4.De opzeggingstermijnen zijn die welke bepaald worden overeenkomstig de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Art. 5.De in artikel 3 bedoelde werknemers hebben recht op een aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever op voorwaarde dat zij het bewijs leveren dat zij recht hebben op werkloosheidsuitkeringen.

Ongeacht wat bepaald wordt in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, meer bepaald in de artikelen 4bis tot 4quater, wordt de aanvullende vergoeding niet meer betaald door de werkgever zodra de betrokken werknemer zijn recht op werkloosheidsuitkeringen verliest.

De werknemer stelt zijn werkgever zo snel mogelijk op de hoogte van elk gegeven dat mogelijk de betaling van de aanvullende vergoeding kan beïnvloeden. Daarmee worden in het bijzonder het verlies van het recht op werkloosheidsuitkeringen of de hervatting van een beroepsbezigheid bedoeld.

Art. 6.Ongeacht de toepassing van de artikelen 6 tot 9 van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 is het bedrag van de aanvullende vergoeding gelijk aan zevenenvijftig procent (57 pct.) van het verschil tussen het nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkering.

Bij overgang van het stelsel van « halftijds tijdskrediet » of « 4/5 tijdskrediet » naar het stelsel van « conventioneel brugpensioen » wordt de aanvullende vergoeding berekend op basis van het arbeidsstelsel waarin de werknemer werkte op het ogenblik dat hij tot een van die arbeidsduurverminderingsstelsels toetrad.

Art. 7.Ongeacht wat bepaald wordt in artikel 5 van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt de aanvullende vergoeding maandelijks aan de betrokken werknemers uitbetaald tot wanneer het wettelijk pensioen ingaat.

De aanvullende vergoeding wordt aan de index gekoppeld volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad.

Art. 8.Een op bedrijfsvlak gesloten collectieve arbeidsovereenkomst kan afwijken van de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst zonder dat de voordelen evenwel lager mogen zijn. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 9.Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze arbeidsovereenkomst bepaald is, worden de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, toegepast alsook de ter zake toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur.

Zij kan worden opgezegd door elke partij, met een opzeggingstermijn van 3 maanden per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het paritair subcomité. De meest gerede partij brengt de bespreking voor het paritair subcomité.

Zij treedt in werking op 31 december 2011 en houdt op van kracht te zijn op 30 december 2014.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^