Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 augustus 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/08/2011 pub. 02/08/2013 numac 2011015101 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971 en 8 februari 1999, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Avenant (2) (3) type wet prom. 24/06/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009376 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen type wet prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffingvan diverse bepalingen ter zake type wet prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013011378 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Erkenning ANTARGAZ BELGIUM NV. - Registratie BANK OF CHINA SA Bij beslissing van 19 juli 2013, genomen in toepassing van de artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het cons(...) 219278 ANTARGAZ BELGIUM NV  

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013002038 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013, wordt de heer Tom Buyltinck, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het N Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013, wordt de heer Vincent Van Malderen, bevorderd door ver(...) type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003157 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van bevoegdheden aan de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003168 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling van de personeelsleden in de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003174 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003169 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling van personeelsleden en de integratie in de Federale Overheidsdienst Financiën van : - de buitendiensten van de fiscale administraties van het Ministerie van Financiën, - de diensten van de Administratie der thesaurie van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003175 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003210 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de Cel «*****» type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003212 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A en de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003213 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overheidssector type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003216 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003220 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels volgens dewelke de personeelsleden worden geïntegreerd in de nieuwe structuur van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003222 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het rijkspersoneel en houdende sommige wijzigingen met betrekking tot de loopbaan in de niveaus B, C en D bij de Federale Overheidsdienst Financiën en bij de Pensioendienst voor de Overheidssector type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003221 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels volgens dewelke sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën worden aangewezen voor een nieuwe dienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013014391 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numéro d'agrément du centre de formation Erk(...) type koninklijk besluit prom. 23/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013022393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2012 houdende benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013022400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing van de interestvoet in de barema's die worden gebruikt in toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013200355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de inspanningen ten voordele van risicogroepen in de subsector van de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013200354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2011 betreffende de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013200371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013200411 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013200359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2002 tot vaststelling van de bijdragen te storten door de werkgevers ter uitvoering van de artikelen 3, 4 en 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2002 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013200366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10 van 25 juni 1997, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - vorming van de syndicale afgevaardigden type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013200410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garagepersoneel type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013200415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de invoering van een sectoraal Medisch Plan voor de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten en zijn arbeiders type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013200440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2011 aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013200629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2010 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 318.02 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013200690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013200720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de ecocheque type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013200725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013200717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de petroleumnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013200826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013200930 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013204541 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2012 is de heer Carton de Tournai, Ph., vrederechter van het tweede kanton Hoei-Hannuit, in ruste gesteld op datum van 31 augustus 2013. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is he Hij is, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013204543 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 8 mei 2013 : - is de heer Renaers, P., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde; - is de heer Carton de Tournai, P Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013 is de heer Helpens, M., vrederechter van het derde kant(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003156 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de ambten waarvan de titularissen bij de Federale Overheidsdienst Financiën uitgesloten worden van het genot van sommige verloven en afwezigheden type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003161 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 7 van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type ministerieel besluit prom. 23/05/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013014395 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de Centrale Examencommissie belast met de organisatie van de examens met het oog op het behalen van de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart type ministerieel besluit prom. 23/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013024281 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Deontologisch Comité type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013031661 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 24 mei 2013, wordt de SOCIETE WALLONNE DE SERVICES DE PLACEMENT PAYANT NV, boulevard Zoé Drion 25, te 6000 Charleroi, - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten. - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten in de(...) type ministerieel besluit prom. 17/06/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013204362 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013204542 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 24 juli 2013 : - is het verzoek tot associatie van de heer Diegenant, K., notaris ter standplaats Halle, en van de heer De Kegel, I., kandidaat-notaris, om de associatie "Diegenant & De Kege De heer De Kegel, I., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Halle; - is het ver(...)

arrest

type arrest prom. 23/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003184 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité houdende de vaststelling van de functievereisten voor de niveaus B, C en D type arrest prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013031658 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 9 juli 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 30 mei 2013 waarbij de gemeenteraad van de gemeente Anderlecht beslist aan de heer Michael XIMENES hulparbeider de tuchts ETTERBEEK. - Bij besluit van 11 juli 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 27 mei 2013 waarb(...) type arrest prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013031660 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten SINT-JANS-MOLENBEEK. - Bij besluit van 22 juli 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 23 mei 2013 waarbij de gemeenteraad van de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek beslist het kader van het administratie SINT-JANS-MOLENBEEK. - Bij besluit van 22 juli 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 23 mei (...)

decreet

type decreet prom. 04/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013029456 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 14 november 2008 tot oprichting van de Jeugdraad in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 05/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013204295 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van audittaken bij de Vlaamse administratie en de lokale besturen en tot wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005, het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof en het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013029471 bron ministerie van de franse gemeenschap Afgevaardigde van de Regering bij de « Université libre de Bruxelles ». - Ontslag. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2013, wordt op 31 oktober 2013 eervol ontslag verleend aan de heer Renaud Witmeur al Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2013, wordt de heer Antoine P(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013035676 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omkadering van jonge onderzoekers

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013204347 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de gewone zitting 2012-2013 van het Waalse Parlement type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013204346 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2009 tot benoeming van de leden van het Comité voor watercontrole type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013204348 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2004 tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving en tot vaststelling van de criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving en het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 houdende sectorale voorwaarden voor de exploitatie van centra voor technische ingraving

erkenning

type erkenning prom. 17/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013018340 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

vergunning

type vergunning prom. 21/06/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013031640 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 13-04 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A over het dienstjaar 2013, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20122013-0674

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013002039 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013 wordt Mevr. Beauty OBOBAIFO tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013009374 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking Hoofdsecretaris in de vakklasse A3 van het parket van de arbeidsauditeur te Halle-Vilvoorde : 1 Nederlandstalig Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men voldoet aan de voorwaarden v(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013009373 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking Hoofdsecretaris in de vakklasse A3 van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Halle-Vilvoorde : 1 Nederlandstalig Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men voldoet aan de voorwaarden v(...)

document

type document prom. -- pub. 02/08/2013 numac 2013204306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden Bij besluit van de Directeur-generaal van 22 juli 2013, dat in werking tree worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars (...)
^