Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 augustus 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200826
pub.
02/08/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MAART 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2012 Bijkomende vormingsinspanningen (Overeenkomst geregistreerd op 20 maart 2012 onder het nummer 108973/CO/102.08)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk vallen.

Met "werknemers" worden de werklieden en de werksters bedoeld.

Art. 2.In toepassing van hoofdstuk IV van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten en van het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 wordt het percentage van de totale jaarlijkse loonmassa van de ondernemingen van de sector dat wordt besteed aan beroepsopleiding, verhoogd met 0,1 pct. in 2012.

Deze stijging zal meer bepaald het gevolg zijn van de opleidingsacties waarin werd voorzien in deze overeenkomst, namelijk : - het industrieel leerlingwezen en/of het afwisselend leren en werken; - de opleidingsinitiatieven van het fonds voor bestaanszekerheid, meer bepaald ten gunste van risicogroepen (conform de artikelen 3 tot 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2011 betreffende de tewerkstelling van personen die tot risicogroepen behoren); - de opleidingen die worden georganiseerd door de ondernemingen van de sector.

Onder "beroepsopleiding" wordt verstaan : elke opleiding verstaan die de kwalificatie van de arbeider verbetert en tegelijk inspeelt op de behoeften van één onderneming in het bijzonder of van ondernemingen van de sector, met inbegrip van de opleiding op het terrein.

Er zal een evaluatie binnen het 2e trimester van 2013 worden uitgevoerd door het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de marmergroeven en -zagerijen" (opgericht bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 1980, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 23 januari 1981, in het Belgisch Staatsblad verschenen op 12 februari 1981).

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2012.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013012035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de forfaitaire ARAB-vergoeding type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013012036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013012043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de koopkracht en het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013012039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het « Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf » - fbz-fse Constructiv type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013012042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013200648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg . - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de wijziging van artikel 17 van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen" sluiten.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^