Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 maart 2013
gepubliceerd op 12 juni 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds Transport en Logistiek" genaamd

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200807
pub.
12/06/2013
prom.
01/03/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MAART 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds Transport en Logistiek" genaamd (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds Transport en Logistiek" genaamd.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 maart 2013.

ALBERT Par le Roi : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012 Wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds Transport en Logistiek" genaamd (Overeenkomst geregistreerd op 10 april 2012 onder het nummer 109264/CO/140)

Artikel 1.Toepassingsgebied § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers ressorterend onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en behorend tot de subsectoren voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of tot de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden alsook op hun werknemers, conform het koninklijk besluit van 7 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007). § 2. Onder "subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden", wordt bedoeld : de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en die zich inlaten met : 1°. Het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk een vervoersvergunning vereist is welke door de bevoegde overheid afgeleverd werd; 2°. Het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk geen vervoersvergunning vereist is; 3°. Het verhuren met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke een vervoersvergunning vereist is welke door de bevoegde overheid afgeleverd werd 4°. Het verhuren met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke geen vervoersvergunning vereist is.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden de taxibestelwagens, met name de voertuigen waarvan het laadvermogen gelijk is aan of kleiner is dan 500 kilogrammen en uitgerust met een taximeter, beschouwd als voertuigen voor dewelke geen vervoersvergunning vereist is. § 3. Onder "subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden", wordt bedoeld : de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en die, buiten de havenzones, zich inlaten met : 1° alle behandeling van goederen voor rekening van derden ter voorbereiding van het vervoer en/of ter afwerking van het vervoer, ongeacht het gebruikt vervoermiddel;2° en/of alle logistieke diensten ter voorbereiding van het vervoer van goederen voor rekening van derden en/of ter afwerking van dit vervoer, ongeacht het gebruikte vervoermiddel. Onder "logistieke activiteiten" wordt verstaan : ontvangst, opslag, weging, verpakking, etikettering, voorbereiding van bestellingen, beheer van voorraden of verzending van grondstoffen, goederen of producten in de verschillende stadia van hun economische cyclus, zonder dat er nieuwe halfafgewerkte of afgewerkte producten worden voortgebracht.

Onder "voor rekening van derden" wordt verstaan : het uitvoeren van logistieke activiteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken grondstoffen, goederen of producten worden.

Met ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen worden gelijkgesteld de ondernemingen die bij verbonden vennootschappen van de groep grondstoffen, goederen of producten aankopen en deze grondstoffen, goederen of producten verkopen aan verbonden vennootschappen van de groep en in zoverre deze grondstoffen, goederen of producten tevens het voorwerp zijn van logistieke activiteiten.

Onder "een groep van verbonden vennootschappen" wordt verstaan : de verbonden vennootschappen die tevens voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 11, 1° van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Strafwetboek, van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidsstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964 type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad sluiten betreffende het Wetboek van vennootschappen.

Het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek is niet bevoegd voor de ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen en de daarmee gelijkgestelde ondernemingen wanneer deze logistieke activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit waarbij deze logistieke activiteiten opgenomen zijn in de bevoegdheid van een specifiek paritair comité. § 4. Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 015 of 027.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is evenwel niet van toepassing op : a) de leerlingen aangegeven in de RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 035;b) de leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar worden, aangegeven worden met werknemerskengetal 015, maar werken onder leercontract zoals aangegeven aan de RSZ met vermelding type leerling in de zone "type leercontract".

Art. 2.Doel van de overeenkomst Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt het toepassingsgebied, het doel en de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid.

Art. 3.Opheffingsbepalingen Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, houdende wijziging van de benaming van het "Sociaal Fonds voor het vervoer van goederen met motorvoertuigen" in "Sociaal Fonds voor het Goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden" en wijziging van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 november 1999 (Belgisch Staatsblad van 28 december 1999), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2004, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 (Belgisch Staatsblad van 23 november 2005), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 betreffende de wijziging van de benaming van het "Sociaal Fonds voor het goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden" in "Sociaal Fonds Transport en Logistiek", algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 mei 2008 (Belgisch Staatsblad van 10 juni 2008), alsook de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011 betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds Transport en Logistiek" genaamd geregistreerd onder nummer 106705.

