Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 juni 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, inzake vormings- en opleidingsmogelijkheden voor werknemersafgevaardigden in de sociale werkplaatsen (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200707
pub.
13/06/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MAART 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, inzake vormings- en opleidingsmogelijkheden voor werknemersafgevaardigden (verlof voor syndicaal werk) in de sociale werkplaatsen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, inzake vormings- en opleidingsmogelijkheden voor werknemersafgevaardigden (verlof voor syndicaal werk) in de sociale werkplaatsen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2012 Vormings- en opleidingsmogelijkheden voor werknemersafgevaardigden (verlof voor syndicaal werk) in de sociale werkplaatsen (Overeenkomst geregistreerd op 20 maart 2012 onder het nummer 108953/CO/327.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de sociale werkplaatsen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en die erkend zijn door het "Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel, verbonden door een arbeidsovereenkomst met de sociale werkplaats.

Art. 2.Overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 1971, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging van het personeel der ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 1 juni 1971) en zijn wijzigingen, en in het bijzonder artikel 21, zijn de ondertekenende partijen het eens om aan de vertegenwoordigers van het personeel, binnen de hierna bepaalde grenzen, sommige faciliteiten te verlenen om vormingsvergaderingen te volgen welke nodig zijn voor de vervulling van hun taak. HOOFDSTUK II. - Toekenningsvoorwaarden

Art. 3.Ten dien einde wordt aan de representatieve werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de comités voor bescherming en preventie op het werk, en/of syndicale afvaardigingen en/of ondernemingsraden in de werkplaatsen, het nodige verlof ter beschikking gesteld ten einde hun afgevaardigden, zonder loonverlies, toe te laten vormingsinitiatieven en externe syndicale vergaderingen te volgen die : 1. worden georganiseerd door de representatieve werknemersorganisaties en 2.zijn gericht op het aanvullen van hun economische, sociale en technische kennis, nuttig voor het vervullen van hun opdracht als vertegenwoordigers van het personeel.

Art. 4.§ 1. De duur van de afwezigheid op het werk van de effectieve of plaatsvervangende werknemersafgevaardigden met het oog op verlof voor syndicaal werk, wordt per mandaatperiode sociale verkiezingen (4 jaar) bepaald op : - 20 dagen per ingevuld effectief mandaat in de syndicale afvaardiging en cumulatief; - 20 dagen per ingevuld effectief mandaat in de ondernemingsraad en cumulatief; - 20 dagen per ingevuld effectief mandaat in het comité voor preventie en bescherming op het werk. § 2. Indien er voor een bepaald werknemersstatuut (werklieden of bedienden) enkel plaatsvervangende mandatarissen zijn waardoor de mandataris of mandatarissen van deze beroepsgroep geen recht hebben op dagen syndicaal vormingskrediet (krachtens artikel 4, § 1) dan wordt er aan de plaatsvervangende mandataris of mandatarissen vier dagen toegelaten afwezigheid met behoud van loon per jaar per mandataris toegekend. Dit aantal blijft beperkt tot 4 dagen per jaar ongeacht het feit of er meer dan één plaatsvervangende mandataris is van deze werknemerscategorie.

In het geval er twee plaatsvervangende mandatarissen zijn van deze werknemerscategorie en die behoren tot een verschillende werknemersorganisatie dan worden deze vier dagen per jaar verdeeld over de twee plaatsvervangende mandatarissen. Concreet betekent dit dat beide mandatarissen in dergelijk geval over twee dagen beschikken. § 3. Van het aantal toegelaten dagen afwezigheid ter beschikking gesteld aan een representatieve werknemersorganisatie kan gebruik gemaakt worden door effectieve en/of plaatsvervangende afgevaardigden van deze werknemersorganisatie. § 4. Iedere afwezigheid onder toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst mag niet minder bedragen dan een halve dag.

Art. 5.De representatieve werknemersorganisaties moeten ten minste veertien kalenderdagen op voorhand bij de werkgever een schriftelijk verzoek indien om voor hun betrokken leden het nodige verlof voor syndicaal werk te verkrijgen voor het bijwonen van de ingerichte initiatieven.

Dit verzoek omvat : 1. de namen van de vakbondsmandatarissen ten gunste van wie het verlof voor syndicaal werk wordt aangevraagd, alsmede de duurtijd van hun afwezigheid;2. titel, datum en uur van het initiatief waarvoor deelname wordt verzocht. De werkgever verwittigd de betrokken representatieve werknemersorganisatie onmiddellijk en met wel omklede redenen wanneer een personeel wegens dringende dienstredenen niet kan deelnemen op de data waarvoor de werkgever zijn akkoord heeft gegeven.

Art. 6.Alle geschillen, waartoe de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst aanleiding kan geven, kunnen door het verzoeningsbureau van het paritair comité worden onderzocht. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits in acht name van een opzegtermijn van zes maanden gericht bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013200823 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de bepaling van de modaliteiten inzake de instelling van een systeem van conventioneel brugpensioen op 58 jaar in de Vlaamse sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het brugpensioen op 56 jaar met een beroepsverleden van ten minste 40 jaar sluiten.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^