Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 augustus 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de invoering van een sectoraal Medisch Plan voor de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten en zijn arbeiders

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200415
pub.
02/08/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MAART 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de invoering van een sectoraal Medisch Plan voor de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten en zijn arbeiders (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de invoering van een sectoraal Medisch Plan voor de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten en zijn arbeiders.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2011 Invoering van een sectoraal Medisch Plan voor de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten en zijn arbeiders (Overeenkomst geregistreerd op 31 januari 2012 onder het nummer 108086/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en behoren tot de subsector voor de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten alsook op hun werklieden.

Onder "werklieden" wordt bedoeld : de werklieden en werksters. § 2. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld onder : "verhuizing" : elke overbrenging van installaties van de ene plaats naar de andere, onder meer : privé, kantoren, magazijnen, werkplaatsen, beurzen, fabrieken, tentoonstellingen, enz., met inbegrip van alle begeleidende werkzaamheden, zoals inpak, uitpak, monteren, demonteren zonder dat deze opsomming limitatief is; "meubelbewaring" : de opslagplaatsen voor meubelen en andere voorwerpen die dezelfde of gelijkaardige speciale bewaringsinstallaties vergen; "aanverwante activiteiten" : elk goederenvervoer dat het gebruik vereist van voertuigen die speciaal uitgerust zijn zoals voor het vervoer van meubelen en om de beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen van diverse goederen zoals nieuwe meubelen, kunstvoorwerpen, elektrische huishoudapparaten, archieven, enz.; "voertuigen speciaal uitgerust voor het vervoer van meubelen" : elk voertuig met vast of beweegbaar koetswerk, niet buigzaam, waterdicht, binnenin voorzien van vastsnoeringsmateriaal, van een stuwinrichting, behoorlijk gebouwd voor het vervoer van verhuizingen en uitgerust met klein stuw- en beschermingsmaterieel, zoals dekens, kisten, elk ander soortgelijk materieel, enz.; "fonds voor bestaanszekerheid" : het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten", dat opgericht werd bij koninklijk besluit van 24 juni 1971, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 1971; "beheerder van het Medisch Plan" : de verzekeringsmaatschappij waarbij het fonds voor bestaanszekerheid het sectoraal Medisch Plan afsluit. § 3. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder : "arbeiders" : de arbeiders en arbeidsters aangegeven in de DmfA in de RSZ-categorie 084 met werknemerscode 015 en met andere arbeidstijdgegevens dan deze aangegeven onder de codes 030, 050 en 060.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is evenwel niet van toepassing op : a) de arbeiders tewerkgesteld met een overeenkomst van studentenarbeid, aangegeven in de DmfA met werknemerscode 840;b) de arbeiders aangegegeven in de DmfA met werknemerscode 024, 035, 027;c) leerlingen - werknemersgetal 035 en leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar oud worden aangegeven onder het werknemersgetal 015. De in deze collectieve arbeidsovereenkomst vermelde kengetallen en codes voor het aanduiden van de werkgevers- en werknemerscategorieën en de arbeidstijdgegevens zijn deze te gebruiken in de multifunctionele kwartaalaangifte (DmfA) aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid overeenkomstig de instructies van deze dienst. HOOFDSTUK II. - Aard van het voordeel en financiering

Art. 2.Het fonds voor bestaanszekerheid sluit een sectoraal Medisch Plan af ten gunste van de arbeiders bedoeld in artikel 1 die aan de hierna bepaalde voorwaarden voldoen.

De jaarlijkse vaste bijdrage voor de financiering van het sectoraal Medisch Plan bedraagt vanaf 1 januari 2012 : 100 EUR per arbeider. De inning zal gebeuren op kwartaalbasis. Het eerste en tweede kwartaal 2012 zullen tegelijkertijd geïnd worden via de Dmfa van het tweede kwartaal 2012 en op basis van de gegevens in de Dmfa van het tweede kwartaal 2012, waarbij het forfait 50 EUR per arbeider bedraagt.

Nadien gebeurt de verdere inning op kwartaalbasis zijnde 25 EUR per kwartaal.

Elke werkgever die onder het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomst valt moet deze bijdrage voldoen via RSZ inning. HOOFDSTUK III. - Aansluiting bij het Medisch Plan Afdeling 1. - Aansluiting bij de opstart op 1 januari 2012

Art. 3.De aansluiting en de opening van het recht op de tussenkomsten van het Medisch Plan bij de opstart op 1 januari 2012 gebeurt op basis van de gegevens van de Dmfa-aangifte voor het 3e en 4e kwartaal 2011.

Art. 4.Voor de aansluiting bij de opstart is cumulatief vereist dat de arbeider in beide kwartalen vermeld in artikel 3 is aangegeven : - onder werkgeverskengetal 084; - met werknemerskengetal 015 (zonder code leerling); - en met andere arbeidstijdgegevens dan deze aangegeven onder de codes 030, 050 en 060.

Art. 5.Worden eveneens aangesloten bij de opstart : - de arbeiders die in het 3e kwartaal 2011 voldoen aan de in artikel 4 vermelde aangiftevereisten en die in het 4e kwartaal 2011 uitsluitend met arbeidstijdgegevens onder de code 050 zijn aangegeven onder de in artikel 4 vermelde werkgevers- en werknemerskengetallen.