Art. 4.Geldigheidsduur Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2011 en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Ze kan door iedere ondertekenende partij opgezegd worden mits betekening, bij aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, van een opzeggingstermijn van zes maanden.

De opzeggingstermijn moet tussen 1 juli en 31 december van een jaar betekend worden en een einde nemen op 30 juni van het daarop volgend jaar.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds Transport en Logistiek" genaamd HOOFDSTUK I. - Benaming, zetel, toepassingsgebied en doel

Artikel 1.De benaming van het fonds voor bestaanszekerheid is "Sociaal Fonds Transport en Logistiek" - afgekort "SFTL-FSTL".

Art. 2.De maatschappelijke zetel van het SFTL/FSTL is gevestigd te 1090 Brussel, de Smet de Naeyerlaan 115.

Op voorstel van de raad van beheer van het SFTL-FSTL kan de maatschappelijke zetel bij beslissing van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek naar elke andere plaats in België worden overgebracht.

Art. 3.§ 1. Deze statuten zijn van toepassing op de werkgevers ressorterend onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en behorend tot de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of tot de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden alsook op hun werknemers, conform het koninklijk besluit van 7 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007). § 2. Onder "subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden", wordt bedoeld : de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en die zich inlaten met : 1°. Het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk een vervoersvergunning vereist is welke door de bevoegde overheid afgeleverd werd; 2°. Het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk geen vervoersvergunning vereist is; 3°. Het verhuren met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke een vervoersvergunning vereist is welke door de bevoegde overheid afgeleverd werd; 4°. Het verhuren met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke geen vervoersvergunning vereist is.

Voor de toepassing van deze statuten worden de taxibestelwagens, met name de voertuigen waarvan het laadvermogen gelijk is aan of kleiner is dan 500 kilogrammen en uitgerust met een taximeter, beschouwd als voertuigen voor dewelke geen vervoersvergunning vereist is. § 3. Onder "subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden", wordt bedoeld : de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en die, buiten de havenzones, zich inlaten met : 1° alle behandeling van goederen voor rekening van derden ter voorbereiding van het vervoer en/of ter afwerking van het vervoer, ongeacht het gebruikt vervoermiddel;2° en/of alle logistieke diensten ter voorbereiding van het vervoer van goederen voor rekening van derden en/of ter afwerking van dit vervoer, ongeacht het gebruikte vervoermiddel. Onder "logistieke activiteiten" wordt verstaan : ontvangst, opslag, weging, verpakking, etikettering, voorbereiding van bestellingen, beheer van voorraden of verzending van grondstoffen, goederen of producten in de verschillende stadia van hun economische cyclus, zonder dat er nieuwe halfafgewerkte of afgewerkte producten worden voortgebracht.

Onder "voor rekening van derden" wordt verstaan : het uitvoeren van logistieke activiteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken grondstoffen, goederen of producten worden.

Met ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen worden gelijkgesteld de ondernemingen die bij verbonden vennootschappen van de groep grondstoffen, goederen of producten aankopen en deze grondstoffen, goederen of producten verkopen aan verbonden vennootschappen van de groep en in zoverre deze grondstoffen, goederen of producten tevens het voorwerp zijn van logistieke activiteiten.

Onder "een roep van verbonden vennootschappen" wordt verstaan : de verbonden vennootschappen die tevens voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 11, 1° van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Strafwetboek, van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidsstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964 type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad sluiten betreffende het Wetboek van vennootschappen.

Het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek is niet bevoegd voor de ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen en de daarmee gelijkgestelde ondernemingen wanneer deze logistieke activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit waarbij deze logistieke activiteiten opgenomen zijn in de bevoegdheid van een specifiek paritair comité. § 4. Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ- categorie 083 met werknemerskengetal 015 of 027.

