Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 maart 2013
gepubliceerd op 18 juni 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invoering van beroepsopleidingen ten behoeve van de zeevissers

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200439
pub.
18/06/2013
prom.
01/03/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MAART 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invoering van beroepsopleidingen ten behoeve van de zeevissers (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de zeevisserij;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invoering van beroepsopleidingen ten behoeve van de zeevissers.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de zeevisserij Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011 Invoering van beroepsopleidingen ten behoeve van de zeevissers (Overeenkomst geregistreerd op 31 januari 2012 onder het nummer 108095/CO/143) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de reders en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 143 voor de zeevisserij en die onder het toepassingsgebied vallen van het koninklijk besluit van 17 februari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 07/03/2005 numac 2004203610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 07/03/2005 numac 2004203611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende erkenning van een organisatie van werkgevers in uitvoering van artikel 26 van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser sluiten tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser sluiten tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisserij. HOOFDSTUK II. - Doelstelling

Art. 2.Het doel van deze collectieve arbeidsovereenkomst is om : - via het organiseren van beroepsopleidingen de mogelijkheid te bieden aan werkloze en erkende vissers om zich bij te scholen en zo hun tewerkstellingskansen te verhogen; - aan alle werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de visserij (artikel 11 van de wet van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser sluiten) die een erkenning hebben verkregen als zeevisser of die op de wachtlijst (artikel 10 van het koninklijk besluit van 17 februari 2005) vermeld staat, een opleidingsvergoeding boven op de werkloosheidsuitkering toe te kennen bij het volgen van deze beroepsopleidingen. HOOFDSTUK III. - Organisatie

Art. 3.De beroepsopleidingen worden georganiseerd door de VDAB in samenspraak met het Maritiem Instituut Mercator en het Zeevissersfonds. HOOFDSTUK IV. - Bedrag van de opleidingsvergoeding

Art. 4.De opleidingsvergoeding bedraagt 70 EUR per opleidingsdag per werknemer. HOOFDSTUK V. - Betalingsmodaliteiten

Art. 5.De opleidingsvergoeding wordt uitbetaald door het Zeevissersfonds door middel van een storting op de rekening van de cursist.

Art. 6.Deze vergoeding is niet cumuleerbaar met eventuele andere premies of aanvullende vergoedingen. HOOFDSTUK VI. - Algemene bepalingen

Art. 7.Het fonds voor bestaanszekerheid in casu het Zeevissersfonds is belast met de administratie, boekhoudkundige en financiéle organisatie van de verrichtingen die voortspruiten uit de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2011 en wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

Art. 9.Zij kan worden opgeheven mits aangetekende brief aan de voorzitter van het paritair comité waarbij een opzegtermijn van zes maanden wordt gerespecteerd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^