Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 april 2013
gepubliceerd op 28 augustus 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2005 met betrekking tot betaling van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200647
pub.
28/08/2013
prom.
22/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 19 december 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 19/12/2011 pub. 27/01/2012 numac 2012022011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2005 met betrekking tot betaling van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 19 december 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 19/12/2011 pub. 27/01/2012 numac 2012022011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2005 met betrekking tot betaling van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie Collectieve arbeids overeenkomst van 19 december 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 19/12/2011 pub. 27/01/2012 numac 2012022011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten Wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2005 met betrekking tot betaling van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie (Overeenkomst geregistreerd op 31 januari 2012 onder het nummer 108136/CO/327.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op werknemers en de werkgevers van de beschutte werkplaatsen ressorterend onder het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en bedienden, vrouwelijk en mannelijk. HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

Art. 2.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst is opgesteld conform de bepalingen van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Art. 3.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst steit de sectorale basisregels vast, toepasbaar op de werkgevers en werknemers voorzien in artikel 1, in het kader van de toepassing van de eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen.

Zonder afbreuk te doen aan bestaande betere afspraken in ondernemingen zal een eindejaarspremie toegekend worden aan het in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst voorziene personeel. HOOFDSTUK III. - Onderwerp

Art. 4.De eindejaarspremie wordt berekend op basis van een percentage van het brutoloon betaald door de werkgever gedurende een referteperiode.

Om het brutoloon te berekenen houdt men rekening met de gepresteerde en gelijkgestelde uren. Onder gelijkgestelde uren verstaat men, de uren : - syndicaal verlof; - omstandigheidsverlof; - betaald educatief verlof; - betaalde feestdagen; - ziekte aan 100 pct.; - arbeidsongeval aan 100 pct.; - normaal betaalde vakantie voor de bedienden (enkel vakantiegeld); - tijdelijke werkloosheid voor economische redenen of slecht weer.

De referentieperiode loopt van 1 oktober voorafgaand aan het jaar van betaling tot 30 september van het jaar van betaling.

Art. 5.De berekening van de eindejaarspremie is gebaseerd op volgende percentages : - 1,54 pct. voor de premies betaalbaar vanaf 2006; - 2,54 pct. voor de premies betaalbaar vanaf 2008; - 3,16 pct. voor de premies betaalbaar vanaf 2010.

Art. 6.De eindejaarspremie wordt toegekend aan de werknemers in dienst vóór 30 juni van het opende jaar en die minstens 65 dagen arbeidsprestaties bewijzen tijdens de referentieperiode.

Onder bepaalde voorwaarden openen de werknemers geen recht op de eindejaarspremie, namelijk : - zij zijn ontslagen wegens grove fout; - zij namen zelf ontslag.

Ingeval de werknemer zijn brugpensioen of wettelijk pensioen neemt, of in geval van overlijden, zal de eindejaarspremie pro rata temporis betaald worden.

De eindejaarspremie wordt aan de werknemer betaald ten Iaatste op 20 december van het jaar volgend op de referteperiode. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 7.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst wordt van toepassing vanaf 1 januari 2011 voor onbepaalde duur. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2005 met betrekking tot betaling van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie (geregistreerd onder het nummer 80431 - koninklijk besluit van 5 oktober 2006 - Belgisch Staatblad van 14 december 2006).

De huidige collectieve arbeidsovereenkomst kan opgezegd worden per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité van de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^