Deze statuten zijn evenwel niet van toepassing op : a) de leerlingen aangegeven in de RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 035;b) de leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar worden, aangegeven worden met werknemerskengetal 015, maar werken onder leercontract zoals aangegeven aan de RSZ met vermelding type leerling in de zone "type leercontract".

Art. 4.Het SFTL-FSTL heeft tot doel : 1. het rechtstreeks of onrechtstreeks toekennen en uitbetalen van aanvullende sociale voordelen aan de werknemers bedoeld in artikel 3, § 4, waaronder de inrichting van een sectoraal pensioenstelsel;2. overeenkomstig de bepalingen van deze statuten, het innen en het invorderen van de bijdragen ten laste van de werkgevers bedoeld in artikel 3;3. de organisatie en de bevordering van de beroepsopleiding 4.het bevorderen en het verbeteren van de werkgelegenheid en de bestaanszekerheid in de subsectoren omschreven in artikel 3. HOOFDSTUK II. - Voordelen

Art. 5.Bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit worden de voordelen bepaald die door het SFTL-FSTL worden toegekend of ingericht, alsook de categorieën van werknemers die recht hebben op die voordelen. HOOFDSTUK III. - Uitbetalingsmodaliteiten van de voordelen

Art. 6.Bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit, worden de uitbetalingsmodaliteiten vastgesteld van de voordelen die door het SFTL-FSTL worden toegekend of ingericht.

Art. 7.In geen geval mag de betaling aan een rechthebbende van de door het SFTL-FSTL toegekende of ingerichte voordelen afhankelijk zijn van de stortingen door de werkgever van de verschuldigde bijdragen. HOOFDSTUK IV. - Financiering

Art. 8.De financiering van de voordelen toegekend of ingericht door het SFTL-FSTL wordt bepaald bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit.

Art. 9.De werkingskosten van het SFTL-FSTL met betrekking tot het ingericht sectoraal pensioenstelsel worden gefinancierd door de uitbestedingsvergoedingen die dienaangaande aan het SFTL-FSTL ten goede komen.

De financiering van de overige werkingskosten van het SFTL-FSTL wordt gedekt door de intresten van de kapitalen voortspruitend uit de bijdragen.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "werkingskosten" bedoeld : de werkingskosten van het SFTL-FSTL verhoogd met de toelagen toegekend krachtens artikel 19.

Art. 10.Op voorstel van de raad van beheer wordt de bijdrage verschuldigd door de verschillende categorieën van werkgevers bedoeld in artikel 3 vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit.

Art. 11.Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid wordt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid belast met de inning en de invordering van de bijdragen.

Van de door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan het SFTL-FSTL gestorte bedragen worden vooraf de door het beheerscomité van de rijksdienst vastgestelde kosten afgehouden. HOOFDSTUK V. - Beheer

Art. 12.Het SFTL-FSTL wordt paritair beheerd door een raad van beheer samengesteld uit vertegenwoordigers van de in artikel 3 bedoelde werkgevers en uit werknemersvertegenwoordigers.

Deze raad bestaat uit 16 leden, hetzij 8 werkgeversvertegenwoordigers en 8 werknemersvertegenwoordigers.

Art. 13.§ 1. De verdeling van de mandaten van de werkgeversvertegenwoordigers onder de verschillende organisaties vertegenwoordigd in de schoot van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek geschiedt in verhouding tot het aantal mandaten waarover zij beschikken in de schoot van dit paritair comité. Enkel de organisaties die representatief werden verklaard voor de in artikel 3 bedoelde werkgevers, komen in aanmerking voor de toepassing van deze bepaling.

