Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 november 2017
gepubliceerd op 18 december 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2011 betreffende de betaling van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017204654
pub.
18/12/2017
prom.
12/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 20 maart 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 20/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 20/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot vervanging van de collectieve arbeids overeenkomst van 19 december 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 19/12/2011 pub. 27/01/2012 numac 2012022011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende de betaling van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 20 maart 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 20/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 20/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot vervanging van de collectieve arbeids overeenkomst van 19 december 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 19/12/2011 pub. 27/01/2012 numac 2012022011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende de betaling van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie Collectieve arbeids overeenkomst van 20 maart 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 20/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 20/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten Vervanging van de collectieve arbeids overeenkomst van 19 december 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 19/12/2011 pub. 27/01/2012 numac 2012022011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende de betaling van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie (Overeenkomst geregistreerd op 21 april 2017 onder het nummer 138774/CO/327.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de beschutte werkplaatsen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie en op de werknemers die zij tewerkstellen (327.02).

Onder "werknemers" wordt het mannelijk en vrouwelijk arbeiders- en bediendepersoneel verstaan. HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten overeenkomstig de bepalingen van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Art. 3.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst stelt de sectorale basisregels vast, toepasbaar op de werkgevers en werknemers voorzien in artikel 1, in het kader van de toepassing van de eindejaarspremie sinds 2006 in de beschutte werkplaatsen.

Zonder afbreuk te doen aan bestaande betere afspraken in ondernemingen zal een eindejaarspremie toegekend worden aan het in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst voorziene personeel. HOOFDSTUK III. - Onderwerp

Art. 4.De eindejaarspremie wordt berekend op basis van een percentage van het brutoloon betaald door de werkgever gedurende een referteperiode.

Om het brutoloon te berekenen houdt men rekening met de gepresteerde en gelijkgestelde uren.

Onder "gelijkgestelde uren" verstaat men : de uren - syndicaal verlof; - omstandigheidsverlof; - betaald educatief verlof; - betaalde feestdagen; - ziekte aan 100 pct.; - arbeidsongeval aan 100 pct.; - normaal betaalde vakantie voor de bedienden (enkel vakantiegeld); - tijdelijke werkloosheid voor economische redenen of slecht weer.

De referteperiode loopt van l oktober van het jaar dat voorafgaat aan de betaling van de premie tot 30 september van het jaar van de betaling.

Art. 5.De berekening van de eindejaarspremie is gebaseerd op de volgende percentages : - 1,54 pct. voor de premies betaald vanaf 2006; - 2,54 pct. voor de premies betaald vanaf 2008; - 3,16 pct. voor de premies betaald vanaf 2010.

Art. 6.De eindejaarspremie wordt toegekend aan de werknemer die in dienst getreden is vóór 30 juni van het lopende jaar en die minstens 65 dagen arbeidsprestaties bewijst tijdens de referentieperiode.

Onder bepaalde voorwaarden openen de werknemers geen recht op de eindejaarspremie, namelijk : gedurende de referteperiode : - zij om dringende reden worden ontslagen; - zij vrijwillig ontslag nemen.

Ingeval de werknemer zijn brugpensioen of wettelijk pensioen neemt, of in geval van overlijden, zal de eindejaarspremie pro rata betaald worden.

De eindejaarspremie wordt aan de werknemer betaald ten laatste op 20 december van het jaar volgend op de referteperiode. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017.

Zij vervangt op die datum de collectieve arbeids overeenkomst van 19 december 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 19/12/2011 pub. 27/01/2012 numac 2012022011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende de betaling van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie voor onbepaalde duur, op voorwaarde dat de subsidiërende overheid een subsidie waarborgt die ten minste gelijk is aan die welke wordt toegepast voor de andere loonkosten (nr. 108136 - koninklijk besluit van 22 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013200647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2005 met betrekking tot betaling van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie sluiten - Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2013).

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd met een opzeggingstermijn van zes maanden.

De opzegging moet gebeuren door middel van een aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen, erkend en gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 november 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^