Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 juli 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de vergoeding voor verlies van persoonlijke goederen ingevolge een scheepsramp

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012046
pub.
25/07/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MAART 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de vergoeding voor verlies van persoonlijke goederen ingevolge een scheepsramp (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de zeevisserij;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de vergoeding voor verlues van persoonlijke goederen ingevolge een scheepsramp.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de zeevisserij Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2011 Vergoeding voor verlies van persoonlijke goederen ingevolge een scheepsramp (Overeenkomst geregistreerd op 7 maart 2012 onder het nummer 108625/CO/143) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de reders en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zeevisserij. HOOFDSTUK II. - Doelstelling

Art. 2.Het doel van deze collectieve arbeidsovereenkomst is dat de reders, onverminderd de bepalingen van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming aan alle werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de visserij (artikel 11 van de wet van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser sluiten), een vergoeding betalen voor het verlies van persoonlijke goederen ten gevolge van een scheepsramp. HOOFDSTUK III. - Toekennigsvoorwaarden van de vergoeding

Art. 3.Met « persoonlijke goederen » worden de hieronder vermelde voorwerpen bedoeld : kleding, audio- en videotoestellen, computermateriaal. HOOFDSTUK IV. - Bedrag van de vergoeding

Art. 4.Voor het verlies van deze goederen wordt een globaal forfaitair bedrag van 1.250,00 EUR per werknemer/bemanningslid uitbetaald. HOOFDSTUK V. - Betalingsmodaliteiten van de vergoeding

Art. 5.De in artikel 4 bepaalde vergoeding wordt uitbetaald door het « Zeevissersfonds » aan de belanghebbenden binnen de 2 maanden na indiening van een door het « Zeevissersfonds » officieel uitgegeven document dat door de rechthebbende wordt ingevuld en ondertekend.

De vergoeding kan aangevraagd worden met een officieel document uitgegeven door het « Zeevissersfonds » en dit tot één jaar na datum van het ongeval.

Bij overlijden van een belanghebbende, wordt de vergoeding aan de begunstigde(n) uitbetaald, eveneens binnen voormelde termijn en mits indiening van het officieel document. HOOFDSTUK VI. - Algemene bepalingen

Art. 6.Het « Zeevissersfonds » neemt de in artikel 2 bepaalde verplichting van de werkgevers over.

Het fonds is belast met de administratie, boekhoudkundige en financiële organisatie van de verrichtingen die voortspruiten uit te toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK VII. - Duur

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 1998 gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot toekenning van een vergoeding voor verlies van zeegoed ingevolge scheepsramp, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 6 mei 1988, in het Belgisch Staatsblad verschenen op 2 juni 1988.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 10 november 2011 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Elk van de contracterende partijen kan ze opzeggen mits een opzeggingstermijn van drie maanden, bij aangetekende brief betekend aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de zeevisserij.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013012043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invoering van beroepsopleidingen ten behoeve van de zeevissers type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013200807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds Transport en Logistiek" genaamd sluiten.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de vergoeding voor verlies van persoonlijke goederen ingevolge een scheepsramp Aanvraagformulier vergoeding voor verlies van persoonlijke goederen ingevolge een scheepsramp Vak bestemd voor de aanvrager Naam en voornaam : . . . . .

Rijksregisternummer : . . . . .

Naam van de aanvrager/begunstigde (*) : . . . . .

Straat : . . . . . . . . . . nr. . . . . . bus : . . . . .

Postnummer : . . . . . Plaats : . . . . .

Telefoonnummer : . . . . .

Rekeningnummer aanvrager : . . . . .

Ondergetekende verklaart in eer en geweten dat de aanvraag correst is ingevuld.

Datum : . . . . .

Handtekening aanvrager : . . . . .

Bij te voegen : - kopie van de identiteitskaart - vaartstraat - akte van bekendheid (* enkel voor de begunstigde) Vak betemd voor de administratie Datum ontvangst : . . . . .

Datum beslissing : . . . . .

Aard beslissing : toegekend/niet toegekend Bedrag premie : . . . . . EUR. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013012043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invoering van beroepsopleidingen ten behoeve van de zeevissers type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013200807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds Transport en Logistiek" genaamd sluiten.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^