Iedere in de vorige alinea bedoelde werkgeversorganisatie beschikt over minstens één vertegenwoordiger in de raad van beheer van het SFTL-FSTL. Naar aanleiding van de benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek in uitvoering van artikel 42 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, stelt het paritair comité de verdeling van de mandaten in de raad van beheer van het SFTL-FSTL onder de verschillende werkgeversorganisaties vast. § 2. De verdeling van de mandaten van de werknemersvertegenwoordigers onder de werknemersorganisaties zetelend in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek geschiedt in verhouding tot het aantal mandaten waarover iedere organisatie beschikt in de schoot van dit comité.

Iedere werknemersorganisatie beschikt over minstens één vertegenwoordiger in de raad van beheer van het SFTL-FSTL. Naar aanleiding van de benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek in uitvoering van artikel 42 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, stelt het paritair comité de verdeling van de mandaten in de raad van beheer van het SFTL-FSTL onder de verschillende werknemersorganisaties vast. § 3 Binnen de maand vanaf de beslissing van het paritair comité houdende verdeling van de mandaten binnen de raad van beheer van het SFTL-FSTL deelt iedere organisatie aan de voorzitter van het paritair comité de naam van zijn vertegenwoordiger mede voor ieder mandaat toegekend aan deze organisatie.

Het paritair comité neemt akte van de aanduiding tijdens zijn eerstvolgende vergadering.

Art. 14.Het mandaat van de leden van de raad van beheer van het SFTL-FSTL duurt vier jaar. Het kan worden hernieuwd. De leden blijven in functie totdat hun opvolgers zijn aangeduid.

Het mandaat van lid van de raad van beheer van het SFTL-FSTL eindigt : 1. wanneer de duur van het mandaat is verstreken;2. in geval van ontslagneming;3. wanneer de organisatie die de betrokkene heeft voorgedragen bij toepassing van artikel 13 om zijn vervanging verzoekt;4. wanneer de betrokkene geen deel meer uitmaakt van de organisatie die hem voorgedragen heeft. Tijdens de eerstvolgende vergadering van het Paritair Comité wordt voorzien in de vervanging van elk lid wiens mandaat een einde heeft genomen vóór het normaal verstreken is. Deze vervanging geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 13. Het nieuw lid voltooit het mandaat van het lid dat hij vervangt.

Art. 15.Elk jaar in de loop van het eerste kwartaal wijst de raad van beheer in zijn schoot een voorzitter aan alsmede twee ondervoorzitters.

Art. 16.§ 1. De raad van beheer wordt door zijn voorzitter bijeengeroepen.

De voorzitter is ertoe gehouden de raad minstens één keer per jaar op te roepen en telkens wanneer een derde van de leden of een in zijn schoot vertegenwoordigde organisatie erom vragen.

De uitnodiging vermeldt de dagorde. § 2. Elke beheerder heeft één stem.

Een beheerder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere beheerder. Daartoe dient een geldige schriftelijke volmacht bezorgd te worden aan de raad van beheer ten laatste bij het begin van de vergadering. De volmachten kunnen per brief, per fax of per mail gegeven worden. Een beheerder mag maximaal twee andere beheerders vertegenwoordigen. § 3. De raad van beheer beraadslaagt enkel geldig indien minstens twee derden van zijn leden aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.

Indien dit quorum niet bereikt werd, wordt het punt ingeschreven op de agenda van de volgende vergadering en de raad van beheer beraadslaagt dan rechtsgeldig en neemt een beslissing ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.

De beslissingen worden met een meerderheid van twee derden + 1 stem van de stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden genomen.

Art. 17.De raad van beheer heeft tot taak het SFTL-FSTL te beheren en alle maatregelen te treffen welke nodig zijn voor zijn goede werking.

Hij beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden inzake het beheer en de leiding van het SFTL-FSTL. De raad van beheer treedt in rechte zowel in de hoedanigheid van eisende partij dan in deze van verweerder op, in naam van het SFTL-FSTL, op vervolging en benaarstiging van de voorzitter of van één tot dat doel afgevaardigde beheerder.