De arbeiders die in het 3e en 4e kwartaal 2011 met uitsluitend arbeidstijdgegevens onder code 050 zijn aangegeven onder de in artikel 4 vermelde werkgevers- en werknemerskengetallen en die niet voldoen aan de in het vorig lid bepaalde vereisten, kunnen na de opstart niet aansluiten zolang zij met uitsluitend arbeidstijdgegevens onder code 050 blijven aangegeven worden. Afdeling 2. - Aansluiting na de opstart

Art. 6.Voor de aansluiting en het openen van het recht op tussenkomsten van het Medisch Plan na de opstart is cumulatief vereist dat de arbeider gedurende twee opeenvolgende kwartalen is aangegeven : - onder werkgeverskengetal 084; - met werknemerskengetal 015 (zonder code leerling); - en met andere arbeidstijdgegevens dan deze aangegeven onder de codes 030 en 050.

Art. 7.De aansluiting en de opening van het recht op tussenkomsten gebeuren op de eerste dag van het kwartaal waarin de vaststelling van de opening van het recht wordt gedaan.

Het fonds voor bestaanszekerheid informeert de aangesloten arbeider over de mogelijkheid om individueel een bijkomende premie te betalen, waardoor hij, bij eventuele voortzetting van het Medisch Plan, zoals voorzien in artikel 8, lid 4, een tarief zal krijgen dat rekening houdt met de leeftijd waarop hij de bijkomende premie is beginnen te betalen. HOOFDSTUK IV. - Beëindiging van de aansluiting bij het Medisch Plan

Art. 8.De aansluiting bij het Medisch Plan en het recht op tussenkomsten worden beëindigd indien de arbeider gedurende twee opeenvolgende kwartalen niet meer voldoet aan de aangiftevereisten bepaald in artikel 6.

In afwijking op het 1e lid wordt de aansluiting niet beëindigd wanneer bij faillissement van een in artikel 1 bedoelde onderneming wordt vastgesteld dat de aangiftevereisten bepaald in artikel 6 niet langer voldaan zijn wegens het ontbreken van de Dmfa-gegevens voor het kwartaal waarin het faillissement wordt uitgesproken en voor het daaraan voorafgaand kwartaal.

De aansluiting en het recht op tussenkomsten wordt beëindigd op de eerste dag van het kwartaal waarin de beëindiging van de aansluiting en het recht op tussenkomsten wordt vastgesteld.

Het Medisch Plan voorziet de mogelijkheid tot individuele voortzetting in geval van beëindiging van de aansluiting bij het Medisch Plan, onder dezelfde voorwaarden ais deze bepaald in artikel 138bis-8 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. HOOFDSTUK V. - Derde betalersysteem

Art. 9.Van zodra de beheerder van het Medisch Plan kan beschikken over de gegevens van de aangesloten arbeiders door de mededeling van het bestand van aangeslotenen door het fonds voor bestaanszekerheid, zal een derde betalersysteem van toepassing zijn.

De aangesloten arbeiders zullen beschikken over een kaart van de beheerder van het Medisch Plan. De ziekenhuisfacturen zullen dankzij dit derde betalersysteem rechtstreeks door deze beheerder aan het ziekenhuis betaald worden. HOOFDSTUK VI. - Overgangsregeling

Art. 10.De ondernemingen bedoeld in artikel 1 kunnen de uitvoering van de in artikel 2 beoogde doelstelling niet realiseren op ondernemingsvlak met een beheerder naar eigen keuze.

De ondernemingen die op de ingangsdatum van deze collectieve arbeidsovereenkomst al een Medisch Plan/hospitalisatieverzekering voor hun arbeiders hebben, kunnen - indien geen andere regeling mogelijk is - de dekking van hun plan aanhouden tot de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag. Het fonds voor bestaanszekerheid zal voor de premies betaalbaar in het jaar 2012 maximaal tussenkomen a rato van 100 EUR per jaar. De tussenkomst zal gebeuren op basis van de gevraagde bewijsstukken. Deze tussenkomst zal geschieden in de maand december 2012.

De arbeiders die in de overgangsperiode kunnen genieten van deze dekking op ondernemingsniveau, zullen voor deze periode geen aanspraak kunnen maken op de tussenkomst van het in deze collectieve arbeidsovereenkomst bepaald Medisch Plan. Echter voor wat betreft nieuw aangeworven arbeiders vanaf 1 januari 2012 : deze zullen onmiddellijk onder de toepassingsvoorwaarden van het sectoraal Medisch Plan vallen. HOOFDSTUK VII. - Geldigheidsduur

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking vanaf 1 januari 2012. De Koning zal verzocht worden deze collectieve arbeidsovereenkomst algemeen bindend te verklaren.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor vervoer en de logistiek, en meer bepaald behorende tot de subsector voor de ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de permanente vorming in de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013200807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds Transport en Logistiek" genaamd type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013200810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011 betreffende de invoering van een tweede pensioenpijler sluiten.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^