De raad van beheer kan bijzondere bevoegdheden, gespecialiseerde opdrachten alsook het dagelijks beheer van het SFTL-FSTL aan één of meerdere van zijn leden of zelfs aan derden overdragen.

Art. 18.De verantwoordelijkheid van de beheerders beperkt zich tot de uitvoering van hun mandaat en zij gaan geen enkele persoonlijke verbintenis aan betreffende hun beheer ten opzichte van de verplichtingen van het SFTL-FSTL.

Art. 19.Voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen kan het SFTL-FSTL al de nodige schikkingen nemen en beroep doen op de medewerking van de organisaties vertegenwoordigd in de schoot van zijn raad van beheer.

Voor deze medewerking en voorzover de financiële toestand van het SFTL-FSTL dit toelaat, kan het SFTL-FSTL in het kader van zijn werkingskosten een toelage aan de betrokken organisaties uitkeren waarvan het bedrag ieder jaar door de raad van beheer van het SFTL-FSTL wordt bepaald. HOOFDSTUK VI. - Rekeningen en toezicht

Art. 20.Het boekjaar vangt aan op 1 juli en loopt tot 30 juni van het volgend kalenderjaar.

Art. 21.De rekeningen van het verstreken boekjaar worden op 30 juni afgesloten.

De inkomsten van het ene boekjaar worden aangewend om de uitgaven van het volgende boekjaar te dekken.

Art. 22.De rekeningen alsmede de balans moeten inzake boekhouding zorgvuldig opgesteld worden.

Art. 23.Het eventueel batig saldo van een boekjaar wordt naar het volgend boekjaar overgedragen.

Art. 24.Het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek duidt de revisor of de accountant aan wiens opdrachten vastgesteld zijn door de artikelen 12 tot 14 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid en door artikel 25 van deze statuten.

Art. 25.De raad van beheer alsmede de revisor of accountant aangeduid overeenkomstig de bepalingen van artikel 24 maken elk jaar een schriftelijk verslag op betreffende de uitvoering van hun opdracht gedurende het verstreken boekjaar.

Art. 26.De balans, de rekeningen alsook de in artikel 25 bedoelde verslagen worden ter goedkeuring van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek voorgelegd.

Deze documenten moeten aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek worden overhandigd uiterlijk op 30 april volgend op de datum van afsluiting van het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Art. 27.De balans, de rekeningen en de verslagen moeten zowel inzake uitgaven als inzake inkomsten de verschillende categorieën van werkgevers bepaald door artikel 3 van deze statuten onderscheiden. HOOFDSTUK VII. - Betwistingen

Art. 28.Onverminderd de bepalingen van artikel 22 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, kan de raad van beheer van het SFTL-FSTL de betwiste gevallen beslechten.

Elke in de schoot van de raad van beheer vertegenwoordigde organisatie kan tegen de beslissing van de raad van beheer beroep instellen bij het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek. HOOFDSTUK VIII. - Ontbinding -vereffening

Art. 29.Het SFTL-FSTL kan worden ontbonden bij beslissing van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek.

Het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek wijst de vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden en hun bezoldiging alsmede de bestemming van het patrimonium. HOOFDSTUK IX. - Procedure tot wijziging van de statuten

Art. 30.Iedere organisatie vertegenwoordigd in de schoot van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek kan om de wijziging van deze statuten verzoeken.

Art. 31.De partij die een aanvraag tot wijziging van de statuten indient moet er de beweegredenen van vermelden en zijn voorstellen tot wijziging schriftelijk mededelen.

Art. 32.De aanvragen tot wijziging worden aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek verstuurd.

Art. 33.De ondertekenende partijen nemen de verbintenis aan de overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk ingediende aanvragen tot wijziging binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf hun indiening te onderzoeken. HOOFDSTUK X. - Geldigheidsduur

Art. 34.Deze statuten hebben uitwerking met ingang op 1 juni 2011 voor een onbepaalde duur.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^